Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 4.3.2021 ‎(1)
Preventivne mere u proizvodnji rasada4.3.2021 11:08Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Niš u toku je proizvodnja rasada paprike i paradajza i drugih povrtarskih kultura  u zaštićenom prostoru, koji se nalazi u različitim fazama razvoja od nicanja do razvoja listova (BBCH 09-12).

Velika slika

U prethodnim vegetacijama u proizvodnji paprike i paradajza u zaštićenom prostoru na našem regionu registrovano  je prisustvo biljaka sa simptomima viroza. Laboratorijskom analizom biljaka sa simptomima, u laboratoriji PIS-a, potvrđeno je prisustvo virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV) i virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV).

U kontroli viroznih oboljenja preporučuje se:

-          suzbijanje  korova kako u zaštićenom prostoru   tako i  oko zaštićenog prostora (korovi su domaćini  virusima i predstavljaju izvor za nove zaraze rasada);

-          postavljanje mreža na ulazne otvore zaštićenog prostora, jer se tako sprečava ulazak  vektora virusa (lisne vaši, tripsi - virus mozaika krastavca na biljke paprike i paradajza prenose lisne vaši, dok se virus bronzavosti paradajza prenosi tripsima);

-          postavljanje lepljivih ploča za ranu detekciju ovih štetočina;

-          suzbijanje vektora virusa registrovanim insekticidima.

Radi preventivne zaštite rasada paprike i paradajza od prouzrokovača bolesti poleganja rasada (Phytium spp.) preporučuje se:

-          upotreba sterilnih kontejnera i kvalitetnog i sterilnog  supstrata (sterilizacija kontejnera i alata za rad može se vršiti sa rastvorom Natrijum-hipohlorita u odnosu sa vodom 1:4);

-          upotreba deklarisanog semena;

-         obezbeđivanje optimalnog osvetljenja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i adekvatno provetravanje, usled temperaturnih razlika između topli dana i prohladnih noći;

-         neposredno posle setve i pre pikiranja, zalivanjem rasada fungicidima  na bazi a.m. propamokarb-hidrohlorida + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml u 2 l vode;

-         u slučaju pojave simptoma biljke sa simptomima poleganja treba odmah odstraniti i uništiti van zaštićenog prostora.

Pre rasađivanja na stalno mesto, rasad treba postepeno privikavati na nove uslove (kaljenje rasada). Ova mera se sastoji u sve jačem provetravanju i snižavanju temperature, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata. Sa kaljenjem treba početi dve nedelje pre rasađivanja.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 2.3.2021 ‎(1)
Preventivne mere u kontroli štetnih organizama u proizvodnji rasada2.3.2021 12:05Bela leptirasta vaš (trialeurodes vaporariorum); Tripsi (thrips spp)

Na području  RC Vrbas, započela je proizvodnja rasada paprike, krastavaca, paradajza i drugih povrtarskih kultura  u zaštićenom prostoru.

 
 
 

U cilju kontrole najznačajnijih štetnih organizama u proizvodnji rasada i dobijanja zdravog sadnog materijala, preporuka je da se preduzmu sve raspoložive mere:

-         Korišćenje deklarisanog semena, koje je pre setve dezinfikovano

-         Provetravanje zaštićenog prostora

-         Dezinfekcija alata, sistema za navodnjavanje

-        Održavanje temperature na optimalnom nivou

-        Dopunsko osvetljavanje

-        Zaštita rasada od najznačajnijeg gljivičnog oboljenja, prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) primenom registrovanog fungicida: Proplant 722 SL, Rival 607 SL (a.m. propamokarb-hidrohlorid) u koncentraciji 0,15%, zalivanjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana nakon toga, ili Previcur energy (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fosetil aluminijum), 3 ml/2 l vode, ili Legat (a.m. fosetil aluminijum), 0,6%, posle setve a pre rasađivanja.

-      Uništavanje biljaka sa simptomima poleganja

 

-     Uništavanje korovskih biljaka u plasteniku i oko plastenika jer su oni izvor zaraze fitopatogenim virusima

-     Kontrola brojnosti insekata (lisne vaši, tripsi), postavljanjem  mreža na ulaznim     otvorima zaštićenog prostora, kao i postavljanje žutih lepljivih traka za utvrđivanje prisustva vaši i tripsa kao vektora virusa

-    Suzbijanje vektora virusa primenom registrovanih insekticida.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 26.2.2021 ‎(1)
Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji rasada26.2.2021 13:24Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin u toku je proizvodnja rasada povrtarskih kultura u zatvorenom prostoru.

U prethodnim godinama, u proizvodnji povrća, registrovano  je prisustvo biljaka sa simptomima viroza. Zaražene biljke su imale žbunast izgled, a na listovima su se mogli uočiti simptomi hlorotičnog mozaika, cigovanja glavnog nerva, dok su obrazovani plodovi bili zakržljali i deformisani. Analizom ovakvih biljaka, u laboratoriji PIS-a, dokazano je prisustvo virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV) i virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV).

