Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 6.3.2019 ‎(1)
Mere kontrole u proizvodnji rasada6.3.2019 10:34Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, u toku je proizvodnja rasada paradajza, krastavca i paprike.

U prethodnim godinama registrovani su problemi sa prisustvom virusa, kako na otvorenom polju, tako i u zatvorenom prostoru, a analizom uzoraka u laboratoriji Sistema PIS-a detektovano je prisustvo:

-         Virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV)

-         Virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV).

U predhodnim vegetacionim sezonama na zaraženim biljkama registrovane su patološke promene. Biljke su imale žbunast izgled, a na listovima su se mogli uočiti simptomi hlorotičnog mozaika, cigovanje glavnog nerva i sl. Usled delovanja virusa može doći do sterilnosti cvetova, a obrazovani plodovi su zakržljali i deformisani.

Navedeni virusi održavaju se u velikom broju jednogodišnjih i višegodišnjih gajenih i korovskih biljaka, koje predstavljaju rezervoare ovih štetnih organizama. Sa ovih biljaka, lisne vaši prenose virus mozaika krastavca na biljke paradajza i paprike, dok se virus bronzavosti paradajza prenosi tripsima.

U ovom trenutku, proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole koje podrazumevaju:

-          suzbijanje korova u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad;

-          uništavanje biljaka sa simptomima viroza;

-         postavljanje insekatske mreže na ulazne otvore plastenika, radi sprečavanja ulaska   vaši i tripsa u plastenik;

-         redovan pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 14.8.2018 ‎(1)
Zaštita paradajza14.8.2018 18:58Moljac paradajza (Tuta absoluta); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza iz druge sadnje u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u fazi od cvetanja do intenzivnog porasta plodova (BBCH 69-80).

paradajz, faza razvoja

velika slika

Na lokalitetu Leskovac, u usevu paradajza u plasteniku gde se prati moljac paradajza (Tuta absoluta), na feromonskim klopkama konstantno se beleže visoke brojnosti imaga.

Vizuelnim pregledom registrovana su položena jaja i larve ove štetočine.

T.absoluta, jaja i larve

T.absoluta, jaja i larve

Takođe je registrovano prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na plodovima paradajza.

jaje pamukove sovice na plodu paradajza

jaje pamukove sovice na plodu paradajza

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol) 0,175- 0,2 l/ha

U borbi protiv moljca paradajza neophodno je primeniti i sve raspoložive nepesticidne mere kontrole koje su preporučene u ranijim preporukama, u cilju smanjenja populacije ovog štetnog organizma. Veliku efikasnost pokazala je upotreba predatorskih stenica, primena biološkog preparata Mirical koji sadrži larve i odrasle jedinke predatorske stenice Macrolophus pygmaeus.

Metodom otresanja cvetova i vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo tripsa (Thrips spp).

trips na paradajzu

trips na paradajzu

S obzirom na direktne štete koje nanose sisanjem sokova, tripsi su značajni i kao prenosioci virusa (Virus bronzavosti paradajza i dr.), pa se proizvođačima preporučuje da nakon pregleda useva i utvrđivanja prisustva, sprovedu tretman preparatom:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 1.8.2018 ‎(1)
Tretman u paradajzu1.8.2018 16:41Pepelnica na paradajzu (leveillula taurica)

Na teritoriji  RC Zrenjanin usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od intenzivnog formiranja plodova do faze sazrevanja ploda i semena (BBCH  70-87).

Vizuelnim pregledom biljaka u plasteniku registrovani su simptomi prouzrokovača  pepelnice paradajza (Leveillula taurica) na listovima,  na 18% pregledanih biljaka.

Preporučuje se  proizvođačima pregled biljaka na prisustvo ovog patogena. Ukoliko se registruje prisustvo, preporučuje se hemijski tretman sa fungicidima kratke karence zbog berbe plodova: 

Ortiva top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 1 l/ha (3 dana karenca)

   

simptomi pepelnice       simptomi pepelnice

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 18.7.2018 ‎(1)
Tretman u paradajzu18.7.2018 16:32Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paradajza se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja ploda (BBCH 62-72).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 4,5.

Na feromonskim klopkama i dalje se registruju visoke brojnosti imaga ove štetočine, pa se preporučuje proizvođačima paradajza da u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo pamukove sovice, tretman obave nekim od preparata:

  • Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha ili
  • Avaunt (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite voditi računa o karenci primenjenih preparata.  

jaje pamukove sovice

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 14.7.2018 ‎(1)
Zaštita paradajza14.7.2018 14:05Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Lisni miner (Liriomyza spp) ; Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paradajza na otvorenom nalaze se u fazi cvetanja do razvoja ploda (BBCH 62-72).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače (Phytophthora infestans) na listu paradajza.

simptom plamenjače na listu

velika slika

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama pogoduju razvoju ovog patogena, kao i razvoju prouzrokovača crne pegavosti paradajza (Alternaria solani).  Preporučuje se tretman nekim od fungicida:

 (a.m. mankozeb+dimetomorf) Akrobat MZ WG 2-2,5 kg/ha  ili

 (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) Consento 1,67-2 l/ha

Takođe  je registrovano prisustvo larvi moljca paradajza (Tuta absoluta), i kao i larvi lisnih minera ( Liriomyza spp.) i oštećenja na lisnoj masi.

