Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Moljac paradajza (Tuta absoluta)

RC Novi Sad od 2011.godine prati prisustvo moljca paradajza (Tuta absoluta) na teritoriji Južnobačkog okruga pomoću feromonskih klopki. Monitoring se vrši na paradajzu i u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Prvi put, moljac paradajza registrovan je 3.4.2012 u plasteniku na lokalitetu Gospođinci.

Na paradajzu na otvorenom prostoru za sada nije registrovano prisustvo Tuta absoluta.

 

Grafik1 - Dinamika leta moljca paradajza u 2012.godini, lokalitet Gospođinci

 

Moljac paradajza (Tuta absoluta) se nalazi na EPPO A1 karantinskoj listi.

Biljke domaćini su paradajz, krompir, Lycopersicon hirsutum, Solanum lyratum i divlje vrste Solanum nigrum, Solanum elaeagnifolium, Solanum puberulum, Datura stramonium, Datura ferox, Nicotiana glauca.

Moljac paradajza ima veliki reproduktivni potencijal. Larve ne ulaze u dijapauzu dokle god ima hrane, tako da u zatvorenom prostoru gde se tokom cele godine proizvodi paradajz, ova štetočina može imati 10 do 12 generacija godišnje. Razviće jedne generacije traje od 29 do 38 dana, u zavisnosti od uslova sredine. Odrasle jedinke (slika1) su noćni leptiri i obično se kriju tokom dana između listova. Jedna ženka može da položi oko 260 jaja i to na naličje listova. Larve se pile iz jaja nakon 4 do 5 dana. Larva ima 4 razvojna stadijuma (slika2) i ona čini štete. Nakon piljenja larve prodiru u plodove paradajza, listove i stabljike, kojima se hrane i razvijaju, praveći upečatljive mine. Plodovi mogu biti napadnuti odmah po formiranju. Na listovima, larve se hrane samo mezofilom, ostavljajući epidermis netaknut (slika3). Biljke paradajza mogu biti napadnute u bilo kojoj fazi razvoja, od rasada do zrelosti. Na krompiru, napada samo nadzemne delove, na krtolama se ne razvija.

Prenosi se rasadom i plodovima paradajza.

Mere kontrole:

·         Upotreba sintetičkih feromona za registrovanje prisustva i praćenje nivoa populacije

·         Hemijska kontrola

·         Biološka kontrola parazitoidima (Trichogramma pretiosum) i predatorima (Podisus nigrispinus)

·         Plodored, obrada zemljišta, adekvatno đubrenje, navodnjavanje, uništavanje zaraženih biljaka

Izvor: EPPO

 

Slika1 - Imago

 

 

Slika2 - Larva

 

Slika3 - Mina na listu

Comments

There are no comments yet for this post.