Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Vizuelnim pregledom zasada jabuke uočena kod sorte Zlatni delišes faza po BBCH skali 65,faza punog cvetanja,a kod sorte Ajdared po BBCH skali 67,precvetavanje.

Pregledom prezimelog lišća jabuke  sa lokaliteta Sutjeska, u cilju praćenja formiranja i dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), konstatovali smo sledeće:

na lišću sorte Zlatni delišes dozrelost pseudotecija dostigla je 88,6% , a ispražnjenost 17,8%.

na lišću isorte Ajdared dozrelost pseudotecija  je 81,7% a ispražnjenost 19,6%.

 

Slika 1: faza sorte Zlatni delišes

velika slika

Slika 2:faza sorta Ajdared

velika slika

Praćenje parazitiranja krvave vaši

Prilikom pregleda uzoraka kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum)pod binokularom uočili smo:

-prisustvo parazitiranih neaktivnih primeraka vašiju,odnosno „mumija“ crne boje u kojima je parazitiranje od strane parazitske osice(Aphelinus mali) u toku

-„mumija“ sa otvorima koje je parazitska osica napravila posle završenog parazitiranja i napuštanja mumije

-aktivne primerke krvave vaši

Upozoravamo proizvođače jabuke na prisutvo osice u zasadima.Intenzivno parazitiranje je u toku.Upotrebom insekticida iz hemijske grupe piretroida smanjujemo brojnost ovog korisnog organizma.

Slika 1:uzorci kolonija krvave vaši (vidljive crne “mumije”)

velika slika

Slika 2: izdvojeni primerci parazitiranih vašiju

velika slika

Jabuka

Pregledom prezimelog lišća jabuke pod binokularom i mikroskopom sa lokaliteta Sutjeska, u cilju praćenja formiranja i dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), konstatovali smo sledeće:

 

Datum pregleda

Sorta

Faza

Dozrelost pseudotecija

Ispražnjenost

pseudotecija

23.04

Zlatni delišes

po BBCH skali 60-61 - prvi cvetovi otvoreni, do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno

65,9%

12,7%.

23.04

Ajdared

po BBCH skali 60-61 - prvi cvetovi otvoreni, do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno

64,6%

9,4 %.

29.04.

Zlatni delišes

BBCH skali  67,cvetovi venu,vecina latica opada

83,6%

31,4%.

29.04

Ajdared

po BBCH skali 69,kraj cvetanja sve latice opale  

79,9%

28 %.

 

 

.U prirodnim uslovima akospore su prisutne u vazduhu i njihovo klijanje na listu počinje sa kišnim kapima,te zato list mora biti preventivno zaštićen.Procenat dozrevanja vrlo visok.

Vizuelnim pregledom zasada uočili smo prisustvo mladara sa simptomima pepelnice (prouzrokovač Podosphera leucotricha) koji su posledica primarne infekcije mladog lišća.Ovakvi mladari služe kao izvor inokuluma ,odnosno širenje infekcije konidijama i prouzrokovaće sekundarne zaraze.Suvo i toplo vreme pogoduje pojavi pepelnice(čeesti i dugotrajni vetrovi takođe)

Tokom pregleda uočena imaga listojeda (Phyllobius spp) na vršnom najmlađem lišću koje je u fazi intenzivnog porasta.Brojnost listojeda nije značajna i štete su minimalne samo u vidu pojedinačnih izgrženih delova uz ivicu lista te se primena insekticida ne preporučuje

Laboratorijskim pregledom mladog lišća pod binokularom uočili smo prisustvo različitih razvojnih stadijuma običnog paučinara Tetranychus urticae.

Ulov jabukovog smotavca Carpocapsa pomonela na lokalitetu Sutjeska beležimo od 25.04.na 66,55 DD ,a na lokalitetu N.Miloševo od 27.04. na 70,86 DD od 01.januara

Preporuka je proizvođačima jabuke da nastave zaštitu preventivnim fungicidima u cilju suzbijanja čađave krastavosti i pepelnice (kao posledica visoke rodnosti Zlatnog delišesa u 2014,na ovoj sorti imamo manje zametnutih cvetnih pupoljaka)

