Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paradajz  

Web Part Page Title Bar image
paradajz

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 25.2.2024 ‎(1)
Zaštita rasada25.2.2024 12:02Thrips tabaci (Thrips tabaci); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

U toku je proizvodnja rasada paprike, paradajza,krastavaca, kupusa i drugih povrtarskih kultura u toplim lejama.

 

sl.1                            sl.2 

 

sl.3                              sl.4

Monitoringom proizvodnje povrća (na otvorenom i zatvorenom prostoru) prošle godine, registrovano je prisustvo kalifornijskog cvetnog tripsa u usevima paprike, što je potvrđeno laboratorijskim analizama. Njegov značaj ogleda se u vektorskoj ulozi u prenošenju veoma destruktivnog virusa za povrtarsku proizvodnju-virusa bronzavosti paradajza  (Tomato spotted wilt virus - TSWV). Pored pomenutog virusa, za proizvodnju povrća u našem region veoma je značajan i virus mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV) koga prenose lisne vaši.

U cilju kontrole pomenutih virusnih oboljenja, preporučuju se sledeće preventivne mere:

 -        Suzbijanje korova oko plastenika i u samim plastenicima, zbog zadržavanja virusa na korovskim biljkama odakle se vektorima (biljne vaši, tripsi) prenose na gajene biljke,

-        Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika radi sprečavanja ulaska vektora;

-        Redovan pregled biljaka na prisustvo lisnih vaši i tripsa, vizuelnim pregledom i postavljanje žutih lepljivih ploča;

-        Suzbijanje vektora virusa (biljne vaši, tripsi) primenom registrovanih insekticida;

-        Biljke sa simptomima viroza treba eliminisati i ne dozvoliti njihovo rasađivanje na otvoreno polje.

U cilju preventivne zaštite od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.)  preporučuju se sledeće mere:

-        Neophodno je obezbeđivanje optimalne temperature, osvetljenja, kao i relativne vlažnosti vazduha u plastenicima kako bi se održala vitalnost biljaka,

-        Ukoliko se registruju simptomi poleganja rasada (prvi simptomi se uočavaju na prizemnom delu stabla, koje omekša i počinje da truli, pa biljke venu i poležu), takve biljke treba odstraniti i uništiti ih van mesta proizvodnje,

-        Zalivanje rasada neposredno posle setve i pre pikiranja, fungicidima na bazi: a.m. propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml  + 2 l vode/m2.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 23.2.2024 ‎(1)
Preventivna zaštita rasada23.2.2024 16:30Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji rada RC Zrenjanin u toku je rana proizvodnja rasada povrtarskih kultura u zatvorenom prostoru.

U cilju kvalitetnije i rentabilnije proizvodnje rasada neophodno je primeniti preventivne mere kontrole. Od kvaliteta proizvedenog rasada zavisi kasnije zdravstveno stanje biljaka u plastenicima ili na otvorenom polju, a takođe i kondicija useva: lakše ukorenjavanje, tolerantnost prema patogenima na početku vegetacije, brži prolazak kroz osetljive faze odnosno intenzivniji porast mladih biljka.

Proizvođačima rasada se preporučuje :

-Održavanje higijene prostora ispred i između plastenika, uništavanje trenutno prisutnih zimskih korovskih vrsta koje su u sada u fazi početka cvetanja: maslačak (Taraxacum officinale), veronica (Veronica officinales), mišjakinja (Stellaria media) a na kojima se pojavljuju vektori virusa (tripsi i vaši).

-Postavljanje žutih lepljivih traka u plastenike u cilju detekcije i kontrole prisustva tripsa

-Postavljanje insekatskih zaštitnih mreža u cilju sprečavanja ulaska štetočina

-Redovan pregled rasada u cilju praćenja promena na biljkama, utvrđivanja prisustva insekata

-Oprez u količini vode  za zalivanje, provetravanje plastenika treba uskladiti sa porastom rasada i iznošenjem na stalno mesto. Treba izvršiti postepeno kaljenje biljaka (prilagođavanje uslovima stalnog staništa). Za dalje rasađivanje birati biljke u dobroj kondiciji i u dobrom zdravstvenom stanju. Biljke zaostale u porastu koje imaju deformitete ili su na njima uočeni simptomi poleganja rasada obavezno odstraniti.

