Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 29.6.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza29.6.2020 8:45Moljac paradajza (Tuta absoluta); Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na području delovanja RC Vranje paradajz u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fenofazi razvoja i početak sazrevanja plodova (BBCH 73-81).

Na postavljenim feromonskim klopkama u plastenicima primećen je povećan ulov imaga moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja, larvi i oštećenja od larvi u vidu mina na listovima paradajza.  Larva oštećuje i plodove u svim fazama razvoja i na mestima oštećenja dolazi do pojave sekundarnih parazita koji utiču na propadanje plodova i oni gube tržišnu i upotrebnu vrednost.

Velika slika

Za uspešnu zaštitu od moljca paradajza treba sprovesti sve raspoložive nepesticidne mere kontrole kao što su: uklanjanje korova, uklanjanje i uništavanje oštećenih listova i plodova, pravljenje predulaza u plastenike i staklenike, postavljanje insekatskih mreža na ulaze i mesta provetravanja, korišćenje feromonskih i vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki moljca paradajza.

U plastenicima u kojima se registruju velike brojnosti ulovljenih imaga moljca paradajza i u kojima je registrovano prisustvo jaja i larvi moljca paradajza, pored nepesticidnih mera kontrole, preporučuje se i primena nekog od insekticida:

Avaunt 15 SC ( a.m. indoksikarb) 0,17-0,25%  (karenca 3 dana) ili                   

Coragen 20 SC (a.m. hlorantranliprol) 0,175-0,2l/ha (karenca 3 dana).

Vizuelnim pregledima i metodom otresanja lišća i cvetova na belu podlogu, u pojedinim plastenicima registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera). Proizvođačima se preporučuje pregled i ukoliko se registruje prisustvo tripsa hemijske mere zaštite insekticidom Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini od 0,75 l/ha.

Tripsi su veoma značajni u proizvodnji paradajza kao vektori Virusa bronzavosti paradajza.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 27.6.2020 ‎(1)
Moljac paradajza27.6.2020 20:44Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Vrbas, lokalitet Ruski Krstur, paradajz u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fazi razvoja ploda, treća grupa plodova, prvi plod dostigao tipičnu veličinu ( BBCH 73 ).

Na feromonskim klopkama se registruju pojedinačni ulovi odraslih jedinki moljca paradajza, Tuta absoluta. Takođe su vizuelnim pregledom biljaka paradajza, na listovima, uočene  jaja i larve ove štetočine.

feromonska klopka

mine od ishrane larvi

Moljac paradajza je jedna od najopasnijih štetočina paradajza u zatvorenom prostoru i u zavisnosti od uslova, može razviti i do 12 generacija godišnje. Štete prave larve, hraneći se svim nadzemnim delovima biljke. Na listovima prave hodnike između epidermisa, a ubušuju se i u plodove, koji gube tržišnu vrednost. Jedna ženka može položiti do 250 jaja.

U kontroli moljca paradajza, u plastenicima u kojima je registrovan sam početak napada, i gde do sada nije bilo šteta i problema sa ovom štetočinom, preporučuju se sve raspoložive nepesticidne mere kontrole:

-          primena  ineskatskih mreža  na ulazu u objekte i mesta provetravanja

-          pravljenje predulaza u plastenike

-          postavljenje feromonskih i vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki moljca paradajza

-          uklanjanje infestiranih listova i plodova i njihovo uništavanje

-          uništavanje korovskih biljaka

-         upotreba prirodnih neprijatelja, predatora jaja i larvi moljca paradajza (npr. komercijalna pakovanja predatorske stenice Macrolophus pygmaeus uz obavezno poštovanje uputstva za upotrebu).

 

U plastenicima, gde postoji višegodišnji problem sa ovom štetočinom, gde se registruju viske brojnosti odraslih jedinki na klopkama i prisustvo jaja i larvi na listovima i plodovima, pored svih raspoloživih nepesticidnih mera kontrole preporučuje se i primena insekticida na bazi aktivne materije hlorantraniliprol, Coragen 20 SC, u dozi 0,0175 – 0,2 l/ha.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 26.6.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza u zaštićenom prostoru26.6.2020 11:09Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi  paradajza  u plasteničkoj proizvodnji  se nalazi u fenofazi prva grupa plodova: prvi plod dostigao tipičnu veličinu (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom biljaka paradajza, uočeno je prisustvo larvi moljca paradajza (Tuta absoluta).

