Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.5.2018 ‎(1)
Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV)19.5.2018 11:20Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Niš, pregledom useva paradajza i paprike u plasteničkoj proizvodnji, registovano je prisustvo simptoma virusa bronzavosti paradajza (što je i laboratorijski potvrđeno) koji za kratko vreme može dovesti do potpunog propadanja gajenih biljaka.

   

      velika slika

  

   velika slika

U pregledanim usevima registrovano je i prisustvo tripsa koji je vektor  virusa bronzavost paradajza.

trips na cvetu paprike

U ovom momentu, kada su već prisutni simptomi viroza na biljkama, proizvođačima se preporučuje:

-          pregled biljaka na prisustvo tripsa (metod otresanja cvetova na belu podlogu),

-          suzbijanje tripsa primenom preparata Laser (a.m. spinosad) 0,4 l/ha,

-          uništavanje biljaka sa simptomima virusa,

-          uništavanje korova u i oko plastenika jer su korovi rezervoari virusnih oboljenja i vektora,

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 16.5.2018 ‎(1)
Tripsi u plastenicima16.5.2018 8:41Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Pančevo, na lokalitetima Crepaja, Pančevo, Banatski Brestovac i Sakule, vizuelnim pregledom paprike, krastavaca i paradajza u plasteničkoj proizvodnji, registrovano je prisustvo tripsa u cvetu i na poleđini listova.

Usevi paprike se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 51 – vidljiv prvi cvetni početak sa izduženom laticom na glavnom stablu). Trips je registrovan u indeksu napada 7,5.

Krastavci se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja plodova (BBCH 64 – 72), otvoren četvrti cvet na glavnom stablu do drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik. Trips je registrovan u indeksu napada 6,25.

Usevi  paradajza se nalaze u fazi otvorena peta cvast na glavnom stablu (BBCH 65). Prisustvo tripsa je registrovano u indeksu napada 3.

S obzirom da tripsi imaju značajnu ulogu kao vektori virusa i mogu da izazovu direktne štete usled ishrane, preporuka proizvođačima je da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva tripsa (otresanjem cvetova i listova na belu podlogu), obave tretman insekticidom:

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 14.5.2018 ‎(1)
Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV) 14.5.2018 21:20Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Leskovac, pregledom useva paradajza u plasteničkoj proizvodnji, registovani su simptomi nekrotičnih pega na listovima, naboranost i uvijenost listova, savijanje i skraćivanja stabla, žbunast izgled biljaka, bronzavost listova.

TSWV - simptomi na paradajzu

TSWV - simptomi na paradajzu

Pregledom useva paprike u plasteničkoj proizvodnji registrovani su simptomi hlorotičnih prstenastih pega, mozaično šarenilo listova.

TSWV - simptomi na paprici

TSWV - simptomi na paprici

Uzorkovanjem biljaka sa ovakvim simptomima i analizom u laboratoriji Sistema PIS-a, detektovano je prisustvo virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus  – TSWV), veoma destruktivnog virusa koji za kratko vreme može dovesti do potpunog propadanja biljaka.

U pregledanim usevima registrovano je i prisustvo tripsa.

trips u cvetu
trips

Trips u cvetu paprike       Trips u cvetu paradajza

Ovaj virus se prenosi trpsima.

Proizvođačima se preporučuje:

-          uništavanje korova u i oko plastenika jer su korovi rezervoari virusnih oboljenja

-          uništavanje zaraženih biljaka

-          pregled biljaka na prisustvo tripsa (metod otresanja cvtova na belu podlogu)

Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se primena preparata Laser (a.m. spinosad) 0,4 l/ha.

Mere kontrole virusa bronzavosti paradajza podrazumevaju i:

-           plodored

-          zdrav sadni materijal

-          gajenje hibrida tolerantnih na virus bronzavosti paradajza

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 11.5.2018 ‎(4)
Moljac paradajza – Tuta absoluta11.5.2018 21:23Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Leskovac, lokalitet Leskovac, u usevu paradajza u plasteničkoj proizvodnji,  registrovano je prisustvo moljca paradajza (Tuta absoluta). Pored odraslih jedinki koje se love na feromonskim klopkama, registrovano je I prisustvo jaja na listovima u indeksu napada 3,5.

