Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se, zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u  fazi od 3 do 4 lista razvijena (BBCH 13-14).

    

Sl.1 pšenica                         Sl.2 ječam

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u  različitim fazama razvoja, od faze klijanja do faze 2 lista razvijena (BBCH 10-12).

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime  pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u  različitim fazama razvoja, od faze klijanja do faze 2 lista razvijena (BBCH 07-12).

 

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime  pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području RC Pirot usevi pšenice se nalaze, u fenofazi pojave petog sekundarnog stabla (BBCH 25). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice (sorte Ilina i Simonida) na lokalitetima Ekonomija Barje i Izvor,  nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalaze u fenofazi pojave petog-šestog sekundarnog stabla (25-26 BBCH skale) (sorta Nonijus i NS 565), na lokalitetima Ekonomija Barje i Izvor-lug, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3 do 4% biljaka.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju. RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području RC Pirot usevi pšenice se nalaze, u zavisnosti od vremena setve, u fenofazi od tri razvijena lista do pojave drugog sekundarnog stabla (BBCH 13-22). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice (sorte Ilina i Simonida) na lokalitetima (Ekonomija Barje i Izvor-pšenica), nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Velika slika pšenica

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalazi, u zavisnosti od vremena setve, u fenofazi od 4 lista do pojave trećeg sekundarnog stabla (14-23 BBCH skale) (sorta Nonijus I NS 565), na lokalitetima (Ekonomija Barje i Izvor-lug) nije registrovano je prisustvo simptoma biqnih bolesti.

Velika slika ječam

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot u proizvodnim usevima na lokalitetu „Ekonomija Barje i Izvor-selo“, konstatovano je da se usevi pšenice nalazeu različitim fenofazama po skali BBCH 31-32 (prvo kolence najmanje je 1 cm iznad kolenca bokorenja do drugo kolence najmanje je 1 cm iznad prvog). Vizuelnim pregledima uočeni su simptomi sive pegavosti lista strnih žita- Septoria tritici dok simptoma pepelnice nije bilo, takođe je registrovana i pojava žitnih stenica. U proizvodnim usevima na lokalitetu „Ekonomija Barje i Izvor-lug“, konstatovano je da se usevi ječma nalaze u različitim fenofazama po skali BBCH 31-32 (prvo kolence najmanje je 1 cm iznad kolenca bokorenja do drugo kolence najmanje je 1 cm iznad prvog). Vizuelnim pregledom uočeni su simptomi sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i ramulariozne pegavosti (Ramularia collo-cygni). Registrovana su položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus). 

 

Pšenica

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja BBCH skala

Septoria tritici

Erysiphe graminis

% biljaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% biljaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

Farineli

25.4.

32

1

1,42

0

0

0

0

Simonida

25.4.

32

2,1

4,44

0

0

0

0

 Ječam

Sorta

Datum pregleda

Faza (BBCH

Pyrenophora teres

Rhyhchosporium secalis

Ramularia collo-cygni

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

Bosut

25.4.

32

0

0

0

1

0,66

0

0

0

0

Nonijus

25.4.

32

0

0

0

1

2,14

0

2

2,85

0

 

Za sada ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

RC Pirot

Na punktu “Ekonomija Barje” 09.03.2017.god. utvrđeno je da se pšenica nalazi u fenofazi BBCH 13-14 (razvijeno do tri do četiri lista po biljci).

 

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti (Septoria tritici, Erysiphe graminis, Puccinia spp.).

 

Velika slika

RC Pirot nastavlja u narednom periodu da prati zdravstveno stanje pšenice.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

RC Pirot

Na punktu “Ekonomija Barje” 16.01.2017.god. utvrđeno je da se pšenica nalazi u fenofazi BBCH 11-12 (razvijeno do dva lista po biljci).

 

Sorta pšenice: Simonida

Predusev: kukuruz

Površina: 5 ha

Datum setve: 31.10.2016

Đubrenje: MAP (12:52 ; 150 kg/ha) + UREA 46% (100 kg/ha)

 

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti (Septoria tritici, Erysiphe graminis, Puccinia spp.).

Niske temperature u proteklom periodu, odsustvo snega do kraja decembra (suvomrazica) i vetrovito vreme, uticalo je na slabije kondiciono stanje useva.

