Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Žitna pijavica u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama rasta stabljike, od faze početak rasta stabljike (BBCH 30) do faze prvog kolenca (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo odraslih jedinki i jaja žitne pijavice (Lema melanopus), kao i simptomi oštećenja na listovima koji nastaju usled dopunske ishrane. U toku je dopunska ishrana imaga i početak polaganja jaja ove štetočine.

Imago žitne pijavice

Jaja žitne pijavice

Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu odrasle jedinke. Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve izgrizajući listove u vidu uzdužnih pruga.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice i ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice iz optimalnih rokova setve se nalaze u fazi bokorenja: 2 stablo vidljivo (BBCH 22), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u fazi 3 lista razvijena (BBCH 13). Usevi ozimog ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja: od 2 do 3 stabla vidljiva (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphe graminis), dok se u usevima ječma registruje prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Simptomi patogena u usevu pšenice

Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Prisustvo patogena u usevima ozimih strnina je u niskom intenzitetu napada. Vremenske prilike u prethodnom periodu, sa pojavom čestih jutarnjih mrazeva, nepovoljno utiču na razvoj i širenje navedenih patogena. Takođe, prilikom vizuelnih pregleda nije registrovano prisusvo insekata.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim praćenjem i izveštavanjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice posejani tokom oktobra nalaze se u fazi od jedan do 3 lista razvijena (BBCH 11-13), dok se površine posejane tokom novembra nalaze u različitim fazama nicanja. Na našem regionu još uvek nije završena setva pšenice.

Usevi ječma se nalaze u fazi od jedan do četiri lista razvijena (BBCH 11-14).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na do 6% biljaka, i cikada (Cicadelidae) na do 8% biljaka.

 

Kao posledica hladnijeg vremena i čestih padavina tokom novembra, prisustvo insekata je u odnosu na isti period prethodnih godina, u manjem intenzitetu. S obzirom da su navedene štetočine prenosioci fitopatogenih virusa, tokom ove jeseni imamo smanjeni rizik od transmisije istih.

Prisustvo patogena u usevima pšenice nije registrovano, dok je u usevima ječma registrovano prisustvo sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) u niskom intenzitetu napada.

Za sada se u usevima pšenice i ječma na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama i blagovremeno će signalizirati vreme za tretman.

Pojava žitne pijavice u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama rasta stabljike, od faze početak rasta stabljike (BBCH 30) do faze prvog kolenca (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registruje se prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus), kao i simptomi oštećenja na listovima koji nastaju usled dopunske ishrane. U toku je izlazak imaga sa mesta prezimljavanja.

Imago žitne pijavice

Oštećenja na listu od ishrane imaga

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice i ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava žitne pijavice u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja, kao i dopunska ishrana.

Slika: imago žitne pijavice

Najznačajnije štete pričinjavaju larve koje izgrizaju listove u vidu uzdužnih pruga.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine (kopulacija imaga, polaganje jaja i piljenje larvi) i signaliziraće pravo vreme za tretman.  

Pojava žitnih stenica u usevima strnih žita

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva strnih žita registrovano je prisustvo različitih vrsta žitnih stenica (Eurigaster sp., Aelia sp., Dolycoris sp.) kao i štete na klasovima usled njihove ishrane.

Usled većeg broja uboda žitnih stenica na stabljici u vreme klasanja može doći do obrazovanja belih i šturih klasova. Šture klasove izaziva i ishrana stenica na tek formiranim mlečnim zrnima koja se smežuravaju i suše.

Brojnosti pomenutih štetočina su ispod praga štetnosti (3-4 imaga/m2) te se u ovom momentu hemijske mere zaštite ne preporučuju. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima strnih žita.

Pojava žitne pijavice

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U toku je dopunska ishrana odraslih jedinki.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 3 lista razvijeno do faze bokorenja: 3 stabla vidljivo (BBCH 13-23).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kać

13

0

0

0

Gložan

23

10

26

0

Gospođinci

14

0

0

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja: 2-4 stabla vidljivo (BBCH 22-24).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

Futog

24

18

72

0

Gospođinci

22

0

6

0

 

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Novi Sad usevi pšenice se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od jedan do tri lista razvijeno (BBCH 10 – 13). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice na lokalitetima Kać, Kisač i Gospođinci nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Na lokalitetu Kać, registrovano je prisustvo beskrilnih formi vaši u indeksu napada 0,75. S obzirom na male brojnosti ovih štetočina hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Prilikom pregleda useva pšenice, registrovano je prisustvo pojedinačnih rupa od poljskih glodara. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela radi utrvđivanja broja aktivnih rupa. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru potrebno je izršiti njihovo suzbijanje primenom registrovanih rodenticidnih mamka. Nakon stavljanja mamaka, rupe obavezno zatvoriti kako ne bi došlo do trovanja divljači. 

RC Novi Sad nastavlja praćenje zdravstvenog stanja pšenice.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozimog ječma, u zavisnosti od roka setve, malaze se u fazi od prvi list razvijen do početka bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 10 – 21).

Vizuelnim pregledom ječma iz ranijih rokova setve registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 12% biljaka i ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo cygni) na 3% biljaka.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem zdravstvnog stanja ozimog ječma.

1 - 10 Next