Skip to main content

Prokuplje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Prokuplje > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i prisustvo glodara
Zdravstveno stanje ozime pšenice i prisustvo glodara
Na teritoriji RC Prokuplje, usevi ozime pšenice nalaze u raznim fazama bokorenja, od pet do sedam sekundarnih stabla vidljivo (BBCH 25-27).
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka nije uočeno prisustvo simptoma bolesti: pepelnice žita (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.) kao ni sive pegavosti lista (Septoria tritici).
 
Na pojedinim mestima uočene su aktivne grupe od glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus), kao i poljske voluharice (Microtus alvaris).
 
Kategorizacija brojnosti prema broju aktivnih rupa
 
Poljska voluharica (Microtus alvaris)
Kategorija I: do 10 rupa po hektaru.
Kategorija II: 10-500 rupa po hektaru.
Kategorija III: 500-5000 rupa po hektaru.
Kategorija IV: 5000-20000 rupa po hektaru.
Kategorija V: 20000-50000 rupa po hektaru.
 
Poljski miš (Apodemus sylvaticus)
Kategorija I: do 10 rupa po hektaru
Kategorija II: 10-50 rupa po hektaru.
Kategorija III: 50-500 rupa po hektaru.
Kategorija IV: 500-2000 rupa po hektaru.
Kategorija V: 2000-10000 rupa po hektaru.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovno obilaženje parcela i useva. Mere zaštite se preporučuju na parcelama gde brojnost aktivnih rupa pripada kategoriji II.
Za suzbijanje glodara se mogu koristiti registrovani rodenticidi u vidu gotovih mamaka. Sve rodenticide treba primenjivati u skladu sa njihovim uputstvom za primenu i po suvom vremenu.

Comments

There are no comments yet for this post.