Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
Na području delovanja RC Kikinda setva ozimih useva privodi se kraju. Na manjem delu parcela koje su posejane u prvoj dekadi oktobra meseca usevi se nalaze u fenofazi razvoja 3-4 lista, dok se većina useva koji su posejani u drugoj i trećoj dekadi oktobra meseca usevi nalaze u fenofazi nicanja do faze razvoja 1-2 lista (BBCH 11-14).
 
 
velika slika                                   velika slika
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao što su siva pegavost lista (Septoria sp.); pepelnice (Erysiphe graminis) kao ni rđe (Puccinia sp.).
 
Međutim, na pregledanim parcelama kako iz ranijih rokova setve tako i u usevima koji su kasnije posejani gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite i dalje se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) kao i cikada (Cicadelidae).
 
 
velika slika                                velika slika
 
RC Kikinda je u prethodnom periodu dao preporuku o prisustvu pomenutih štetnih insekata kao i o merama njihovog suzbijanja (vidi preporuku od 26.10.2023.)
 
Na pojedinim parcelama pod ozimim kulturama registruje se i naseljavanje poljskih glodara pre svega miševa ali i poljskih voluharica pa se proizvođačima preporučuje pregled pogotovo uvratina i ivičnih delova parcele.
 
Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo aktivnih rupa od glodara na nivou praga štetnosti  (prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha) preporučuje se primena registrovanih rodenticida.
 
Prilikom upotrebe i stavljanja gotovih mamaka u aktivne rupe, obavezno je zatrpavanja rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.
 
U pšenicama prisutna cikada koja prenosi virus patuljavosti (kržljavosti)
Na području delovanja RC Kikinda u toku je setva ozimih useva pšenice i ječma, dok su usevi posejani početkom oktobra meseca u fazi klijanja i nicanja do faze razvoja 1-2 lista (BBCH 09-12).
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo cikade Psammotettix alienus - vektora virusa patuljavosti (kržljavosti) pšenice Wheat Dwarf Virus - WDV.
 
 
Odrasla cikada je veličine 3,5-4,5 mm, bledo smeđe boje i sa trouglastom glavom.
 
Prezimljava u stadijumu jajeta u biljnom tkivu, a tokom godine razvija više generacija (2-4 generacije).
 
U našim agroekološkim uslovima prisutna je od maja do decembra meseca, suvo i toplo vreme pogoduju razvoju ove cikade. Često se nalazi u usevima crvene deteline, lucerke, na travama i pšenici. Tokom leta se hrani na zakorovljenim parcelama i na nezaoranim žetvenim ostacima. Već u  jesen prelazi na tek iznikle useve pšenice i ječma. Samonikli usevi pšenice tokom leta predstavljaju najznačajniji izvor inokuluma.
 
Ishranom se cikade inficiraju u toku jeseni i prenose virus na tek iznikle biljke. Početni simptomi se uočavaju tek u rano proleće, u vidu manjih ili većih oaza žute boje koje su nepravilno raspoređene po parceli. Na parceli se uočavaju oaze sa biljkama koje zaostaju u porastu kao i propadanje bokora. Inficirane biljke su sterilne i ne donose klas ili je formiran klas sa malim brojem zrna. Inficirana cikada ostaje infektivna ceo svoj život, a zarazu mogu da prenesu svi larveni stadijumi cikade.
 
U našoj zemlji nema definisanog praga štetnosti za ovi cikadu kao ni u standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO Standard). U Rumuniji se koristi prag od 5 cikada po metru kvadratnom.
 
Više o cikadi i virusu patuljavosti (kržljavosti) pšenice se može pročitati na linku:
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice u zavisnosti od sortimenta, primenjenih agrotehničkih mera i lokaliteta nalaze se u različitim fazama razvića ploda i sazrevanja (BBCH 75-85).
 
 
velika slika                                   velika slika
                             
 
Pregledom useva pšenice na klasovima je registrovano prisustvo simptoma šturosti klasova koju izaziva gljiva Fusarium graminearum.
 
