Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Suva trulež uljane repice

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se zavisno od vremena setve nalaze u fazi od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 8% biljaka. Simptomi se uočavaju  na najstarijim listovima u vidu sivo-pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama.

 

 velika slika

 

Do infekcije  uljane repice navedenim patogenom može doći od faze klijanaca do formiranja mahuna. Spore gljive klijaju već na 4oC u prisustvu vlage. Ako se zaraza ostvari u početnim fazama razvoja, mlade biljke mogu u potpunosti propasti ili zaostaju u porastu. Na starijim biljkama bolest se prvo javlja na donjim, a potom se širi na gornje listove. Optimalna temperatura za razvoj bolesti je između 20 i 24°C uz prisustvo vlage. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj, bolest se može proširiti na stablo i koren prouzrokujući tzv. rak prizemnog dela stabla i korena, dok zaražene mahune pucaju,  zrno je naborano, prevremeno sazreva i smanjena je masa zrna.

 

U cilju kontrole ove bolesti važnu ulogu imaju agrotehničke mere (plodored- četvorogodišnji, uz izbegavanje kupusnjača i suncokreta; prostorna izolacija; optimalne količine azota; setva zdravog semena; izbor sorti sa kraćim periodom cvetanja; uništavanje korovskih biljaka) i hemijske mere zaštite.

 

Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) prag štetnosti za ovog patogena iznosi 35-40% zaraženih biljaka, te se s obzirom na trenutni nivo prisustva simptoma hemijske mere zaštite ne preporučuju. 

Pojava male repičine pipe u usevima uljane repice

  

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva i u žutim lovnim klopkama (Merikovim sudovima) registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus), dok prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) za sada nije registrovano.

 

 

Mala repičina pipa (velika slika)

 

Porast temperature u prethodnim danima uslovio je izlazak ove štetočine sa mesta prezimljavanja. U narednom periodu se, takođe, očekuju povoljni vremenski uslovi, a samim tim i masovnija pojava i pojačana aktivnost ovih štetočina. U toku je period dopunske ishrane i kopulacije imaga. 

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Ruma nastavlja sa praćenjem ovih štetočina u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 

Zdravstveno stanje uljane repice

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam), na starijim listovima, na do 16% biljaka. Simptomi su u vidu sivo-pepeljastih, suvih pega u okviru kojih su vidljiva plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama, koje se unutar useva raznose kišnim kapima i vetrom.

 

 velika slika

 

Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) prag štetnosti za ovog patogena iznosi 35-40% zaraženih biljaka, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju. 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

 

Stanje u usevima uljane repice

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se zavisno od vremena setve nalaze u fazi od 6 do 9 listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 7% biljaka. Simptomi se uočavaju  na najstarijim listovima u vidu sivo-pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama, koje se unutar useva raznose kišnim kapima i vetrom.

 

 

velika slika

 

Gljiva se može održati i do 4 godine u zaraženim biljnim ostacima. Održava se i na korovskim biljkama iz porodice krstašica, a prenosi se i semenom. Do zaraze uljane repice ovim patogenom može doći od faze klijanaca do formiranja mahuna. Spore gljive klijaju već na 4oC u prisustvu vlage. Ako se zaraza ostvari u fazi klijanaca ili tokom formiranja prvih pravih listova, mlade biljke mogu u potpunosti propasti ili zaostaju u porastu. Na starijim biljkama bolest se prvo javlja na donjim listovima, a potom se širi na gornje listove. Optimalna temperatura za razvoj bolesti je između 20 i 24°C uz prisustvo vlage. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj, bolest se može proširiti na stablo i koren prouzrokujući tzv. rak prizemnog dela stabla i korena. Pege mogu prstenasto obuhvatiti stabljiku i tada se biljke prevremeno suše i lako poležu. Zaražene mahune pucaju, a zrno je naborano, prevremeno sazreva i smanjena je masa zrna.

 

U borbi protiv ove bolesti važnu ulogu imaju agrotehničke mere kao što su: plodored (četvorogodišnji, uz izbegavanje kupusnjača i suncokreta), prostorna izolacija, optimalne količine azota, setva zdravog semena, izbor sorti sa kraćim periodom cvetanja i uništavanje korovskih biljaka.

 

Trenutni nivo prisustva simptoma u usevima uljane repice ne iziskuje fungicidni tretman.

