Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjenih mera agrotehnike nalaze se u fenofazi bokorenja do fenofaze početak rasta stabljike (BBCH 25-30).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo:
 
pregled useva pšenice rani rok setve
 
1. simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka
2. simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 60% biljaka
3. simptomi rđe (Puccinia sp.) na do 15% biljaka
 
 
 
pregled useva pšenice kasni rok setve
 
1. simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 15% biljaka (simptomi prisutni uglavnom na donjim listovima koji se suše i odumiru)
2. simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka
3.simptomi  rđe (Puccinia sp.) na do 2% biljaka
 
 
 
Simptomi prouzrokovača bolesti u usevima pšenice:
 
 
 
 
 
Vremenski uslovi tokom prethodnih meseci kao što su temperature, padavine, relativna vlažnost vazduha  izuzetno su pogodovali pojavi i  širenju navedenih patogena, pogotovo u gušćim usevima pšenice i  usevima koji su posejani ranije.
 
Vizuelnim pregledom useva na nekoliko parcela nije registrovano prisustvo štetnih insekata lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) ,ali sa povećanjem temperatura u narednom periodu treba obratiti pažnju i na njihovo prisustvo.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled useva pšenice u narednom periodu jer se primena hemijskih mera očekuje čim se zemljište prosuši o čemu će RC Kikinda dati objavu i na ovom portalu.
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fenofazama bokorenja (BBCH 24-26).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice  registrovano je povećanje broja biljaka sa prisutnim simptomima sledećih patogena u odnosu na pregled prošle nedelje ( Prilog 14.02) i to pepelnice žita ( Erysiphe graminis) na do 55% biljaka; sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka; kao i simptoma rđe na do 12% biljaka (Puccinia sp.).
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilikom pregleda useva pšenice nije registrovano prisustvo štetnih insekata lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje mere zaštite, ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak i pregled useva pšenice kako bi se utvrdilo na vreme zdravstveno stanje biljaka jer su uslovi u prethodnom periodu bili veoma povoljni za pojavu i širenje navedenih patogena.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice.
 
 
 
 
 
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-25).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 35% biljaka; sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 26% biljaka kao i  prisustvo simptoma rđe (Puccinia sp.) na do 3% biljaka.
 
 
 
 
 
Tokom pregleda useva pšenice na parcelama nije registrovano prisustvo štetnih insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).
 
Hemijske mere zaštite se u ovom momentu ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice. 
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve, nalaze u različitim fenofazama bokorenja (BBCH 21-24).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 15% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 10% biljaka. Prisustvo simptoma rđe (Puccinia sp.) prilikom pregleda nije utvrđeno.
 
 
 
 
 
 
 
Vremenski uslovi u prethodnom periodu, učestale padavine, temperature u intervalu od 5°C do 10 °C pogodovale su razvoju pomenutih patogena u usevima pšenice.
 
Takođe, prilikom vizuelnog pregleda pšenice nije uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).
 
Na pregledanim parcelama prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) registrovano je u vrlo niskoj brojnosti, uglavnom po obodima parcela.
 
Hemijske mere zaštite se u ovom momentu ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice. 
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u različitim fenofazama razvoja listova i početnim fazama bokorenja (BBCH 12-21).
 
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.
 
 
Pregledom useva ječma na listovima su registrovani simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4-10% biljaka.
 
 
 
Takođe, pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na pojedinačnim biljkama.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva strnih žita, a hemijske mere zaštite se ne preporučuju.
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice u zavisnosti od rokova setve, primenjene agrotehnike i lokaliteta nalaze se u fenofazi početak rasta stabljike do fenofaze drugo kolence najmanje 2cm iznad prvog (BBCH 30-32).
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovani su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 3% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 9% biljaka i simptomi žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10% biljaka.
 
 
velika slika                           velika slika          
 
                                                
                               velika slika
 
 
Navedeni patogeni su prisutni na donjim listovima biljaka koji žute i suše se, dok su simptomi pepelnice žita prisutni na prizemnom delu stabla, u gušćim usevima. Pregledom listova prvog i drugog kolenca nije registrovano širenje navedenih patogena, a takođe u usevima pšenice nije uočeno prisustvo rđe (Puccinia spp.)
 
Na regionu Kikinde, u odnosu na prošlu godinu, registrovana je smanjena količina padavina što je uticalo na manji intenzitet napada patogena različitih prouzrokovača bolesti nego što je u ovim fazama razvoja pšenice uočeno u predhodnoj godini.
 
