Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.3.2020 ‎(1)
Preventivne mere u proizvodnji rasada19.3.2020 11:31Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika lucerke (alfa mosaic virus); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Niš u toku je proizvodnja rasada paprike i paradajza i drugih povrtarskih kultura  u zaštićenom prostoru.

velika slika

Preporuka proizvođačima povrća je sprovođenje preventivnih mera kontrole najznačajnijih štetnih organizama u proizvodnji rasada.

U kontroli viroznih oboljenja (Virus mozaika krastavca, Virus bronzavosti paradajza, Virus mozaika lucerke) preporučuje se suzbijanje  korova kako u zaštićenom prostoru   tako i  oko zaštićenog prostora (korovi su domaćini  virusima i predstavljaju izvor za nove zaraze rasada); postavljanje   mreža na ulazne otvore zaštićenog prostora jer se tako sprečava ulazak  vektora virusa (lisne vaši, tripsi); postavljanje lepljivih ploča za ranu detekciju ovih štetočina; suzbijanje vektora virusa registrovanim insekticidima.

U cilju kontrole prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) preporučuje se upotreba sterilnih kontejnera i kvalitetnog i sterilnog  supstrata (sterilizacija kontejnera i alata za rad može se vršiti sa rastvorom Natrijum-hipohlorita u odnosu sa vodom 1:4); obezbeđivanje optimalnog osvetljenja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i adekvatno provetravanje; neposredno posle setve i pre pikiranja, zalivanjem rasada fungicidima  na bazi a.m. propamokarb-hidrohlorida + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml u 2 l vode, u slučaju pojave simptoma biljke sa simptomima poleganja treba odmah odstraniti i uništiti van zaštićenog prostora.

Pre rasađivanja na stalno mesto, rasad treba postepeno privikavati na nove uslove (kaljenje rasada). Ova mera se sastoji u sve jačem provetravanju i snižavanju temperature, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata. Sa kaljenjem treba početi dve nedelje pre rasađivanja.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 6.3.2020 ‎(1)
Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji rasada6.3.2020 13:37Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); SVI

Na teritoriji RC Zrenjanin u toku je proizvodnja rasada povrtarskih kultura (paprika, paradajz, krastavac i kupusnjače) u zatvorenom prostoru.

 

          

   krastavac              paprika                paradajz

 

 

Sada je period kada treba sprovesti sve raspoložive preventivne mere u kontroli štetnih organizama.

 

U kontroli viroznih oboljenja (Virus mozaika krastavca, Virus bronzavosti paradajza) koja su svake godine prisutna u proizvodnji povrća na teritoriji regionalnog centra Zrenjanin, veoma važno je sprovesti sledeće mere:  

 • Suzbijanje korova kao rezervoara virusa u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad
 • Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika u cilju sprečavanja ulaska vaši i tripsa u plastenik
 • Postavljanje žutih lepljivih traka za pravovremenu utvrđivanje prisustva vaši i tripsa kao vektora virusa
 • Pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima 

Jedno od najčešćih gljivičnih oboljenja u proizvodnji rasada  je poleganje rasada (Phytium spp.) 

Preventivne mere kontrole ovog oboljenja su:

 

 • Za setvu koristiti sterilni supstrat i kontejnere
 • Sterilizacija kontejnera i alata u rastvoru varikine (Natrijum- hipohlorit) sa vodom u odnosu 1:4
 • Ukoliko dođe do poleganja rasada neophodno je odstraniti obolele biljke i uništiti ih van mesta proizvodnje
 • Hemijska zaštita rasada zalivanjem rastvorom fungicida u kontejnerima ili lejama odmah posle setve ili pikiranja rasada i 10-14 dana kasnije
 • Za zalivanje rasada se preporučuju fungicidi na bazi aktivne materije propamokarb-hidrohlorid u koncentraciji 0,15%.
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.9.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza5.9.2019 14:08Moljac paradajza (Tuta absoluta); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paradajza iz druge sadnje se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 66 -75).

Na feromonskim klopkama konsantno se beleže visoke brojnosti ulovljenih imaga moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi navedene štetočine, kao i karakteristična oštećenja na listovima u vidu mina koje uzrokuju larve moljca paradajza.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5 -2 kg/ha (karenca 3 dana).

Pored hemijskih mera zaštite neophodna je primena i svih ostalih raspoloživih nepesticidnih mera kontrole koje su preporučene u prethodnim preporukama, kao i uklanjanje napadnutih listova i plodova.

Tokom pregleda registrovano je i prisustvo simptoma prouzrokovača crne pegavosti paradajza (Alternaria solani), pa se proizvođačima preporučuje da ukoliko registruju simptome navedenog patogena primene preparat:

Orvego (a.m. ametoktradin + dimetomorf) 0,8 l/ha.

Prilikom primene pesticida obavezno poštovati propisane karence!

