Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Otvorena gar ječma (Ustilago nuda)

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi puno cvetanje: zrelo 50% polenovih kesica (BBCH 65).

 

Prilikom obavljanja vizuelnog pregleda useva ozimog ječma, na lokalitetu Gnjilan-Krajište, registrovano je prisustvo pojedinačnih klasova sa simptomima otvorene gari ječma (Ustilago nuda).

Ovo oboljenje se javlja u usevima kod kojih je za setvu korišćeno nedeklarisano seme i kod kojih je zastupljen osetljiv sortiment. Biljke zaražene ovim patogenom obično klasaju pre zdravih. Na zaraženim klasovima svi delovi klasa sem vretena mogu biti pretvoreni u crnu prašnu masu koja predstavlja hlamidospore gljive.

Ova gljiva se prenosi semenom. Pošto je ceo životni ciklus otvorene gari ječma vezan za gajenu biljku, napad počinje onog momenta kada zaraženo seme proklija. Dok ne stupi faza cvetanja nije moguće znati da li je gajena biljka zaražena ili ne. Kada ječam uđe u fazu klasanja, gljiva klasiće pretvara u hlamidospore koje se vetrom prenose na zdrave biljke, inficiraju ih i ciklus se ponavlja. Trenutni proizvodni uslovi pogoduju razvoju i širenju bolesti, a to je vlažno i toplo vreme.

Upotreba čistog semenskog materijala, koje je deklarisano i tretirano fungicidima, je jedino pravo rešenje za problem koji pravi ova bolest.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama rasta. Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi 2-3 lista razvijeno (BBCH 12-13), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi 3-4 lista razvijeno (BBCH 13-14).

 

(fenofaza ječma)

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 2% biljaka. U usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo bolesti.

 
 
 

Takođe vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisistvo lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka. Trenutne i prognozirane niske temperature vazduha uticaće na smanjenje aktivnosti štetnih insekata.

(lisne vaši)

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot ozma strna žita se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama rasta. Ozimi ječam se nalazi u fazi 5 listova razvijeno (BBCH 15), dok se ozima pšenica nalazi u fazi 4 lista razvijeno (BBCH 14).

(velika slika)

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadellidae), lisnih vaši (Ahididae), kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Pregledom je uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 4% biljaka i sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka. U usevima pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

 

(velika slika)

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetima Barje 1, Izvor-Lug i Izvor-Svinjarica, usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi bokrorenja, četvrto i peto stablo vidljivo (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

Vizuelnim pregledima useva ozimog ječma, na lokalitetu Barje 1 i Izvor-Svinjarica, uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 4 % biljaka.

Vizuelnim pregledima ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetima Barje i Izvor (Lug, Svinjarica), usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od 2 do 3 lista razvijeno (BBCH 12-13).

 

Vizuelnim pregledima useva, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na 0,5-1,5% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno.

(velika slika)

Nizak intenzitet napada i trenutne vremenske prilike ne predstavljaju visok rizik po zdravstveno stanje strnih žita u smislu infekcije virusima.

Vizuelnim pregledom useva uočene su i aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). O suzbijanju ovih glodara više u prilogu od 20.11.2020.

Žitna pijavica

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma uočeni su simptomi oštećenja na listovima nastali usled ishrane imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

U toku je izlazak imaga sa mesta prezimljavanja i njihova dopuska ishrana. U narednom periodu očekuje se masovnija pojava imaga nakon čega sledi parenje i polaganje jaja, kao i piljenje larvi.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenica i ječam)

Na području delovanja RC Pirot usevi ozime pšenice se nalaze u fazi razvoja listova, od 2 do 3 lista razvijena (BBCH 12-13), dok su usevi ozimog ječma u fazi bokorenja, vidljivo prvo i treće sekundarno stablo (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledima useva pšenice nisu registrovani simptomi patogena. Na usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabelama:

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita  (Erysiphe graminis)

Barje

12-13/pšenica

0

0

0

Izvor-Selište

12-13/pšenica

0

0

0

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccina spp)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice žita(Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Barje

22-23/ječam

0

0

13,46

Izvor-pod brdo

21-22/ječam

0

0

28,57

 

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenica i ječam)

Na području delovanja RC Pirot usevi ozime pšenice se nalaze u fazi razvoja listova, od 2 do 3 lista razvijena (BBCH 12-13), dok su usevi ozimog ječma u fazi bokorenja, vidljivo prvo i drugo sekundarno stablo (BBCH 21-22).

Vizuelnim pregledima useva pšenice nisu registrovani simptomi patogena. Na usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabelama:

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista (Septoria tritici)

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita  (Erysiphe graminis)

Barje

12-13/pšenica

0

0

0

Izvor-Selište

12-13/pšenica

0

0

0

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccina spp)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice(Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Barje

21-22/ječam

0

0

10

Izvor-pod brdo

21-22/ječam

0

0

27

 

 

Velika slika Pyrenophora teres

Velika slika Pyrenophora teres Barje

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Žitna pijavica (Lema melanopus)

Na teritoriji RC Pirot usevi ječma se nalaze u fazi vidljivo prvo osje (ako osje postoji) (BBCH 49).

Vizuelnim pregledom  ječma uočeno je prisustvo imaga, položenih jaja i tek ispiljenih larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

Imago velika slika

položena jaja velika slika

Tek ispiljena jaja velika slika

 

Ukoliko se pregledom ustanovi 0,5-1 larva žitne pijavice po biljci, preporučuje se  tretman nekim od nsekticida:

 a.m. bifentrin Fobos EC u koli.0,1-0,15 l/ha

a.m.cipermetrin  Cytrin 250 u količini 0,12-0,24 l/ha.

Zdravstveno stanje ozimih useva
Na području RC Pirot usevi pšenice se nalaze, u fenofazi pojave četvrtog sekundarnog stabla (BBCH 24). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice (sorte Ilina i Simonida) na lokalitetima Ekonomija Barje i Izvor,  nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.
 
Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalaze u fenofazi pojave petog sekundarnog stabla (25 BBCH skale) (sorta Nonijus i NS 565), na lokalitetima Ekonomija Barje i Izvor-lug, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 2 do 4% biljaka.
 
Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju. RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.
1 - 10 Next