Količina padavina i podaci sa meteoroloških stanica u Kikindi i Banatskoj Topoli
 

 

AMS Kikinda

(količina padavina)

AMS Banatska Topola

(količina padavina)

mesec

 

 

mart  (1-31.marta)

15 mm

6,8 mm

april  (do 18.aprila)

8 mm

11,8 mm

 
Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovane su odrasle jedinke imaga žitne pijavice, oštećenja usled dopunske ishrane kao i položena jaja na listovima pšenice. Prezimljava imago na skrovitim mestima, a oštećenja na listovima usled dopunske ishrane u proleće javljaju se u vidu traka oko 1mm. Ženke polažu jaja u nizovima na površini lista sve do juna meseca.
 
 
velika slika                                  velika slika
 
 
                       
                            velika slika
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice.
Žitna pijavica u usevima strnih žita
Na području delovanja RC Kikinda usevi pšenice se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja (BBCH 25-30). Vizuelnim pregledom useva pšenice na nekoliko različitih lokaliteta registrovano je prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus).
 
Picture
 
Žitna pijavica je štetočina strnih žita i redovna je pojava u našim proizvodnim uslovima. Produkuje jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu odraslog insekta u ostacima stabljika žita ili spontane korovske flore. Iako štete nanose odrasle jedinke, znatno veće štete uzrokuju larve. Odrasle jedinke progrizaju list između lisnih nerava, što uzrokuje cepanje napadnutih listova, dok larve izazivaju karakteristična trakasta oštećenja na licu lista izgrizajući parenhim sve do donjeg epidermisa. Pri jačem napadu oštećeni usev se vrlo lako prepoznaje usled prljavo bele boje listova po kojoj se napadnuta parcela uočava čak i iz daljine. U takvim uslovima dolazi do sušenja lisne mase, smanjenja ili prestanka asimilacije, što značajno ometa normalan razvoj biljke i nalivanje zrna. Posledice štetnog delovanja žitne pijavice drastično umanjuju prinos strnog žita, pa tako prinos pšenice može biti smanjen do 30%, ječma i ovsa od 50 do 70%, dok ranije napadnute biljke mogu biti i potpuno uništene.
Iako je prisustvo žitne pijavice registrovano na većini pregledanih parcela, i dalje se beleži nizak intenzitet napada. Ipak, povoljni vremenski uslovi, pre svega visoke temperature vazduha, ali i predstojeći kišni period, indukovaće porast populacije pomenute štetočine i njeno masovno razmnožavanje, te se u narednom periodu može očekivati početak polaganja jaja, odnosno piljenje larvi.
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetočina pšenice i pravovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje hemijskih mera.
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi bokorenja: 5-6 stabala vidljivo (BBCH 25-26).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 26% pregledanih biljaka kao i prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 3% biljaka.
 
 
 
Sipmtomi sive pegavosti lista pšenice su prisutni na donjim, najstarijim listovima pšenice. U odnosu na pregled koji je obavljen početkom marta nije došlo do značajnijeg povećanja broja biljaka sa simptomima sive pegavosti lista, a takođe ni pepelnice.
Jutarnji mrazevi, niže dnevne temperature i odsustvo padavina u proteklom periodu, usporilo je razvoj navedenih patogena. Prilikom pregleda nisu uočeni simptomi rđe (Puccinia spp) kao ni u prethodnim pregledima pšenice.
 
Prilikom pregleda je registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskom intenzitetu, dok prisustvo cikada nije uočeno.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice.
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi bokorenja: 4-6 stabala vidljivo (BBCH 24-26).
 
 
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je  prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 24% pregledanih biljaka kao i prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 5% biljaka.
 
 
 
 
 
 
U odnosu na prethodni pregled (18.02.2022.) došlo je do povećanja broja  biljaka sa simptomima navedenih patogena usled povoljnih vremenskih prilika za njihov razvoj. Prilikom pregleda na parceli nisu registrovani simptomi rđe (Puccinia spp.) 
 
Takođe, prilikom pregleda prisustvo štetočina, lisnih vaši i cikada nije registrovano.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice. 
 
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi bokorenja: 4-5 stabala vidljivo (BBCH 24-25).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 4% pregledanih biljaka, dok prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) nije utvrđeno.
 
 
Prilikom vizuelnog pregleda prisustvo štetočina (lisnih vaši i cikada) nije registrovano.
 
Na vrhovima listova pšenice uočeno je žućenje kao posledica jutarnjih mrazeva i vetra u prethodnom periodu.
 
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice. 
1 - 10 Next