Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.7.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza16.7.2019 9:33Moljac paradajza (Tuta absoluta); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Niš, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja zavisno od vremena sadnje, od faze formiranje sporednih stabala do faze sazrevanja ploda (BBCH 29-89).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Batušinac (Nišavski okrug) i Knjaževac (Zaječarski okrug) registrovano je prisustvo  simptoma na listovima od ishrane larvi moljca  paradajza (Tuta absoluta). Takođe, registrovano je i prisustvo jaja na listovima. Na feromonskim klopkama se beleže povećani ulovi imaga.

velika slika

Preporuka proizvođačima je primena insekticida:

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lamda-cihalotrin) 0,4 l/ha.

Takođe,  neophodna je primena i svih raspoloživih nepesticidnih mera kontrole kao što su postavljanje klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki, uništavanje listova sa larvama i dr.

Metodom otresanja cvetova i listova, registrovano je i prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera).

velika slika

Pored direktnih šteta koje nanose sisajući sokove, tripsi su prenosioci virusa bronzavosti paradajza.

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka otresanjem cvetova i listova na belu podlogu i utvrđivanje prisustva ove štetočine. Posebnu pažnju treba da obrate proizvođači gde je izvršena ovogodišnja druga sadnja i gde su biljke paradajza u početnim fazama razvoja. Kod takvih biljaka veoma je važno sprečiti rane zaraze virusom bronzavosti paradajza.

Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha.

Prilikom upotrebe pesticida mora se strogo pridržavati karence primenjenih preparata posebno u usevima paradajza koji su u fazi sazrevanja plodova.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 12.7.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza12.7.2019 11:15Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u fenofazi formiranja plodova (BBCH 70).

 

U poslednjih nekoliko dana, na feromonskim klopkama, registrovan je povećan ulov imaga moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja i larvi, kao i oštećenja u obliku mina koje larve moljca prave na listovima.

 

U plastenicima gde se registruje prisustvo ove štetočine, preporučuje se: primena insekatskih mreža, pravljenje predulaza u plastenike i staklenike, postavljanje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje, uklanjanje napadnutih listova, uništavanje korovskih biljaka domaćina.

 

Od hemijskih mera zaštite preporučuje se primena  insekticida:

 

Coragen (a.m. hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 11.7.2019 ‎(2)
Zaštita paradajza11.7.2019 14:13Moljac paradajza (Tuta absoluta); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u razvojnoj fazi sazrevanja plodova (BBCH 81-89).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva paradajza na lokalitetu Kikinda registrovano je prisustvo jaja  i larvi moljca paradajza (Tuta absoluta). Na listovima paradajza vidljiva su karakteristična oštećenja u obliku mine koja uzrokuju larve pomenute štetočine.
 
Picture
 
U cilju suzbijanja ove štetočine, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje  primena insekticida:
  • Coragen 20SC (hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha
Pored pomenute štetočine, vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo simptoma plamenjače paradajza (Phytophthora infestans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani).
 
Picture
 
Radi zaštite useva paradajza od pomenutih patogena, proizvođačima se preporučuje hemijski tretman sa fungicidom:
  • Equation Pro WG (cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha.

S obzirom da se usevi paradajza nalaze u fazi sazrevanja plodova, veoma je važno pridržavati se karence primenjenih pesticida.

Region: Kikinda
Zaštita paradajza u plasteniku11.7.2019 11:43Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fenofazi sazrevanje ploda i semena (BBCH 85).

Vizuelnim pregledom plastenika, lokalitet Sremska Mitrovica, uočeno je prisustvo imaga moljca paradajza (Tuta absoluta). Pored imaga koji si lovi na feromonskim klopkama uočeno je i prisustvo larvi koje prave štete u vidu mina na listu paradajza kao i prisustvo jaja.

