Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 2.9.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza2.9.2020 9:38Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi razvoja  ploda (BBCH 71-74).

faza razvoja-paradajz

velika slika

Vizuelnim pregledom biljaka paradajza, registrovano je prisustvo larvi moljca paradajza (Tuta absoluta). Mine na listovima su jasno vidljive, uzrokovane ishranom larvi.

T.absoluta-larva 3

velika slika

Kako bi smanjili brojnost navedene štetočine, proizvođačima se preporučuju nepesticidne mere borbe kao što su: mehaničko skidanje i iznošenje napadnutih listova i plodova,  postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga moljca paradajza, postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore i uklanjanje korova.

U proizvodnim objektima zaštićenog prostora gde se registruje velika brojnost ulova leptira na feromonskim klopkama, i gde se registruje prisustvo jaja i larvi moljca paradajza, pored navedenih mera preporučuju se i hemijske mere zaštite primenom insekticida:

Voliam targo (hlorantraniliprol + abamektin)  0,08-0,1%  (karenca 3 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preprata.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 1.9.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza1.9.2020 20:50Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Jagodina, usev paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u različitim fazama sazrevanja ploda i semena (BBCH 81-89).
 
 
Vizuelnim pregledima useva paradajza u zatvorenom prostoru na punktu Duboka, na feromonskim klopkama, konstantno se registruje visoka brojnost imaga moljca paradajza (Tuta absoluta).
 
Vizuelnim pregledima biljaka, na listovima i plodovima paradajza uočavaju se oštećenja od larvi ove štetočine.
 
 
U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se kontinuirano sprovođenje nepesticidnih mera kontrole: uklanjanje napadnutih listova i plodova, postavljanje feromonskih i lovnih klopki za praćenje i masovno izlovljavnje imaga, uništavanje korova, postavljanje zaštitnih mreža na ulaze u plastenik.
 
Pored nepesticidnih mera kontrole, ukoliko se na feromonskim klopkama registruju visoke brojnosti imaga i vizuelnim pregledima biljaka registruje prisustvo jaja i larvi moljca paradajza, preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:
 
 - Voliam targo (a.m.hlorantraniliprol+abamektin) u koncentraciji 0,08-0,1 % (karenca 3 dana) ili
 - Avaunt 15 SC (a.m.indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 3 dana)
 
Prilikom primene preparata obavezno treba voditi računa o karenci!
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 22.8.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza22.8.2020 16:56Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u različitim fazama razvoja zavisno od vrste proizvodnje:

  • prva sadnja: razvoj i sazrevanje ploda (BBCH 78- 89)
  • letnja sadnja: cvetanje i razvoj ploda (BBCH 66-73)

plastenik sa letnjom sadnjom paradajza

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi moljca  paradajza (Tuta absoluta) u okviru postojećih karakterističnih mina na listovima.

mina na listu sa larvom moljca

Kako bi se smanjila brojnost navedene štetočine u kontinuitetu treba nastaviti primenu nepesticidnih mere borbe kao što su: postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore, mehaničko skidanje, iznošenje i uništavanje napadnutih listova i plodova, postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga moljca paradajza i uklanjanje korova.

U plastenicima u kojima se registruju visoke brojnosti ulovljenih imaga, kao i prisustvo jaja i larvi moljca paradajza na listovima i plodovima pored nepesticidnih mera preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u plastenicima sa prvom sadnjom, s obzirom na prisustvo zrelih plodova, tretman sprovedu nakon berbe primenom insekticida:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,175 -0,2 l/ha.