             Mina na listu

Moljac paradajza (Tuta absoluta) kao ekonomski značajna štetočina u proizvodnji paradajza ima više generacija godišnje, a odlikuje se kratkim ciklusom ravoja. Prezimljava u stadijumu jaja, lutke ili imaga. Napada sve nadzemne delove biljaka.

Štete pričinjavaju larve, koje hraneći se mezofilom lista prave oštećenja u vidu mina. Larve oštećuju i plodove, zelene i zrele. Na tako oštećenim plodovima dolazi do pojave sekundarnih parazita koji utiču na potpuno propadanje plodova koji gube tržišnu vrednost.

Preporuka proizvođačima, u cilju suzbijanja pomenute štetočine, je primena insekticida:

Coragen (a.m hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha.

Kako bi zaštita paradajza bila uspešna, pored hemijskih mera, neophodno je primeniti i sve raspoložive ne pesticidne mere kontrole:

- Postavljenje feromoskih klopki za utvrđivanja prisustva i brojnosti polupacije, kao i izlovljavanje imaga

- Postavljanje vodenih klopki za masovnije izlovljavanje imaga

- Postavljenje mreže protiv insekata na mestu ulaska kao i provetravanja plastenika

- Uklanjanje napadnutih biljnih delova, kao i uništavanje korovskih biljaka domaćina

- Biološke mere borbe - upotreba prirodnih neprijatelja (predatorska stenica Macrolophus pygmaeus koja se hrani jajima i larvama moljca paradajza).

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 19.6.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza 19.6.2020 15:36Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Tripsi (thrips spp); Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paradajza u plastenicima se nalaze u fazi od cvetanja, peta cvast razvijena do faze sazrevanja ploda i semena (BBCH 65-81).

Vizuelnim pregledom biljaka ragistrovano je prisustvo jaja i mina na  donjim i srednjim listovima u kojima je uočeno prisustvo larvi moljca paradajza (Tuta absoluta).

Ova štetočina ima veliki broj generacija i kratak ciklus razvića te je stoga neophodno kontinuirano pratiti stanje u plastenicima i na vreme sprovesti sve raspoložive mere kontrole kako ne bi došlo do njenog prenamnoženja i velikih ekonomskih gubitaka u proizvodnji . Kako bi zaštita paradajza od ove štetočine bila uspešna, ključna je primena svih raspoloživih nepesticidnih mera borbe:

           postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje

     postavljanje insekatskih mreža na otvore

     pravljenje predulaza u plastenike i staklenike

     uklanjanje i uništavanje infestiranih listova

     uništavanje korovskih biljaka domaćina. (Solanum nigrum, Datura stramonium)

S obzirom da je na listovima registrovano prisustvo jaja i larvi, preporuka je da se izvrši pregled biljaka i ukoliko se potvrdi njihovo prisustvo, primena insekticida koji ima delovanje i na jaja i na larve:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha.

 

 mina od moljca

Metodom otresanja cvetova na belom papiru uočeno je prisustvo larvi i imaga tripsa (Thysanoptera) na 12% biljaka.

Pored direktnih šteta koje nanose sisajući sokove, tripsi su značajni i kao prenosioci fitopatogenih  virusa. Jedan od najdestruktivnijih virusa u proizvodnji paradajza koji se prenosi tripsima je Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus, TSWV). U regionu Zrenjanina, u poslednjih nekoliko godina, u proizvodnji paradajza u zatvorenom prostoru se redovno javlja ovaj virus, te je preporuka da se biljke pregledaju na prisustvo tripsa i ukoliko se potvrdi njihovo prisustvo, primeni sledeći insekticid:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha.

Značajna mera u kontroli viroza je i uništavanje korova u i oko plastenika jer oni predstavljaju izvore zaraze virusima.

Povoljni mikroklimatski uslovi koji vladaju u plastenicima (optimalne temperature sa povišenom vlažnošću vazduha)  doprineli su pojavi simptoma plamenjače paradajza (prouzrokovač Phytophtora infenstans) i crne pegavosti (prouzrokovač Alternaria solani). Ukoliko se pregledom biljaka ustanovi prisustvo simptoma navedenih patogena, preporučuje se primena preparata:

Quadris, Promesa, Teatar (a.m. azoksistrobin) 0,75 l/ha (karenca 3 dana)

Prilikom upotrebe pesticida treba se strogo pridržavati uputstva za upotrebu i pridržavati karence primenjenih preparata, posebno u usevima paradajza koji se nalaze u fazi sazrevanja plodova.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 18.6.2020 ‎(2)
Zaštita paradajza18.6.2020 23:07Moljac paradajza (Tuta absoluta); Tripsi (thrips spp); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza iz prve sadnje u plasteničkoj proizvodnji  se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od vremena sadnje, od faze razvoja ploda do faze sazrevanja ploda (BBCH 75-89).

