Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Crveni drvotočac u zasadu oraha

Na području delovanja RC Vrbas, u zasadu oraha koji se nalazi u fazi formiranja plodova, na feromonskim klopkama je registrovano prisustvo odrasle jedinke crvenog drvotočca ili vrbotočca (Cossus cossus).

odrasla jedinka vrbotočca

Imago je sivo-mrk, sličan boji kore drveta, prezimi u stadijumu larve.  Ova štetočina spada među značajnije štetočine listopadnog drveća, a često se nalazi i u voćnjacima jabuka, krušaka i dr.

Gusenice mlađih larvernih stupnjeva buše uzan i kratak hodnik, a kasnije se hodnik širi i ide dublje u drvo. Oštećena stabla i grane se lako lome pod naletima vetra. U jednom stablu, može se naći i do 20 larvi. U preseku hodnik je ovalan i pun crvotočine koja ispada kroz ulazni otvor i lepi se na iscureli biljni sok. Po tome se spolja može lako prepoznati napad ove štetočine. Mlade larve - gusenice su crvenkaste boje i narastu do 10 cm. Na glavi ima jake čeljusti kojima lako grize drvo kojim se hrani. Kod jače napadnutih voćaka nalazi se i veći broj gusenica, usled čega se stabla suše. Leptiri su aktivni noću, ženka polaže jaja u podnožju debla, na ispucalu koru. Razvoj jedne generacije traje dve do četiri godine.

Suzbijanje je vrlo teško, jer kad se napad primeti, šteta je već načinjena. Moguće mere borbe su masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što više feromonskih klopki.

Bolesti i štetočine oraha

Na području delovanja RC Vrbas, orah se plantažno gaji na oko 50 ha. Zbog njegove iskoristljivosti, postoji tendencija daljeg povećavanja površina pod ovom kulturom.

Uzgajanje oraha je prvenstveno značajno zbog njegovog jezgra, jer spada među najvažnije ugljeno-proteinske proizvode, kao i zbog tehničke vrednosti drveta, industrijske upotrebe ulja, kao i  zbog raznih mogućnosti korišćenja njegovog lišća i kore.

Za uzgoj oraha u prvim godinama, štetni su prolećni mrazevi (posebno u vreme formiranja vegetacije). Korenov sistem, bez oštećenja od mraza, može da izdrži temperature do -10 ˚C. Mladi listovi i zametnuti plodovi, podnose temperature do -1 ˚C; cvetovi oraha koji su se formirali, ne podnose niže temperature od -2 do -3 ˚C.

Štetni insekti, registrovani u zasadu oraha:

-          Carpocapsa pomonella – jabukov smotavac

-          Rhagoletis completa – orahova muva

-          Zeuzera pyrina – beli drvotočac

-          Cromaphlis juglandicola, Callipterus juglandis – lisne vaši

-         Eriophyes erineus, E. tristiatus – eriofidne grinje

-          Hyphantria cunea – dudovac

-          Halyomorpha halys - braon mramorasta stenica

Carpocapsa pomonella - jabukov smotavac

U našim proizvodnim uslovima ova štetočina ima 3-4 generacije godišnje. Prezimi u stadijumu larve. Jaja polaže na listove i plodove. Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u plod i hrane se njegovim sadržajem. Monitoring ove štetočine u zasadu oraha se prati putem feromonskih klopki.

Rhagoletis completa - orahova muva

U našoj zemlji ova štetočina ima karantinski status, nalazi se na listi IA, deo I - štetni organizmi za koje nije poznato da su prisutni na teritoriji R. Srbije i čije je unošenje i širenje u R. Srbiju zabranjeno.

Orahova muva ima jednu generaciju godišnje i njen  životni ciklus je vrlo sličan kao kod drugih vrsta roda Rhagoletis (npr. trešnjina muva).

Štete pričinjavaju larve koje se hrane unutrašnjim zelenim omotačem ploda, što uzrokuje prevremeno sušenje plodova i njihovo opadanje.

U svetu, mere borbe se sastoje u izlovljavanju odraslih muva žutim fluorescentnim klopkama sa feromonima, periodičnim uzorkovanjem plodova i eventualnim tretmanima u periodu polaganja jaja. 

Zeuzera pyrina - beli drvotočac

Ovo je štetočina mladih voćaka. Veća oštećenja voćaka nastaju obično posle sušnih godina, koje su pogodnije za ovipoziciju. Razvija 1 generaciju za 2-3 godine. Prezimi kao larva u granama, stablu. Ženke polažu jaja pojedinačno, na lisne drške, u osnovu pupoljaka i na koru grana na mestu grananja. Larve se ubušuju u grančice na vršnim delovima stabla, i one povremeno izlaze i buše starije grančice. U drugoj godini, larve se pomeraju ka stablu, a u trećoj se ulutkavaju i pripremaju za prezimljavanje.

Zbog skrivenog načina života primena hemijskih mera zaštite je otežana. Vizuelno se prate oštećenja od ishrane larvi u granama i pristupa se njihovom orezivanju i uništavanju. Kontrola sadnog sertifikovanog materijala je obavezna mera. 

