Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od 4 lista razvijeno do faze 9 lista razvijeno (BBCH 14-19).

Vizuelnim pregledom u usevu ječma uočeni su simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 2% do 6% biljaka. U usevu pšenice nisu nađene biljke sa simptomima bolesti. Tokom pregleda useva nije uočeno prisustvo štetnih insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Na parcelama sa ozimom pšenicom i ječmom uočene su aktivne rupe od poljskog miša (Apodemus sylvaticus). Prag štetnosti kada treba postavlati registrovane mamke za njihovo suzbijanje je 10-50 aktivnih rupa po hektaru. Nakon upotrebe mamke treba obavezno zatrpavati u cilju zaštite stoke i divljači.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve nalaze se u fazi od 3 lista razvijeno do faze 8 lista razvijeno (BBCH 13-18).

Vizuelnim pregledom uočava se neravnomerno nicanje i nepravilni sklop useva što je posledica neadekvatne pripreme zemljišta kao i neujednačenog klijanja nastalih kao posledica suse u predhodnom periodu.

 

Velika slika

U usevu ozimog ječma uočava se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5-7% biljaka. Tagođe, uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 7 % biljaka u vidu kolonija ili pojedinačnih jedinki.

U usevu ozime pšenice nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti ali je uočeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 5-8% biljaka. Takođe, uočeno je i  prisusvo pojedinačnih aktivnih aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticys).

Preporučuje se praćenje prisustva aktivnih rupa od glodara, prag štetnosti za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa po hektaru, a za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti preporučuje se primena registrovanih mamaka uz njihovo obaveno zatrpavanje u rupe sa ciljem zaštite stoke i divljači.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Na teritoriji rada RC Zaječar ozimi usevi pšenice i ječma u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze se u fazi prvi list razvijen do faze treći list razvijen (BBCH 10-13).
 
 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, na lokalitetima Zvezdan, Veliki Izvor i Planinica nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti kao ni prisustvo štetočina.

 

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime  pšenice
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u fazi od 8 sekundarnih stabala vidljivo do pojave prvog kolenca 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 28-31).

 
 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma  žuto-mrke pegavosti (Pyrenrenophora tritici–repentis) na do 8% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 2% biljaka.

Takođe, uočena su oštećenja na listu kao posledica dopunske ishrane imaga žitne pijavice (Lema melanopus), a na pojedinačnim biljkama uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Zaječar usevi ozime pšenice  se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze  u fazi bokorenja, vidljivo 3-7 sekundarnih stabala (BBCH 23-27).

Vizuelnim pregledom useva pšenice  uočeno je prisustvo simptoma žuto-mrke pegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na do 5% biljaka. Trenutno se ne preporučuju hemijske mere zaštite. 

 

 

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.
Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na području delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od četri lista razvijeno do faze bokorenja: vidljivo peto sekundarno stablo (BBCH 15-25).
 
 

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Zvezdan i Višnjar,  nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

Vizuelnim pregledima useva ozimog ječma nije registrovano prisustvo štetnih insekata, ali su  zabeležena oštećenja lisne mase (vrh lista) od mraza.
 

Obilaskom parcela uočeno je prisustvo aktivnih rupa glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva i ukoliko se ustanovi prisustvo preko 10 aktivnih rupa od glodara po hektaru, primena registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozime pšenice.