Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Usevi ili zasadi
Insekticidni tretman ovsa

Vizuelnim pregledom ovsa (sorta Jadar,setva 29.-30.10.,faza po BBCH skali 31-32) uočene štete od imaga žitne pijavice (Lema melanopus) tokom dpupunske ishrane.Brojnost žitne pijavice po m2 je vrlo blizu kritičnog broja (prosek 6,2 imaga) Trenutno je u toku kopulacija imaga i intenzivno polaganje jaja (uočene i prve ispiljene larve)

Preporuka proizvođačima ovsa je obilazak parcela i utvrđivanje brojnosti imaga i ispiljenih larvi.Napomena:ovas je vrlo atraktivan usev za žitnu pijavicu gde ona može naparaviti značajne štete(smanjenje asimilacione površine lista)

Hemijske mere suzbijanja sprovode se u vreme intenzivne pojave imaga ili kada su larve već ispiljene.Kritična brojnost je 8 do 15 imaga/m² ili 0,5-1 larva po biljci

Primeniti registrovane insekticide .

Slika 1:štete od imaga na ovsu

velika slika

Slika 2:položena jaja leme

velika slika

Pojava žitne pijavice

Pregledom ozime pšenice uočeni prvi primerci imaga žitne pijavice (Lema melanopa).U sledećem periodu sa rastom temperature možemo očekivati intenzivniju pojavu,početak kopulacije i prva jaja na ozimim strnim žitima.Napominjemo da su ovoj štetočini najatkartivniji usevi ovsa,ječma,jara strna žita na kojima može napraviti (larve i imaga) i najveće štete.

Hemijske mere suzbijanja sprovode se u vreme intenzivne pojave imaga ili kada su larve već ispiljene.Kritična brojnost je 8 do 15 imaga/m² ili 0,5-1 larva po stabljici

RC Zrenjanin nastavlja da prati dalju dinamiku pojave na strnim žitima

Tabelarni prikaz praćenja žitne pijavice

Godina

Pojava prvih primeraka

Registrovana kopulacija i jajna legla

2012

24.03.

20.04.(i prve larve)

2013

08.04.

16.04.

2014

21.03.

02.04

2015

26.03.

10.04.

2016

25.03

Slika 1:imago žitne pijavice

velika slika

Bolesti i štetočine strnih žita
Na lokalitetu Lukićevo,na poziciji monitoringa biologije patogena Fusarium graminearum,vizelnim pregledom ozime pšenice sorta Simonida 25.05.nije registrovana pojava simptoma na klasu.
 
Registrovana pojava simptoma sive pegavosti na klasu pšenice (Septoria spp) na istom lokalitetu.
 
Ozima pšenica se nalazi fenofazi po BBCH skali 73(rana mlečna zrelost)
U ovoj fazi pšenice primena fungicida ne pokazuje efekat u cilju zaštite od bolesti klasa.
 
Septoria spp.na klasu pšenice
BBCH skala 73 rana mlečna zrelost
 
Pojava vaši na klasu pšenice u niskom intenzitetu.Brojnost za sada ne opravdava primenu insekticidnog tretmana.
 
Na klasovima zabeležena pojava žitnih pivaca (Anisoplia spp.),takođe i prisustvo ovih štetočina ne treba kontrolisati primenom insekticida.
 
Vaši na klasu pšenice
 
Žitni pivci na klasu pšenice
 
 
Žitna pijavica (Lema melanopus)

Na više lokaliteta gde se gaji jari ječam i ovas visoka brojnost larvi žitne pijavice Lema melanopus.Obavezno obaviti insekticidni tretman Fastac 0,1 l/ha,Grom 0,2l/ha

 

Posledice ishrane ž.pijavice na listu jarog ječma

Fuzarioza klasa strnih žita (Fusarim graminearum)
Uslovi za infekciju fuzariozom klasa Fusarium graminearum (RC PIS Zrenjanin) prate se putem meteoroloških stanica u periodu od fenološke faze početka klasanja (08.05.) do faze početak precvetavanja 16.05.
Tokom ovog perioda ostvareni su uslovi za infekciju klasa,data preporuka za fungicidni tretman.(17.05)
Na Lokalitetu Lukićevo, na oglednim parcelama  primenjeni
 fungicidi(deo monitoringa gljive Fusarium graminearum prouzrokovača fuzarioze klasa) u dve različite faze.
Faza početak cvetanja 11.05.2012
Faza početak precvetavanja 16.05.2012
Žitne stenice
Prisutnost žitnih stenica na klasu strnih žita niskog intenziteta,štete na klasu se neće odraziti na prinos
 
velika slika
Aktuelnosti strna žita
Na više lokaliteta u Srednjem Banatu (RC PIS Zrenjanin)registrovana oštećenja zastavičara ozimog ječma od žitne pijavice (Lema melanopa)Ugroženi usevi jarog ovsa i ječma u kojima bi trebalo obaviti tretman insekticidom (Fastac 0,1 l/ha Grom 0,2 l/ha)Fenofaza ovih useva je vlatanje.
Štete na zastavičaru ozimog ječma
 
velika slika