Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Usevi ili zasadi
Šljivin smotavac (Grapholita funebrana)

Vizuelnim pregledom šljive na lokalitetu Mihajlovo, koja je u fenološkoj fazi po BBCH skali 79 (plod je oko 90% krajnje veličine) registrovano je polaganje jaja druge generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indexu napada 0,75.

Za sada se ne preporučuje primena insekticida.

RC Zrenjanin u sledećem periodu nastavlja da prati dinamiku polaganja jaja i početak piljenja larvi šljivinog smotavca.

Slika 1:faza šljive

vrlika slika

Slika 2-3: jaje šljivinog smotavca

velika slika

velika slika

Praćenje dozrevanja apotecija Blumeriella jaapii

Kontinuirani pregledi apotecija prouzrokovača ospičavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) sa prezimelog lišća višnje (lokalitet Sutjeska, sorta Oblačinska)

 

Datum pregleda

Procenat apotecija u kojima je došlo do formiranja askospora

Procenat apotecija u kojima je došlo do pražnjenja

28.02.

-

 

05.03

-

 

04.04.

-

 

07.04.

-

 

14.04.

11,11

 

21.04.

13,33

 

27.04.

16,13

 

06.05.

18,5

 

13.05.

27,6

3,4

20.05.

36,11

8,3

Praćenje dozrevanja apotecija Blumeriella jaapii

Kontinuiranim pregledima dozrevanja apotecija prouzrokovača ospičavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) sa prezimelog lišća višnje (lokalitet Sutjeska, sorta Oblačinska), registrovano je:

Datum pregleda

Procenat apotecija u kojima je došlo do formiranja askospora

Procenat apotecija u kojima je došlo do pražnjenja

28.02.

-

 

05.03

-

 

04.04.

-

 

07.04.

-

 

14.04.

11,11

 

21.04.

13,33

 

27.04.

16,13

 

06.05.

18,5

 

13.05.

27,6

3,4

Šljivin smotavac

Pregledom zasada šljive na prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) registrovali smo početak polaganja jaja ove štetočine na 2% pregledanih plodova, sa indexom napada 0,5. Zasadi šljive se nalaze u fenološkoj fazi po BBCH skali 75-plod je oko polovine krajnje veličine.

 Trenutna suma akumukacije od biofixa je 88,6 dd.U sledećem periodu sa porastom temperatura očekujemo intenzivnije polaganje jaja kao i početak piljenja larvi. RC Zrenjanin če intenzivirati obilaske zasada šljive.

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje

Slika 1:faza šljive

velika slika

Slika 2:jaje šjivinog smotavca na podu

velika slika

Slika 3:jaje šjivinog smotavca pod binokularom

velika slika

Praćenje dozrevanja apotecija Blumeriella jaapii

Kontinuirani pregledi apotecija prouzrokovača ospičavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) sa prezimelog lišća višnje (lokalitet Sutjeska, sorta Oblačinska)

 

Datum pregleda

Procenat apotecija u kojima je došlo do formiranja askospora

28.02.

-

05.03

-

04.04.

-

07.04.

-

14.04.

11,11

 

21.04

13,33

 

27.04

16,13

 

 

 

 

 

 

 

 

Praćenje dozrevanaja apotecija Blumeriella jaapii(prouzrokovača ospičavosti lišća višnje i trešnje)

Pregledom apotecija  prouzrokovača ospičavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) sa prezimelog lišća višnje (lokalitet Mihajlovo, sorta Oblačinska uočili smo početak  formiranja  askusa u kojima su prisutne askospore u 4,54% apotecija (u odnosu na ukupan broj pregledanih.)

Pregledom apotecija sa lokaliteta Sutjeska (takođe sorta Oblačinska) uočeno prisustvo askusa sa askosporama u 1,75% apotecije

 

Praćenje dozrevanaja apotecija Blumeriella jaapii(prouzrokovača ospičavosti lišća višnje i trešnje), početak formiranja askospora unutar askusa

Pregledom apotecija  prouzrokovača ospičavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) sa prezimelog lišća višnje (lokalitet Mihajlovo, sorta Oblačinska registrovan je početak  formiranja  askusa u kojima su prisutne askospore u 3,7% apotecija .

Pregledom apotecija sa lokaliteta Sutjeska (takođe sorta Oblačinska) još uvek nemamo formirane askuse u pregledanim apotecijama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ospičavosti lista (prouzrokovač Bllumeriella japii).

Datum pregleda

Fenološka faza

Broj pregledanih apotecija

Broj apotecija u kojima je došlo do formiranja askusa 

Broj apotecija u kojima je došlo do formiranja askospora  

Broj apotecija u kojima je došlo do oslobađanja askospora    

10.02.

BBCH 00

44

0

-

-

06.03.

BBCH 00

50

4

-

-

16.03.

BBCH 01

50

18

-

-

30.03

BBCH 53

50

22

-

-

10.04.

BBCH 55

56

50

6

-

23.04.

BBCH 67

52

38

10

4

30.04

BBCH 71

58

/

29

29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1:apotecije 10.02.lokalitet Mihajlovo

velika slika

Slika 2:apotecije 06.03.lokalitet Mihajlovo

velika slika

Slika 3:apotecije 30.03.lokalitet Mihajlovo

velika slika

Slika 4:apotecije 10.04.lokalitet Mihajlovo

velika slika

Slika 5:apotecije 23.04.lokalitet Mihajlovo

velika slika

Lokalitet Sutjeska

Datum pregleda

Fenološka faza

Broj pregledanih apotecija

Broj apotecija u kojima je došlo do formiranja askusa 

Broj apotecija u kojima je došlo do formiranja askospora  

Broj apotecija u kojima je došlo do oslobađanja

askospora 

09.04.