          

                            Mina na listu

Proizvođačima se preporučuje  primena insekticida:

Coragen (a.m hlorantraniliprol) 0,175 – 0,2l/ha

U cilju suzbijanja ove štetočine potrebno je primeniti i druge mere zaštite kao što su:

 

- Postavljenje feromoskih klopki za utvrđivanja prisustva i brojnosti polupacije, kao i izlovljavanje imaga

- Postavljanje vodenih klopki za masovnije izlovljavanje imaga

- Postavljenje mreže protiv insekata na mestu ulaska kao i provetravanja plastenika

- Plodored, obrada zemljišta, uklanjanje napadnutih listova, uništavanje korovskih biljaka domaćina

- Biološke mere borbe - upotreba prirodnih neprijatelja - predatorska stenica Macrolophus pygmaeus koja se hrani jajima i larvama moljca paradajza.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 10.7.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza10.7.2019 21:59Moljac paradajza (Tuta absoluta); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza na otvorenom nalaze se u različitim fazama razvoja zavisno od vremena rasađivanja, od faze cvetanja  do faze sazrevanja (BBCH 69-81).

usev paradajza-otvoreno polje

velika slika

Vizuelnim pregledom useva, lokalitet Togočevce, registrovano je prisustvo moljca paradajza (Tuta absoluta). Pored odraslih jedinki koje se love na feromonskim klopkama, registrovano je i prisustvo jaja na listovima. 

T. absoluta, jaje

velika slika

S obzirom da se iz položenih jaja u narednim danima očekuje piljenje larvi, preporučuje se primena insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175 – 0,2 l/ha

Metodom otresanja cvetova, vizuelnim pregledom listova i cvetova, registrovano je i prisustvo tripsa (Thysanoptera). Direktne štete tripsi prouzrokuju sisajući sokove, međutim tripsi su značajni i kao vektori fitopatogenih virusa. Kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis), koji je prisutan u regionu Leskovac, je vektor veoma destruktivnog virusa - virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV).  

trips iz cveta paradajza

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka otresanjem cvetova i listova na belu podlogu i utvrđivanje prisustva ove štetočine.

Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Laser (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 8.7.2019 ‎(1)
Hitne mere zaštite u usevima i zasadima8.7.2019 14:14SVI

Juče u poslepodnevnim časovima, područje RC Novi Sad zahvatilo je nevreme praćeno gradom, jakim vetrom i velikom količinom padavina. U zavinosti od lokaliteta, registruju se štete različitog intenziteta u usevima i zasadima.

Najveće štete registrovane su na području između Bačke Palanke i Novog Sada kao i na severnim obroncima Fruške gore. U usevima i zasadima gde su registrovane štete izazavane jučerašnjim vremenskim nepogodama preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kako bi se sprečio prodor patogena kroz rane koje su nastale mehaničkim oštećenjem.

U zasadima voća gde se berba neće vršiti naredne tri nedelje preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

·         Antracol 70 WP, Nijansa WG (propineb) u količini 2 kg/ha ili

·          Captan 50 WP, Merpan 50 WP, Capi (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%

U zasadima vinove loze preporučuje se primena kombinacije fungicida:

·         Folpan 50 WP (folpet) u koncentraciji 0,2% +

·         Pyrus 400 SC (pirimetanil) u količini 2,5 l/ha

U usevima povrća preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra.

Preporučene mere zaštite je potrebno sprovesti što pre!

Takođe, kada su biljke izložene stresnim uslovima, preporučuje se i primena preparata na bazi aminokiselina.  

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 5.7.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza 5.7.2019 11:57Moljac paradajza (Tuta absoluta); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na području delovanja RC Požarevac, na lokalitetu Carevac, usevi paradajza na otvorenom polju, se nalaze u fenofazi razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 73-89 ).

 

Na feromonskim klopkama postavljenim u usev paradajza registruje se povećan ulov imaga moljca paradajza (Tuta absoluta). Vizuelnim pregledom nisu registrovana  položena jaja i larve ove štetočine i zato se ne  preporučuje  primena insekticida. RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ove štetočine na paradajzu.

 

 

Tokom vizuelnog pregleda registrovani su i simptomi prouzrokovača  plamenjače paradajza (Phytophtora infenstans i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) . U cilju zaštite paradajza od pomenutih patogena, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

 

Consento (a.m. propamokarb – hidrohlorid + fenamidon) 2 l/ha (karenca 7 dana)  ili

Equation Pro WG (a.m. cimoksanil+famoksadon) 0,4 kg/ha (karenca 3 dana).