Mina na listu od larve moljca paradajza

 

Simptom crne pegavosti na listu 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 22.8.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza22.8.2019 11:04Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova i semena (BBCH 85-89).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva paradajza na lokalitetu Kikinda registrovano je prisustvo larvi moljca paradajza (Tuta absoluta) i karakterističnih simptoma koje larve ove štetočine izazivaju na listovima paradajza ("mine"). Takođe, na feromonskim klopkama za monitoring moljca paradajza registruje se povećanje brojnosti odraslih jedinki.
 
Picture
 
Picture
 
Poljoprivrednim proizvođačima se za suzbijanje moljca paradajza preporučuje kombinovana primena hemijskih mera zaštite i svih drugih raspoloživih mera kontrole.
 
U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida:
 • Affirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana)

Od nepesticidnih mera kontrole preporučuje se:

 • uklanjanje napadnutih listova
 • postavljanje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje
 • formiranje predulaza u plastenike i staklenike
 • primena insekatskih mreža
 • primena korisnih insekata (Macrolophus pygmaeus, Nesidiocoris tenuis)

S obzirom da se usevi paradajza nalaze u fazi sazrevanja plodova, treba se pridržavati  propisane karence primenjenih preparata!

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 21.8.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza21.8.2019 19:41Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji,  nalaze se u fazi  od cvetanja do   razvoja ploda (BBCH 66-75).

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Leskovac, u usevu paradajza u plasteniku gde se prati moljac paradajza (Tuta absoluta), konstantno se beleže visoke brojnosti ulovljenih imaga.

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Leskovac i Glašince-Toplički okrug, registovano je  prisustvo jaja,  mina na listovima, kao i larve moljca paradajza (Tuta absoluta).

sl. 1 jaje moljca paradajza
sl.2 larve moljca paradajza
sl. 3 lokalitet Glašince

S obzirom na visok potencijal razmnožavanja hemijske mere zaštite su samo korektivne mere. Za suzbijanje ove štetočine neophodna je primena svih raspoloživih mera kontrole: primena  mreža protiv insekata na ulazu u objekte i mesta provetravanja, pravljenje predulaza u plastenike, postavljenje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje, uklanjanje napadnutih listova, upotreba prirodnih neprijatelja (npr. predatorska stenica Macrolophus pygmaeus).

Od hemijskih mera preporučuje se primena insekticida:

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5 - 2 kg/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 20.8.2019 ‎(2)
Zaštita paradajza u plasteničkoj proizvodnji20.8.2019 14:06Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paradajza iz druge sadnje se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 63 - 72).

                    

                       Faza paradajza

Na feromonskim klopkama i dalje se beleže visoke brojnosti moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom registrovana su položena jaja i larve navedene štetočine, kao i karakteristična oštećenja na listovima u obliku mina koje uzrokuju larve moljca paradajza.

Kako bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena preparata:

Coragen (a.m. hlorantraniliprol) 0,175 – 0,2 l/ha.

Takođe, neophodna je primena svih raspoloživih nepesticidnih mera kontrole kao što su uklanjanje napadnutih listova, masovno izlovljavanje odraslih jedinki, primena insekatskih mreža na ulazu u objekte i dr. Veliku efikasnost je pokazala primena biološkog preparata Mirical koji sadrži larve i odrasle jedinke predatorske stenice Macrolophus pygmaeus.

Pored pomenute štetočine, vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo simptoma prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophtora infenstans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani).

Ukoliko se pregledom biljaka registruju simptomi navedenih patogena preporučuje se primena nekog od fungicida, uz obavezno poštovanje karence:

Consento (a.m. propamokarb – hidrohlorid + fenamidon) 2 l/ha (karenca 7 dana) ili

Equation Pro WG (a.m. cimoksanil + famoksadon) 0,4 kg/ha (karenca 3 dana).

 

Mine na listu od larvi moljca paradajza             

Region: Zrenjanin
Zaštita paradajza20.8.2019 13:25Moljac paradajza (Tuta absoluta); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza na otvorenom polju nalaze se u fazi sazrevanja  ploda (BBCH 81-85). 

Na lokalitetu Togočevce, u usevu paradajza na otvorenom polju gde se prati moljac paradajza (Tuta absoluta), na feromonskim klopkama  beleže se visoke brojnosti ulovljenih  imaga.

Vizuelnim pregledom na listovima paradajza, registrovana su:

 jaja moljca paradajza u indeksu napada 3,33,

 larve moljca paradajza u indeksu napada 5,

 jaja pamukove sovice (Helicovrpa armigera) u indeksu napada  4,16.

jaje moljca paradajza
larva moljca paradajza i jaje pamukove sovice

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi ovih štetočina u plodove,  preporučuje se primena insekticida:

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lamda-cihalotrin) 0,4 l/ha (karenca 3 dana)  ili

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175 – 0,2 l/ha (karenca 1dan).

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i uklanjanje napadnutih listova i plodova.

