Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticolis)
Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticolis)

Na teritoriji RC Novi Sad u toku je setva kukuruza. Na pojedinim parcelama iz ranijih rokova setve, gde je kukuruz u fazi 2 lista (BBCH 12) registrovano je prisustvo kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) kao i simptomi oštećenja na mladim listovima kukuruza. Imago izgriza lišće, najčešče po ivici, što dovodi do ometanja razvoja biljaka.

Oštećenja na listovima
 
 

Imago kukuruzne pipe

 
S obzirom da kukuruzna pipa najveće štete pravi u fazi nicanja, preporučuje se pregled useva. Ukoliko se registruju velika oštećenja mladih biljaka mogu se izvršiti hemijske mere zaštite. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje, ali se mere zaštite mogu sprovesti sa insekticidima na bazi aktivnih materija hlorpirifos, hlorpirifos + cipermetrin ili hlorpirifos + bifentrin (Nurell-D  1,5 l/ha; Konzul 1,5l/ha; Pyrinex super 1,5 l/ha).

Comments

There are no comments yet for this post.