Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja do faze početka rasta stabljike (BBCH 25-30).
 
 
Vizuelnim pregledom ozime pšenice registrovano je prisustvo sledećih patogena:
 1. Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na 5-30% biljaka,
 2. Pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0-2% biljaka,
 3. Rđe (Puccinia spp.) na 0-1% biljaka.

.

velika slika

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp)

Banatska Topola

BBCH 30

0

5

0

Banatsko Veliko Selo

BBCH 30

2

10

0

Mokrin

BBCH 25

1

30

1

 

Tokom vizuelnih pregleda pšenice registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

 1. cikada (Cicadelidae) na pojedinačnim biljkama,
 2. krilatih formi vašiju (Aphidiae) u niskim brojnostima,
 3. žitne pijavice (Lema melanopus) na 10% biljaka,
 4. buvača (Phyllotreta sp.) na pojedinačnim biljkama.

S obzirom na prognozirane vremenske uslove u narednom periodu i porast temperature očekuje se i povećana aktivnost pomenutih štetočina u usevima pšenice.

Imago žitne pijavice na listu i simptomi  oštećenja  usled dopunske ishrane

velika slika

  

velika slika                                       velika slika

Buvač na listu pšenice

velika slika

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fenofazama bokorenja; peto stablo vidljivo do fenofaze početak rasta stabljike (BBCH 25-30).
 
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo sledećih patogena:
 

1.     Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na 7% do 27% biljaka,

2.     Pepelnica žita (Erysiphe graminis) na 0% do 4% biljaka,

3.     Rđa (Puccinia spp.) na 0% do 2% biljaka. 

velika slika

velika slika

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Banatska Topola

BBCH 30

0

7

0

Banatsko Veliko Selo

BBCH 26

4

15

0

Mokrin

BBCH 25

2

27

2

 

Prilikom vizuelnih pregleda useva registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) na pojedinačnim biljkama u niskim brojnostima.

velika slika

Na pojedinim parcelama registrovana je aktivnost poljskih glodara, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje više od 10 aktivnih rupa od glodara po hektaru upotreba registrovanih rodenticida u cilju njihovog suzbijanja.

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, vidljivo od 4 do 7 sekundarnih stabala (BBCH 24-27).
 
 
U toku februara meseca u periodu od 11.2. do 16.2, na automatskim meteorološlim stanicama, registrovane su niske temperature sa najnižom registrovanom temperaturom dana 13.2. od -10,1 °C. Period niskih temperatura u trajanju od nekoliko dana na usevima pšenice, pogotovo na usevima iz ranijih rokova setve, izazavao je oštećenja u vidu izmrzavanja lisne mase.
 
Simptomi oštećenja lisne mase usled niskih temperatura
 
  
velika slika                                        velika slika
 
Pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphe graminis), dok simptomi rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani.
 
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :
 

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp)

Banatska Topola

BBCH 27

0

1

0

Banatsko Veliko Selo

BBCH 25-26

0

4

0

Mokrin

BBCH 24

1

12

0

 

 
U odnosu na prethodni pregled useva ozime pšenice uočeno je smanjenje procenta zaraženih biljaka pomenutim patogenima usled oštećenja i sušenja lisne mase koje su izazvale niske temperature. Simptomi bolesti su slabije vidljivi i uglavnom su prisutni na donjim listovima koji se suše i odumiru.
 
Tokom vizuelnih pregleda nije registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae) i lisnih vaši (Aphididae), kao ni aktivnih rupa od glodara.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području RC Kikinda, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fenofazama bokorenja (BBCH 23-25).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih patogena:
 • Septoria tritici (siva pegavost lista pšenice) na 3-19% biljaka
 • Erysiphe graminis (pepelnica žita) na 0-2% biljaka

Prisustvo simptoma rđe (Puccinia sp.) na biljkama prilikom pregleda nije uočeno.

fenofaza razvoja pšenice

siva pegavost na listu

simptomi pepelnice na listu

Rezultati vizuelnih pregleda su prikazani u tabeli:

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

(Erysiphe graminis)

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

(Septoria tritici)

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

(Puccinia spp.)

Banatska Topola

BBCH 27

0

3

0

Banatsko Veliko Selo

BBCH 25

0

7

0

Mokrin

BBCH 23

2

19

0

Prikazani rezultati u tabeli ukazuju na prisustvo simptoma sive pegavosti lista na svim lokalitetima monitoringa usled povoljnih uslova u proteklom periodu.  

RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi od početak bokorenja do vidljivo drugo i treće stablo (BBCH 21-23).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Banatsko Veliko Selo i Kikinda nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti kao ni štetočina na listovima pšenice.
 
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice.
Žitna pijavica na pšenici
Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetu Kikinda, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).
 
 
 
U toku je period dopunske ishrane imaga i parenja, a nakon toga sledi period polaganja jaja.
 
Za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati aktivnost žitne pijavice i signaliziraće pravo vreme za primenu mera zaštite.
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 26-28).
 
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sledećih obolenja:
 • pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 4-14% biljaka 
 • sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2-10% i to samo na donjim listovima
 • lisne rđe  (Puccinia triticina) u vidu pojedinačnih pustula na do 5% biljaka 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :

Lokalitet

Faza

BBCH

% biljaka sa simptomima pepelnice žita

(Erysiphe graminis)

% biljaka sa simptomima sive pegavosti

(Septoria tritici)

% biljaka sa simptomima lisne rđe

(Puccinia tricina)

Kikinda

BBCH 27

4

0

0

Banatska

Topola

BBCH 28

14

10

5

Novi Kneževac

BBCH 26

12

2

0

velika slika

velika slika

velika slika

S obzirom da se uskoro očekuje ulazak useva pšenice u fazu vlatanja, preporuka je da se usevi redovno obilaze i prati zdravsteno stanje biljaka. RC Kikinda će i u narednom periodu nastaviti  da informiše o zdravstvenom stanju useva pšenice.

Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 25-28).
 
U prethodnom periodu vladali su  povoljni uslovi za razvoj patogena na usevima pšenice.
Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i lisne rđe (Puccinia recondita) na pregledanim usevima.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

BBCH 26-27

8

2

0

Banatska

Topola

BBCH 28

13

10

7

Novi Kneževac

BBCH 25

22

16

2

Na pojedinim parcelama i dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica Microtus arvalis i poljskog miša Apodemus sylvaticus) pa se proizvođačima preporučuje pregled i obilazak parcela.

Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se suzbijanje primenom rodenticida. Prilikom primene gotovih mamaka na bazi aktivne materije cinkfosfida i bromadiolon obavezno voditi računa da se rupe zatrpaju kako ne bi došlo do trovanja divljači na parcelama.

Primena hemijskih mera u cilju subijanja patogena na pšenici  za sada se ne preporučuje, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice.

siva pegavost lista pšenice

pepelnica na listu

simptomi rđe na listu

Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, na lokalitetima Banatska Topola, Kikinda i Novi Kneževac usevi pšenice se nalaze u fenofazama od razvoja listova do početka bokorenja (BBCH 16-22).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) i simptoma pepelnice (Erysiphe graminis) dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:
 

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Tenor

BBCH 16-17

9

0

6

Banatska

Topola

Simonida

BBCH 22

13

0

10

Novi Kneževac

NS 40S

BBCH 16-18  

2

0

2

 
 
 
 
 
U odnosu na prošli pregled koji je sproveden krajem novembra meseca (pogledaj prilog od 27.11.), registrovano je povećanje broja zaraženih biljaka sa simptomima rđe i pepelnice žita. Vremenski uslovi u predhodnom periodu povoljno su uticali na razvoj navedenih patogena.
 
Primena hemijskih mera se za sada ne preporučuje, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima pšenice.
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom ozime pšenice na lokalitetima Kikinda, Banatska Topola i Novi Kneževac usevi se nalaze u fenofazama razvoja listova; od dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i simptoma rđe (Puccinia spp.), dok simptomi sive pegavosti lista (Septoria tritici) nisu registrovani.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:
 

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Tenor

BBCH 12-13

2

0

1

Banatska

Topola

Simonida

BBCH 14

0

0

4

Novi Kneževac

NS 40S

BBCH 12-13  

0

0

0

 
 
 
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja navedenih patogena.
 
Vizuelnim pregledom useva, na pojedinim parcelama, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae). U cilju suzbijanja navedenih štetočina, RC Kikinda dao je preporuku 24.10. (vidi preporuku).
 
Na pojedinim parcelama primećena je aktivnost poljskih glodara (Apodemus sylvaticus -poljski miš).
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela i ukoliko se ustanovi preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (a.m.cink-fosfid; a.m. bromadiolon gotovi mamci).
Prilikom primene mamaka i postavljanja u rupe, obavezno je njihovo zatrpavanje kako ne bi došlo do trovanja divljači.
 
1 - 10 Next