Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fenofazi razvoja listova, do početka bokorenja (BBCH 15-20). Usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 24-25).

usev pšenice

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma, sa više lokaliteta, registrovani su simptomi bolesti mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), na do 17% biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis), na do 4% biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma, (Rhynchosporium secalis), na do 10% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), na do 14% biljaka   i rđe strnih žita (Puccinia spp.), na do 4% pregledanih biljaka. Simptomi bolesti su lokalizovani uglavnom na pojedinačnim listovima i na manjoj lisnoj površini.

simptomi mrežaste pegavosti

simptomi sive pegavosti lista pšenice

Aktivne rupe od poljskih glodara nisu registrovane, kao ni prisustvo štetnih insekata. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom strnih žita. Hemijske mere se ne preporučuju.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području RC Vrbas, usevi ječma i pšenice se nalaze u fazi bokorenja, 4-5 sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 24-25).

usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 55% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 25% biljaka, rđe ječma (Puccinia hordei) na do 5% biljaka i sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 40% biljaka, lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na od 19% do 57% biljaka i sive pegavosti lista pšenice(Septoria tritici) na od 0% do 35% biljaka.

simptomi pepelnice

simptomi rđe i pepelnice na pšenici

Tokom pregleda nije registrovano  prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ) je uočeno u veoma niskoj brojnosti.

U ovom periodu se ne preporučuju hemijske mere zaštite useva, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih žita.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazama od razvoja listova do bokorenja. Ječmovi su u fazi formirano 5-6 sekundarnih stabala (BBCH 25-26), a pšenice u fazi od razvijenih 4-5 listova do formirano 4-5 sekundarnih stabala (BBCH 14-25).

usev pšenice

usev ječma

simptomi mrežaste pegavosti

simptomi sočivaste pegavosti

simptomi sive pegavosti pšenice

Vizuelnim pregledima useva ječma,  registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, (Pyrenophora teres) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 5% biljaka. U usevima pšenice, simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) su uočeni na svega nekoliko procenata biljaka.

RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita.

Zdravstveno stanje pšenice
Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazi dva do tri razvijena lista (BBCH 12-13).
 
 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu uočeni simptomi bolesti, osim promena na listovima pšenice u ranim fazama nicanja, u vidu pega žućkastih i crvenkastih boja, koje su prolaznog  karaktera. Promene su abiotičke prirode i rezultat su delovanja niskih noćnih temperatura i viših temperatura tokom dana.

Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovane su cikade (Cicadellidae spp.), ispod praga štetnosti, na do 3% biljaka. Mere zaštite se ne preporučuju.