U regionu Kikinde početak cvetanja useva pšenice zabeležen je u prvoj dekadi maja meseca kada su i uslovi bili izuzetno povoljni za nastanak infekcije od strane pomenutog patogena. U periodu od 1-18.maja na lokalitetu Kikinde palo je 68mm padavina ( u nekoliko navrata) što je uz optimalne temperature i dovelo do pojave simptoma šturih klasova na parcelama pšenice i ječma.
 
 
velika slika                                   velika slika
 
 

Procenat šturosti klasova u usevima pšenice kreće se od 20-30%, dok se procenat zaražene površine klasa kreće od 5-60%.

 

Prvi simptomi fuzarioze klasa mogu se uočiti odmah posle cvetanja pšenice. Normalna zelena boja klasa počinje da se gubi i usled nekroze tkiva postaje slamasto žuta. U zaraženom klasu se formiraju zrna različitog stepena nalivenosti zahvaćeni micelijom gljive. Pri osnovi zaraženih klasova i na plevama formira se naranđžasto crvenkasta navlaka od micelije i sporonosnih organa gljive.

 

Štetnost usled infekcije pomenutim patogenom pre svega se ogleda u smanjenju prinosa i pogoršanju kvaliteta zrna. Osim navedenog, značaj ovog patogena je i u mogućnosti sinteze mikotoksina koji su opasni po zdravlje ljudi i životinja..

Prisustvo žitne pijavice u usevima pšenice
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi porasta stabljike; vlatanja (BBCH 30-31).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) kao i simptomi na listovima usled dopunske ishrane pomenute štetočine.
 
 
 
 
Žitna pijavica pijavica prezimljava kao imago u ostacima strnih žita u zemljištu i ima jednu generaciju godišnje.
 
Porastom dnevnih temperatura već oko 10° C imago izlazi sa mesta prezimljavanja i počinje sa dopunskom ishranom. Žitna pijavica se hrani velikim brojem raznih vrsta trava, ali je prvenstveno štetočina strnih žita, naročito ječma, ovsa i pšenice. U periodu dopunske ishrane imago se hrani na listovima progrizajući ga duž lisnih nerava u vidu traka oko 1mm. Ženke polažu jaja u nizovima na površini lista, a najveće štete prave larve koje prilikom ishrane skeletiraju lišće, praveći uzdužne pruge duž lisnih nerava. Pri jačem napadu u polju se mogu zapaziti žuto bele oaze usled napada ove štetočine.
 
U narednom periodu se očekuje polaganja jaja kao i početak piljenja larvi žitne pijavice.
 
Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite sa ciljem suzbijanja žitne pijavice. RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice.
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjenih mera agrotehnike nalaze se u fenofazi bokorenja do fenofaze početak rasta stabljike (BBCH 25-30).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo:
 
pregled useva pšenice rani rok setve
 
1. simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka
2. simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 60% biljaka
3. simptomi rđe (Puccinia sp.) na do 15% biljaka
 
 
 
pregled useva pšenice kasni rok setve
 
1. simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 15% biljaka (simptomi prisutni uglavnom na donjim listovima koji se suše i odumiru)
2. simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka
3.simptomi  rđe (Puccinia sp.) na do 2% biljaka
 
 
 
Simptomi prouzrokovača bolesti u usevima pšenice:
 
 
 
 
 
Vremenski uslovi tokom prethodnih meseci kao što su temperature, padavine, relativna vlažnost vazduha  izuzetno su pogodovali pojavi i  širenju navedenih patogena, pogotovo u gušćim usevima pšenice i  usevima koji su posejani ranije.
 