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i poštovati propisana karenca.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 19.8.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza19.8.2019 14:39Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Niš, usevi paradajza iz druge sadnje nalaze se u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 63-71).

Na feromonskim klopkama postavljenim u plastenicima gde se prati moljac paradajza (Tuta absoluta), beleži se povećana brojnost imaga ove štetočine, a vizuelnim pregledom useva registrovana su imaga, položena jaja, larve i lutke na listovima.

velika slika

S obzirom na konstantno prisustvo odraslih jedinki moljca paradajza i položenih jaja iz kojih se u narednim danima očekuje piljenje larvi, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol+abamektin) u koncentraciji 0,08-0,1%.

Pored hemijskih mera zaštite, neophodno je primeniti i sve raspoložive nepesticidne mere kontrole koje su preporučene u ranijim preporukama, u cilju smanjenja populacije ovog štetnog organizma. Veliku efikasnost pokazala je upotreba predatorskih stenica, primena biološkog preparata Mirical koji sadrži larve i odrasle jedinke predatorske stenice Macrolophus pygmaeus.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 8.8.2019 ‎(1)
Zaštita paradajza8.8.2019 10:27Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza iz druge sadnje nalaze se u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 36-71).

Na lokalitetu Leskovac, u usevu paradajza u plasteniku gde se prati moljac paradajza (Tuta absoluta), na feromonskim klopkama se i dalje registruju visoke brojnosti imaga.

Vizuelnim pregledom useva iz druge sadnje na lokalitetima Leskovac i Glašince-Toplički okrug, registovano je i prisustvo jaja i mina na listovima, kao i larve moljca paradajza.

moljac paradajza, jaje
moljac paradajza, larve

S obzirom na stalno prisustvo imaga, visok reprodukcioni potencijal štetočine, prisustvo jaja iz kojih će u narednim danima doći do piljenja larvi, preporučuje se primena insekticida:

Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol+abamektin) 0,08-0,1%

U borbi protiv moljca paradajza neophodno je primeniti i sve raspoložive nepesticidne mere kontrole koje su preporučene u ranijim preporukama, u cilju smanjenja populacije ovog štetnog organizma. Veliku efikasnost pokazala je upotreba predatorskih stenica, primena biološkog preparata Mirical koji sadrži larve i odrasle jedinke predatorske stenice Macrolophus pygmaeus.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 2.8.2019 ‎(2)
Zaštita paradajza u plasteničkoj proizvodnji2.8.2019 10:53Tripsi (thrips spp); Moljac paradajza (Tuta absoluta); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paradajza iz druge sadnje se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 63 – 71).

 

                    

                        Faza paradajza

Na feromonskim klopkama se beleži povećana brojnost moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jaja i larve navedene štetočine na listovima. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, preporuka proizvođačima je primena insekticida:

Ampligo (a.m. hlorantraniliprol + lambda – cihalotrin) 0,4 l/ha.

Suzbijanje ove štetočine insekticidima je samo korektivna mera, pa je veoma važno primeniti i nepesticidne mere kontrole:

 • Postavljanje feromonskih klopki za detekciju i izlovljavanje insekata;
 • Postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje;
 • Pravljenje predulaza u plastenike;
 • Primena insekatskih mreža na ulazu u objekte;
 • Uklanjanje napadnutih listova, uništavanje korovskih biljaka domaćina;
 • Primena prirodnih neprijatelja (predatorska stenica Macrolophus pygmaeus i dr.).

Ukoliko se u plasteniku primenjuju biološke mere kontrole sa korisnim organizmima, a kao korektivnu meru treba primeniti i insekticide, prilikom izbora preparata prednost treba dati onima koji su selektivni prema prirodnim neprijateljima.

Metodom otresanja cvetova registrovano je i prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera) u indeksu napada 6. Osim što nanose direktne štete usled sisanja biljnih sokova, tripsi su veoma štetni i kao prenosioci virusa (Tomato spotted wilt virus – TSWV, virus bronzavosti paradajza).

Proizvođačima druge sadnje paradajza se preporučuje obavezan pregled na prisustvo tripsa, jer ukoliko dođe do infekcije mladih biljaka paradajza sa fitopatogenim virusima, štete mogu biti veoma velike. Za suzbijanje tripsa preporučuje se primena sledećeg insekticida:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha.

Takođe, tokom pregleda registrovano je i prisustvo simptoma plamenjače paradajza (Phytophtora infenstans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani).

U plastenicima gde se registruju simptomi navedenih patogena, kako bi se sprečio dalji razvoj bolesti, preporučuje se primena fungicida uz obavezno poštovanje karence:

Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. mankozeb + metalaksil - M) 2,5 kg/ha (karenca 21 dan) ili

Folio Gold (a.m. hlorotalonil + metalaksil -M) 2,5-3 l/ha (karenca 7 dana).

  

Larva T.absoluta      Trips u cvetu

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next