Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma na (Pyrenophora teres) na 2%  biljaka.

 

U pregledanim usevima nije uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikade Psammotettix alienus.

Aktivne rupe od glodara registrovane su u broju ispod praga štetnosti.

Na većni pregledanih parcela  uočeno je žućenje vrhova lista, što je posledica niskih temperatura i prizemnih mrazeva.

 

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih kultura.

Fuzarioza klasa ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i sortimenta nalaze se u fazi od rane mlečne zrelosti do faze srednje mlečne zrelosti (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom useva na više lokaliteta uočeno je prisustvo simptoma šturosti klasa (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova u zavisnosti od lokaliteta je od 10 do 30, a na samim klasovima procenat zaražene površine klasa je od 15 do 40. 

Infekcija ovim patogenom u ozimim kulturama nastaje u fazi cvetanja pšenice i ječma. Na ovako visok procenat zaraze klasova ovim patogenom uticalo je kišovito i vlažno vreme u periodu cvetanja koje je pogodovalo razvoju patogena. Takođe, izostanak hemijskog tretmana u vreme cvetanja pšenice i ječma takođe utiče na veći procenat zaraženih klasova koji trenutno registrujemo.

Oboleli klasovi gube zelenu boju i postaju bledo-žućkasti, a mogu biti zaraženi pojedinačni klasići ili delovi klasa. Zaražena zrna su nenalivena, štura, što utiče na smanjenje prinosa. Ova gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina, koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

U ovom trenutku ne postoje mere koje se mogu primeniti u cilju smanjenja procenta obolelih klasova.

Proizvođačima se preporučuje da prilikom žetve izvrše podešavanje kombajna u cilju izbacivanja šturih zrna.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od puno cvetanje: zrelo 50% polenovih kesica do faze kraj cvetanja: svi klasići su završili cvetanje (BBCH 65-69).
 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na više parcela uočena je intenzivnija pojava simptoma žute lisne rđe (Puccinija striiformis f.sp tritici) i to isključivo na listu zatavičaru. Do ove pojave je došlo usled izostanka tretmana useva tokom meseca aprila. Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskim brojnostima.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma uočeno je prisustvo simptoma  pepelnice žita (Erysiphe grammminis) na donjim delovima stabljike i donjem lišću i simptoma ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo – cyngi).

 
 

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti vremena setve nalaze u fazi od 6 listova razvijeno do faze bokorenja - vidljivo treće sekundarno stablo (BBCH 16-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma iz ranijih rokova setve uočena su oštečenja od niskih temperatura. Takođe, vizuelnim pregledom useva ječma uočeni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na oko 5% biljaka.

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisustvo simtoma žuto-mrke pegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na 3% biljaka.

Vizuelnim pregledom parcela oba useva nije uočeno prisustvo štetnih insekata: biljnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Na pregledanim parcelama uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljski miš (Apodemus sylaticus) i poljska voluharica (Microtus arvalis). Ukoliko se na parceli uoči više od 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se upotreba registrovanih mamaka za njihovo suzbijanje. Trenutno je broj aktivnih rupa na parcelama mali, tako da se sprovođenje hemijskih mera ne preporučuje.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih kultura.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od 4 lista razvijeno do faze 9 lista razvijeno (BBCH 14-19).

Vizuelnim pregledom u usevu ječma uočeni su simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 2% do 6% biljaka. U usevu pšenice nisu nađene biljke sa simptomima bolesti. Tokom pregleda useva nije uočeno prisustvo štetnih insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Na parcelama sa ozimom pšenicom i ječmom uočene su aktivne rupe od poljskog miša (Apodemus sylvaticus). Prag štetnosti kada treba postavlati registrovane mamke za njihovo suzbijanje je 10-50 aktivnih rupa po hektaru. Nakon upotrebe mamke treba obavezno zatrpavati u cilju zaštite stoke i divljači.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve nalaze se u fazi od 3 lista razvijeno do faze 8 lista razvijeno (BBCH 13-18).

Vizuelnim pregledom uočava se neravnomerno nicanje i nepravilni sklop useva što je posledica neadekvatne pripreme zemljišta kao i neujednačenog klijanja nastalih kao posledica suse u predhodnom periodu.

 

Velika slika

U usevu ozimog ječma uočava se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5-7% biljaka. Tagođe, uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 7 % biljaka u vidu kolonija ili pojedinačnih jedinki.

U usevu ozime pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti ali je uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 5-8% biljaka. Takođe, uočeno je i  prisusvo pojedinačnih aktivnih aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticys).

Preporučuje se praćenje prisustva aktivnih rupa od glodara, prag štetnosti za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa po hektaru, a za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti preporučuje se primena registrovanih mamaka uz njihovo obaveno zatrpavanje u rupe sa ciljem zaštite stoke i divljači.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Na teritoriji rada RC Zaječar ozimi usevi pšenice i ječma u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze se u fazi prvi list razvijen do faze treći list razvijen (BBCH 10-13).
 
 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, na lokalitetima Zvezdan, Veliki Izvor i Planinica nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti kao ni prisustvo štetočina.

 

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime  pšenice
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u fazi od 8 sekundarnih stabala vidljivo do pojave prvog kolenca 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 28-31).

 
 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma  žuto-mrke pegavosti (Pyrenrenophora tritici–repentis) na do 8% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 2% biljaka.

Takođe, uočena su oštećenja na listu kao posledica dopunske ishrane imaga žitne pijavice (Lema melanopus), a na pojedinačnim biljkama uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Zaječar usevi ozime pšenice  se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze  u fazi bokorenja, vidljivo 3-7 sekundarnih stabala (BBCH 23-27).

Vizuelnim pregledom useva pšenice  uočeno je prisustvo simptoma žuto-mrke pegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na do 5% biljaka. Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite. 

 

 

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.
Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na području delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od četri lista razvijeno do faze bokorenja: vidljivo peto sekundarno stablo (BBCH 15-25).
 
 

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Zvezdan i Višnjar,  nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

Vizuelnim pregledima useva ozimog ječma nije registrovano prisustvo štetnih insekata, ali su  zabeležena oštećenja lisne mase (vrh lista) od mraza.
 

Obilaskom parcela uočeno je prisustvo aktivnih rupa glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva i ukoliko se ustanovi prisustvo preko 10 aktivnih rupa od glodara po hektaru, primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.