Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Šljiva
 Šljiva

Vizelnim pregledima tokom predhodnog perioda beležimo brz prelazak kroz fenološke faze beli baloni-precvetavanje i predstavljamo meteorološke uslove koji će uz doprinos prisutnog inokuluma imati veliki uticaj na ispoljavanje simptoma Monilia laxa (prouzrokovač sušenja cvetova i grančica koštičavog voća

Meteorološki uslovi 14.-22.04.(period beli baloni-precvetavanje)

 

14-22.4.2015.

Padavine (mm/m2)

Vlaženje (sat)

Srednja dnevna temperature (0C)

Sutjeska

2,4

20,33

 

13,06

Mihajlovo

0,8

3,92

 

12,55

Tokom perioda cvetanja imali smo nekoliko sati sa niskim temperaturama koje su mogle uticati na izmrzavanje cveta

Raspon min temperatura od -1 do 2,50C

19.4. 300-700 (5 sati)

19.-20.4. 2100-600 (10 sati)

21.4. 400-600 (3 sata)

19.4. 300-700 (5 sati)

19.-20.4. 2200-600 (9 sati)

 

Pad temperature može uticati na oštećenje cveta i izazvati slične simptome kao monilioze.

 

 

Nakon obavljenih vizuelnih pregleda registrovali smo da se šljive nalaze u fazi BBCH 71:plodnik raste,opadanje plodova

Meteorološki uslovi 28.-29.04.

 

 

Lokalitet Mihajlovo

Lokalitet Sutjeska

Količina padavina

8,2  l/ha

8,08  l/ha

Broj sati vlaženja lista

8,08 sati

8,2 sata

Srednja dnevna temperatura

9,50 C

10,020  C

Relativna vlažnost vazduha

90,12

100

 

Sa precvetavanjem šljive počinje intenzivniji rast lisne mase koju u ovom periodu treba zaštiti od prourokovača šuplikavosti lista koštičavog voća Stigmina carpophila

Simptomi ove bolesti (i uslove za njenu pojavu) vrlo intenzivno ispoljeni tokom 2014.Posledica ovih jakih infekcija je bila rana defolijacija koštičavog voća naročito ispoljena tokom letnjih mececi,odnosno u jesen smo imali pojavu retrovegetacije.Trenutno na stablima gde  je došlo do jake  infekcije imamo manje lisne mase,jer je došlo do propadanja lisnih pupoljka.Intenzitet infekcije u sledećem periodu zavisiće i od meteoroloških uslova,pre svega padavina jer se iz prezimele micelije parazita konidije šire kišnim kapima

 

Meteorološki uslovi 28.-29.04.

 

 

Lokalitet Mihajlovo

Lokalitet Sutjeska

Količina padavina

8,2  l/ha

8,08  l/ha

Broj sati vlaženja lista

8,08 sati

8,2 sata

Srednja dnevna temperatura

9,50 C

10,020  C

Relativna vlažnost vazduha

90,12

100

 

Zaštitu lista obaviti nekim od navedenih fungicida. Fungicidima se može dodati okvašivač zbog bolje pokrovnosti lista.

Folpan 50-WP  (a.m.folpet) 0,2%

Mancogal 80 (a.m. mankozeb)  025%

 

 

Početak leta štetočina šljive beležimo od 18.04.:šljivinog smotavca Grapholita funebrana (videti poseban prilog za šljivinog smotavca) i šljivinih osa Hoplocampa minuta i H.flava.Više temperature tokom predhodnog perioda inicirale kontinuirani let ovih insekata,do sada prisutna brojnost ne zahteva mere kontrole insekticidima.Osetni pad temperature uticaće na dinamiku leta.

Slika 1:faza belih balona šljive 14.04.2015

velika slika

lika 2:početak cvetanja šljive 14.04.2015

velika slika

Slika 3:faza  precvetavanja šljive 22.04.215

velika slika

Slika 4:rast plodnika 29.04.

velika slika

Slika 5:imago šljivinog smotavca(feromonska klopka)

velika slika

Slika 7:šljivine ose (feromonska klopka)

velika slika

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.