Na pojedinim biljkama registrovano je sušenje vrhova listova kao posledica niskih temperatura u toku januara meseca. Tokom januara  zabeležene su temperature od -15 do -20 °C, a trenutno su parcele pšenice pod snegom.

RC Pirot nastavlja u narednom periodu da prati zdravstveno stanje pšenice.

   

Razvoj pšenice - Velika slika     Razvoj pšenice - Velika slika

Ocena sortnog ogleda pšenice

Makroogled ozimih stnih žita na području RC Pirot posejan je 27.10.2015. godine. Predusev je bio kukuruz a osnovna obrada izvršena je početkom oktobra (4.10.2015. god.). Predsetvena priprema – oktobar (tanijranje). Đubrenje – 300kg  NPK 16:16:16 + 50 kg/ha UREA. Prihrana je urađena 27.02.2016. godine sa 200 kg/ha AN 34%. U ogledu je zastupljeno: 12 sorata pšenice, 1 raž, 1 tritikale I 2 ječma iz tri  selekcijske kuće (Institut  za ratartstvo i povrtarstvo Novi Sad, Galenika-fitofarmacija I Agromarketa). Vizuelni preged ogleda na prisustvo bolesti (Septoria tritici, Puccinia spp i Erysiphe graminis) urađen je 01.04.2016. godine. Utvrđeno je da se usevi pšenice, ječma i raži prema BBCH skali nalaze u: pšenica u BBCH 23-3 stablo vidljivo a tritikale, ječam i raž u BBCH 24 – 4 stablo vidljivo. Zdravstveno stanje biljaka je dobro i prikazano je u sledećoj tabeli:

 

Redni broj

Sorta

BBCH

Ocena list

Septoria tritici % inficirane površine

Puccinia spp

% inficirane površine

Erysiphe graminis

% inficirane površine

0-9

0-9

0-9

1

NS 40 S

23

1

0

0

0

2

0

0

0

2

NS Simonida

23

1

0

0

0

2

0

0

0

3

NS Zvezdana

23

1

0

0

0

2

0

0

0

4

NS Ilina

23

1

0

0

0

2

0

0

0

5

NS Pobeda

23

1

0

0

0

2

0

0

0

6

NS Petrija

23

1

0

0

0

2

0

0

0

7

NS Pudarka

23

1

0

0

0

2

0

0

0

8

NS Azra

23

1

0

0

0

2

0

0

0

9

NS Obala

23

1

0

0

0

2

0

0

0

10

LG Nikol

35

1

0

0

0

2

0

0

0

11

LG Avenue

23

1

0

0

0

2

0

0

0

12

Sosthene

23

1

0

0

0

2

0

0

0

13

NS Odisej (tritikale)

23

1

0

0

0

2

0

0

0

14

NS Nonijus (ječam)

23

1

0

0

0

2

0

0

0

15

NS 565 NS (ječam)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

16

NS Savo ( raž)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

Skala za ocenjivanje

·         0% - Bez simptoma

  • 1 - 10% lisne površine
  • 2 - 20% lisne površine
  • 3 - 30% lisne površine
  • 4 - 40% lisne površine
  • 5 - 50% lisne površine
  • 6 - 60% lisne površine
  • 7 - 70% lisne površine
  • 8 - 80% lisne površine
  • 9 - 90% lisne površine

Na biljkama nisu uočeni siptomi bolesti. RC Pirot će nastaviti sa praćenjem fenofaza u razvoju ozimih strnih  useva i praćenjem pojave biljnih bolesti. Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela zasejanih ozimim stnim žitima.

Ocena zdravstvenog stanja makroogleda strnih žita na području Pirotskog okruga

Pregledom makroogleda  strnih žita (pšenica, ječam, tritikale, ovas) na području RC Pirot, lokalitet Ekonomija “Barje” opština Pirot koji je posejan 28.10.2013. godine. Na oglednoj parceli je u predsetvenoj pripremi ubačeno 300 kg/ha NPK + 50 kg/ha UREA 46%. Prihrana je urađena 04.03.2014.godine sa 230 kg/ha SAN-a. Ocena zdravstvenog stanja ogleda urađena je po sledećoj skali za ocenjivanje a  prikazana je  u tabeli.