-U cilju sprečavanja pojave poleganja rasada (Phytium spp.) preporuka je zalivanje posle setve ili  tokom nicanja, i kasnije pre pikiranja fungicidima sa a.m. propamokarb hidrohlorid +fosetil aluminijum  3 ml/2 l vode/100m2.

Rasad paprike

Rasad paradajza

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.2.2024 ‎(1)
Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji rasada povrtarskih kultura13.2.2024 10:07Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)
Na području RC Jagodina, setva paprike i paradajza za ranu plasteničku proizvodnju najvećim delom tek predstoji, a kod manjeg broja proizvođača setva je završena i u toku je nicanje i razvoj prvih listova.
 
 Plastenička proizvodnja rasada paprike i paradajza
 
 
U toku proizvodnje rasada poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje niz preventivnih mera:
 
U cilju zaštite od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) preporučuje se:
 
 - dezinfekcija kontejnera za setvu, kao i saksija za pikiranje,
 - dezinfekcija zemljišta i supstrata,
 - dezinfekcija alata, pribora za rad, ramova,
 - setva deklarisanog semena,
 - obezbeđenje adekvatnih uslova za proizvodnju rasada: temperature, vlažnosti, osvetljenja, redovno provetravanje,
 - redovan pregled rasada i da ukoliko uoče simptome poleganja (prvi simptomi se uočavaju na prizemnom delu stabla, biljke poležu), takve biljke mehanički odstraniti i izneti van plastenika,
- za zaštitu od prouzrokovača bolesti rasada, proizvođačima se preporučuje primena preparata:
 
Balb, Proplant 722 SL, Rival (a.m. propamokarb-hidrohlorid) u koncentraciji 0,15% (zalivanjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana posle) ili Previcur energy (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fosetil aluminijum) u količini 3-6 ml u 2 l vode/m2.
 
Proizvođačima se preporučuje redovan pregled biljaka i na prisustvo tripsa (Thysanoptera) koji su vektori virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV), kao i na prisustvo lisnih vaši (Aphididae) vektora virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV). U slučaju da se uoči prisustvo navedenih insekata, preporučuje se primena registrovanih insekticida.
 
U cilju kontrole virusnih oboljenja, proizvođačima se preporučuje uništavanje korovskih i samoniklih biljaka oko plastenika i u samim plastenicima, postavljanje zaštitnih insekatskih mreža na ulazne otvore, vizuelni pregled biljaka na prisustvo tripsa i lisnih vaši, postavljanje lepljivih ploča i traka iznad samih biljaka.
 
Pre rasađivanja biljaka na stalno mesto, potrebno je sprovesti kaljenje rasada spuštanjem temperature, pojačanim provetravanjem, smanjenim zalivanjem u cilju što bolje adaptacije na novu sredinu.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 8.2.2024 ‎(2)
Mere kontrole u proizvodnji rasada paradajza i paprike8.2.2024 13:38Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Leskovac, setva paprike i paradaza za ranu proizvodnju kod najvećeg broja proizvodjača tek predstoji, dok kod manjeg broja gazdinstava setva je završena.  Rasad se na pojedinim lokalitetima nalazi u od fazi nicanja do pikiranja.

paprika faza nicanja
rasad paprike 1
paprika rasad
paradajz rasad

Proizvodnja rasada u toplim lejama predstavlja kritičnu fazu gajenja biljaka kada može doći do pojave oboljenja poleganja rasada (Pythium sp.), koji prouzrokuje propadanje korena i prizemnog dela stabla. Proizvođačima se kao preventivne mere preporučuju:

-         Dezinfekcija kontejnera za setvu, saksija za pikiranje

-          Dezinfekcija zemljišta i supstrata,

-          Dezinfekcija alata, staza, ramova i sl. (primenom natrijum – hipohlorita)

-          Setva deklarisanog semena

-          Obezbeđivanje adekvatne temperature, vlažnosti, osvetljenja i redovnog provetravanja biljaka

-          Ređa setva

-          Ređe zalivanje

Redovnim vizuelnim pregledima, pratiti zdravstveno stanje izniklih biljaka i ukoliko dođe do pojave simptoma, takve biljke odmah ukloniti iz rasadnika radi sprečavanja daljeg širenja bolesti. Takođe, potrebno je vršiti redovan pregled biljaka na prisustvo štetočina. Vaši (Aphididae) pored direktnih šteta koje prave isisavanjem sokova, vektori su virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV), dok tripsi (Thysanoptera) prenose virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV).