U prirodnim uslovima virus mozaika krastavca i virus bronzavosti paradajza održavaju se u velikom broju kako jednogodišnjih, tako i višegodišnjih kulturnih biljaka i korova. Sa ovih biljaka, rezervoara virusa, virus mozaika krastavca na biljke paprike i paradajza prenose lisne vaši, dok se virus bronzavosti paradajza prenosi tripsima.

U cilju kontrole viroznih oboljenja, proizvođačima rasada se u ovom trenutku preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole:

-         Suzbijanje korova kao rezervoara virusa u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad,

-         Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika u cilju sprečavanja ulaska vektora, to jest vaši i tripsa u plastenik,

-         Postavljanje žutih lepljivih traka za pravovremeno utvrđivanje prisustva vaši i tripsa kao vektora virusa,

-         Redovan pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima.

Jedno od najčešćih gljivičnih oboljenja u proizvodnji rasada je poleganje rasada (Phytium spp.), a preventivne mere kontrole ovog oboljenja su:

-         Prilikom setve treba koristiti sterilni supstrat i kontejnere,

-         Treba sprovesti sterilizaciju kontejnera i alata u rastvoru varikine (Natrijum - hipohlorit) sa vodom u odnosu 1:4,

-         Ukoliko dođe do poleganja rasada treba odstraniti obolele biljke i uništiti ih van mesta proizvodnje,

-         Treba sprovesti hemijsku zaštita rasada zalivanjem rastvorom fungicida u kontejnerima ili lejama odmah posle setve ili pikiranja rasada i 10-14 dana kasnije,

-         Za zalivanje rasada preporučuju se fungicidi na bazi aktivne materije propamokarb – hidrohlorid u koncentraciji 0,15%.

     

Rasad paradajza    Velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.9.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza2.9.2020 9:38Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi razvoja  ploda (BBCH 71-74).

faza razvoja-paradajz

velika slika

Vizuelnim pregledom biljaka paradajza, registrovano je prisustvo larvi moljca paradajza (Tuta absoluta). Mine na listovima su jasno vidljive, uzrokovane ishranom larvi.

T.absoluta-larva 3

velika slika

Kako bi smanjili brojnost navedene štetočine, proizvođačima se preporučuju nepesticidne mere borbe kao što su: mehaničko skidanje i iznošenje napadnutih listova i plodova,  postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga moljca paradajza, postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore i uklanjanje korova.

U proizvodnim objektima zaštićenog prostora gde se registruje velika brojnost ulova leptira na feromonskim klopkama, i gde se registruje prisustvo jaja i larvi moljca paradajza, pored navedenih mera preporučuju se i hemijske mere zaštite primenom insekticida:

Voliam targo (hlorantraniliprol + abamektin)  0,08-0,1%  (karenca 3 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preprata.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 1.9.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza1.9.2020 20:50Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Jagodina, usev paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u različitim fazama sazrevanja ploda i semena (BBCH 81-89).
 
 
Vizuelnim pregledima useva paradajza u zatvorenom prostoru na punktu Duboka, na feromonskim klopkama, konstantno se registruje visoka brojnost imaga moljca paradajza (Tuta absoluta).
 
Vizuelnim pregledima biljaka, na listovima i plodovima paradajza uočavaju se oštećenja od larvi ove štetočine.
 
 
U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se kontinuirano sprovođenje nepesticidnih mera kontrole: uklanjanje napadnutih listova i plodova, postavljanje feromonskih i lovnih klopki za praćenje i masovno izlovljavnje imaga, uništavanje korova, postavljanje zaštitnih mreža na ulaze u plastenik.
 
Pored nepesticidnih mera kontrole, ukoliko se na feromonskim klopkama registruju visoke brojnosti imaga i vizuelnim pregledima biljaka registruje prisustvo jaja i larvi moljca paradajza, preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:
 
 - Voliam targo (a.m.hlorantraniliprol+abamektin) u koncentraciji 0,08-0,1 % (karenca 3 dana) ili
 - Avaunt 15 SC (a.m.indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 3 dana)
 
Prilikom primene preparata obavezno treba voditi računa o karenci!
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 22.8.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza22.8.2020 16:56Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u različitim fazama razvoja zavisno od vrste proizvodnje:

  • prva sadnja: razvoj i sazrevanje ploda (BBCH 78- 89)
  • letnja sadnja: cvetanje i razvoj ploda (BBCH 66-73)

plastenik sa letnjom sadnjom paradajza

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi moljca  paradajza (Tuta absoluta) u okviru postojećih karakterističnih mina na listovima.

mina na listu sa larvom moljca

Kako bi se smanjila brojnost navedene štetočine u kontinuitetu treba nastaviti primenu nepesticidnih mere borbe kao što su: postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore, mehaničko skidanje, iznošenje i uništavanje napadnutih listova i plodova, postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga moljca paradajza i uklanjanje korova.