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 4.7.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza4.7.2019 20:04Moljac paradajza (Tuta absoluta); Tripsi (thrips spp); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza iz prve sadnje u plasteničkoj proizvodnji  nalaze se u različitim fazama razvoja zavisno od vremena setve, od faze razvoja ploda do faze sazrevanja ploda (BBCH 75-89). U toku je rasađivanje paradajza, druga sadnja.

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja i mina na listovima, kao i larve moljca  paradajza (Tuta absoluta).

jaje i larva moljca paradajza

velika slika

S obzirom na stalno prisustvo imaga, visok reprodukcioni potencijal ove štetočine, prisustvo larvi i jaja iz kojih će u narednim danima doći do piljenja larvi, preporučuje se primena insekticida:

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lamda-cihalotrin) 0,4 l/ha – karenca 3 dana

U plastenicima gde se registruje prisustvo moljca i štete na listovima, neophodna je primena svih raspoloživih već pominjanih nepesticidnih mera kontrole: primena mreža protiv insekata na ulazu u objekte i mesta provertavanja, pravljenje predulaza u plastenike, postavljanje feromobskih i vodenih klopki za izlovaljavanja, uklanjanje napadnutih listova, uništavanje korovskih biljaka domaćina, upotreba prirodnih neprijatelja (npr. predatorska stenica Macrolophus pygmaeus).    

Metodom otresanja cvetova i vizuelnim pregledom listova i cvetova, registrovano je i prisustvo tripsa (Thysanoptera). Pored direktnih šteta koje nanose sisajući sokove, tripsi su značajni i kao prenosioci fitopatogenih  virusa. Kalifornijski cvetni trips (koji je prisutan u regionu Leskovac) je vektor veoma destruktivnog virusa-virsa bronzavosti paradajza.

trips na naličju liata paradajza

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka otresanjem cvetova i listova na belu podlogu i utvrđivanje prisustva ove štetočine.

Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha – karenca 1 dan

Takođe, u pojedinim usevima registruje se prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae), na naličju listova.

grinje na paradajzu

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled listova. Ukoliko se registruje prisustvo grinja, preporučuje se primena insekticida:

Abastate (a.m. abamektin) 0,05% - karenca 3 dana

Prilikom upotrebe pesticida mora se strogo pridržavati karence primenjenih preparata posebno u usevima paradajza koji su u fazi sazrevanja plodova.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 3.7.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza3.7.2019 13:19Tripsi (thrips spp); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 68 – 76).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera) u cvetu, na 15% biljaka. Visoke temperature doprinele su povećanju brojnosti ove štetočine. Pored direktnih šteta koje nanose sisajući sokove, tripsi su značajni i kao prenosioci fitopatogenih  virusa. Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve na prisustvo tripsa (metodom otresanja cvetova) i ukoliko registruju njihovo prisustvo  sprovedu tretman preparatom:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha.

Takođe, tokom pregleda registrovani su i simptomi prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophtora infenstans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani). Preporučuje se pregled biljaka na prisustvo navedenih patogena i ukoliko se registruju simptomi sprovođenje hemijskih mera zaštite  primenom fungicida:

Consento (a.m. propamokarb – hidrohlorid + fenamidon) 2 l/ha.

Prilikom primene preparata treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

    Trips

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 27.6.2019 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji 27.6.2019 13:39Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Pančevo usevi paradajza i krastavca u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi sazevanja ploda, 10–50% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda - BBCH 81-89.

Usevi paprike se nalaze u fazi formiranja sporednih stabala - BBCH 22.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo tripsa u cvetu (Thysanoptera). Uslovi u poslednjih nekoliko nedelja su izuzetno povoljni za razvoj ove grupe organizama, kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenom polju.

S obzirom da tripsi imaju značajnu ulogu kao vektori fitopatogenih virusa u povrtarskoj proizvodnji, a mogu da izazovu i direktne štete usled ishrane, preporuka proizvođačima je da metodom otresanja cvetova na belu podlogu ustanove prisustvo tripsa u plastenicima. Nakon obavljenog pregleda i ukoliko se registruje prisustvo tripsa, preporučuje se primena insekticida: Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha.

 

Kalifornijski cvetni trips može da bude i ograničavajući faktor prilikom izvoza našeg povrća.

Region: Pančevo
1 - 10 Next