Preporuka proizvođačima je da sprovedu hemijske mere zaštite primenom preparata:

Balb, Proplant 722 SL, Rival ( a.m. propamokarb-hidrohlorid), u koncentraciji 0,15% (zalivanjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana nakon toga) ili Previcur energy (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fosetil Al), u količini 3-6 ml u 2 l vode/m2.

Pre rasađivanja biljaka na stalno mesto, neophodno je izvršiti kaljenje rasada spuštanjem temperature u proizvodnom objektu, pojačanim provetravanjem i smanjenjem zalivanja radi bolje adaptacije biljaka na novonastale uslove.

Region: Leskovac
Mere kontrole u proizvodnji rasada8.2.2024 11:12Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Vrbas u toku je setva i nicanje paprike i paradajza, za proizvodnju rasada (BBCH 00-10 ).

Proizvodnja zdravog rasada je najvažnija mera pri proizvodnji povrća. Proizvodnja rasada se odvija u zaštićenom prostoru i traje sve do rasađivanja biljaka na stalno mesto. Zdrav i kvalitetan rasad se može dobiti ako se dobro sprovedu preventivne mere higijene zatvorenog prostora.

U cilju kontrole najznačajnijih štetnih organizama u proizvodnji rasada i dobijanja zdravog sadnog materijala, preporuka je da se preduzmu sve raspoložive mere:

 

-         Upotreba deklarisanog semena

-         Upotreba sterilnih kontejnera

-         Redovno provetravanje zaštićenog prostora, da bi se sprečila kondenzacija i favorizujući uslovi za pojavu i širenje bolesti

-         Održavanje temperature i osvetljenja na optimalnom nivou

-         Zaštita od najznačajnijeg gljivičnog oboljenja, prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) primenom registrovanih fungicida: Balb, Proplant 722 SL, Rival ( a.m. propamokarb-hidrohlorid), u koncentraciji 0,15% (zalivanjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana nakon toga) ili Previcur energy (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fosetil Al), u količini 3-6 ml u 2 l vode/m2. Ukoliko se pregledom uoče biljke sa simptomima poleganja, takve treba ukloniti.

-         Uništavanje korovske flore u plasteniku i oko plastenika jer su oni izvor zaraze fitopatogenim virusima

-         Postavljanje  mreže na ulaznim otvorima zaštićenog prostora u cilju sprečavanja ulaska insekata

-         Redovni vizuelni pregledi biljaka na prisustvo vektora virusa (lisne vaši, tripsi), metodom otresanja na belu podlogu i njihovo praćenje posatvljanjem plavih i žutih lepljivih ploča. U slučaju registrovanja ovih štetočina primena registrovanih insekticida. Ukoliko se pregledom uoče biljke sa simptomima viroza, takve treba ukloniti.

-     Izvršavanje higijene radne odeće i alata.

 

nicanje biljaka u zatvorenom prostoru

priprema za rasad u kontejnerima

faza kotiledona

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 5.2.2024 ‎(1)
Kontrola štetnih organizama u proizvodnji rasada paradajza i paprike5.2.2024 12:20Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Niš u toku su pripreme za setvu semena paprike i paradajza. Na malom broju gazdinstava setva je obavljena pa se biljke nalaze u fazi klijanja i nicanja, pa sve do pikiranja rasada. Najvećem broju proizvođača paprike i paradajza na našem regionu tek predstoji setva.

velika slika

Ranijih vegetacija u proizvodnji paradajza i paprike u zaštićenom prostoru registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera)  i lisnih vaši (Aphididae) što se veoma odražavalo na kvalitet i kvantitet proizvodnje.

Lisne vaši su vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV), dok su tripsi vektori virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Vaši se razvijaju na naličju listova, dok se tripsi nalaze na svim nadzemnim delovima biljaka.

