Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Šljivina lisna mušica

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi šljiva se nalaze u fazi razvoja ploda, zeleni plodnik okružen sasušennom cvetnom ložom; čašične latice počinju da opadaju do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Vizuelnim pregledom listova šljive, registrovane su izrasline - gale od šljivine lisne mušice (Putoniella pruni).

gale od šljivine lisne mušice na listu šljive

Šljivina lisna mušica ima jednu generaciju godišnje i pripada porodici mušica šiškarica (Cecidomyiidae). U galama se nalaze larve, žuto-narandžaste boje, dugačke do 3 milimetra. Larve se hrane biljnim sokovima, a pri kraju razvoja padaju na tlo oko voćki i u njemu prezimljavaju. Štete se ogledaju u deformaciji listova što dovodi do smanjenja procesa fotosinteze. Ova štetočina ne pripada ekonomski značajnim vrstama, te nije potrebna primena hemijskih mera zaštite u cilju njenog suzbijanja.

Šljivina lisna muva

Na području RC Vrbas, većina sorti šljive se nalazi u fenofazi po BBCH skali 73 (drugo opadanje plodova).

Vizuelnim pregledima plodova na do 3%  stabala primećeni su  listovi  sa simptomima crvenih gala.

Radi se o deformitetima koje izaziva šljivina lisna muva (Putoniella pruni).

 

Gale na naličju listova         Larve unutar gala

Na naličju lista su uzdužne gale u obliku oteklina ili džepova, žuto-crvene boje, koje se nalaze uz glavni lisni nerv. Unutar sveke gale se nalazi po nekoliko larvi žuto-narandžaste boje. Potpuno razvijene larve padaju na  tlo i prezimljavaju u zemlji.     

Ova vrsta ne spada u ekonomski značajne štetočine, a osim šljive napada i druge vrste iz roda Prunus. Štete se ogledaju u deformaciji listova što utiče na smanjenje fotosinteze biljaka.

Hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine se ne preporučuju.

Zaštita šljive na području RC Vrbas

Na području RC Vrbas, zasadi šljive su početkom marta u velikom procentu pretrpeli izmrzavanje cvetnih pupoljaka. U većini zasada štete se kreću i do 100%. Usled nedostatka plodova, mere zaštite od šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) nisu neophodne. Međutim, tokom vegetacije potrebno je nastaviti sa zaštitom lista od prouzrokovača bolesti.

Šljivin smotavac - početak polaganja jaja
Na području RC Vrbas, većina sorti šljive se nalazi u fenofazi po BBCH skali 73(drugo opadanje plodova). Vizuelnim pregledima plodova šljive, registrovan je početak polaganja jaja šljivinog smotavca, Grapholita funebrana, u indeksu napada 0,25. U feromonskim klopkama beleže se povećane brojnosti ulovljenih imaga. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima zasada šljive sa dva lokaliteta( Ruski Krstur i Vrbas). Za sada se hemijske mere ne preporučuju.
 
jaje Grapholita funebrana
Šljivin smotavac

Na lokalitetu u  Vrbasu i Ruskom Krsturu, šljiva sorte Čačanska najbolja, na kojima su postavljene feromonske klopke, je obrana. Na pojedinačnim zasadima na sorti Stenlej, registruju se i sveže položena jaja, avitalna jaja (index 11,75), a u toku je i piljenje larvi treće generacije šljivinog smotavca, Grapholita funebrana. Insekticidi koji su registrovani za tretiranje larvi imaju karencu 14-21 dan(Grom a.m. lambda cihalotrin - 14 dana i Pyrinex 25 SC(a.m. hlorpirifos) - 21 dan, tako da se u zavisnosti od roka berbe i karence , uradi tretman, da bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove.

 

 

avitalna jaja šljivinog smotavca

 

sveže položeno jaje šljivinog smotavca

 

Registrovana jaja šljivinog smotavca
Na lokalitetu u Vrbasu, vizuelnim pregledom zasada šljive, sorta Čačanska najbolja, fenofaza po BBCH skali 72(zeleni plodnik okružen sasušenom cvetnom ložom, čašične latice opadaju), registrovano je sveže položeno jaje šljivinog smotavca, Grapholita funebrana, u indexu napada 0,5.
Prvi ulov na ovom lokalitetu je bio 5.4.2016. na 40,59 CDD-a(od 1.1, a prvo registrovano jaje od biofixa je na 94,41 CDD).
 
Prvi ulov breskvinog smotavca
Na lokalitetu u Ruskom Krsturu u zasadu kajsije, registrovan je prvi ulov breskvinog smotavca, Cydia molesta. RC Vrbas prati dinamiku leta Cydia molesta i na lokalitetu u Bečeju.
 
 
 

Cydia molesta

Prvi ulov imaga

CDD (°C)

7.4.2014.

160,27

16.4.2015.

108,3

5.4.2016.

135,96

 
pregled prvih ulova imaga Cydia molesta
Prvi ulov šljivinog smotavca
Na području RC Vrbas, let šljivinog smotavca se prati na tri lokaliteta: Vrbas, Bečej i Ruski Krstur.
Na lokalitetu u Bečeju, 13.4.2015. na 25.87 CDD(od 1.1.2015.), beležimo prvi ulov(2 imaga). 
Prošle, 2014. godine, prvi ulov na tom lokalitetu je bio 3.4.2014. na 29.03CDD(od 1.1.2014.). Na drugim lokalitetima još nema ulova u feromonskim klopkama.
 
šljivin smotavac u feromonskoj klopci
Monitoring šljivinog smotavca

Šljiva sorte Čačanska najbolja na regionu u Vrbasu, nalazi se u fenofazi razvoja  od 81-85 BBCH skale (obojavanje plodova). Vizuelnim pregledom uočeno je:

·         1 sveže položeno jaje šljivinog smotavca, Grapholita funebrana

·         1 jaje u fazi “crne glave”

·         5 avitalnih jaja

·         4 ispiljene larve bez ubušenja

·         2 ispiljene larve sa ubušenjem

Index napada je 8. Trenutna suma akumulisanih stepen dana  na ovom lokalitetu iznosi 994,14. Ulovi na feromonskim klopkama su malobrojni. RCVrbas nastavlja sa daljim monitoringom.

 

Faza pred piljenje

Avitalno jaje

Ispiljeno jaje (levo) sa ubušenjem (desno)

Monitoring šljivinog smotavca

Na lokalitetu u Vrbasu u zasadu šljive, sorte Čačanska najbolja, fenofaze razvoja 85BBCH skale (obojavanje plodova skoro završeno), uočena su položena jaja šljivinog smotavca, Grapholita funebrana u indexu napada 3,25, kao i larvi šljivinog smotavca u indexu napada 2,5.

Vizuelnim pregledom od 100 pregledanih plodova beležimo:

5 sveže položenih jaja

8 avitalnih jaja

4 ubušenja od larvi

6 ispiljenih larvi

Na ovom lokalitetu beležimo PIK-ove leta II generacije šljivinog smotavca

9.7.2014. na 700,41DD (10 imaga)

19.7.2014. na 811,61 (11 imaga)

Trenutna suma akumulisanih stepen dana iznosi 824,81 DD.

RC Vrbas nastavlja sa daljim izveštavanjem.

 

Larva šljivinog smotavca u unutrašnjosi ploda posmatrana pod  binokularom

Avitalno jaje šljivinog smotavca

1 - 10 Next