Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 24.5.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke 24.5.2019 8:31Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području RC Čačak, zasadi jabuke se  nalaze u  fenofazi od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40mm (BBCH 73-74).

lokalitet Lipnica

-        Obilne padavine tokom protekle nedelje, dovele su do  ostvarenja infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), kao i do spiranja depozita predhodno nanetih preparata.

 

-        U toku je piljenja larvi prve generacije  jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U narednom periodu, najavljene su nestabilne vremenske prilike, pa se proizvođačima preporučuje  tretman kombinacijom  fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

 

-        Dakoflo 720 SC ( a.m. hlorotalonil ) u količini 2 l/ha

 

+

 

-        Embrellia 140 SC (a.m.izopirazam + difenakonazol) u količini 1,5l/ha, koji će delovati i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

U cilju zaštite od  jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) preporučuje se primena insekticida  na bazi:

 

-        a.m. acetamiprid - Kestrel, Wizzzaard u koncentraciji 0,025%

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 23.5.2019 ‎(7)
Zaštita jabuke23.5.2019 14:20Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke se nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije do 20 mm – sorta Zlatni delišes (BBCH 72), do faze drugo opadanje plodova – sorta Ajdared (BBCH 73).

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama stvoriće povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Najavljeni uslovi pogoduju i razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Preporuka proizvođačima je da obave tretman kombinacijom fungicida:

Luna experience (a.m. tebukonazol +fluopiram) 0,075%

                 +

Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2 l/ha.

U zasadima jabuke u toku je piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Preporuka proizvođačima je primena insekticida:

Wizzzard, Kastrel (a.m. acetamiprid) 0,025%.

  fenofaza razvoja

Region: Zrenjanin
Zaštita jabuke23.5.2019 13:56Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Na području delovanja RC Vršac, zasadi jabuka se nalaze od faze drugo opadanje plodova (BBCH 73) do faze prečnik ploda do 40 mm: plodovi uspravni T-faza (BBCH 74).
 
Simptom čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke
 
Povoljni vremenski uslovi i još uvek prisutan infektivni potencijal i dalje predstavljaju visok rizik za ostvarivanje primarnih infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Povoljni su vremenski uslovi i za ostvarivanje infekcija prouzrokovačem pepelnice lista jabuke (Podosphaera leucotricha).
U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:
  • Luna experience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075% - deluje i na prouzrokovača pepenice jabuke

        +

  • Gatro ili Nando 500 SC (a.m.fluazinam) 0,6-1 l/ha
 
Region: Vršac
Zaštita jabuke23.5.2019 13:51Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Zelena jabukina vaš (Aphis pomi)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (73 BBCH ).

 

 Fenofaza jabuke

 

Padavine u proteklom periodu dovele su do ostvarenja uslova za infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). 

 

S obzirom da su i u narednom periodu najavljene nestabilne vremenske prilike, proizvođačima se preporučuje  tretman kombinacijom  fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

 

Dakoflo 720 SC ( a.m. hlorotalonil ) 2 l/ha

+

Embrellia 140 SC (a.m.izopirazam + difenakonazol) 1,5l/ha, koji će delovati i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

 

U toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). U zasadima se registruje i prisustvo zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

 

Za suzbijanje ovih štetočina preporučuje se primena insekticida na bazi acetamiprida (Mospilan 20 SG, Tonus, Afinex 20 SP, Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji od 0,025%
 
Region: Ruma
Zaštita jabuke23.5.2019 9:57Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na terenu RC Senta zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH  ).

faza jabuke

Velike količine padavine su  dovele do spiranja prethodno nanetih fungicida kao i do ostvarenja uslova za infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite plodova i lista jabuke se preporučuje primena kombinacije fungicida sistemičnog i kontaktnog delovanja:

Luna experience  ( a.m. fluopiram + tebukonazol ) u koncentraciji 0,075%

+

Dakoflo ( a.m. hlorotalonil ) u dozi od 2 l/ha

Navedeni fungicidi deluju i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U zasadima jabuke je u toku piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). Vizuelnim pregledom registruje se i zelena jabukina vaš (Aphis pomi).

Proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Afinex, Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji od 0,025%.

Region: Senta
Zaštita jabuke23.5.2019 9:42Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području RC Subotica, jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Nestabilne vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za infekcije prouzrokovačem čađave krastavosi plodova i pegavosti listova jabuka (Venturia inaequalis).

Na osetljivijim sortama je prisutna i pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha).

pepelnica

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075 %

+

Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2 l/ha

 

U zasadima jabuke je u toku piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Na mladim lastarima, registruje se prisustvo zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

Preporuka je primena insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Afinex, Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji 0,025%.

Region: Subotica
Zaštita jabuke23.5.2019 9:09Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH  73-74).

 

 

Nestabilno vreme, sa čestom pojavom kiše, stvara uslove za ostvarenje infekcije od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Na osetljivijim sortama, registruju se simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075 %         +

 

Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2l/ha  

Takođe, vizuelnim pregledima listova jabuke, registruju se položena jaja jabukinog smotavca ( Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi prve generacije ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

Nurell D, Konzul (a.m. cipermetrin + hlorpirifos) 0,075-0,1%.

Region: Kruševac
Zaštita jabuke23.5.2019 7:19Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)

Na teritoriji RC Pančevo, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH  73-74).

 

 

Proteklih dana velika količina kiše  dovela je do spiranja prethodno nanetih fungicida kao i do ostvarenja infekcije od strane gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

U cilju zaštite plodova i lista jabuke od strane ovih gljiva proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida sistemičnog i kontaktnog delovanja:

a.m. fluopiram + tebukonazol, preparat Luna experience u koncentraciji 0,075%.

+

a.m. hlorotalonil, preparat Dakoflo u količini 2 l/ha

 

Navedeni fungicidi delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 22.5.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke22.5.2019 8:50Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae)

Na području RC Vrbas, jabuke se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Nestabilno vreme, sa čestom pojavom kiše, stvara uslove za ostvarivanje infekcije od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Na osetljivijim sortama, uočavaju se simptomi pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U cilju zaštite jabuke od navedenih patogena, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, primena kombinacije fungicida:

1.        Luna expirience (a.m.tebukonazol+fluopiram) 0,075 %

                        +

  1.  Dakoflo 720 SC (a.m. hlorotalonil) 2l/ha

U zasadima jabuke je u toku piljenje larvi jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonela). Vizielnim pregledom zasada jabuke, na mladim lastarima, registruju se imaga i larvi zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko se uoči prisustvo navedenih štetočina, neophodno je sprovesti mere zaštite primenom insekticida na bazi aktivne materije acetamiprid (Mospilan 20 SG, Tonus, Afinex, Wizzzaard, Kastrel) u koncentraciji 0,025%.

 

Faza razvoja jabuke

Zelena vaš jabuke

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 21.5.2019 ‎(3)
Zaštita jabuke21.5.2019 14:29Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha)
Jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica, nalazi u fenofazi od BBCH 72 (plodovi dostigli veličinu do 20 mm) do  BBCH 73(drugo opadanje plodova).
 
Padavine u predhodnom periodu kao i najavljene padavine, prisustvo  askospora gljive Venturia inequalis u zasadima (ispražnjenost pseudotecija 89%), iziskuju konstantnu zaštitu jabuka fungicidima.
 
U cilju zaštite plodova i lista jabuke od patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti  ploda  jabuke, proizvođačima se preporučuje tretman sa fungicidom sa kontaktnim delovanjem:
a.m. hlorotalonil, preparat Dakoflo u količini 2 l/ha
u kombinaciji sa fungicidom sistemičnog delovanja za suzbijanje (V.inequalis) kao i za suzbijanje pepelnice lista jabuke(Podosphaera leucotricha):
a.m. fluopiram + tebukonazol, preparat Luna experience u konc. 0,075%.
Region: Sremska Mitrovica
1 - 10 Next