U plastenicima u kojima se registruju visoke brojnosti ulovljenih imaga, kao i prisustvo jaja i larvi moljca paradajza na listovima i plodovima pored nepesticidnih mera preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u plastenicima sa prvom sadnjom, s obzirom na prisustvo zrelih plodova, tretman sprovedu nakon berbe primenom insekticida:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,175 -0,2 l/ha.

U palstenicima gde je letnja sadnja preporučuje se primena insekticida:

Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb) 0,17 – 0,25 l/ha (karenca 3 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.8.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza19.8.2020 11:53Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u fazi sazrevanja ploda i semena (BBCH 81).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva paradajza, na lokalitetu Kikinda, registrovana su karakteristična oštećenja listova i plodova uzrokovana delovanjem moljca paradajza (Tuta absoluta).
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
U silju suzbijanja pomenute štetočine preporučuje se pre svega sprovođenje nepesticidnih mera: uklanjanje napadnutih listova i plodova, postavljanje feromonskih i lovnih klopki, uništavanje korovske flore i postavljanje zaštitne mreže na ulazu u plastenik.
Ukoliko se u plastenicima registruje visok ulov imaga na feromonskim klopkama i prisustvo jaja i larvi na listovima paradajza, preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana sa insekticidom:
  • Avaunt  15 SC (indoksakarb) 0,17-0,25 % - karenca 3 dana.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 11.8.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza11.8.2020 22:00Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja, od cvetanja do pune zrelosti (BBCH 61-89).

paradajz-faza razvoja

velika slika

Vizuelnim pregledom biljaka paradajza, registrovano je prisustvo larvi moljca paradajza (Tuta absoluta) na listovima i plodovima, sa jasno vidljivim simptomima usled ishrane ove štetočine.

T.absoluta-larva plod,list

velika slika

Na feromonskim klopkama se registruje povećana brojnost imaga ove štetočine.

Da bi se smanjila brojnost navedene štetočine i redukovao broj hemijskih tretmana u plasteničkoj proizvodnji, proizvođačima se preporučuje primena nepesticidnih mera borbe kao što su:

-   postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore

-   mehaničko skidanje i iznošenje napadnutih listova i plodova

-   postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga moljca paradajza

-   uklanjanje korova.

Pored navedenih mera, u plastenicima gde se registruju velike brojnosti ulovljenih imaga i gde je uočeno prisustvo jaja i larvi na listovima, preporučuju se hemijske mere zaštite primenom insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175 – 0,2 l/ha.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 5.8.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza5.8.2020 15:22Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Niš, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji,  nalaze se u fazi  od cvetanja do  razvoja ploda (BBCH 66-72)

Velika slika

Vizuelnim pregledom uočene su mine na listovima i larve moljca paradajza (Tuta absoluta). Mine na listovima su uzrokovane ishranom larve ove štetočine.

Velika slika

U cilju suzbijanja navedene štetočine u plastenicima, pre svega se preporučuju nepesticidne mere borbe:

-          uklanjanje napadnutih listova,

-          uklanjanje korovskih biljaka domaćina,

-          postavljanje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje,

-          formiranje predulaza u plastenike i staklenike,

-          postavljanje insekatskih mreža,

-          primena biološkog preparata Mirical (larve i odrasle jedinke predatorske stenice Macroplophus pygmaeus koje se hrane jajima i larvama moljca paradajza). 

U plastenicima gde se registruje velika brojnost imaga kao i prisustvo jaja i larvi na listovima i plodovima, preporuka je da se izvrši hemijsko suzbijanje registrovanim insekticidom:

 Voliam targo (hlorantraniliprol + abamektin)  0,08-0,1%  (karenca 3 dana)

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 4.8.2020 ‎(1)
Zaštita paradajza4.8.2020 13:36Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi paradajza u plastenicima se nalaze u fenofazi formiranja i početak sazrevanja plodova plodova (BBCH 71-81).
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka paradajza, na listovima su registrovane mine kao i larve moljca paradajza (Tuta absoluta) u okviru samih mina.
 
 
U cilju suzbijanja navedene štetočine u plastenicima, pre svega se preporučuju nepesticidne mere borbe:
  • mehaničko uklanjanje napadnutih listova i plodova iz plastenika
  • redovno održavanje higijene u plasteniku i uništavanje korovskih biljaka
  • postavljanje vodenih klopki za izlovljavanje imaga
  • na ulaze u plastenik postavljanje insekatskih mreža.

Primena insekticida Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini od 0,4 l/ha preporučuje se u plastenicima gde je registrovana visoka brojnost ulovljenih imaga moljca paradajza na feromonskim klopkama kao i prisustvo jaja i larvi na listovima. Karenca preparata je 3 dana.

Region: Kikinda
1 - 10 Next