Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od kraja bokorenja do početka vlatanja (BBCH 27-31).

 

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 59% biljaka , lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 45% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 32% biljaka, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i faze razvoja useva.

 

                     

Simptomi sive pegavosti lista pšenice

 

Uredopustule lisne rđe pšenice

 

Visok intenzitet zaraze biljaka ozime pšenice sa navedenim patogenima  upućuje da je neophodan oprez i redovno prisustvo proizvođača na parcelama. Po stabilizaciji vremenskih uslova i kada se prosuši zemljište i omogući ulazak mehanizacije na parcele, biće potrebno sprovesti hemijske mere zaštite fungicidima kako bi se sačuvalo zdravstveno stanje useva.

Takođe registrovano je i prisustvo sledećih štetnih organizama:

·         poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis) u niskom intenzitetu napada i

·          lisnih vaši (Aphididae)  na do 2% biljaka.

Lisna vaš

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozime pšenice nalaze se u različitim fazama bokorenja (BBCH 23-26).

 

Ozima pšenica_faza razvoja

 

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 40% biljaka, lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 35% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 30% biljaka, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i faze razvoja useva.

 

 

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

Takođe registrovano je i prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po  hektaru, preporučuje se primena registrovanih rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.  

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozime pšenice nalaze se u početnim fazama bokorenja, 2-4 stabla razvijeno (BBCH 22-24).

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita  (Erysiphe graminis) na do 25 % biljaka, sive pegavosti lista pšenice  (Septoria tritici) na do  20 % biljaka, lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 15 % biljaka.

   

simptom pepelnice žita    simptomi sive pegavosti i lisne rđe

simptom lisne rđe

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimih pšenica se, u zavisnosti od rokova setve i sortimenta, nalaze u različitim fazama bokorenja do početka rasta stabljike.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo  simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphe gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

%biljaka sa simptomima pepelnice

Gornja Rogatica

BBCH 30

7

1

Bačka Topola

BBCH 30

21

5

Lovćenac

BBCH 30

7

0

 

 

Simptomi sive pegavosti lista       Simptomi pepelnice

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica nalaze se u različitim  fazama bokorenja (BBCH 23-24), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

 

BBCH 23                                 BBCH 24

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo  simptoma: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

%biljaka sa simptomima pepelnice

Gornja Rogatica

BBCH 23

 2

Bačka Topola

BBCH 24

 8

Lovćenac

BBCH 23

 5

 

Simptomi sive pegavosti lista pšenice

U pregledima useva pšenice se registruje i prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis), i to prvenstveno na površinama gde je bio zastupljen sistem redukovane obrade. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Rupa od poljskih glodara

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice nije utvrđeno prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica nalaze se u fazama od kraja bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 27-30), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta. Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo niskog nivoa simptoma  pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i rđe (Puccinia spp.). Za razliku od predhodnih pregleda registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Siva pegavost lista pšenice

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljka sa simptomima rđe

%biljka sa simptomima pepelnice

%biljka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Stara Moravica

BBCH 30

1

3

8

Bačka Topola

BBCH 30

1

2

1

Lovćenac

BBCH 27

1

2

2

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica se nalaze u različitim  fazama bokorenja (BBCH 24-26), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma  pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i rđe (Puccinia spp.) na malom procentu biljaka, dok prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nije registrovano.

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

% biljka sa simptomima rđe

% biljka sa simptomima pepelnice

Stara Moravica

BBCH 24

1

3

Bačka Topola

BBCH 24

0

2

Lovćenac

BBCH 26

1

2

 RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica se nalaze u različitim  fazama bokorenja (BBCH 23-24), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Pšenica, BBCH 24

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma  pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i rđe (Puccinia spp.). Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) tokom ove nedelje nisu registrovani, za razliku od predhodnih pregleda. Simptomi ovog patogena nalazili su se na donjim listovima koji su se osušili usled delovanja niskih temperatura u periodu od 11.2. do 16.2.2021.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

% biljka sa simptomima rđe

% biljka sa simptomima pepelnice

Stara Moravica

BBCH 24

0

1

Bačka Topola

BBCH 24

0

2

Lovćenac

BBCH 24

1

2

 

 

Simptom pepelnice       Simptomi rđe

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica nalaze se u različitim  fazama bokorenja (BBCH 22-23), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta. Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

%biljka sa simptomima pepelnice

Stara Moravica

BBCH 23

2

1

Bačka Topola

BBCH 23

1

1

Lovćenac

BBCH 23

1

0

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice nije utvrđeno prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Žitna pijavica u usevima strnih žita

Na području delovanja RC Bačka Topola, vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Imago žitne pijavice

 

U toku je period dopunske ishrane imaga i parenje, nakon čega sledi period polaganja jaja. Najštetni stadijum protiv koga se sprovode hemijske mere zaštite je larva, koja pravi štete izgrizajući list sa gornje strane, u vidu uzdužnih pruga između nerava, hraneći se parenhimom sve do donjeg epidermisa. Zaraženi usev se lako uočava još iz daljine, jer je usled napada lišće umesto zelene, prljavo bele boje.

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u strnim žitima.

1 - 10 Next