Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Oštećenja od larvi gundelja u borovnicama u regionu Vršca
Oštećenja od larvi gundelja u borovnicama u regionu Vršca
U zasadu borovnice u regionu Vršca je uočeno sušenja biljaka još u prethodnoj godini što se nastavilo i u toku ove vegetacije. Osim osušenih delova biljaka uočene su i potpuno stradale biljke.
Vizuelnim pregledom zemljišta oko korena biljaka, utvrđeno je prisustvo larvi gundelja tzv. grčica (fam Scarabaeidae).
To su polifagne štetočine, što znači da napadaju veliki broj gajenih biljaka. Obuhvataju veći broj vrsta a larve svih vrsta izgledaju veoma slično i zbog svog izgleda se nazivaju grčice. Tu spadaju:
  • majski gundelj (Melolontha melolontha) - najčešće se javlja
  • mramorasti gundelj (Polyphylla fullo)
  • mali prolećni gundelj (Rhizotrogus aequinoctalis)
  • mali junski gundelj (Amphimallon solstitialis).

Štete čine i odrasli i larve. Imaga se hrane u večernjim časovima brsteći lisnu masu listopadnog drveća: hrast, bukva, topola ali i koštičavih i jabučastih voćnih vrsta, a neke od nabrojanih vrsta preferiraju lišće trava. Štete od imaga mogu biti značajnije u godinama prenamnoženja.

Značajnije su štete koje nastaju ishranom larvi na podzemnim delovima biljaka. One se nalaze u zemljištu i imaju višegodišnje razviće (2-4 godine), imaju povijeno telo koje u završnim stupnjevima razvoja može biti i do 50mm. Mlade larve se hrane humusom i korenjem trava i korova a starije nagrizaju krupnije korenje voćaka, vinove loze. Tako larve trećeg uzrasta nekih vrsta mogu čak da pregrizu i koren mladih biljaka. Posebno  mogu biti štetne u rasadnicima kao i na mladim stablima u voćnjacima i vinogradima.

Pošto ženke rado odlažu jaja u rastresito i humozno zemljište, pretpostavljamo da je to bio razlog zašto su se našle u saksijama oko biljaka borovnice koje se sade u poseban supstrat.

 
 
 
 
U borbi protiv ovih polofagnih štetočina imamo na raspolaganju agrotehničke mere:
 
Obrada zemljišta doprinosi mehaničkom uništavanju larvi kao i njihovom izbacivanju na površinu čime postaju plen ptica i drugih predatora.
Mogu se i suzbijati imaga ukoliko se uoči njihovo rojenje u proleće na obodu zasada otresanjem stabala.
Mogu se primeniti i granulisani insekticidi koji su registrovani  za suzbijanje žičara kao polofagnih štetočina (registrovani u usevu šećerne repe i mrkve) ukoliko se pri pregledu zemljišta pre sadnje osetljivih kultura (povrće) registruje prosečno 1 larva gundelja/0,5m2 ili za rasadnike 1-2 larve/m2.

Comments

There are no comments yet for this post.