U ovom momentu preporuka proizvođačima kojima setva tek predstoji u cilju preventivne zaštite rasada paprike i paradajza od prouzrokovača bolesti poleganja rasada (Phytium spp.) i kontrole virusnih oboljenja preporučuje se:

upotreba sterilnih kontejnera i supstrata (sterilizacija kontejnera i alata za rad može se vršiti rastvorom natrijum-hipohlorita u odnosu sa vodom 1:4);

- obavezna upotreba deklarisanog semena;

obezbeđivanje optimalnog osvetljenja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i adekvatno provetravanje;

- neposredno posle setve i pre pikiranja, zalivanje rasada fungicidima  na bazi a.m. propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml  + 2 l vode/m2;

Kod proizvođača rasada gde je došlo do nicanja preporučuje se:

- redovno obavljanje vizuelnih pregleda mladih biljaka na prisustvo štetnih organizama kao i otresanje biljaka na belu podlogu i postavljanje žutih i plavih lepljivih ploča direktno iznad biljaka;

- ukoliko dođe do pojave simptomabiljke sa simptomima odmah odstraniti i ukloniti van zaštićenog prostora;

- u cilju sprečavanja ulaska štetočina u zaštićeni prostor, poželjno je na ulaznim otvorima koristiti insekatske mreže;

- suzbijanje vektora virusa registrovanim insekticidima;

-  uništavanje korova u i oko plastenika jer su korovi rezervoari virusnih oboljenja i vektora.

Pre rasađivanja na stalno mesto, rasad postepeno privikavati na nove uslove (kaljenje rasada). Ova mera se sastoji u sve jačem provetravanju i snižavanju temperature, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata. Sa kaljenjem treba početi dve nedelje pre rasađivanja.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 7.9.2023 ‎(1)
ZAŠTITA POVRĆA OD ŠTETOČINA 7.9.2023 8:30Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

U usevima paprike, paradajza, kukuruza šećerca, kupusa, boranije i drugog povrća se i dalje registruje aktivnost kukuruzne (pamukove) sovice. Na pojedinim parcelama se u poslednjih nekoliko dana registruju novopoložena jaja ove štetočina na do 40 % biljaka.

U najavi je talas visokih temperatura vazduha koje će pogodovati razvoju pomenute štetočine, te se piljenje larvi očekuje za svega nekoliko dana, kada usled izostanka mera zaštite mogu nastati velike štete na usevima.

 

Preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja kukuruzne (pamukove) sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza

Usev

Coragen 20 SC/Inecor

Zakon

Altacor 35 WG

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

200 ml/ha

80-120 g/ha

paprika, paradajz, kukuruz, kupus

paprika, paradajz

paradajz, boranija, kupus

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+

lambda-cihalotrin

0,2 l/ha

0,4 l/ha

kukuruz

paradajz

Exalt

Radiant

spinetoram

2-2,4 l/ha

0,4 l/ha

paprika, paradajz, kupus

kukuruz

Affirm 095 SG, Ema,

Triton, Porselen xtra

emamektin-benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kupus

 

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata s obzirom da je berba pojedinih biljnih vrsta ugroženih od ove štetočine u toku. 

Na pojedinim parcelama paprike i kukuruza šećerca pregledom se uočava i prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca. U usevima kupusa registruje se aktivnost i kupusovog moljca. Navedeni insekticidi za suzbijanje kukuruzne (pamukove) sovice delovaće i na suzbijanje ostalih prisutnih štetočina u povrću.  

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 30.8.2023 ‎(1)
Zaštita paradajza30.8.2023 13:48Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji  iz druge sadnje se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 71-83).

Na feromonskim klopkama postavljenim na teritoriji opštine Žitorađa, u usevima paradajza u plasteniku, u proteklom periodu se beleže povećani ulovi leptira moljca paradajza (Tuta absoluta). Proteklih dana, zabeleženi su ulovi i do 90 jedinki u jednom danu.

Vizuelnim pregledom useva paradajza u plasteniku, registrovano je:

-        prisustvo larvi na plodovima i listovima na do 37 % biljaka

-        mina na listovima, kao posledica oštećenja nastalih usled ishrane larvi moljca paradajza, na do 55 %  biljaka.

