Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Prisustvo pega od Cercospora beticola

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi razvića rozete -zatvaranje redova (BBCH 3).

 

Šećerna repa_faza razvoja

 

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola), u vidu pojedinačnih pega na do 1% biljaka.

 

Cercospora beticola_simptom

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite protiv navedenog patogena.

 

Tokom vizuelnih pregleda useva šećerne repe  registrovano je i prisustvo :

·        simptoma oštećenja od repine muve (Pegomya betae), kao i položenih jaja ove  štetočine na do 3% biljaka,

  

Repina muva_simptom      Repina muva_jaja

·         prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae), na do 1% biljaka,

Crna repina vaš

·         jaja sovice gama (Autographa gamma), na do 5% biljaka.

Sovica gama_jaje

RC Bačka Topola nastavlja sa monitoringom prisustva štetnih organizama u šećernoj repi.

Štetočine šećerne repe

Na području delovanja RC Bačka Topola u toku je setva šećerne repe.

 

Na starim repištima, monitoringom feromonskim klopkama i vizuelnim pregledima  registrovana je pojava imaga repine pipe (Bothynoderes punciventris)  i imaga crne repine pipe (Psalidium maxillosum).

 

 

Repina pipa                       Crna repina pipa

 

Navedeni štetni organizmi izuzetno su opasni u početnom periodu razvoja useva šećerne repe, naročito u fazi klijanja i nicanja, dok je usev još slab i sa oskudnom lisnom masom.

 

Sa porastom temperatura očekuje se masovniji izlazak imaga repinih pipa sa mesta prezimljavanja.

Za sada  se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

 

RC Bačka Topola nastavlja  sa monitoringom štetočina šećerne repe i blagovremeno će izvestiti proizvođače o  sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Pojava pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 3).

 

Š.repa _faza razvoja

 

Vizuelnim pregledima useva šećerne repe registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola), u vidu pojedinačnih pega na do 1% biljaka.

 

       

Cercospora beticola_pega         C.beticola_konidija

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Bačka Topola nastavlja sa monitoringom prisustva ovog patogena i signaliziraće vreme za primenu fungicida.

 

Vizuelnim pregledom, registrovano je i prisustvo simptoma oštećenja od repine muve (Pegomya betae) na do 2% biljaka.

 

    

Repina muva_simptom      Repina muva_larve

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Prisustvo repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi šećerne repe se nalaze  u fazi: bubrenje semena završeno (seme puca), do kotiledoni horizontalno položeni, vidljiv prvi list veličine čiode (BBCH 03-10). Nicanje je konstatovano na do 5% površina pod šećernom repom.

 

 

BBCH 05                                BBCH 10

 

U feromonskim klopkama postavljenim u starom repištu registruju se ulovi repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

 

Siva repina pipa

 

Prvo izlaze jedinke prezimele u zemljištu bez biljnog pokrivača, namenjene setvi okopavina, a značajno kasnije one sa polja na kojima je predhodne godine posejan neki od useva ozimih strnih žita.

Sunčano vreme i temperature vazduha od 15°C do 25 °C, dovode do masovnog izlaženja ovog štetnog organizma sa mesta prezimljavanja.

U početku pipa samo hoda, da bi se na temperaturama  vazduha od preko  20°C selila letenjem.

Štete čini imago nagrizajući ivice kotiledona i prvog para listova, te u potpunosti može uništiti mlade biljčice i dovesti do presejavanja useva. Porastom temperature povećava se intenzitet ishrane.

Kritičan period je od klijanja i nicanja šećerne repe do obrazovanja 2-4 para stalnih listova. Najugroženiji su usevi koji se graniče sa prošlogodišnjom repom.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa monitoringom repine pipe i faza razvoja šećerne repe i blagovremeno će izvestiti proizvođače o sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Pojava prvih pega od Cercospora beticola na šećernoj repi

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi 30% biljaka zatvorilo prostor između sebe do potpuno zatvaranje redova, oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 33-39).

 

Faza razvoja šećerne repe

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola), u vidu pojedinačnih pega na 1% pregledanih biljaka.

 

Pega_Cercospora beticola

 

 

Primarne infekcije ostvarene su u uslovima čestih padavina, prisutnih visokih vrednosti relativne vlažnosti vazduha  u predhodnom periodu, kao  i mikroklimata koji je prisutan u usevima šećerne repe u kojima je oko 90% biljaka sklopilo redove.

U narednom periodu očekuje se širenje simptoma ovog patogena.

 

Trenutno se ne preporučuje primena  hemijskih mera suzbijanja.

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem prisustva ovog patogena u usevima šećerne repe i po postizanju prvog epidemijskog praga signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

 

Izmrzavanje useva šećerne repe u regionu Bačke Topole

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe nakon presejavanja se nalaze u fazi bubrenje semena (BBCH 03), dok se usevi koji nisu pretrpeli štete od niskih temperatura nalaze u fazi od kotiledoni horizontalno položeni: vidljiv prvi list veličine čiode do vidljiv prvi par listova veličine graška još neotvoren (BBCH 10-11).

 

Od ukupno zasnovane  površine pod šećernom repom na našem regionu  (oko 1300 ha), došlo je do izmrzavanja na  oko 35% površina, od čega je na 20% površina presejana šećerna repa, a na preostalih 15% biće zasejan kukuruz.