Fungicidi za preventivno suzbijanje čađave krastavosti

Delan ( a.m. ditianon ) 0,07 %

Dakoflo 720 SC ili Odeon (a.m.hlorotalonil) 0,15 - 0,18 %  

Dithane DG Neothec ili Mankogal 80 (a.m.makozeb) 0,25

Syllit 400 SC ( a. m.dodin ) 0,15 %

Polyram DF ( a.m. metiram ) 0,2 %

 

Fungicidi za suzbijanje pepelnice

Karathane ( a.m. dinokap ) 0,04 %

Topas ( a.m. penconazol ) 0,03 %

Nimrod 25 EC ( a.m. bupirimat) 0,04-0,06 %

Fungicidima se može dodati okvašivač u cilju bolje pokrovnosti lista

Meteorološki parametri za period 28.04.-29.04

 

Lokalitet Sutjeska

Količina padavina

8,08  l/ha

Broj sati vlaženja lista

8,2 sata

Srednja dnevna temperatura

10,020  C

Relativna vlažnost vazduha

100

 

 Slika 1:fenofaza jabuke sorta Ajdared 22.04.

velika slika

Slika 2:fenofaza jabuke sorta Ajdared 29.04.

velika slika

Slika 3:fenofaza jabuke sorte Zlatni delišes 22.04.

velika slika

Slika 4:fenofaza jabuke sorte Zlatni delišes 29.04.

velika slika

Slika 5:askusi sa askosporama Venturia inaequalis 23.04

velika slika

Slika 6:askusi sa askosporama Venturia inaequalis 29.04

velika slika

Slika 7:mladar sa infekcijom pepelnice

velika slika

Slika 8:konidije Podosphera leucotricha

velika slika

Slika 9: Tetranychus urticae na naličju lista

velika slika

velika slika

Slika 10:listojed Phyllobius oblongus

velika slika

 

 

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis,tretman jabuke

Kontinuirani pregledi prezimelog lišća jabuke pod binokularom i mikroskopom sa lokaliteta Sutjeska, u cilju praćenja formiranja i dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

 

  Datum preglada

Procenat

formiranja askusa  u pseudotecijama  na sorti Ajdared

Procenat

dozrelosti pseudotecija na sorti Ajdared

Fenološka faza sorte Ajdared

Procenat

formiranja askusa  u pseudotecijama  na sorti Zlatni deliše

Procenat

dozrelosti pseudotecija na sorti Zlatni deliše

Fenološka faza sorte Zlatni delišes

 10.02.2015

12%

-

BBCH 00

30%

-

BBCH 00

 24.02.2015

36%

-

BBCH 00

54%

-

BBCH 00

 06.03.2015

46%

2%

BBCH 01

62%

4%

BBCH 00

 13.03.2015

-

14,1%

BBCH 03

-

17,5%

BBCH 00

 20.03.2013

 

18,1%

BBCH 03-07

 

20,6%

BBCH 01-03

Preporuka za tretman:fungicidi na bazi aktivne materije bakar oksihlorida,bakar hidroksida,bakar sulfata,bakar oksida

 

 

Praćenje dozrelosti  pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom prezimelog lišća jabuke pod binokularom i mikroskopom sa lokaliteta Sutjeska, ustanovljene su prve pseudotecije prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa formiranim askosporama u askusima i nalaze se u kategoriji 1 (K1-do 25% askusa sa formiranim askosporama).

 -kod sorte Zlatni delišes ( po BBCH 00 skali faza mirovanja ) od 50 pregledanih pseudotecija 31 je sa formiranim askusima bez askospora ( 62%) , a 2 pseudotecije su u kategoriji K1 (4%)

-kod sorte Ajdared ( po BBCH 01 skali faza početak bubrenja lisnih pupoljaka )  od pregledanih 50 pseudotecija 23 je sa formiranim askusima bez askospora (46%) , a 1 pseudotecija sa formiranim askosporama u askusima (2%).

Pseudotecije Venturia inequalis

velika slika

velika slika

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inequalis

Nakon obavljenog pregleda opalog lišća sa lokaliteta Sutjeska, uočene pseudotecije prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti  plodova jabuke (Venturia inaequalis)  su sa formiranim askusima bez prisutnih askospora.