BBCH 55

48

22

-

-

23.04.

BBCH 67

44

31

10

3

30.04

BBCH 71

62

6

32

26

 Slika 6:apotecije 23.04. lokalitet Sutjeska

velika slika

Slika 7:apotecije 30.04.lokalitet Sutjeska

velika slika

 
 Šljiva

Vizelnim pregledima tokom predhodnog perioda beležimo brz prelazak kroz fenološke faze beli baloni-precvetavanje i predstavljamo meteorološke uslove koji će uz doprinos prisutnog inokuluma imati veliki uticaj na ispoljavanje simptoma Monilia laxa (prouzrokovač sušenja cvetova i grančica koštičavog voća

Meteorološki uslovi 14.-22.04.(period beli baloni-precvetavanje)

 

14-22.4.2015.

Padavine (mm/m2)

Vlaženje (sat)

Srednja dnevna temperature (0C)

Sutjeska

2,4

20,33

 

13,06

Mihajlovo

0,8

3,92

 

12,55

Tokom perioda cvetanja imali smo nekoliko sati sa niskim temperaturama koje su mogle uticati na izmrzavanje cveta

Raspon min temperatura od -1 do 2,50C

19.4. 300-700 (5 sati)

19.-20.4. 2100-600 (10 sati)

21.4. 400-600 (3 sata)

19.4. 300-700 (5 sati)

19.-20.4. 2200-600 (9 sati)

 

Pad temperature može uticati na oštećenje cveta i izazvati slične simptome kao monilioze.

 

 

Nakon obavljenih vizuelnih pregleda registrovali smo da se šljive nalaze u fazi BBCH 71:plodnik raste,opadanje plodova

Meteorološki uslovi 28.-29.04.

 

 

Lokalitet Mihajlovo

Lokalitet Sutjeska

Količina padavina

8,2  l/ha

8,08  l/ha

Broj sati vlaženja lista

8,08 sati

8,2 sata

Srednja dnevna temperatura

9,50 C

10,020  C

Relativna vlažnost vazduha

90,12

100

 

Sa precvetavanjem šljive počinje intenzivniji rast lisne mase koju u ovom periodu treba zaštiti od prourokovača šuplikavosti lista koštičavog voća Stigmina carpophila

Simptomi ove bolesti (i uslove za njenu pojavu) vrlo intenzivno ispoljeni tokom 2014.Posledica ovih jakih infekcija je bila rana defolijacija koštičavog voća naročito ispoljena tokom letnjih mececi,odnosno u jesen smo imali pojavu retrovegetacije.Trenutno na stablima gde  je došlo do jake  infekcije imamo manje lisne mase,jer je došlo do propadanja lisnih pupoljka.Intenzitet infekcije u sledećem periodu zavisiće i od meteoroloških uslova,pre svega padavina jer se iz prezimele micelije parazita konidije šire kišnim kapima

 

Meteorološki uslovi 28.-29.04.

 

 

Lokalitet Mihajlovo

Lokalitet Sutjeska

Količina padavina

8,2  l/ha

8,08  l/ha

Broj sati vlaženja lista

8,08 sati

8,2 sata

Srednja dnevna temperatura

9,50 C

10,020  C

Relativna vlažnost vazduha

90,12

100

 

Zaštitu lista obaviti nekim od navedenih fungicida. Fungicidima se može dodati okvašivač zbog bolje pokrovnosti lista.

Folpan 50-WP  (a.m.folpet) 0,2%

Mancogal 80 (a.m. mankozeb)  025%

 

 

Početak leta štetočina šljive beležimo od 18.04.:šljivinog smotavca Grapholita funebrana (videti poseban prilog za šljivinog smotavca) i šljivinih osa Hoplocampa minuta i H.flava.Više temperature tokom predhodnog perioda inicirale kontinuirani let ovih insekata,do sada prisutna brojnost ne zahteva mere kontrole insekticidima.Osetni pad temperature uticaće na dinamiku leta.

Slika 1:faza belih balona šljive 14.04.2015

velika slika

lika 2:početak cvetanja šljive 14.04.2015

velika slika

Slika 3:faza  precvetavanja šljive 22.04.215

velika slika

Slika 4:rast plodnika 29.04.

velika slika

Slika 5:imago šljivinog smotavca(feromonska klopka)

velika slika

Slika 7:šljivine ose (feromonska klopka)

velika slika

 

 

Praćenje dozrelosti apotecija Blumeriella jaapii

Kontinuiranim praćenjem sazrevanja apotecija prouzrokovača ospičavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) na opalom lišću višnje ,obavljenim pregledom 16.-18.03.uočili smo od 50 pregledanih apotecija da je u 18  je registrovan početak formiranja askusa bez prisustva askospora.

 Uzorci  listova su sa lokaliteta Mihajlovo, sorta Oblačinska, a trenutna faza po BBCH  skali je 01-početak bubrenja pupoljaka, vidvljive svetlo braon ljuspice sa svetlo obojenim ivicama

RC Zrenjanin nastavlja da prati dozrevanje apotecija u sledećem periodu.

1 - 10 Next