U cilju sprečavanja daljeg porasta populacije navedene štetočine, kao i sprečavanja oštećenja plodova, poljoprivrednim proizvođačima se prvenstveno preporučuje stalna primena  nepesticidnih mera kontrole u koje spadaju:

·       uklanjanje listova sa simptomima napada (mine),

·       uklanjanje korovskih biljaka  u plasteniku i oko plastenika,

·       postavljanje feromonskih i vodenih klopki za izlovljavanje leptira,

·       formiranje predulaza u plastenike,

·       postavljanje insekatskih mreža na otvore.

Osim nepesticidnih mera, sa ciljem zaštite paradajza od navedene štetočine, preporučuje se i primena hemijskih mera zaštite, primenom nekog od registrovanih insekticida:

·       Coragen 20 SC, Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,175 - 0,2 l/ha (karenca 1 dan, MBT 2) ili

·       Voliam targo 063 SC (a.m. hlorantraniliprol + abamektin) u koncentraciji 0,08 - 0,1% (karenca 3 dana, MBT 4) ili

·       Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda cihalotrin) u količini 0,4 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

·       Avaunt 15 SC (a.m. indoksikarb)  u količini 0,17 – 0,25 l/ha  (karenca 3 dana, MBT 2) ili

·       Triton (a.m. emamektin benzoat) u količini 1,5-2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

·       Zakon (a.m. hlorantraniliprol) u količini 200 ml/ha (karenca 1 dan, MBT 2) ili

·       Exirel (a.m. cijantraniliprol) u količini 0,6-0,75 l/ha (karenca 1 dan, MBT 4) ili

·       Alverde (a.m.metaflumizon) u količini 1l/ha (karenca 3 dana, MBT 2).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata, kao i o maksimalnom broju tretmana preparata u toku jedne sezone (MBT).

Region: Prokuplje
Expand/Collapse Created : 23.8.2023 ‎(3)
Zaštita paradajza u zatvorenom prostoru23.8.2023 13:13Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u fazi razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 79-85).

Na feromonskim klopkama se u prethodnom periodu beleže visoke brojnosti odraslih jedinki moljca paradajza (Tuta absoluta), a vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo larvi pomenute štetočine kao i karakterističnih oštećenja na listovima u vidu mina, koja nastaju kao posledica ishrane larvi.

Mine na listu

Sa ciljem uspešne kontrole moljca paradajza, na prvom mestu se preporučuju sledeće mere: 

·      postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje leptira

·      postavljanje  antiinsekatskih mreža na otvore

·      mehaničko uklanjanje napadnutih listova, uništavanje korovskih biljaka domaćina.

Nakon preduzetih gorepomenutih mera, ukoliko se registruje prisustvo jaja i larvi na listovima, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,175-0,2 l/ha, karenca 1 dan,

Zakon (a.m. hlorantraniliprol) 200 ml/ha, karenca 1 dan,

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,6-0,75 l/ha, karenca 1 dan.

Prilikom primene pesticida treba se strogo pridržavati karence primenjenih preparata, posebno u usevima paradajza koji se nalaze u fazi sazrevanja i berbe plodova.

Region: Zrenjanin
Zaštita paradajza 23.8.2023 9:15Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 79-85).
 
faza useva                                 sazrevanje plodova
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka paradajza na listovima su registrovana karakteristična oštećenja u vidu mina kao posledica ishrane larvi moljca paradajza (Tuta absoluta).
 
oštećenja na listu                  velika slika
 
Na postavljenim feromonskim klopkama u proteklom periodu  beleže se visoki ulovi moljca paradajza.
 
ulov na klopkama                   velika slika
 
 
 
                    
 
 
U plasteničkoj proizvodnji gde je berba paradajza u toku poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju sledeće mere kontrole u cilju smanjenja populacije moljca paradajza:
  1. skidanje napadnutih listova  i uništavanje van plastenika
  2. uništavanje korovskih biljaka  u samom plasteniku kao i oko plastenika
  3. postavljanje insekatskih mreža na ulazima u plastenik.
  4. postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje štetočine.
U plastenicima u kojima se berba ne očekuje u narednom periodu, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom jednog od navedenih insekticida:
  1. Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,6-0,75 l/ha ili
  2. Ema; Triton (emamektin-benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana)

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Kikinda
1 - 10 Next