Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Usevi ili zasadi
Šljivin smotavac
 Dinamika polaganja jaja šljivinog smotavca se redovno prati vizuelnim pregledima.Maksimum leta prve generacije je bio u periodu 03.-04.05.Broj odloženih jaja je izuzetno nizak i na 100 pregledanih plodova 25.05. lokalitet Gudurički put indeks napada je 0,25 (na 100 pregledanih plodova je pronađeno 1 jaje), 24.05. lokalitet Plandište indeks napada je 0.Takođe se ne mogu pronaći ni plodovi sa ubušenim gusenicama iako u pojedinim zasadima nije bilo insekticidnog tretmana.
  Proizvođačima se ne preporučuje za sada tretman.
Šljivin smotavac
 RC PIS Vršac prati let leptira pomoću feromonskih klopki na 3 punkta:Crvena Crkva,Kovin i Vršac.Početak leta je registrovan u periodu od 25.do 27.04.Do sada najveći broj uhvaćenih imaga je bio 03.-04.05. na sva tri punkta.
 04.05. registrovana su prva sveže položena jaja šljivinog smotavca u niskom intenzitetu.Šljiva je  između faze 73 i 75 tj.između opadanja plodova i plod oko polovine krajnje veličine.Proizvođačima se ne preporučuje primena inskticida u cilju suzbijanja imaga jer je ovaj način suzbijanja štetočine kratkog efekta - na feromonskim klopkama se posle aplikacije insekticida odmah sutradan ponovo hvataju visoki ulovi imaga.
 U narednom periodu će se pratiti dinamika polaganja jaja i dati preporuka o momentu tretiranja.
Šljivin smotavac (Grapholita funebrana)
  Vizuelnim pregledom su registrovana položena jaja šljivinog smotavca na plodovima.Let prve generacije je počeo 23.04. a maksimalan broj leptira je registrovan na feromonskoj klopci 01.05.Odlaganje jaja je,kao i let razvučen i iz tog razloga je veoma bitno odrediti pravi momenat za sprovođenja mera zaštite.Suzbijanje je moguće samo pre ubušivanja gusenica u plodove.U ovom momentu dominiraju jaja koja su pred piljenjem gusenica,ali ima i sveže položenih jaja.Ukoliko se proizvođači odluče za primenu insekticida iz grupe organofosfata kao što je Gusathion WP-25,tretiranje treba da ponove nakon 7-10 dana zbog piljenja gusenica iz sada položenih jaja.Primenom ovih insekticida se uništavaju i svi korisni insekti kao i predatori štetnih insekata čime se narušava bio ravnoteža u voćnjaku.Mnogo bolje rešenje je primena nakih od insekticida u sklopu integralne zaštite bilja kao što je Coragen 20-SC.
 
Velika slika Jaja sveže položena
 
 
Velika slika Jaje u kome je u toku embrionalno razviće
 
 
Velika slika Jaje u fazi "crna glava"