Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Monitoring kukuruza 2014
Monitoring kukuruza 2014

RC Kraljevo je na teritoriji svog delovanja obavio monitoring merkantilnog kukuruza pred berebu na 19 hibrida postavljenih u makro ogledu, kao i na 20 proizvodnih parcela kukuruza. Monitoring obuhvata vizuelne preglede na prisustvo simptoma infekcije gljivama rodova: Aspergillus, Fusarium, Penicillium i Cladosporium, oštećenja od insekata (prvenstveno Ostrinia nubilalis), kao i na združene infekcije i oštećenja. Oštećenja od insekata smanjuju prinos i kvalitet kukuruza, a takođe i olakšavaju infekciju fitopatogenim gljivama. Praćene gljive, pored direktnog negativnog uticaja prinos i kvalitet kukurza, imaju i indirektno negativno dejstvo u smislu produkcije mikotoksina. Mikotoksini koje produkuju ove gljive mogu uticati na niz zdravstvenih problema kod ljudi, vezanih za krvotok, kožu, digestivni, respiratorni, nervni, urinarni, reproduktivni i imuni sistem (M. Katalenić - Toksini Fusarium plijesni i drugi toksini - I dio, 2004).

 

Najznačajniji toksini koje produkuju gljive rodova Aspergillus sp, Fusarium sp, Penicillium sp. (T. Mašek, V. Šerman - Utjecaj mikotoksina na zdravlje i proizvodnost preživača, 2006) i Cladosporium sp. (R. Ogórek, A. Lejman, W. Pusz, A. Miłuc, P. Miodyńska - Characteristics and taxonomy of Cladosporium fungi, 2012) su prikazani u Tabeli 1.

 

Tabela 1. Mikotoksini koje produkuju praćene gljive - velika slika 

Rod gljive

Mikotoksin

Aspergillus sp.

Aflatoksin, Ohratoksin A, Ciklopiazonična kiselina

Fusarium sp.

Deoksinivalenol (Vomitoksin, DON), T-2 toksin, Diacetoksiscirpenol (DAS), Zearalenon, Fumonisini

Penicillium sp.

Patulin, Ohratoksin A

Cladosporium sp.

Emodin, Kladosporin

 

 

1.      Monitoring makro ogleda kukuruza

 

RC Kraljevo je obavio monitoring makro ogleda kukuruza na lokalitetu Obrva, koji obuhvata 19 hibrida kukuruza. Metodologija monitoringa podrazumeva pregled po 100 klipova svakog hibrida kukuruza. Od simptoma gljivičnih oboljenja preovlađuju infekcije Fusarium sp. vrstama, dok se infekcije drugim gljivama javljaju u znatno manjem obimu.

 

Iz 5 hibrida (AS 72, AS 63, AS 62, NS Aleksandra i NS 4051) su uzeti uzorci i poslati u laboratoriju radi utvrđivanja nivoa mikotoksina.

 

Tabela 2. Rezultati monitoringa makro ogleda kukuruza - velika slika

BPK – broj pregledanih klipova

BS – broj klipova bez simptoma

I – broj klipova samo sa oštećenjima od insekata

I_F – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium

F – broj klipova samo sa simptomima Fusarium

A – broj klipova samo sa simptomima Aspergillus

I_A – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Aspergillus

I_F_A – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium i simptomima Aspergillus

P – broj klipova samo sa simptomima Penicillium

I_P – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium

I_F_P – broj klipova i sa oštećenima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Penicillium

C – broj klipova samo sa Cladosporium

I_F_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptmima Fusarium i sa simptomima Cladosporium

I_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Cladosporium

I_P_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

I_F_P_C – broj klipova i sa oštećenjima od ineskata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

 

Najveći broj klipova bez simptoma imali su hibridi ZP 434 (84) i AS 57 (75), a najmanji NS Aleksandra (38) i AS 72 (38).

 

Grafik 1. Broj (ujedno i %) klipova bez simptoma - velika slika

 

Najveći broj klipova samo sa oštećenjima od insekata imali su hibridi NS Aleksandra (34), ZP 555 (30), ZP 606 (30) i AS 72 (30), a najmanji ZP 434 (10) i NS 6030 (16).

 

Grafik 2. Broj (ujedno i %) klipova samo sa oštećenjima od insekata - velika slika

 

Najveći broj klipova samo sa simptomima bolesti imali su hibridi NS 6030 (21), AS 62 (13) i ZP 560 (13), a najmanji ZP 555 (2), AS 57 (2) i ZP 434 (2).

 

Grafik 3. Broj (ujedno i %) klipova samo sa simptomima bolesti - velika slika

 

Najveći broj klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti imali su hibridi AS 72 (22) i NS Aleksandra (17), a najmanji NS 6030 (1) i BC Dugi (3).

 

Grafik 4. Broj (ujedno i %) klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti - velika slika

 

Najveći ukupni broj klipova sa oštećenjima od insekata, bilo samostalno, bilo združeno sa simptomima bolesti imali su hibridi AS 72 (52) i NS Aleksandra (51), a najmanji ZP 434 (14) i NS 6030 (17).