T. absoluta, larva

T.absoluta, larva

lisni mieri - Liriomyza spp

lisni mineri - Liriomyza spp

Oštećenja na listovima paradajza su posledica prisustva larvi ovih štetočina, koje se hrane tkivom lista između epidermisa. Larve lisnih minera (Liriomyza spp) su apodne, bez razvijene glave, i stvaraju mine u vidu uskih tunela. Široke mine, čiji je oblik nedefinisan,  prouzrokuju larve moljca paradajza koje su sa grudnim nogama i razvijenom glavom. Na pojedinim listovima registruju se osim pojedinačnih i združena oštećanja.

U cilju suzbijanja ovih štetočina preporučuje se: uklanjanje napadnutih listova tokom zakidanja zaperaka, adekvatno đubrenje i navodnjavanje.

Od hemijskih mera preporučuje se  insekticidni tretman preparatom:

(a.m. indoksakarb) Avaunt 15 SC  u količini 0,17-0,25 l/ha

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 13.7.2018 ‎(1)
Zaštita paradajza13.7.2018 15:56Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Vranje, paradajz u plasteničkoj proizvodnji nalazi se u različitim fazama razvoja zavisno od vremena setve, od faze razvoj plodova  do faze 50% plodova pokazuje tipičnu boju zrelog ploda ( BBCH 71 - 85).

Na svim lokacijama na teritoriji RC Vranje na kojima se prati  moljac paradajza (Tuta absoluta), na feromonskim klopkama  i dalje se registruju visoke brojnosti imaga.

Vizuelnim pregledom registovano je i prisustvo jaja i mina na listovima, kao i larve moljca paradajza.

        sl.1                               

Preporučuje se primena svih rapoloživih mera kontrole:

-primena  mreža protiv insekata na ulazu u objekte i mesta provetravanja,

-pravljenje predulaza u plastenike,

-postavljenje feromonskih i vodenih klopki za masovno izlovljavanje,

-uklanjanje napadnutih listova,

-uništavanje korovskih biljaka domaćina, 

-upotreba prirodnih neprijatelja (npr. predatorska stenica Macrolophus pygmaeus),

-od hemijskih mera zaštite, preporučuje se primena preparata (a.m. emamektin benzoat) Affirm 095 SG 1,5 - 2 kg/ha - karenca 3 dana.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(1)
Pamukova sovica10.7.2018 11:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

U poslednjih nedelju dana, na feromonskim klopkama beleže se izuzetno visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice. U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice. Procenat biljaka sa položenim jajma prelazi na nekim lokalitetima čak i 50%.

 

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti neki od registrovanih insekticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.7.2018 ‎(3)
Zaštita paprike6.7.2018 16:17Bakteriozna pegavost lista paprike, bakteriozna krastavost plodova (xanthomonas axonopodis pv vesicatoria); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Subotica usevi paprike se nalaze u fazi od početka cvetanja  do početka formiranja plodova (BBCH 61-70).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

 

Proizvođačima se preporučuje  pregled useva (u kojima su formirani plodovi), na prisustvo jaja ove štetočine. Tretman sprovesti na početku piljenja larvi nekim od  insekticida:

 

Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoat)  1,5-2 kg/ha ili

 

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb)  0,17-0,25 l/ha.

 

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria).

U narednim danima najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za infekciju i dalje širenje navedenog patogena. Pre najavljenih padavina neophodno je sprovesti mere zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

 Fungohem SC, Everest (bakar-hidroksid) 0,4-0,6%

 Champ DP (bakar-hidroksid) 2 kg/ha

Region: Subotica
Tretman u paradajzu6.7.2018 15:22Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na terenu RC Zrenjanin, usevi paradajza se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja ploda (BBCH 61 – 71).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače (prouzrokovač Phytophtora infenstans) i crne pegavosti (prouzrokovač Alternaria solani) na listu paradajza.

Najavljeno nestabilno vreme pogodovaće daljem širenju simptoma navedenih patogena, te se proizvođačima preporučuje primena fungicida:

  • Acrobat MZ WG (a.m. mankozeb +dimetomorf) 2-2,5 kg/ha  ili
  • Ridomil gold MZ 68 – WG (a.m. mankozeb + metalaksil) 2,5 kg/ha

          

fenofaza razvoja              crna pegavost lista

Region: Zrenjanin
Zaštita paradajza6.7.2018 9:25Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)
Na terenu delovanja RC Sremska Mitrovica usevi paradajza se nalaze u fenofazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 61-71).
 
Vizuelnim pregledom useva paradajza, lokalitet Sremska Mitrovica, uočeno je prisustvo simptoma plamenjače (Phythophora infestans) na listovima paradajza.
 
  P.infestans na listu paradajza
 
Kako vladaju povoljni uslovi za razvoj navedenog patogena, proizvođačima se preporučuje da  sprovedu hemijske mere zaštite nekim od sledećih preparata:
 
- Acrobat MZ WG (a.m mankozeb+dimetomorf) 2-2,5kg/ha  ili
-Ridomil gold MZ 68-WG (a.m mankozeb+metalaksil) 2,5kg/ha
Region: Sremska Mitrovica
1 - 10 Next