Skala zaocenjivanje stepena zarae

 

0 -  bez simptoma

1 - 10% lisne površine

2 - 20% lisne površine

3 - 30% lisne površine

4 - 40% lisne površine

5 - 50% lisne površine

6 - 60% lisne površine

7 - 70% lisne površine

8 - 80% lisne površine

9 - 90% lisne površine

 

Vizuelnim pregledom useva u sortnom ogledu pšenice, ječma, tritikalea i ovsa, na oglednom polju PSSS Pirot, registrovano je prisustvo i širenja sledećih prouzrokovača bolesti:

·         Septoria tritici (prouzrokovač sve pegavosti lista pšenice) – na najvećem broju sorata prisutno je blago širenje bolesti, ali simptoma još uvek nema na 3 listu iznad drugog kolenca

·         Puccinia spp (prouzroovač rđe pšenice) – za sada nismo zabeležili prisustvo simptoma

·         Erysiphae graminis (prouzrokovač pepelnice pšenice) – simptomi su prisutni kod većine sorata na stablu i prvom lisu

 

Fenofaze useva:

Pšenica u ogledu se nalazi uglavnom u fenofazi 36-37 BBCH skale (šesto kolence najmanje 2 cm iznad petog-pojvljuje se list zastavičar).

Tritikale i ječam se nalazi u fenofazi 47 BBCH skale (rukavac zastavičara se otvara)

Ovas se nalazi u fenofazi 33 BBCH skale (treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog).

 

 

Tabelarni prikaz na dan 28.04.2014.godine

R.b.

Sorta

Faza

Ocena-list iznad 2.kolenca

Septoria tritici

Puccinia spp.

Erysiphae graminis

(BBCH)

% inficirane površine

% inficirane površine

% inficirane površine biljke (0-9)

 

(0-9)

 (0-9)

 

1.

NS Pobeda

36

1

0

0

0

2

0

0

0

2.

NS Radojka

36

1

0

0

0

2

0

0

0

3.

NS Evropa

36

1

0

0

0

2

0

0

0

4.

NS Desetka

36

1

1

0

0

2

0

0

0

5.

NS Dika

36

1

0

0

0

2

0

0

0

6.

Tavita

36

1

0

0

1

2

0

0

0

7.

NS Ilina

36

1

0

0

0

2

0

0

0

8.

NS 40 S

36

1

0

0

0

2

0

0

0

9.

Zvezdana

36

1

0

0

0

2

0

0

0

10.

NS Emina

36

1

0

0

2

2

0

0

0

11.

Simonida

33

1

0

0

1

2

0

0

0

12.

Renesansa

33

1

0

0

1

2

0

0

0

13.

Enigma

33

1

0

0

1

2

0

0

0

14.

Rapsodija

33

1

0

0

1

2

0

0

0

15.

Futura

33

1

0

0

1

2

0

0

0

16.

Nikol

33

1

0

0

0

2

0

0

0

17.

Kruna

33

1

0

0

0

2

0

0

0

18.

Planeta

33

1

1

0

2

2

0

0

0

19

Odisej

33

1

0

0

0

2

0

0

0

20

Trijumf

33

1

0

0

0

2

0

0

0

21

Rudnik

33

1

0

0

0

2

0

0

0

22

Nonijus

33

1

1

0

0

2

0

0

0

23

Tinon

33

1

0

0

0

2

0

0

0

24

NS 565

33

1

1

0

0

2

0

0

0

25

Rekord

33

1

1

0

0

2

0

0

0

26

Jadar

33

1

0

0

0

2

0

0

0

27

Vranac

33

1

0

0

0

2

0

0

0

 

Napomena: simptomi pepelnice strnih žita su prisutni na najdonjem delu stable i lista, bez tendencije vertikalnog širenja.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obiđu svoje parcele i ukoloko primate prisustvo bolesti na gornjem lišću izvrše tretman preparatima koji sadrže aktivne materije z dve hemijske grupe: strobulina i triazola.

Registrovani su sledeći preparati: Acanto plus 0,6 l/ha; Amistar extra 0,75 l/ha; Sphere 0,5 l/ha.