-sorta Zlatni delišes ( po BBCH skali faza mirovanja ) -kod 54% pseudotecija uočeno formiranje askusa(bez prisustva askospora)

 

-sorta Ajdared  ( po BBCH skali faza mirovanja) - kod 36% pseudotecija  formirani askusi

.

velika slika

Praćenje dozrelosti pseudotacija Venturia inaequalis

Pregledom opalog lišća jabuke pod binokularom i mikroskopom sa lokacije Sutjeska  konstantovali smo sledeće:

Uočena plodonosna tela pseudotecije prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti  plodova jabuke(Venturia inaequalis) u kojima je počeo proces formiranja štapićastih askusa bez prisutnih askospora.

-sorta Zlatni delišes ( po BBCH skali faza mirovanja ) od 50 pregledanih pseudotecija  u 15 počelo formiranje askusa.

-sorta Ajdared  ( po BBCH skali faza mirovanja)od 50 pregledanih pseudotecija  u 6 počelo formiranje askusa.

U narednom periodu sa povećanjem temperature očekujemo početak formiranja askospora odnosno početak dozrevanja pseudotecija.

Slika 1:pseudotecija Venturia inaeqalis

velika slika

Slika 2:lok.Sutjeska

velika slika

Slika 3:faza mirovanja

velika slika

 

Venturia inaequalis prourokovač čađave krastavosti jabuke

Područni centar PIS Zrenjanin prati biologiju Venturia inaequalis prouzrokovač čađave krastavosti jabuke(saprofitsku i parazitsku fazu patogena),fenološke faze jabuke (zavisno od sortimenta),meteorološke uslove za infekciju i proveru navedenih parametara preko ogleda u proizvodnim uslovima na punktu Mihajlovo.

Biologija patogena-saprofitska faza:

 

Dozrelost pseudotecija

Na osnovu laboratorijskog pregleda opalog lišća 04.04. jabuke sorte zlatni delišes i ajdared na lokalitetu Mihajlovo konstantovana je sledeća dozrelost pseudotecija Venturia inaeqalis prozrokovača čađave krastavosti jabuke:

Biologija patogena-saprofitska faza:

 

Dozrelost pseudotecija

Na osnovu laboratorijskog pregleda opalog lišća 04.04. jabuke sorte zlatni delišes i ajdared na lokalitetu Mihajlovo konstantovana je sledeća dozrelost pseudotecija Venturia inaeqalis prozrokovača čađave krastavosti jabuke:

- Kod sorte zlatni delišes dozrelost pseudotecija je 69,1 %

 -Kod sorte ajdared dozrelost pseudotecija je 66,03%

Fenološke faze jabuke zavisno od sortimenta

- Fenološke faze zlatnog delišesa:

- 80% lisnih pupoljaka je do 5 mm iznad ljušture pupoljka

- 20% lisnih popoljaka između 5 i 10 mm

 

 

- Fenološke faze ajdareda

- 10% lisnih pupoljaka je do 5 mm iznad ljušture pupoljka

- 80% lisnih popoljaka između 5 i 10 mm

- 10% lisnih pupoljaka je 10 mm iznad ljušture pupoljka

Tabelarni prikaz dozrevanja pseudotecija Zlatnog deliša u korelaciji sa fenološkim fazama

Datum

Dozrelost pseudotecija

Fenološka faza zlatnog delišesa

20.02.

1,5%

Mirovanje lisnih I cvetnih pupoljaka

28.02.

4%

Mirovanje lisnih I cvetnih pupoljaka

08.03.

24,5%

Mirovanje lisnih I cvetnih pupoljaka

14.03.

53,1%

Početak bubrenja do kraja bubrenja pupoljaka

21.03.

62,3%

Kraj bubrenja lisnih pupoljaka do početka pucanja pupoljaka

28.03.

65,27%

Početak pucanja pupoljaka do zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka

04.04.

69,1%

- 80% lisnih pupoljaka je do 5 mm iznad ljušture pupoljka

- 20% lisnih popoljaka između 5 i 10 mm

- Tabelarni prikaz dozrevanja pseudotecija Ajdared deliša u korelaciji sa fenološkim fazama

 

Datum

Dozrelost pseudotecija

Fenološka faza ajdareda

20.02.

0

Mirovanje lisnih I cvetnih pupoljaka

28.02.

1,5%

Mirovanje lisnih I cvetnih pupoljaka

08.03.