U palstenicima gde je letnja sadnja preporučuje se primena insekticida:

Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb) 0,17 – 0,25 l/ha (karenca 3 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.8.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza19.8.2020 11:53Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u fazi sazrevanja ploda i semena (BBCH 81).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva paradajza, na lokalitetu Kikinda, registrovana su karakteristična oštećenja listova i plodova uzrokovana delovanjem moljca paradajza (Tuta absoluta).
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
U silju suzbijanja pomenute štetočine preporučuje se pre svega sprovođenje nepesticidnih mera: uklanjanje napadnutih listova i plodova, postavljanje feromonskih i lovnih klopki, uništavanje korovske flore i postavljanje zaštitne mreže na ulazu u plastenik.
Ukoliko se u plastenicima registruje visok ulov imaga na feromonskim klopkama i prisustvo jaja i larvi na listovima paradajza, preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana sa insekticidom:
  • Avaunt  15 SC (indoksakarb) 0,17-0,25 % - karenca 3 dana.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 11.8.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza11.8.2020 22:00Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja, od cvetanja do pune zrelosti (BBCH 61-89).

paradajz-faza razvoja

velika slika

Vizuelnim pregledom biljaka paradajza, registrovano je prisustvo larvi moljca paradajza (Tuta absoluta) na listovima i plodovima, sa jasno vidljivim simptomima usled ishrane ove štetočine.

T.absoluta-larva plod,list

velika slika

Na feromonskim klopkama se registruje povećana brojnost imaga ove štetočine.

Da bi se smanjila brojnost navedene štetočine i redukovao broj hemijskih tretmana u plasteničkoj proizvodnji, proizvođačima se preporučuje primena nepesticidnih mera borbe kao što su:

-   postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore

-   mehaničko skidanje i iznošenje napadnutih listova i plodova

-   postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga moljca paradajza

-   uklanjanje korova.

Pored navedenih mera, u plastenicima gde se registruju velike brojnosti ulovljenih imaga i gde je uočeno prisustvo jaja i larvi na listovima, preporučuju se hemijske mere zaštite primenom insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175 – 0,2 l/ha.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 5.8.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza5.8.2020 15:22Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Niš, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji,  nalaze se u fazi  od cvetanja do  razvoja ploda (BBCH 66-72)

Velika slika

Vizuelnim pregledom uočene su mine na listovima i larve moljca paradajza (Tuta absoluta). Mine na listovima su uzrokovane ishranom larve ove štetočine.

Velika slika

U cilju suzbijanja navedene štetočine u plastenicima, pre svega se preporučuju nepesticidne mere borbe:

-          uklanjanje napadnutih listova,

-          uklanjanje korovskih biljaka domaćina,

-          postavljanje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje,

-          formiranje predulaza u plastenike i staklenike,

-          postavljanje insekatskih mreža,

-          primena biološkog preparata Mirical (larve i odrasle jedinke predatorske stenice Macroplophus pygmaeus koje se hrane jajima i larvama moljca paradajza). 

U plastenicima gde se registruje velika brojnost imaga kao i prisustvo jaja i larvi na listovima i plodovima, preporuka je da se izvrši hemijsko suzbijanje registrovanim insekticidom:

 Voliam targo (hlorantraniliprol + abamektin)  0,08-0,1%  (karenca 3 dana)

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 4.8.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza4.8.2020 13:36Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi paradajza u plastenicima se nalaze u fenofazi formiranja i početak sazrevanja plodova plodova (BBCH 71-81).
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka paradajza, na listovima su registrovane mine kao i larve moljca paradajza (Tuta absoluta) u okviru samih mina.
 
 
U cilju suzbijanja navedene štetočine u plastenicima, pre svega se preporučuju nepesticidne mere borbe:
  • mehaničko uklanjanje napadnutih listova i plodova iz plastenika
  • redovno održavanje higijene u plasteniku i uništavanje korovskih biljaka
  • postavljanje vodenih klopki za izlovljavanje imaga
  • na ulaze u plastenik postavljanje insekatskih mreža.

Primena insekticida Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini od 0,4 l/ha preporučuje se u plastenicima gde je registrovana visoka brojnost ulovljenih imaga moljca paradajza na feromonskim klopkama kao i prisustvo jaja i larvi na listovima. Karenca preparata je 3 dana.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 3.8.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza3.8.2020 12:15Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fenofazi formiranja plodova (BBCH 70 - 89).

