Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u različitim fenofazama razvoja listova i početnim fazama bokorenja (BBCH 12-21).
 
 
Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.
 
 
Pregledom useva ječma na listovima su registrovani simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4-10% biljaka.
 
 
 
Takođe, pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) registrovano na pojedinačnim biljkama.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva strnih žita, a hemijske mere zaštite se ne preporučuju.
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice u zavisnosti od rokova setve, primenjene agrotehnike i lokaliteta nalaze se u fenofazi početak rasta stabljike do fenofaze drugo kolence najmanje 2cm iznad prvog (BBCH 30-32).
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovani su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 3% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 9% biljaka i simptomi žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10% biljaka.
 
 
velika slika                           velika slika          
 
                                                
                               velika slika
 
 
Navedeni patogeni su prisutni na donjim listovima biljaka koji žute i suše se, dok su simptomi pepelnice žita prisutni na prizemnom delu stabla, u gušćim usevima. Pregledom listova prvog i drugog kolenca nije registrovano širenje navedenih patogena, a takođe u usevima pšenice nije uočeno prisustvo rđe (Puccinia spp.)
 
Na regionu Kikinde, u odnosu na prošlu godinu, registrovana je smanjena količina padavina što je uticalo na manji intenzitet napada patogena različitih prouzrokovača bolesti nego što je u ovim fazama razvoja pšenice uočeno u predhodnoj godini.
 
Količina padavina i podaci sa meteoroloških stanica u Kikindi i Banatskoj Topoli
 

 

AMS Kikinda

(količina padavina)

AMS Banatska Topola

(količina padavina)

mesec

 

 

mart  (1-31.marta)

15 mm

6,8 mm

april  (do 18.aprila)

8 mm

11,8 mm

 
Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovane su odrasle jedinke imaga žitne pijavice, oštećenja usled dopunske ishrane kao i položena jaja na listovima pšenice. Prezimljava imago na skrovitim mestima, a oštećenja na listovima usled dopunske ishrane u proleće javljaju se u vidu traka oko 1mm. Ženke polažu jaja u nizovima na površini lista sve do juna meseca.
 
 
velika slika                                  velika slika
 
 
                       
                            velika slika
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice.
Žitna pijavica u usevima strnih žita
Na području delovanja RC Kikinda usevi pšenice se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja (BBCH 25-30). Vizuelnim pregledom useva pšenice na nekoliko različitih lokaliteta registrovano je prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus).
 
Picture
 
Žitna pijavica je štetočina strnih žita i redovna je pojava u našim proizvodnim uslovima. Produkuje jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu odraslog insekta u ostacima stabljika žita ili spontane korovske flore. Iako štete nanose odrasle jedinke, znatno veće štete uzrokuju larve. Odrasle jedinke progrizaju list između lisnih nerava, što uzrokuje cepanje napadnutih listova, dok larve izazivaju karakteristična trakasta oštećenja na licu lista izgrizajući parenhim sve do donjeg epidermisa. Pri jačem napadu oštećeni usev se vrlo lako prepoznaje usled prljavo bele boje listova po kojoj se napadnuta parcela uočava čak i iz daljine. U takvim uslovima dolazi do sušenja lisne mase, smanjenja ili prestanka asimilacije, što značajno ometa normalan razvoj biljke i nalivanje zrna. Posledice štetnog delovanja žitne pijavice drastično umanjuju prinos strnog žita, pa tako prinos pšenice može biti smanjen do 30%, ječma i ovsa od 50 do 70%, dok ranije napadnute biljke mogu biti i potpuno uništene.
Iako je prisustvo žitne pijavice registrovano na većini pregledanih parcela, i dalje se beleži nizak intenzitet napada. Ipak, povoljni vremenski uslovi, pre svega visoke temperature vazduha, ali i predstojeći kišni period, indukovaće porast populacije pomenute štetočine i njeno masovno razmnožavanje, te se u narednom periodu može očekivati početak polaganja jaja, odnosno piljenje larvi.
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetočina pšenice i pravovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje hemijskih mera.
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi bokorenja: 5-6 stabala vidljivo (BBCH 25-26).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 26% pregledanih biljaka kao i prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 3% biljaka.
 
 
 
Sipmtomi sive pegavosti lista pšenice su prisutni na donjim, najstarijim listovima pšenice. U odnosu na pregled koji je obavljen početkom marta nije došlo do značajnijeg povećanja broja biljaka sa simptomima sive pegavosti lista, a takođe ni pepelnice.
Jutarnji mrazevi, niže dnevne temperature i odsustvo padavina u proteklom periodu, usporilo je razvoj navedenih patogena. Prilikom pregleda nisu uočeni simptomi rđe (Puccinia spp) kao ni u prethodnim pregledima pšenice.
 