16,8%

Početak bubrenja pupoljaka

14.03.

42,4%

Kraj bubrenja lisnih pupoljaka do početka pucanja pupoljaka

20-21.03.

58,03%

Početak pucanja pupoljaka

28.03.

62,9%

Zeleni listići od 5 do 10 mm iznad ljušture pupoljka

04.04.

66,03%

- 10% lisnih pupoljaka je do 5 mm iznad ljušture pupoljka

- 80% lisnih popoljaka između 5 i 10 mm

- 10% lisnih pupoljaka je 10 mm iznad ljušture pupoljka

Meteorološki uslovi za infekciju

Praćenje meteoroloških uslova za infekciju Venturia inaequalis PC Zrenjanin posmatra u korelaciji sa fenološkim fazama. Do 06.04.2013 postojala su dva perioda kad su se ostvarili uslovi za infekciju.(ranije uslove nismo prikazali jer nije postojala lisna masa koja je podložna infekciji askosporama)

1.      period od 02.04.u 9h do 03.04.u 5h imali uslove za laku infekciju uz ukupnu dužinu vlaženja lista od 17,08 časova,sa prosečnim srednjim dnevnim temperaturama od 8,220C i padavinama za ovaj period od 9,6 mm/m2   

2.      periodu od 05.04.u 11h do 06.04 u 9h postojali su uslovi za laku infekciju u trajanju od 16,75 časova,pri srednjoj dnevnoj emperaturi od 9,190C i padavinama od 5,4 mm/m2.Proizvođači koji su obavili tretman shodno preporuci od 04.04.ne treba da ga ponavljaju,ukoliko fungicidne mere nisu sprovedene preporuka je da se obave:

 

Preporuka proizvođačima jabuke :

Ako do sada nisu uspeli da obave preventivni fungicidni tretman (preporuke 29.03.;04.04,;) potrebno je obaviti ga što pre:

Chorus 75 WG 0,03%+Mankogal 80% 0,25%+Karatane EC 0,04%

 

 

 

Aculus schlechendali-grinja
U zasadima jabuka na više lokaliteta uočeno prisustvo grinje Aculus schlechendali na naličju vršnih listova mladara
(mikroskopskim pregledom potvrđeno- štetočina nije vidljiva golim okom)Ova grinja izaziva prerano starenje i sušenje listova koje ima za posledicu opadanje listova.Upadljiv simptom je "bronziranost"listova.Ukoliko se prisustvo ovakvih listova uoči u većem procentu (za determinaciju obratiti se RC PIS Zrenjanin)obaviti tretman akaricidima (Ortus 5-EC 0,1%,Omite 570EW 0.15%)
Slika 1:Simptomi bronziranih listova
Bolesti i štetočine jabuke
Venturia inequalis(RC PIS Zrenjanin)postojali su uslovi za srednju infekciju gljivom u periodu od 26.-27.05 ukupno 16,08 sati vlaženja lista,prosečna srednja dnevna temperatura 14,28 stepen Celzijusa,količina padavina 2,4l/kv.metru.
Vizuelnim pregledom registrovano intenzivnije širenje infekcije (jabuka sorta Zlatni delišes).
Fenofaza po BBCH skali 74(prečnik ploda 40mm)
 
Na lokalitetu Novi Bečej od 31.05. do 01.06.ostvarili su se uslovi za slabu infekciju (dužina vlaženja lista 9,33 sati,prosečna srednja dnevna temperatura 15,86 stepen Celzijusa)
 
Fungicidni tretman obaviti pre padavina preventivnim fungicidima (Delan 700 WG,Dithane DG Neo Tec)uz dodatak okvašivača ili tretman posle kiše kombinacijom preventivnih i kurativnih fungicida (Score 250EC 0,03%+Delan 700WG)
Napomena:voditi računa o broju primenjenih preparata u programu zaštite uz poštovanje ograničenja.
 
Na lokalitetu Mihajlovo registrovane kolonije zelene lisne vaši (Aphis pomi)na vrhu letorasta i simptomi kovrdžanja mladih listova.Obaviti insekticidni tretman neonikotinoidima (Actara 25 WG 0,2% a.m.tiametoksam 250g/kg,karenca 21 dan)
 
Zelena lisna vaš na mladaru Mihajlovo 30.04.2012
1 - 10 Next