Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Kruškina osa srčikarica

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od veličina ploda do 20 mm (BBCH 72) do faze drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo oštećenih mladara od strane kruškine ose srčikarice (Janus compressus). Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimjava u napadnutim mladarima u stadijumu prepupe.

Slika 1: Simptom napada kruškine ose srčikarice

Kruškina osa srčikarica se periodično javlja, a najveće štete pravi u mladim zasadima kruške ili u voćnim rasadnicima gde uništavanjem jednogodišnjih mladara ometa pravilno formiranje krošnje i novih rodnih izbojaka. Štete pričinjavaju ženke na mladarima serijom od tridesetak uboda raspoređenih spiralno. Kao posledica napada vrh mladara se suši. Napadnute mladare proizvođači često mogu da pomešaju sa simptomima napada od strane bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). U svaki napadnuti mladar ženka polaže po jedno jaje. Ispiljena larva se hrani unutar mladara idući prema njegovoj osnovi.

Suzbijanje ove štetočine u intenzivnim zasadima vrši se zajedno sa suzbijanjem obične kruškine buve. U ekstenzivnim zasadima preporučuje se mehaničko uklanjanje napadnutih mladara.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima kruške.

Kruškina osa srčikarica

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije od 10 do 20 mm (BBCH 71-72).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo oštećenih mladara od strane kruškine ose srčikarice (Janus compressus). Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimjava u napadnutim mladarima u stadijumu prepupe.

Slika 1: Simptom napada kruškine ose srčikarice

Kruškina osa srčikarica se periodično javlja, a najveće štete pravi u mladim zasadima kruške ili u voćnim rasadnicima gde uništavanjem jednogodišnjih mladara ometa pravilno formiranje krošnje i novih rodnih izbojaka. Štete pričinjavaju ženke na mladarima serijom od tridesetak uboda raspoređenih spiralno. Kao posledica napada vrh mladara se suši. Napadnute mladare proizvođači često mogu da pomešaju sa simptomima napada od strane bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). U svaki napadnuti mladar ženka polaže po jedno jaja. Ispiljena larva se hrani unutar mladara idući prema njegovoj osnovi.

Suzbijanje ove štetočine u intenzivnim zasadima vrši se zajedno sa suzbijanjem obične kruškine buve.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima kruške.

Obična kruškina buva

Na punktu Čerević kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom krušika registrovana su pojedinačna jaja prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Jaja se nalaze u naborima kore oko pupoljaka.

Jaje obične kruškine buve

Najavljeno povećanje temperature u narednom periodu usloviće povećanu aktivnost imaga obične kruškine buve i intenziviranje polaganja jaja, kada će i biti data preporuka u cilju suzbijanja ove štetočine.
Kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Na lokalitetu Neštin kruška - sorta Viljamovka  nalazi se u fazi plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

U zavisnosti od prethodno spovedenih mera zaštite, razlikuje se i prisustvo obične kruškine buve (Cacopsyla pyri) u zasadima krušaka. Prisutan je  imago treće generacije koji polaže jaja, a još uvek je u toku piljenje larvi iz prethodne generacije.  Prisutne su i larve starijih stadijuma razvića, koje će se uskoro preobraziti u imaga.Trenutno se nalazimo na prelazu između druge i treće generacije kruškine buve. Svi stadijumi razvoja ove štetočine nalaze se na lastarima sa vršnim porastom gde je tkivo najmekše i najsočnije.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine. U periodu početka piljenja larvi treće generacije biće data preporuka o merama zaštite.

Neskeletirani imago treće generacije

 

Sveže položeno belo jaje (III gen.) i jaje pred piljenje (II gen.)

Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)
Vizuelnim pregledom zasada kruške na lokalitetu Neštin, konstatovana je velika brojnost imaga obične kruškine buve.
Takođe je utvrđeno i prisustvo larvi i jaja, najviše larvi četvrtog i petog uzrasta.
Preporučuje se proizvođačima tretman sa kombinacijom piretroida i regulatora rasta (fenoksikarb), uz dodatak okvašivača jer je došlo i do pojave medne rose.
Piretroidi su usmereni na suzbijanje imaga, a fenoksikarb ima ulogu da spreči transformaciju larve u odraslog insekta.
DECIS 2,5-EC 0,05% + INSEGAR 25-WG 0,1-0,12% + SILWET L-77 0,03%
Pošto su piretroidi nestabili na visokim temperaturama, preporučuje se da se tretiranja izvedu u jutarnjim ili večernjim časovima.