Vizuelnim pregledom useva paradajza, registrovano je prisustvo jaja i mina na listovima unutar kojih se nalaze larve moljca  paradajza (Tuta absoluta).

jaje-larva T.absoluta

velika slika

Već više godina, u plasteničkoj proizvodnji paradajza u regionu Leskovca, registruju se veliki problemi sa ovom štetočinom. Sada se na klopkama polako podižu brojnosti i nikako ne bi trebalo dozvoliti neometan razvoj štetočine i njeno prenamnoženje. Ova štetočina ima visok reproduktivni potencijal i kratak ciklus razvića i za kratko vreme može u potpunosti da uništi proizvodnju paradajza.

U kontroli moljca paradajza, ključne su nepesticidne mere kontrole, te se proizvođačima preporučuje da sprovedu sledeće mere:

-          primena  mreža protiv insekata na ulazu u objekte i mesta provetravanja

-          pravljenje predulaza u plastenike

-          postavljenje feromonskih i vodenih klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki

-          uklanjanje infestiranih listova i njihovo uništavanje

-          uništavanje korovskih biljaka

-          upotreba prirodnih neprijatelja (npr. komercijalna pakovanja predatorske stenice Macrolophus pygmaeus uz obavezno poštovanje uputstva za upotrebu) 

Pored ovih mera, s obzirom da je u pregledima biljaka utvrđeno prisustvo jaja i larvi,  preporučuje se primena insekticida:

 Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha.

Otesanjem cvetova i vizuelnim pregledom na naličju  listova registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thysanoptera).

trips-larva

velika slika

Pored direktnih šteta koje nanose sisajući sokove, tripsi su značajni i kao prenosioci fitopatogenih  virusa,  poput virusa bronzavosti paradajza koji je prisutan u plasteničkoj proizvodnji u regionu Leskovca i čini velike ekonomske štete u proizvodnji.

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka otresanjem cvetova i listova na belu podlogu i utvrđivanje prisustva ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha.

Pored suzbijanja tripsa kao vektora virusa, preporuka je i uništavnje korova u i oko plastenika kao najznačajnijih izvora zaraze virusima.

Prisustvo moljca paradajza i tripsa je široko rasprostranjena pojava u regionu Leskovca i na ove štetočine koje mogu biti limitirajuću faktor proizvodnje, mora  da se obrati posebna pažnja i sprovode sve raspoložive mere kontrole!

U pojedinim usevima se registruje prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae), na naličju listova.

obični paučinar-T.urticae

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled listova i ukoliko se registruje prisustvo grinja, preporučuje se primena insekticida:

Abastate (a.m. abamektin) 0,05%.

Prilikom upotrebe pesticida mora se strogo pridržavati uputstva za upotrebu i pridržavati karence primenjenih preparata, posebno u usevima paradajza koji se nalaze u fazi sazrevanja plodova.

Region: Leskovac
Zaštita paradajza18.6.2020 10:40Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Niš, paradajz u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fenofazi razvoja i početak sazrevanja plodova (BBCH 73-81).

Na postavljenim feromonskim klopkama, registrovan je povećan ulov imaga moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja, larvi i oštećenja u vidu mina ove štetočine na listovima paradajza.

Velika slika

Larva oštećuje plodove, zrele i zelene, te na tako oštećenim plodovima dolazi do pojave sekundarnih parazita koji utiču na propadanje plodova i oni gube upotrebnu vrednost.

U cilju zaštite od ove štetočine, preporučuje se primena preparata:

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha.

Prilikom upotrebe insekticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Takođe, preporučuje se i primena svih raspoloživih nepesticidnih mera kontrole kao što su postavljanje klopki za masovno izlovljavanje odraslih jedinki, uništavanje listova sa larvama, postavljanje insekatskih mreža i dr.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 2.6.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza2.6.2020 17:46Moljac paradajza (Tuta absoluta); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
Na području delovanja RC Jagodina, usev paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 65-74).
 