Paradajz se nalazi u fenofazi otvoren peti cvet na glavnom stablu ( BBCH 65 ).

Tuta absoluta - jaje
fenofaza razvoja

Štete pričinjavaju larve na svim nadzemnim delovima biljaka paradajza. Larve se hrane tkivom lista, između naličja i lica lista, i prave hodnike (mine), a ubušuju se i u stablo, zelene i zrele plodove.

S obzirom da se u narednim danima očekuje piljenje larvi iz položenih jaja, preporučuje se primena insekticida:

(a.m. hlorantraniliprol) Coragen 20 SC 0,175 – 0,2 l/ha.

U suzbijanju ove štetočine potrebno je primeniti i druge raspoložive mere suzbijanja (mehaničke, biološke …)

-         Postavljanje feromonskih klopki za utvrđivanje prisustva i praćenje brojnosti populacije, kao i za izlovljavanje imaga

-          Postavljanje vodenih klopki kojima je moguće masovnije izlovljavanje imaga

-         Postavljanje mreže protiv insekata na ulazu u objekte i  mesta provetravanja

-         Plodored, obrada zemljišta, adekvatno đubrenje i navodnjavanje, uklanjanje napadnutih listova tokom redovnog zakidanja zaperaka, uništavanje korovskih biljaka domaćina

-         Biološka borba – upotreba prirodnih neprijatelja (predatorska stenica Macrolophus pygmaeus hrani se jajima i larvama moljca paradajza).

Region: Leskovac
Paradajz u plasteniku-Tuta absoluta11.5.2018 17:55Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na području delovanja RC Niš, paradajz u plasteničkoj proizvodnji se nalazi u fazi otvorena peta cvast na glavnom stablu (BBCH 65).

velika slika

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja i larvi moljca paradajza (Tuta absoluta) na listovima paradajza.

 

jaje T. absoluta                  

Štete su evidentirane samo na lisnoj masi i to u vidu  mina u kojima se nalazi larva. 

larva i oštećenja

Larva oštećuje i plodove, zrele i zelene, te  na tako oštećenim plodovima dolazi do pojave sekundarnih parazita koji utiču na propadanje plodova koji nemaju nikakvu upotrebnu vrednost.

U cilju suzbijanja ove štetočine potrebno je primeniti sve raspoložive mere suzbijanja:

-          Postavljanje feromonskih klopki za registrovanje prisustva i praćenje nivoa populacije, a takođe i za izlovljavanje imaga;

-          Postavljanje vodenih klopki sa kojima je moguće još masovnije izlovljavanje  imaga;

-          Postavljanje mreže protiv insekata na ulaz u objekat, kao i na mesta za provetravanje objekta;

-          Uništavanje napadnutih biljaka (mehaničko uklanjanje oštećenih listova i plodova u vegetaciji i po završetku vegetacije uklanjanje biljnog materijala naseljenog moljcem);

-          Suzbijanje korovskih biljaka Solanum nigrum, Solanum dulcamara, Datura stramonium (unutar i oko plastenika);

-          Plodored, obrada zemljišta, adekvatno đubrenje i navodnjavanje;

-          Upotreba predatora, stenice Macrolophus pygmaeus (odrasle jedinke i larve stenice hrane se jajima i larvama moljca paradajza).

S obzirom na prisustvo jaja i larvi, od hemijskeih mera zaštite preporučuje se primena insekticida:

- Voliam targo (hlorantraniliprol + abamektin)  0,08-0,1%

ili

- Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha

Uz primenu insekticida preporučuje se i dodatak silikonskih okvašivača: Etalfix pro, u količini 0,2 l/ha ili  Silwet L-77, u količini 0,25 l /ha kako bi se povećala efikasnost primenjenog insekticida.

Region: Niš
Zaštita paradajza 11.5.2018 11:51Trips (thrips tabaci)
Na području delovanja RC Kikinda, pregledom useva paradajza u plasteničkoj proizvodnji registrovano je prisustvo tripsa na biljkama.
 
 
Paradajz se nalazi u fenofazi  otvoren prvi cvet na glavnom stablu (BBCH 61).
Pored direktnih šteta koje tripsi nanose oni su i prenosioci biljnih virusa (Virus bronzavosti paradajza-Tomato spotted wilt virus).
 