 

 

U poslednjih nekoliko dana, na feromonskim klopkama, registrovan je povećan ulov imaga moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja i larvi, kao i oštećenja u obliku mina koje larve moljca prave na listovima.

 U plastenicima gde se registruje prisustvo ove štetočine, preporučuje se:

-        primena insekatskih mreža, pravljenje predulaza u plastenike i staklenike, postavljanje feromonskih i vodenih klopki za masovno izlovljavanje, uklanjanje napadnutih listova, uništavanje korovskih biljaka domaćina.

Nakon preduzimanja svih gore navedenih mera, ukoliko se na listovima registruje prisustvo jaja i larvi moljca, preporuka je da se sprovedu i hemijske mere zaštite:

  Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lamda-cihalotrin) u količini 0,4 l/ha (karenca 3 dana).

Primena samo hemijskih mera zaštite neće pružiti zadovoljavajući efekat u suzbijanju moljca paradajza. Primena samo pesticidnih mera dovodi do povećanja broja insekticidnih tretmana i pogoršanja kvaliteta plodova u smislu njegove zdravstvene ispravnosti.  U kontroli ove štetočine, ključne su nepesticidne mere kontrole.
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 2.8.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza2.8.2020 0:06Moljac paradajza (Tuta absoluta); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani)
Na području delovanja RC Jagodina, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja zavisno od vremena sadnje, od faze formiranja sporednih stabala kod druge sadnje do faze sazrevanje ploda, prva sadnja (BBCH 29-89). 
 
Vizuelnim pregledom biljaka registruje se prisustvo jaja i larvi moljca paradajza (Tuta absoluta), kao i oštećenja na plodovima i listovima od ishrane larvi.
 
 
Na feromonskim klopkama u plasteničkoj proizvodnji, na lokaciji Duboka, registruje se povećan ulov odraslih jedinki.
Kako bi se smanjila brojnost ove štetočine kao i broj hemijskih tretmana u plastenicima, ključne su sledeće nepesticidne mere:
 
    -  postavljanje insekatskih mreža na ulaze
    -  postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga u plastenicima 
    -  uklanjanje napadnutih listova i plodova iz plastenika
    -  uklanjanje korova iz plastenika.
 
U plastenicima gde se registruje velika brojnost imaga kao i prisustvo jaja i larvi na listovima i plodovima, preporuka je da se izvrši hemijsko suzbijanje registrovanim insekticidom:
 
-  Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,4 l/ha (karenca je 3 dana).
 
Povoljni mikroklimatski uslovi u plastenicima, pogoduju razvoju prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani).
 Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju biljke i da ukoliko uoče simptome ovih patogena primene neki od fungicida:
 
 - Ortiva opti 480 SC (a.m.hlorotalonil+azoksistrobin) u količini 2,25 l/ha ( karenca 3 dana)
  ili
 -Consento (a.m.propomokarb-hidrohlorid+fenamidon) u količini 2 l/ha (karenca 7 dana)
 
Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!
 
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 30.7.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza30.7.2020 16:34Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u različitim fazama razvoja zavisno od vremena sadnje, od faze početka cvetanja – letnja sadnja do faze sazrevanja ploda – prva sadnja (BBCH 51 - 89).

     

      letnja sadnja

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi moljca  paradajza (Tuta absoluta) u okviru postojećih mina na listovima. Na feromonskim klopkama su povećani ulovi imaga ove štetočine.

Kako bi se smanjila brojnost navedene štetočine, treba primeniti i nepesticidne mere borbe kao što su:

-   postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore

-   mehaničko skidanje i iznošenje napadnutih listova i plodova

-   postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga moljca paradajza

-   uklanjanje korova

U plastenicima gde se registruju velike brojnosti ulovljenih imaga i gde je uočeno prisustvo jaja i larvi na listovima, preporučuju se hemijske mere zaštite primenom insekticida:

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lamda-cihalotrin) u količini 0,4 l/ha (karenca 3 dana).

      

  larva u mini na listu

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next