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi i oštećenja na listovima i plodovima od moljca paradajza (Tuta absoluta).
 
 
 
U cilju zaštite useva od ove štetočine proizvođačima se preporučuje hemijski tretman sledećim insekticidom:
 
Avaunt 15 SC (a.m.indoksikarb) ..0,17 -0,25 L/ha  - karenca 3 dana.
 
Pored hemijskih mera, proizvođačima se preporučuje primena i nepesticidnih mera:
 
    - postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje,
    -  postavljanje  insekatskih mreža na ulazu u objekte i na mesta provetravanja,
    - pravljenje predulaza u plastenike i staklenike,
    - uklanjanje napadnutih listova i plodova i uništavanje korovskih biljaka domaćina.
 
Prilikom vizuelnog pregleda useva registrovano je i prisustvo simptoma plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani).
 
U cilju zaštite od ovih patogena, preporučuje se primena preparata :
 
Consento (a.m.propamokarb -hidrohlorid +fenamidon ) .. 2 L/ha - karenca 7 dana.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 1.6.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza1.6.2020 13:11Moljac paradajza (Tuta absoluta); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)

Na teritoriji RC Pančevo usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 65 - 73).

Na postavljenim feromonskim klopkama, registrovan je povećan ulov imaga moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom registrovane su mine koje moljac pravi na lisovima.

U plastenicima gde se registruje prisustvo ove štetočine, preporučuje se: primena insekatskih mreža, pravljenje predulaza u plastenike i staklenike, postavljanje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje, uklanjanje napadnutih listova, uništavanje korovskih biljaka domaćina.

Od hemijskih mera preporučuje se primena insekticida:

Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb)  0,17 – 0,25 l/ha  (karenca 3 dana)

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo simptoma plamenjače paradajza (Phytophtora infenstans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani).

U cilju zaštite od navedenih patogena, preporučuje se primena preparata:

 Consento (a.m. propamokarb – hidrohlorid + fenamidon) 2 l/ha (karenca 7 dana)

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 27.5.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza27.5.2020 15:20Moljac paradajza (Tuta absoluta); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 65 - 73).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi i šteta u vidu mina na listovima od moljca paradajza (Tuta absoluta).

Preporuka proizvođačima je da ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine primene sledeće mere:

·        postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje

·        primena insekatskih mreža

·        pravljenje predulaza u plastenike i staklenike

·        uklanjanje napadnutih listova, uništavanje korovskih biljaka domaćina.

Od hemijskih mera preporučuje se primena insekticida:

Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb) 0,17 – 0,25 l/ha – karenca 3 dana

Takođe, tokom pregleda registrovano je i prisustvo simptoma plamenjače paradajza prouzrokovač (Phytophtora infenstans) i crne pegavosti paradajza prouzrokovač (Alternaria solani). U cilju zaštite od navedenih patogena, preporučuje se primena preparata:

Consento (a.m. propamokarb – hidrohlorid + fenamidon) 2 l/ha (karenca 7 dana)

  

      mina na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 26.5.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza26.5.2020 14:40Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji,  nalaze se u fazi  od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 66-72).

Vizuelnim pregledom na listovima paradajza, registrovano je prisustvo moljca paradajza (Tuta absoluta):

-     larve u indeksu napada 4,25

-     lutke u indeksu napada 0,25

larve T. absoluta
lutkaT. absoluta

Štete pričinjavaju larve na svim nadzemnim delovima biljaka paradajza, hraneći se tkivom lista, između naličja i lica lista, pri čemu  prave hodnike (mine). Takođe se  ubušuju u stablo, zelene i zrele plodove.

Hemijske mere zaštite su samo korektivne mere. Za uspešno suzbijanje moljca paradajza neophodna je primena svih raspoloživih mera kontrole: primena  mreža protiv insekata na ulazu u objekte i mesta provetravanja, pravljenje predulaza u plastenike, postavljenje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje, uklanjanje napadnutih listova, upotreba prirodnih neprijatelja (npr. predatorska stenica Macrolophus pygmaeus hrani se jajima i larvama moljca paradajza).

U plastenicima gde se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb)  0,17 – 0,25 l/ha  (karenca 3 dana)

Region: Leskovac
1 - 10 Next