Vizuelnim pregledom useva na nekoliko parcela nije registrovano prisustvo štetnih insekata lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) ,ali sa povećanjem temperatura u narednom periodu treba obratiti pažnju i na njihovo prisustvo.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled useva pšenice u narednom periodu jer se primena hemijskih mera očekuje čim se zemljište prosuši o čemu će RC Kikinda dati objavu i na ovom portalu.
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, rokova setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fenofazama bokorenja (BBCH 24-26).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice  registrovano je povećanje broja biljaka sa prisutnim simptomima sledećih patogena u odnosu na pregled prošle nedelje ( Prilog 14.02) i to pepelnice žita ( Erysiphe graminis) na do 55% biljaka; sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka; kao i simptoma rđe na do 12% biljaka (Puccinia sp.).
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilikom pregleda useva pšenice nije registrovano prisustvo štetnih insekata lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje mere zaštite, ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje obilazak i pregled useva pšenice kako bi se utvrdilo na vreme zdravstveno stanje biljaka jer su uslovi u prethodnom periodu bili veoma povoljni za pojavu i širenje navedenih patogena.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice.
 
 
 
 
 
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-25).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 35% biljaka; sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 26% biljaka kao i  prisustvo simptoma rđe (Puccinia sp.) na do 3% biljaka.
 
 
 
 
 
Tokom pregleda useva pšenice na parcelama nije registrovano prisustvo štetnih insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).
 
Hemijske mere zaštite se u ovom momentu ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice. 
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve, nalaze u različitim fenofazama bokorenja (BBCH 21-24).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 15% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 10% biljaka. Prisustvo simptoma rđe (Puccinia sp.) prilikom pregleda nije utvrđeno.
 
 
 
 
 
 
 
Vremenski uslovi u prethodnom periodu, učestale padavine, temperature u intervalu od 5°C do 10 °C pogodovale su razvoju pomenutih patogena u usevima pšenice.
 
Takođe, prilikom vizuelnog pregleda pšenice nije uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).
 
Na pregledanim parcelama prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) registrovano je u vrlo niskoj brojnosti, uglavnom po obodima parcela.
 
Hemijske mere zaštite se u ovom momentu ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice. 
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u različitim fenofazama razvoja listova i početnim fazama bokorenja (BBCH 12-21).
 
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.
 
 
Pregledom useva ječma na listovima su registrovani simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4-10% biljaka.
 
 
 
Takođe, pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na pojedinačnim biljkama.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva strnih žita, a hemijske mere zaštite se ne preporučuju.
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice u zavisnosti od rokova setve, primenjene agrotehnike i lokaliteta nalaze se u fenofazi početak rasta stabljike do fenofaze drugo kolence najmanje 2cm iznad prvog (BBCH 30-32).
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovani su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 3% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 9% biljaka i simptomi žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10% biljaka.
 
 
velika slika                           velika slika          
 
                                                
                               velika slika
 
 
Navedeni patogeni su prisutni na donjim listovima biljaka koji žute i suše se, dok su simptomi pepelnice žita prisutni na prizemnom delu stabla, u gušćim usevima. Pregledom listova prvog i drugog kolenca nije registrovano širenje navedenih patogena, a takođe u usevima pšenice nije uočeno prisustvo rđe (Puccinia spp.)
 
Na regionu Kikinde, u odnosu na prošlu godinu, registrovana je smanjena količina padavina što je uticalo na manji intenzitet napada patogena različitih prouzrokovača bolesti nego što je u ovim fazama razvoja pšenice uočeno u predhodnoj godini.
 
Količina padavina i podaci sa meteoroloških stanica u Kikindi i Banatskoj Topoli
 

 

AMS Kikinda

(količina padavina)

AMS Banatska Topola

(količina padavina)

mesec

 

 

mart  (1-31.marta)

15 mm

6,8 mm

april  (do 18.aprila)

8 mm

11,8 mm

 
Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovane su odrasle jedinke imaga žitne pijavice, oštećenja usled dopunske ishrane kao i položena jaja na listovima pšenice. Prezimljava imago na skrovitim mestima, a oštećenja na listovima usled dopunske ishrane u proleće javljaju se u vidu traka oko 1mm. Ženke polažu jaja u nizovima na površini lista sve do juna meseca.
 
 
velika slika                                  velika slika
 
 
                       
                            velika slika
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice.
1 - 10 Next