Proizvođačima paradajza se preporučuje pregled biljaka na prisustvo tripsa (metod otresanja na belu podlogu) i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena preparata Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha.
 
U cilju kontrole virusnih obolenja veoma je važno suzbijanje korovskih vrsta oko i u plasteniku jer su korovi rezervoari virusnih obolenja kao i raznih vektora virusa kao što su vaši.
Region: Kikinda
Tripsi u paradajzu11.5.2018 9:30Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin vizuelnim pregledom plasteničke proizvodnje paradajza koji se nalazi u fazi otvoren treći cvet na glavnom stablu (BBCH 63), registrovano je prisustvo tripsa u cvetu i na poleđini listova.

                      

                         fenofaza razvoja

Osim što nanose direktne štete usled sisanja biljnih sokova, tripsi su veoma važni i kao prenosioci virusa (Virus bronzavosti paradajza). Preporuka proizvođačima je da ukoliko  registruju prisustvo navedene štetočine obave insekticidni tretman preparatom:

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha.

   

tripsi na listu             larva tripsa u cvetu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 25.4.2018 ‎(1)
Tripsi u plastenicima25.4.2018 9:41Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Pančevo, na lokalitetima Crepaja, Pančevo i Sakule, vizuelnim pregledom paradajza, krastavaca i tikvica u plasteničkoj proizvodnji registrovano je prisustvo tripsa (Thrips spp.).

Paradajz se nalazi u fazi otvorena prva cvast na glavnom stablu (BBCH -61) i prisustvo tripsa je registrovano na 3% cvetova.

Krastavac i tikvice se nalaze u fazi otvoren drugi cvet na glavnom stablu (BBCH 62) i prisustvo tripsa je uočeno na 2% cvetova.

Pored direktnih šteta koje prouzrukuju sisanjem sokova biljaka, tripsi su i prenosioci veoma štetnih biljnih virusa pa se proizvođačima preporučuje  da izvrše pregled biljaka (metodom otresanja cvetova) i ukoliko registruju njihovo prisustvo izvrše tretman insekticidom:

Laser (spinosad 240 g/l) 0,6 l/ha
 
Radi kontrole virusnih oboljenja veoma je važno održavanje higijene u i oko plastenika, uklanjanje korova kao rezervoara virusa i suzbijanje vektora (tripsi i vaši).
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 13.8.2017 ‎(1)
Zaštita paprike i paradajza13.8.2017 16:08Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Senta,  usevi paprike i paradajza se nalaze u fenofazi drugi do treći plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik (72-73 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva  registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na listovima i na plodovima u indeksu napada do 39.

jaje na listu paprika

jaje na plodu paradajza

 

U narednim danima se očekuje intenzivno piljenje larvi.

Proizvođačima paprike i paradajza se preporučuje zaštita useva primenom preparata ovicidno larvicidnog delovanja

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u koncentraciji 0,02 % ili

Ampligo 150 ZC (a.m.hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u dozi od 0,25 l/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 28.7.2017 ‎(1)
Tretman u paprikama i paradajzu28.7.2017 15:35Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Vizuelnim pregledom useva paprike i paradajza (proizvodnja na otvorenom) na lokacijama monitoringa u Lukinom Selu, Mihajlovu, Mužlji i Lazarevu registrovano je da se pregledani usevi nalaze u fazi intenzivnog plodonošenja ( BBCH skala 74-77).

Tokom pregleda registrovano je povećanje broja novopoloženih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Tabelarni prikaz pregleda:

lokalitet

usev

% biljaka sa položenim jajima pamukove sovice

% biljaka sa položenim jajnim leglima kukuruznog plamenca

Mihajlovo

paprika

15

2

Mužlja

paradajz

6

-

Lukino Selo

paprika

8

6

Lazarevo

paprika

12

4

 

S  obzirom da je od predhodnog tretmana prošlo više od sedam dana , a i dalje registrujemo visoku brojnost položenih jaja, preporuka proizvođačima je da kontinuirano vrše zaštitu svojih useva kako ne bi došlo do ubušivanja larvi u formirane plodove. Tretman obaviti insekticidom

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) – 0,1-0,15 l/ha

  

                        jaje pamukove sovice

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next