 

Rana setva  (u prvoj i početkom druge dekade marta, od 8-13.03.) obavljena je na oko 50% od ukupne površine pod šećernom repom, dok je setva na preostalim površinama obavljena u trećoj dekadi marta i početkom prve dekade aprila.

 

Šećerna repa je najosetljivija na niske temperature,  prolećne mrazeve, u fazi od klijanja do razdvajanja kotiledona.

Izmrzavanje šećerne repe nastalo je na oko 50% površina ranih setvi (setva od 08.do 13.03.), i na oko 15-20% površina na kojima je setva bila početkom treće dekade marta.

U tabeli su prikazane minimalne t  vazduha usled kojih je došlo do propadanja useva š.repe, a koje su izmerene na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u uesvima šećerne repe:

 

Lokalitet

Prva dekada marta

od 8-10. marta

(minimalne temperature)

Druga dekada marta

(minimalne temperature)

Treća dekada marta

(minimalne temperature)

Prva  dekada aprila

(minimalne temperature)

Stara Moravica

od -4,91°C do

-6,79°C  

 

od -1,09°C  do

-8,47°C  

 

od -1,69°C do

-4,77°C  

 

od -1,59°C do

-6,43°C  

 

Lovćenac

od -2,75°C do

-6,6°C  

 

od -1,89°C  do

-8,11°C  

 

od -1,96°C do

-3,99°C  

 

od -1,08°C do

-4,31°C  

 

 
 
Siva repina pipa (Bothynoderes punctiventris)

Na području delovanja RC Bačka Topola u toku je setva šećerne repe  (BBCH 00-01).

 

Na starim repištima, na feromonskim klopkama i vizuelnim pregledima, registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

 

Imago sive repine pipe

 

Ova ekonomski najznačajnija štetočina šećerne repe najveća oštećenja u uesu repe prouzrokuje u fazi klijanja i nicanja,  sve do pojave 2-4 prava lista. Štete nastaju izgrizanjem kotiledona kao i  pravih listova, ili pregrizanjem mladih biljčica. Prilikom jačeg napada, u fazama klijanja i nicanja šećerne repe, može doći do velikih šteta.

 

U narednim danima sa porastom temperatura očekuje se masovniji izlazak imaga sa mesta prezimljavanja. Za sada  se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

 

RC Bačka Topola nastavlja  sa monitoringom  sive repine pipe i faza razvoja šećerne repe i blagovremeno će izvestiti proizvođače o  sprovođenju hemijskih mera zaštite.

Prvi ulov sive repine pipe

Na području delovanja RC Bačka Topola u toku je setva šećerne repe.

Na lokalitetu Stara Moravica, u feromonskim klopkama na starom repištu, registrovan je prvi ulov imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

 

Imago sive repine pipe

 

Poljoprivrednim proizvođačima se u ovom trenutku preporučuje primena preventivnih mera zaštite protiv repine pipe:

  •  gušća setva na uvratinama,
  •  kopanje lovnih kanala oko starih repišta.

Za sada  se ne preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite.

RC Bačka Topola nastavlja praćenje štetnih organizama u šećernoj repi.

Širenje simptoma Cercospora beticola

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi šećerne repe se nalaze od faze početka  zatvaranja redova do faze potpuno zatvaranje redova (BBCH31-39).

Tokom vizuelnih pregleda useva ranih rokova setve (prva dekada marta), na kojima je protekle nedelje registrovano  prisustvo prvih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) registrovano je značajno širenje simptoma ovog patogena. Utvrđeno  je prisustvo simptoma na do 16% pregledanih biljaka.

Simptom C.beticola

Vladaju izuzetno povoljni uslovi  za razvoj i dalje širenje ovog patogena (porast temperature, prisutna visoka relativna vlažnost vazduha i dugotrajno vlaženja lista).

RC Bačka Topola nastavlja monitoring prisustva ovog patogena u usevima šećerne  repe i po postizanju prvog epidemijskog praga (50% biljaka sa simptomima) signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Bačka Topola, najveći broj useva šećerne repe se nalazi u fazi od 9 i više listova razvijeno do  početka  zatvaranja redova (BBCH 19-31). Mali broj useva (do 5% od ukupne površine pod šećernom repom) se nalazi u fazi potpuno zatvaranje redova: oko 90% biljaka zatvorilo red (BBCH 39). To su usevi koji su posejani u prvoj dekadi marta i izgled takvog useva je prikazan na fotografiji.

 

Šećerna repa BBCH 39

 

Vizuelnim pregledom useva iz najranijih rokova setve registrovano je prisustvo prvih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%.

Simptom C.beticola

Porast temperature u narednom periodu, uz visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i dugotrajno vlaženje lista, stvoriće izuzetno povoljne uslove  za razvoj i dalje širenje ovog patogena.

RC Bačka Topola nastavlja monitoring prisustva ovog patogena u usevima šećerne  repe i po postizanju prvog epidemijskog praga signaliziraće vreme za primenu fungicida.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od repine muve (Pegomya betae) na do 3% pregledanih biljaka. Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Simptom Pegomya betae

1 - 10 Next