Skip to main content

Zaječar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Zaječar > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi zastavičara do faze rukavac zastavičara se otvara (BBCH 39-49).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae), larvi žitne pijavice (Lema melanopus), kao i oštećena na listu od ishrane ove štetočine i prisustvo tripsa (Thysanoptera).

Vizuelnim pregledom useva pšenice uočeno je prisustvo simptoma žuto-mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10% biljaka. Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka i simptoma ramulariozne pegavosti (Ramularia collo-cyngi) na 10-12% biljaka.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma i na vreme će izvestiti o potrebi za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od vremena setve i sortimenta nalaze se u fazi: od 8-9 stabla vidljivo do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 28-31).
 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3% do 5% biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma uočeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) na pojedinim biljkama kao i prisustvo odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) i oštećenja na listu od njihove dopunske ishrane u vidu karakterističnih crtičastih proreza na listu.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u fazi bokorenja, razvijeno 3-6 sekundarnih stabala ( BBCH 23-26).

usev
Usev

Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3% biljaka i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 1% biljaka, dok prisustvo štetnih insekata nije uočeno.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti na biljkama kao ni prisustvo insekata.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Na teritoriji delovanja RC Zaječar ozima strna žita se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze u fazi od razvijeno 4-5 listova do faze vidljivo treće sekundarno stablo ( BBCH 14-23 ).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma na vrhovima listova uočena su oštećenja nastala kao posledica delovanja niskih temperatura. Dana 24.01.2022 zabeležena je temperatura  od -6°C i 4. i 5. februara od -8°C, a bez prisustva snežnog pokrivača.

Takođe, vizuelnim pregledom uočeno je prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Vizuelnim pregledom na lokaciji Zvezdan u usevu ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1% biljaka. Prisustvo drugih štetočina i simptoma biljnih bolesti nije uočeno.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar ozima strna žita u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve nalaze se u fazi razvijen 1 list do faze razvijeno 4 lista (BBCH 11-14).

Vizuelnim pregledom useva ječma na lokaciji Zvezdan uočeni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 2% pregledanih biljaka i prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 1% pregledanih biljaka. Na usevima ječma nije uočeno prisustvo štetočina.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo štetočina.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih kultura.

Zdravstveno stanje ozimog ječma
Na teritoriji delovanja RC Zaječar ozimi ječam se, u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalazi u fazi bokorenja, od 6 do 9 i vise sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 26-29).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva regisrovani su simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 6% do 7% biljaka   i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom useva uočena su oštećenja na listovima nastala dopunskom ishranom imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma i blagovremeno će obavestiti proizvođače o vremenu sprovođenja  hemijskih mera zaštite.

Pojava žitne pijavice u usevu ozimog ječma
Na području delovanja RC Zaječar, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja, vidljivo 3-4 sekundarna stabla (BBCH 23-24).

Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus). U ovom periodu imaga izlaze sa mesta na kojima su prezimeli i počinju sa dopunskom ishranom na biljkama ječma gde su uočena karakteristična oštećenja na listu. Oštećenja od imaga su u vidu traka širine 1mm. U ovom trenutku se ne preporučuju hemijski tretmani protiv ove štetočine, jer najveće štete nanose larve.

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i na vreme će signalizirati vreme primene hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Zaječar usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od četri do pet listova razvijeno (BBCH 14-15).

Vizuelnim pregledom useva ječma, na lokalitetima Zvezdan i Veliki Izvor, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka.

Vizuelnim pregledima useva ozimog ječma nije registrovano prisustvo štetnih insekata, ali su zabeležena oštećenja lisne mase (vrh lista) od mraza.

Tokom vizuelnih pregleda nije registrovanio prisustvo aktivnih rupa od poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

RC Zaječar nastavlja sa praćenjem zdrastvenog stanja useva ozimog ječma.

Tabla za pisanje i objavljivanje priloga!
Da bi napisali novi prilog , kliknite na Create a Post pod Upravljanje prilozima, sa desne strane.

Šta je prilog?

Prilog je tekst koji piše koordinator a odnosi se na monitoring štetnih organizama koji sprovodi po Programu za svoj region.

Prilozi se prikazuju u obrnutom hronološkom redu (najnoviji prilog prvi). Čitaocu priloga može se omogućiti da napiše komentar na pročitani prilog na koji zatim autor pročitanog priloga može da odgovori.

Za razliku od preporuka, koordinator u prilogu saopštava informacije o monitoringu štetnih organizama bez obzira što iz njih ne proizilazi akcija koju čitalac treba da preduzme. 

Poželjno je da prilog bude opremljen fotografijama i obrazloženjima koja proizilaze iz terenskih rezultata.