Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Zeleno uvenuće paprike i paradajza
Zeleno uvenuće paprike i paradajza

Na području delovanja RC Vrbas paradajz se nalazi u fazi sazrevanja ploda i semena (BBCH 81-89).

Vizuelnim pregledom useva paradajza, na pojedinim lokalitetima, registrovani su simptomi zelenog uvenuća (Verticillium albo-atrum i Verticillium dahliae).

zeleno uvenuće paprike

Ovaj parazit ima širok krug domaćina, sa preko 200 biljnih vrsta, posebno iz familije Solanacae i Cucurbitacae. Do zaraze tim patogenom može doći u svim fazama njihovog razvoja. Osnovni simptom bolesti je uvenuće biljaka, gde biljka zadržava zelenu boju.
Kod paprike zaraženo tkivo lišća gubi turgor, suši se i otpada. U početku biljke zaostaju u porastu, a kasinje dolazi do postepenog gubitka boje. Na uzdužnom preseku korena uvelih biljaka, uočava se mrki prsten u zoni sudovnog tkiva. Uvenuće cele biljke se posebno vidi u najtoplijem delu dana. Uginule biljke mogu biti prekrivene crnim tvorevinama od sklerocija.

Kod paradajza su simptomi nešto drugačiji. Nema uvenuća biljaka, ni remećenja porasta. Na starijem lišću se javljaju hlorotične pege, koje nekrotiraju. Na uzdužnom preseku stabla se javlja mrka obojenost sudovnog sistema. Micelija gljive se u poljskim uslovima može održati u zemljištu i do 14 godina, ali najveća količina micelije preživi 2-4 godine. Za klijanje mikrosklerocija potrebno je da u zemljištu ima dovoljno vlage i da je temperatura 20-25°C i da su prisutne materije koje luči koren. Gljiva prodire kroz rane, korenove dlačice ili kroz epidermis korena gde se sistemično razvija. U povoljnim uslovima, zaraza se sa lokalnih žarišta može proširiti na ceo usev. Parazit se prenosi površinskom vodom, zaraženim biljnim ostacima i zaraženim semenom.

Direktne mere zaštite se ne mogu sprovoditi, zbog dugog održavanja gljive u zemljištu. Sa ciljem kontole ove bolesti preporučuje se primena svih raspoloživih preventivnih mera koje podrazumevaju: dezinfekcija zemljišta, potapanje korena pre rasađivanja ili njegovo zalivanje rastvorom propamokarb-hidrohlorida ili propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum, uklanjanje korova, biljnih ostataka, gajenje visoko otpornog sortimenta, kontrolisano đubrenje azotnim đubrivima, smanjenje povređivanja biljaka, poštovanje plodoreda (papriku i paradajz treba saditi na istoj površini svake pete godine) i redovno uklanjanje uvenulih biljka.

Comments

There are no comments yet for this post.