Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice-Srednji Banat
Zdravstveno stanje ozime pšenice-Srednji Banat

Vizuelnim pregledom ozime  pšenice uočili smo sledeće:( zbog veoma različitih rokova setve i  različite osetljivosti sortimenta na biljne bolesti pregledi obavljeni  pored pozicija monitoringa i na drugim lokacijama)

-ozime pšenice sa rokovima setve obavljenim do 15.oktobra polako ulaze u fenološku fazu po BBCH skali 31,odnosno pojava prvog kolenca  1cm iznad čvora bokorenja(Slika 1.sorta Graindor ,lok.Mihajlovo).Zavisno od primenjene agrotehnike(gustina,dubina setve)na biljkma dolazi do fiziološkog odbacivanja donjih listova (po jedan list sa primarnog i sekundarnih stabala) na kojima je prisutna infekcija različitog intenziteta (uglavnom simptomi sive pegavosti(Slika 2) ili su bez simptoma ali sa intenzivnim žutilom.Takođe na pšenicama uočavamo žute vrhove gornjih listova na kojima nema simptoma i koji su posledica mrazeva i niskih temperatuta iz perioda decembar-januar.

-pšenice sa rokovima setve krajem oktobra su u fazi bokorenja ali sa intenzivnim porastom lisne mase.Na njima još nije prisutno fiziološko odbacivanje donjih listova,takođe izraženo veoma dobro bokorenje.Na ovim pšenicama nema biljka sa žutim vrhovima(na pojedinim sortama prisutan antocijan –reakcija na stresne uslove)

-pšenice iz kasnijih rokova setve (prva dekada novembra )manje izraženo bokorenje i sporiji rast lisne mase bez ikakvih fizioloških promena na listovima (tokom niskih temperatura bile su zaštićene snegom)Na nekim parcelama još uvek nije došlo do potpunog sklapanja redova.

Simptomi  sive pegavosti  prouzrokovač Septoria tritici dominantno prisutni (odnosi se na sve pregledane lokacije i sorte ) samo u različitom intenzitetu posmatrano na broj biljka sa simptomima,na broj zaraženih listova po biljci kao i procenat zaražene povšine lista. Značajnije ispoljavanje simptoma posle perioda inkubacije.

Najveći intenzitet bolesti je na ranijim rokovima setve gde dolazi do vertikalnog širenja infekcije te je prisustvo pega uočeno na pojedinačnim biljkama i na četiri lista po biljci.Najizraženji simptomi (posle donjih listova koji iako su suvi služe kao izvor inokuluma) prisutni na listu sa ili iznad formiranog prvog kolenca.Na ostalim listovima infekcija je u vidu pojedinačnih pega (listovi primarnog i sekundarnih stabala)

Simptomi pepelnice prouzrokovač Erysiphe graminis uočeni u vrlo niskom intenzitetu,na donjim listovima dok infekciju rđom (prouzrokovači iz roda Puccinia spp).beležimo samo na jednom lokalitetu u veoma niskom procentu.

Pregledom pšenice na lok.Novo Miloševo uočen imago žitne pijavice(Lema melanopus)

Povoljni uslovi za razvoj infekcije Septoria tritici u periodu od 22.02. do 14.03.posebno u periodu od 22.02.do 03.03.Intezivniju pojavu simptoma možemo očekivati u prvoj dekadi aprila.

Tabelarni prikaz infekcije na pozicijama monitoringa

Lokalitet

Sorta

Fenološka faza

Septoria tritici

Procenat napadnutih biljaka

Procenat zaraženih listova

Zaražena površina lista

Mihajlovo

Graindor

BBCH skala 31

38

6,42

25,74

Torak

NS40S

BBCH skala 23

52

7,46

21,53

Torak

Apache

BBCH skala

24

16

2

24,47

Lukićevo

NS40S

BBCH skala

30

64

15,66

26,66

 

Lokalitet

Sorta

Fenološka faza

Puccinia spp

Procenat napadnutih biljaka

Procenat zaraženih listova

Zaražena površina lista

Mihajlovo

Graindor

BBCH skala 31

0

0

0

Torak

NS40S

BBCH skala 23

0

0

0

Torak

Apache

BBCH skala

24

0

0

0

Lukićevo

NS40S

BBCH skala

30

7

0,34

1,57

 

Lokalitet

Sorta

Fenološka faza

Erysiphe graminis

Procenat napadnutih biljaka

Procenat zaraženih listova

Zaražena površina lista

Mihajlovo

Graindor

BBCH skala 31

6

0,53

4

Torak

NS40S

BBCH skala 23

0

0

0

Torak

Apache

BBCH skala

24

0

0

0

Lukićevo

NS40S

BBCH skala

30

10

0,64

3,1

 

Tabelarni prikaz meteoroloških uslova

 

 

Lok.Lukićevo

Lok.Torak

Lok.Hetin

22.02.- 03.03.

 

 

 

Dužina vlaženja lista

43,6 sati

44,4sati

43,75 sati

Padavine

34,2 mm/m2

37,8 mm/m2

33 mm/m2

Broj kišnih dana

4

5

5

Srednja dnevna temperatura

6,720 C

 7,240 C

7,660 C

Relativna vlažnost vazduha

94,16%

95,24 %

89,33%

04.03.-14.03.

 

 

 

Dužina vlaženja lista

7,33 sati

31,91 sati

36,66sati

Padavine

16,4 mm/m2

8,2mm/m2

7,6 mm/m2

Broj kišnih dana

6

5

5

Srednja dnevna temperatura

4,130 C

 4,300 C

4,51 0 C

Relativna vlažnost vazduha

91,61%

92,59%

84,10 %

15.03.-25.03

 

 

 

Dužina vlaženja lista

0,5 sati

7sati

7,58 sati

Padavine

0,2 mm/m2

0,4mm/m2

0,4 mm/m2

Broj kišnih dana

-

1

1

Srednja dnevna temperatura

 6,780 C

 7,26 0 C

7,28 0 C

Relativna vlažnost vazduha

72,65%

74,37%

64,50%

Slika 1:pojava I kolenca(lok.Mihajlovo,sorta Graindor)

velika slika

Slika 2:donji listovi ozime pšenice(lok.Lukićevo,sorta NS 40 S)

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.