Prilikom pregleda je registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskom intenzitetu, dok prisustvo cikada nije uočeno.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice.
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi bokorenja: 4-6 stabala vidljivo (BBCH 24-26).
 
 
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je  prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 24% pregledanih biljaka kao i prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 5% biljaka.
 
 
 
 
 
 
U odnosu na prethodni pregled (18.02.2022.) došlo je do povećanja broja  biljaka sa simptomima navedenih patogena usled povoljnih vremenskih prilika za njihov razvoj. Prilikom pregleda na parceli nisu registrovani simptomi rđe (Puccinia spp.) 
 
Takođe, prilikom pregleda prisustvo štetočina, lisnih vaši i cikada nije registrovano.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice. 
 
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi bokorenja: 4-5 stabala vidljivo (BBCH 24-25).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 4% pregledanih biljaka, dok prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) nije utvrđeno.
 
 
Prilikom vizuelnog pregleda prisustvo štetočina (lisnih vaši i cikada) nije registrovano.
 
Na vrhovima listova pšenice uočeno je žućenje kao posledica jutarnjih mrazeva i vetra u prethodnom periodu.
 
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice. 
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi bokorenja: 2 do 3 stabla vidljivo (BBCH 22-23).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 2% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 1% biljaka dok simptomi rđe (Puccinia spp.) prilikom pregleda nisu registrovani.
 
 
 
 
Takođe, prilikom vizuelnog pregleda pšenice prisustvo štetočina nije uočeno.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice.
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice u zavisnosti od datuma setve nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 10-14).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo patogena na listovima, osim promena boje na listovima u fazama nicanja u vidu crvenkastih i žućkastih boja na pojedinim parcelama.
 
Ovakvi simptomi su posledica uticaja fizičkih faktora odnosno smene niskih temperatura tokom noći i visokih temperatura tokom dana.
 
Simptomi su uočeni u toku prošle nedelje na pojedinim parcelama, privremenog su karaktera, ali se simptomi promena boje na listovima sada već slabije uočavaju u odnosu na prošlonedeljni pregled.
 
               Listovi pšenice i fiziološke promene na njima
 
  
         slika 1                              slika 2
 
                    
                               slika 3
 
 
Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo cikada (Cikadellidae spp.) na 1% pregledanih biljaka, dok prisustvo lisnih vašiju (Aphididae spp.) nije utvrđeno.
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice.
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda setva ozime pšenice još nije završena. Usevi ozime pšenice posejani u prvim rokovima setve krajem septembra i tokom oktobra meseca, nalaze se u fenofazi stabaoce probija površinu zemlje do fenofaze dva lista razvijeno (BBCH 09-12).
 
 
velika slika                               velika slika
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo cikade (Psammotettix alienus) kao i krilatih formi lisnih vaši (Aphididae sp.) na do 3-5% pregledanih biljaka.
 
 
velika slika                                 velika slika
 
 
Suvo i toplo vreme bez padavina u proteklom periodu pogodovalo je pojavi pomenutih štetočina. Lisne vaši i cikade pored direktnih šteta koje nanose biljkama sisajući biljne sokove, značajne su kao prenosioci raznih fitopatogenih virusnih oboljenja. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje povremeni obilazak i pregled novoposejanih parcela u narednim danima.
 
Prema EPPO standardu 2/11/1 prag štetnosti u ovim razvojnim fazama iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši ili cikada.
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozime pšenice.
 
 
Zdravstveno stanje ozime pšenice u regionu Kikinde
Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja do faze početka rasta stabljike (BBCH 25-30).
 
 
Vizuelnim pregledom ozime pšenice registrovano je prisustvo sledećih patogena:
  1. Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na 5-30% biljaka,
  2. Pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0-2% biljaka,
  3. Rđe (Puccinia spp.) na 0-1% biljaka.

.

velika slika

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp)

Banatska Topola

BBCH 30

0

5

0

Banatsko Veliko Selo

BBCH 30

2

10

0

Mokrin

BBCH 25

1

30

1

 

Tokom vizuelnih pregleda pšenice registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

  1. cikada (Cicadelidae) na pojedinačnim biljkama,
  2. krilatih formi vašiju (Aphidiae) u niskim brojnostima,
  3. žitne pijavice (Lema melanopus) na 10% biljaka,
  4. buvača (Phyllotreta sp.) na pojedinačnim biljkama.

S obzirom na prognozirane vremenske uslove u narednom periodu i porast temperature očekuje se i povećana aktivnost pomenutih štetočina u usevima pšenice.

Imago žitne pijavice na listu i simptomi  oštećenja  usled dopunske ishrane

velika slika

  

velika slika                                       velika slika

Buvač na listu pšenice

velika slika

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

1 - 10 Next