Cromaphlis juglandicola, Callipterus juglandis - lisne vaši

Prouzrokuju oštećenja na listovima i mladarima, retko se nalaze zajedno u zasadu oraha. Hrane se sokovima mladih izboja, smanjuju vitalnost biljke. Kao i sve lisne vaši, luče mednu rosu na kojima se naseljavaju gljive čađavice.

Lisne vaši oraha imaju dosta prirodnih neprijatelja, kao što su ose Trioxys pallidus, Chrysoperla carnea, ali ukoliko dođe do  prenamnoženja pomenutih vaši, biološka kontrola nije dovoljna, te je neophodna primena I hemijskih mera zaštite. 

Eriophyes erineus, E. tristriatus - eriofidne grinje

Eriofidne grinje imaju više generacija godišnje. Njihova aktivnost počinje sa listanjem oraha, pojavom svih razvojnih stadijuma. Hrane se sišući sokove iz listova i pri tom stvarajući bradavičasta ispupčenja. Za povećanje njihove populacije, odgovara im pojačana ishrana azotom, dok im prohladno i vlažno vreme usporava procese razvoja.

Mere borbe se sastoje u redovnim vizuelnim pregledima zasada, i nakon pojave prvih simptoma od njihove ishrane, sakupljanju i uništavanju lisne mase, a ukoliko se vizuelnim pregledom registruju grinje, primena akaricida na bazi a.m. abamektin, uz dodatak okvašivača. 

Hyphantria cunea - dudovac

Dudovac je polifagna štetočina, prvenstveno se hrani lišćem duda i ukrasnog drveća, šiblja. U toku godine razvija 2 generacije. Štete pričinjavaju larve tako što upredaju lišće, izgrizajući epidermis.

Kao mera borbe može se izvršiti mehaničko uklanjanje zapredenih listova sa granama i njihovo uništavanje.

Halyomorpha halys - braon mramorasta stenica

Ova invazivna vrsta stenice je izraziti polifag, do sada je registrovana na preko 100 biljnih vrsta među kojima je veliki broj poljoprivrednih kultura. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptom napada su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Plodovi sa pomenutim simptomima gube tržišnu vrednost a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa.

Najčešći način borbe protiv ove štetočine je postavljanje klopki za njihovo izlovljavanje u cilju smanjenja populacije i nastanka šteta. Na manjim proizvodnim površinama moguće je njihovo mehaničko sakupljanje i uništavanje.

U toku je migracija braon mramoraste stenice sa mesta prezimljavanja u proizvodne zasade i useve i njihova kopulacija. U cilju njihovog suzbijanja, a pre polaganja jaja, preporučuju se insekticidi iz grupe piretroida.

Bolesti od značaja za proizvodnju oraha:

-         Xanthomonas campestris pv.juglandis – rak oraha

-       Gnomonia juglandis – siva pegavost oraha

-       Gleosporium epicarpi – trulež plodova oraha

 

Xanthomonas campestris pv.juglandis  - rak oraha 

Simptomi raka oraha razvijaju se na mladim listovima, između nerava obrazujući crne pege sa svetlim oreolom. Lišće koje je zaraženo ne opada, već ostaje na granama. Na plodovima se vide nekrotične, ulegle površine, lezije. Zimi se održava u pupoljcima, a prve infekcije kreću početkom listanja oraha. Bakteriji za širenje odgovara kišni period u periodu cvetanja oraha.

Ako u vreme početka cvetanja, nastupi kišni period, obavezna je preventivna zaštita bakarnim preparatima. Od preventivnih nepesticidnih mera primenjuje se sadnja sertifikovanog sadnog materijala, uklanjanje obolelog lišća, lastara i plodova, dezinfekcija alata itd.

Gnomonia juglandis - siva pegavost oraha

Simptomi sive pegavosti oraha se vide na lišću u obliku okruglastih pega sa tamnijim rubom (središnji deo pege dobija sivu boju). Simptomi se vide i na plodovima u vidu okruglih, udubljenih, nekrotičnih pega. Pege na listovima se spajaju, a u slučaju jače zaraze i opadaju, zajedno sa plodovima. Povoljni uslovi za ostvarenje infekcije su temperatura viša od 10°C i relativna vlažnost vazduha viša od 90%.

Obavezna mera borbe je uklanjanje opalih plodova i lišća iz prethodne godine. Hemijske mere borbe podrazumevaju primenu fungcida u periodu trajanja askospornih infekcija.

 

Gleosporium epicarpi - trulež plodova oraha

Simptomi truleži plodova oraha se uočavaju samo na plodovima, na kojima dolazi do stvaranja mrkih pega, koje se spajaju, zahvataju ceo plod, koji truli i opada.

Borba protiv bolesti je preventivna i sastoji se u skidanju zaraženih plodova sa stabla kao i u sakupljanju i uništavanju otpalih, trulih plodova.

Trenutno se u zasadima oraha (koji su početnim fazama razvoja ploda) registruje prisustvo dve štetočine:

  • Braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys)
  • Lisnih vaši (Cromaphlis juglandicola, Callipterus juglandis)

RC Vrbas je za zaštitu oraha od navedenih štetočina preporučio sledeće mere vidi preporuku.