Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 9 i više stabala vidljivo do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja, BBCH 29-31.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, lokalitet Samila i Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma žuto-mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na 1-3% biljaka.

 

Simptom P.tritici-repentis

 

Na oba lokaliteta, vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskoj brojnosti, kao i oštećenja na listu usled dopunske ishrane žitne pijavice (Lema melanopus).

 

 

Lisna vaš                              Oštećenje na listu od L.melanopus

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od roka setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja, od faze vidljivo prvo sekundarno stablo do faze vidljivo treće sekundarno stablo (BBCH 21-23).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, lokalitet Samaila i Drakčići, nije uočeno prisustvo bolesti.

Na oba lokaliteta registrovano je prisustvo pojedinačnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) u niskom indeksu napada, dok prisustvo cikada (Cicadelidae) nije registrovano.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, ni na jednom od lokaliteta praćenja,  nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno do faze početak bokorenja (BBCH 17-21).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, lokaliteti Samaila i Drakčići, nije uočeno prisustvo bolesti.

Na oba lokaliteta nije uočeno prisustvo cikada (Cicadelidae), dok je prisustvo pojedinačnih jedinki  lisnih vaši (Aphididae) registrovano na lokalitetu Samaila.

 

velika slika

 

Ni na jednom od lokaliteta nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš – Apodemus sylvaticus i poljska voluharica – Miocrotus arvalis).

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području RC Kraljevo, na lokalitetima Samaila i Drakčići, uočeno je da se usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja, vidljivo treće do osmo sekundarno stablo (BBCH 23-28).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do  6% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na do 4% biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 4% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 8% biljaka.

 

mrežasta pegavost lista ječma

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo pojedinačnih odraslih jedinki žitne pijevice (Lema melanopus), kao i simptomi njihove dopunske ishrane.

 

lema melanopus

oštećenja od L. melanopus

 

U usevima pšenice i ječma nije registrovano prisustvo aktivnih rupa glodara (Apodemus sylvaticus-poljski miš i Microtus arvalis-poljska voluharica).

 

Ukoliko se registruje prisustvo preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida i a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području RC Kraljevo, na lokalitetima Samaila i Drakčići, uočeno je da se usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 4 lista razvijeno do faze početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 14-21).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma pegavosti, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka. U usevima pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

 

usev ječma

 

Simptom pegavosti

 

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

 

Pšenica i ječam - ocena zdravstvenog stanja

Pregledom useva pšenice na lokalitetima Drakčići, Samiaila, Vitanovac, Poljoprivredna škola, konstatovano je da se usevi pretežno nalaze u fazama 22 BBCH skale (Bokorenje – 2 stabla vidljiva) do 30 BBCH skale (Početak rasta stabljike). Na pšenici su uočeni simptomi sive pegavosti (Septoria tritici), a kod ječma simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) i sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis).  

Registrovane su mine od larvi žitne muve (Phorbia genitalis).

 

Ocena zdravstvenog stanja prikazana je u narednoj tabeli:

 

Pšenica

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Septoria tritici

% bijaka sa simptomima

1

Renesansa

22

0

2

Nikol

24

0

3

Simonida

22

3

4

Pobeda

30

0

5

Apache

22

2

 

Ječam

 

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Pyrenophora teres

Rhyhchosporium secalis

% bijaka sa simptomima

% bijaka sa simptomima

1

Grand

23

1

2

 

Hemijski tretmani se još uvek ne preporučuju. RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.

 

Pyrenophora teres - velika slika

 

Rhynchosporium secalis - velika slika