 

Grafik 5. Broj (ujedno i %) klipova sa oštećenjima od insekata (samostalno i združeno) - velika slika

 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima bolesti, bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata imali su hibridi AS 72 (32) i NS Aleksandra (28), a najmanji ZP 555 (6) i ZP 434 (6).

 

Grafik 6. Broj (ujedno i %) klipova sa simptomima bolesti (samostalno i združeno) - velika slika

 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima broja klipova bez simptoma, samo sa oštećenjima od insekata, samo sa simptomima bolisti i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti združeno prikazan je na Grafiku 7.

 

Grafik 7. Objedinjeni pregled - velika slika

 

 

2.      Monitoring proizvodnih parcela kukuruza

 

RC Kraljevo je obavio monitoring 20 proizvodnih parcela kukuruza na lokalitetima Bapsko Polje, Drakčići, Jarčujak, Konarevo, Lađevci, Miločaj, Mrsać, Obrva, Oplanići, Popovići, Progorelica, Samaila, Sirča, Štulac i Vrdila. Metodologija monitoringa podrazumeva pregled po 100 klipova svakog hibrida kukuruza.

 

Tabela 3. Rezultati monitoringa proizvodnih parcela kukuruza - velika slika

BPK – broj pregledanih klipova

BS – broj klipova bez simptoma

I – broj klipova samo sa oštećenjima od insekata

I_F – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium

F – broj klipova samo sa simptomima Fusarium

A – broj klipova samo sa simptomima Aspergillus

I_A – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Aspergillus

I_F_A – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i simptomima Fusarium i simptomima Aspergillus

P – broj klipova samo sa simptomima Penicillium

I_P – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium

I_F_P – broj klipova i sa oštećenima od insekata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Penicillium

C – broj klipova samo sa Cladosporium

I_F_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptmima Fusarium i sa simptomima Cladosporium

I_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Cladosporium

I_P_C – broj klipova i sa oštećenjima od insekata i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

I_F_P_C – broj klipova i sa oštećenjima od ineskata i sa simptomima Fusarium i sa simptomima Penicillium i sa simptomima Cladosporium

 

Najveći broj klipova bez simptoma imali su hibridi PR 38 sa punkta Sirča (71), AS 72 sa punkta Obrva (70) i NS 640 sa punkta Popovići (70), a najmanji NS 640 sa punkta Vrdila (20) i ZP 434 sa punkta Konarevo (27).

 

Grafik 8. Broj (ujedno i %) klipova bez simptoma - velika slika

 

Najveći broj klipova samo sa oštećenjima od insekata imali su hibridi NS 640 sa punkta Vrdila (31) i NS 444 sa punkta Lađevci (27), a najmanji PR 38 sa punkta Štulac (4) i NS 640 sa punkta Popovići (4).

 

Grafik 9. Broj (ujedno i %) klipova samo sa oštećenjima od insekata - velika slika

 

Najveći broj klipova samo sa simptomima bolesti imali su hibridi AS 57 sa punkta Progorelica (37) i ZP 434 sa punkta Konarevo (35), a najmanji NS 444 sa punkta Lađevci (7) i NS 640 sa punkta Popovići (8).

 

Grafik 10. Broj (ujedno i %) klipova samo sa simptomima bolesti - velika slika

 

Najveći broj klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti imali su hibridi ZP 341 sa punkta Progorelica (23) i NS 444 sa punkta Lađevci (23), a najmanji AS 72 sa punkta Obrva (2), PR 38 sa punkta Štulac (4) i ZP 560 sa punkta Mrsać (4).       

 

Grafik 11. Broj (ujedno i %) klipova sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti - velika slika

 

Najveći ukupni broj klipova sa oštećenjima od insekata, bilo samostalno, bilo združeno sa simptomima bolesti imali su hibridi NS 444 sa punkta Lađevci (50) i NS 640 sa punkta Vrdila (48), a najmanji PR 38 sa punkta Štulac (8) i AS 72 sa punkta Obrva (11).

 

Grafik 12. Broj (ujedno i procenat) klipova sa oštećenjima od insekata (samostalno i združeno) - velika slika

 

Najveći ukupni broj klipova sa simptomima bolesti, bilo samostalno, bilo združeno sa oštećenjima od insekata imali su hibridi AS 57 sa punkta Progorelica (55) i ZP 434 sa punkta Konarevo (52),  a najmanji NS 444 sa punkta Jarčujak (18) i ZP 555 sa punkta Bapsko Polje (20).

 

Grafik 13. Broj (ujedno i procenat) klipova sa simptomima bolesti (samostalno i združeno) - velika slika

 

Uporedni, objedinjeni pregled po hibridima broja klipova bez simptoma, samo sa oštećenjima od insekata, samo sa simptomima bolisti i sa oštećenjima od insekata i simptomima bolesti združeno prikazan je na Grafiku 14.

 

Grafik 14. Objedinjeni pregled - velika slika 

 

Slika 1 - Fusarium sp - velika slika

 

Slika 2 - Ostrinia nubilalis - velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.