 

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo vaši (Aphididae), ali se na pojedinim parcelama registruje prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od glodara. Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela i po dostizanju praga štetenosti (10 aktivnih rupa po hektaru) njihovo suzbijanje, uz poštovanje svih propisanih mera za zaštitu ptica i divljači od trovanja.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

 

Štetočine u usevu uljane repice

 

Na terenu RC Ruma sa setvom uljane repice se kasnilo usled nepovoljnih vremenskih uslova, te se većina useva nalazi u različitim fazama klijanja i nicanja (01-09 BBCH), dok se usevi iz ranijih rokova setve nalaze u fazi 1 do 2 lista razvijena (11-12 BBCH).

 

fenofaza uljane repice

 

Vizuelnim pregledom takvih useva registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae), kao i položenih jaja na do 40% pregledanih biljaka, dok piljenje pagusenica ove štetočine za sada nije registrovano. 

 

U našoj zemlji repičina osa ima 2-3 generacije godišnje. Prva generacija je najmanje štetna jer se u proleće održava na korovskim biljkama iz porodice krstašica. Druga i treća generacija nanose štete uljanoj repici. 

 

Ženke ove štetočine legalicom zarežu epidermis obično sa donje strane lista i u parenhim polažu jaja. Štetu prave pagusenice koje se hrane lisnom masom između nerava, skeletirajući je. Ove štetočine na  mladim biljkama mogu da pričine značajne štete za veoma kratko vreme. Kada se prenamnože može doći do golobrsta.

 

 

 jaja repičine lisne ose ispod epidermisa

 

Vizuelnim pregledom je registrovano i prisustvo pojedinačnih primeraka krilatih formi lisnih vaši (Aphididae). Pored direktnih šteta, sisanjem biljnih sokova,  lisne vaši su značajne i kao vektori fitopatogenih virusa.

 

Prag štetnosti za repičinu lisnu osu je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica po m², a za lisne vaši 20% napadnutih biljaka, kada treba sprovesti hemijske mere zaštite.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima uljane repice i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu sprovođenja tretmana.

 

Prisustvo repičinih pipa u usevima uljane repice

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva i u žutim lovnim klopkama (Merikovim sudovima) registrovani su pojedinačni primerci imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe  (Ceutorhynchus napi).

 

 

Mala i velika repičina pipa

 

Sa porastom temperature u narednom periodu uslediće njihova masovnija pojava u usevima uljane repice i period dopunske ishrane imaga.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Uljana repica

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazi od 5 do 9 listova razvijeno (15-19 BBCH).

 

 uljana repica

velika slika

 

Na najstarijem lisću, kod 5% biljaka, uočavaju se simptomi prouzrokovača suve truleži uljane repice (Phoma lingam) u vidu suvih pega u okviru kojih su vidljiva plodonosna tela - piknidi.

 

 phoma

velika slika

 

U povoljnim uslovima za razvoj bolesti, osim na lišću simptomi suve truleži se mogu javiti na korenu, korenovom vratu, stablu i mahunama, te može doći do poleganja, loma, pa i sušenja cele biljke.

 

Ovaj patogen se prenosi semenom, a održava na korovima iz porodice krstašica i u zaraženim biljnim ostacima i do 4 godine. Stoga su važne mere: setva zdravog semena, poštovanje plodoreda, uništavanje žetvenih ostataka i korova.

 

Prilikom vizuelnog pregleda useva nije uočeno prisustvo štetočina, ali se sa porastom temperature vazduha u narednom periodu može očekivati pojava repičinih pipa.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i po potrebi će blagovremeno preporučiti mere zaštite.

 

Repičine pipe
 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno (19 BBCH).

 

Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi), pri čemu preovlađuje prisustvo male repičine pipe. Trenutne brojnosti su niske i ispod praga štetnosti (prag: 1 imago na 5 biljaka).

 

Lokalitet

Broj pipa na 5 biljaka

Ruma

0,05

Irig/Kudoš

0,25

Rivica

0,30

 

Disekcijom tela ženki utvrđeni su tragovi dopunske ishrane  i prisustvo jaja u pojedinim primercima, dok na biljkama nisu uočeni tragovi polaganja jaja kao ni jaja unutar stabla i lisnih drški.

 

 

 Mužjak male repičine pipe

 

 

 Jaja u telu ženke male repičine pipe

 

Sa porastom temperature u narednom periodu  očekuje se intenzivnija pojava pipa i početak polaganja jaja (za 5 do 7 dana) kada bi trebalo i sprovesti hemijske mere suzbijanja kako bi se sprečio ovaj proces.

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.