Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Dinamika leta kukuruzne (pamukove) sovice i kukuruznog plamenca
 
Kukuruzna (pamukova) sovica (Helicoverpa armigera)
 
 
 

Ova štetočina je izraziti polifag. Najveće štete pravi na kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji. Štete nanose gusenice koje se u početku hrane lišcem, skeletiraju ga. Od drugog, trećeg stadijuma prelaze na generativne organe.

 

Broj generacija varira (2-3). Leptiri lete od maja do oktobra. Kod nas su najbrojniji u period jul -  septembar.

 

Dinamika leta leptira se po godinama bitno razlikuje, što je posledica činjenice da je u pitanju migratorna vrsta i da njena brojnost zavisi od uslova spoljne sredine.

 

U poslednje 3 godine prati se brojnost i dinamika leta leptira preko ulova na svetlosnim lampama:

 

 

Ukupan broj imaga

 

2010.

2011.

2012.

Inđija

205

174

5128

Buđanovci

296

129

563

 

Početak leta kukuruzne (pamukove) sovice po godinama:

Lokalitet

Alat

2010. godina

2011. godina

 

2012. godina

 

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Inđija

Svetlosna lampa

8.6.2010

169,35 DD

15.5.2011

51,97 DD

30.5.2012

140,1 DD

Buđanovci

Svetlosna lampa

21.5.2010

92,74 DD

12.5.2011

41,91 DD

3.5.2012

60,71 DD

Lokalitet

Alat

2013. godina

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Inđija

Svetlosna lampa

22.5.2013

188,17 DD

Buđanovci

Svetlosna lampa

13.5.2013

108,46 DD

 

Dinamika leta kukuruzne (pamukove) sovice

 

BUĐANOVCI                                           INĐIJA

 

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

velika slika

Druga važna polifagna štetočina koja napada pretežno kukuruz, ali i druge ratarske i povrtarske biljke (sirak, konopolja, hmelj, suncokret, paprika, paradajz). Oštećuje sve nadzemne delove biljke kukuruza. Osim lista i stabla, gusenice oštećuju metlicu, klip, dršku klipa, oklasak i zrno. Neke povrtarske kulture (paprika)  naročito su podložne napadu ove štetočine. Štete pričinjava gusenica koja prodire u stablo i plod paprike.

 

U našim uslovima razvija 2-3 generacije godišnje. Leptiri lete od kraja aprila – početka maja, pa do oktobra. