Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > soja  

Web Part Page Title Bar image
soja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.8.2021 ‎(1)
Zaštita postrne soje18.8.2021 8:07Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Sombor, usevi postrne soje u zavisnosti od rokova setve  se nalaze u fenofazi cvetanja i razvoja ploda (BBCH 65-73 ).

Vizuelnim pregledom useva postrne soje na više različitih lokaliteta registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera ) na preko 20% biljaka. Poslednjih dana se beleže veliki ulovi imaga pamukove sovice na svetlosnim lovnim lampama, na dnevnom nivou lovi se preko 100 jedinki. U toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi pamukove sovice.

jaje pamukove sovice

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva postrne soje i utvrđivanje prisustva položenih jaja i larvi pamukove sovice. U usevima soje nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Međutim, u drugim ratarskim useva (kukuruz, š.repa) registrovani su sledeći insekticidi:

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda cihalotrin)  0,2 – 0,25 l/ha

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha

Avaunt (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha

Karate Zeon, Kozak (lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha.

U biljkama iz iste familije kao što je i soja (boranija, grašak) za suzbijanje pamukove sovice je registrovan insekticid Harpun (piriproksifen) 0,05-0,075% i ima karencu 7 dana.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 13.8.2021 ‎(1)
Zaštita soje13.8.2021 17:47Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi soje se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 73-79).

Usev soje

Vizuelnim pregledom useva soje, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma invazivnih stenica, zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) i braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) na do 30% biljaka.

  

H.halys_imago                          H.halys_larva

Larve i imaga ovih štetnih organizama ishranjuju se sisajući biljne sokove iz svih nadzemnim biljnih delova. Najveće štete u soji pričinjavaju  na mahunama, koje se usled napada stenica deformišu, smežuravaju ili u potpunosti propadaju.

 

Nezara viridula_larva                N.viridula_larve

Proizvođačima soje se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih  štetočina. Prvenstveno treba obratiti pažnju na ivične delove parcela, koji su izloženiji napadu stenica.

U našoj zemlji u usevu soje nema registrovanih insekticida za suzbijanje invazivnih stenica.

U usevima paprike, paradajza i plavog patlidžana , sa ciljem suzbijanja zelene stenice, registrovan je insekticid:

·         Scatto (a.m.deltametrin) u količini 0,18-0,42 l/ha, karenca 3 dana

Na osnovu navedenog  i u usevima soje se može preporučiti njegova primena, sa ciljem zaštite mahuna  od napada  invazivnih stenica.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 12.8.2021 ‎(2)
Zaštita soje12.8.2021 13:32Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi soje se nalaze u fazi razvoja ploda (mahuna) (BBCH 71-79).

Vizuelnim pregledom usveva soje, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) i braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) na do 35% biljaka.

larve braon mramoraste stenice na listu soje

larve zelene povrtne stenice na mahunama soje

odrasle jedinke braon mramoraste stenice na mahunama soje

jajno leglo zelene povrtne stenice

Štete u usevima soje pričinjavaju i odrasle jedinke i larve pomenutih stenica koje buše biljno tkivo i sisaju sokove iz svih nadzemnih delova, preferirajući ishranu na mahunama. Kao posledica toga, dolazi do odbacivanja mahuna ili one ostaju nerazvijene. Ishranom u fazama razvoja semena, ona bivaju smežurana, deformisana ili dolazi do njihovog odbacivanja.

Najjači intenzitet napada stenica se uočava na ivičnim delovima parcela, naročito onih koje se graniče sa drvenastim biljkama.

Proizvođačima soje se preporučuje pregled useva na prisustvo pomenutih štetočina. Prilikom pregleda useva obratiti pažnju na ivične delove parcele, jer braon mramorasta stenica ima sposobnost da vrlo brzo grupno migrira iz jednog useva u drugi, što na napadnutim parcelama vrlo često izaziva tzv. ivični efekat (štete na ivicama parcela gde se stenice grupišu su znatno izraženije). Imajući sve to u vidu, njihovo suzbijanje se može sprovesti upravo na tim, rubnim, delovima useva sa ciljem sprečavanja njihovog širenja ka unutrašnjosti. Na ovaj način se izbegava nepotrebno gaženje useva mehanizacijom, što za posledicu ima smanjenje ukupnog prinosa.

U našoj zemlji u usevu soje nema registrovanih insekticida. Insekticid Scatto (deltametrin) u količini 0,18-0,42 l/ha je registrovan za suzbijanje zelene (povrtne) stenice u usevima paprike, paradajza i plavog patlidžana, sa karencom od 3 dana. Imajući ovo u vidu, i u usevima soje se može preporučiti njegova primena sa ciljem suzbijanja pomenutih štetnih stenica.

Region: Vrbas
Zaštita useva i zasada od braon mramoraste stenice12.8.2021 12:25Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys)

Tokom ove proizvodne sezone, u nekoliko navrata smo vas obavestili o prisustvu braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u različitim usevima i zasadima i potrebi sprovođenja mera zaštite (link 1, link 2, link 3, link 4).

U ovom momentu, najveći rizik od nastanka šteta od ove invazivne stenice postoji u zasadima kasnostasnih sorti bresaka, nektarina i šljiva, u zasadima vinove loze i leske, remotantnih sorti maline, kao i u usevima soje, postrne boranije, paprike i paradajza.

U zavisnosti od do sada primenjenih insekticidnih tretmana usmerenih na suzbijanje različitih štetočina, u usevima i zasadima se nivo prisustva braon mramoraste stenice veoma razlikuje. U pojedinim usevima soje trenutno se registruje njeno veoma intenzivno prisustvo.

Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled useva i zasada na prisustvo braon mramoraste stenice. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za njeno suzbijanje. U svim usevima i zasadima, gde se potvrdi prisustvo pomenute štetočine i gde je moguće, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida iz grupe piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u njenom suzbijanju a odlikuju se kraćom karencom:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Karenca

Usev/zasad

Scatto

deltametrin

0,18-0,42 l/ha

3 dana

paprika

paradajz

Karate zeon

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

7 dana

malina

leska

Plures

deltametrin

0,3-0,5 l/ha

14 dana

vinova loza

Kozak

lambda-cihalotrin

0,15 l/ha

14 dana

boranija

 

S obzirom da je kod velikog broja poljoprivrednih useva i zasada berba u toku ili se očekuje, strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 22.7.2021 ‎(1)
Zaštita soje22.7.2021 9:50Obična grinja (tetranychus urticae)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi soje se nalaze u različitim fenofazama cvetanja do fenofaze prve mahune dostigle krajnju dužinu ("ravne mahune") (BBCH 63-70).

Vizuelnim pregledom useva soje, na lokalitetima Divoš i Erdevik uočeno je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Za sada, prisustvo grinja je uočeno na uvratinama.

Pomenuta štetočina ima veliki broj generacija, naročito u uslovima suvog i tolplog vremena, kada se generacijsko vreme skraćuje tako da dolazi do prenamnoženja. Štetne su larve i imaga, hrane se uglavnom na naličju lista, dolazi do gubitka hlorofila, biljke zaostaju u porastu i na kraju se suše.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo pomenute štetočine i po potvrdi prisustva mere zaštite primenom akaricida i to na rubnim delovima parcela, kako bi se sprečilo dalje širenje štetočine u unutrašnjost parcele:

a.m. abamektin, preparat Vertimec 018 EC u količini 0,3-0,5 l/ha

ili

a.m. fenpiroksimat, preparat Ortus 5 SC u koncentraciji 0,005-0,1%.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 21.7.2021 ‎(1)
Grinje u usevima soje21.7.2021 21:37Obična grinja (tetranychus urticae)

 

Na terenu RC Ruma usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja, pa do faze prve mahune dostigle krajnju dužinu (63-70 BBCH).

 

Pregledom useva soje na više lokaliteta registruje se prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova. Grinje, kao i simptomi njihovog prisustva, se u najvećoj meri uočavaju na uvratinama.

 

velika slika

 

Razvoju ove štetočine pogoduju toplo i suvo vreme, kakvo se najavljuje i u narednom periodu. Takvi uslovi mogu dovesti do njenog  prenamnoženja, usled čega lisna masa gubi zelenu boju, suši se i otpada. Biljke zaostaju u porastu i obrazuje se manje mahuna koje su sitne.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Na parcelama gde su grinje prisutne po obodnim delovima parcele može se sprečiti njihovo dalje širenje u unutrašnjost useva primenom preparata kao što su:

 

Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,3-0,5 l/ha ili

Ortus 5 SC (a.m. fenpiroksimat) 0,05-0,1%.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 16.7.2021 ‎(1)
Zaštita soje16.7.2021 14:28Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Šabac , usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 60-63).

Vizuelnim pregledima useva soje na lokalitetu  Duvanište i Drenovac, registrovano je prisustvo kolonija običnog paučinara (Tetranychus urticae), kako na rubnim delovima parcela tako i u središnjim delovima useva u vidu oaza.

  

simptom na listu                  grinje ( mikroskop )

Visoke temperature vazduha i odsustvo padavina u predhodnom periodu pogodovali su razvoju grinja. Grinje se najpre pojavljuju na ivičnim delovima parcela, a potom se šire u unutrašnjost useva.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo grinja. Po uočavanju ovog štetnog organizma, preporučuje se primena nekog od registrovanih akaricida prvenstveno na ivične delove parcela kako bi se sprečilo njihovo dalje širenje u unutrašnjost useva: 

Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) u količini  0,3-0,5 l/ha ili,

Ortus 5 SC (a.m.fenpiroksimat) u količini 0,05-0,1%.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 15.7.2021 ‎(3)
Zaštita soje15.7.2021 11:44Obična grinja (tetranychus urticae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi soje se nalaze u različitim fenofazama cvetanja; prvi cvetovi otvoreni do fenofaze otvoreni cvetovi na trećini cvasti biljke (BBCH 60-63).
 
Vizuelnim pregledom soje, na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo položenih jaja kao i pokretnih formi običnog paučinara (Tetranychus urticae) na od 15% do 30% biljaka.
 
 
 
 
 
Simptomi se uočavaju na licu u vidu sitnih tačkica bele i žute boje, list gubi zelenu boju na kraju postaje žut i cvrenkast suši se i otpada. 
 
Grinje su prisutne na naličju listova i hrane se sisanjem sokova. Usled napada grinja biljke ne formiraju dovoljen broj mahuna, a trenutni vremenski uslovi sa veoma visokim temperaturama i odsustvom padavina pogoduju razvoju štetočina.
 
Pregledom listova pod binokularom, sa naličja listova, uočavaju se paučinaste niti u kojima se nalaze jaja i pokretne forme grinja.
 
Štete se prvo uočavaju na ivičnim delovima parcela pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled upravo na tim delovima parcele na prisustvo pomenute štetočine.
 
Ukoliko se na parceli registruje prisustvo grinja preporučuje se sprovođenje mera zaštite primenom jednog od navedenih akaricida na ivične delove parcela kako bi se sprečilo njihovo širenje ka unutrašnjem delu useva:
 
  • Ortus 5 SC (fenpiroksimat) u koncentraciji  0,05-0,1% ili
  • Vertimec 018 EC (abamektin) u količini 0,3-0,5l/ha.
Region: Kikinda
Zaštita soje15.7.2021 11:00Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Subotica, usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 60-63). Vizuelnim pregledima useva soje, registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae), na rubnim delovima  parcela.

 

 

Visoke dnevne temperature i odsustvo padavina u predhodnom periodu pogodovalo je razmnožavanju ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje pregled parcela, pre svega ivičnih delova i u koliko se uoči prisustvo grinja, primena nekog od registrovanih akaricida, upravo na obodima parcela kako bi se sprečilo njihovo širenje ka unutrašnjosti:

-       a.m. abamektin (Vertimec 018 EC) u količini 0,3-0,5 l/ha ili

-       a.m.fenpiroksimat (Ortus 5 SC) u koncentraciji 0,05-0,1%.

Zbog visokih dnevnih temperatura, tretmane treba sprovoditi u večernjim satima.

Region: Subotica
Zaštita soje15.7.2021 8:23Obična grinja (tetranychus urticae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi soje se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 63-65).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo pokretnih formi i položena jaja običnog paučinara (Tetranychus urticae) na do 25% biljaka.

 

  Grinje na naličju listova

Grinje se nalaze na naličju listova u paučinastim ispredcima. Hrane se sisajući biljne sokove što za posledicu ima postepeno propadanje listova, najpre postaju žuti pa crvenkasti i na kraju se suše i otpadaju. Štete se uočavaju na rubnim delovima parcele.

Visoke temperature izuzetno pogoduju razvoju i širenju pomenute štetočine.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo grinja. Po uočavanju ovog štetnog organizma, preporučuje se primena nekog od registrovanih akaricida prvenstveno  na ivičnim delovima parcela, čime sprečavamo njihovo širenje u unutrašnjost useva: 

Vertimec 018 EC (a.m.abamektin) u količini  0,3-0,5 l/ha ili,

Ortus 5 SC (a.m.fenpiroksimat) u količini 0,05-0,1%

Zbog visokih dnevnih temperatura, sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next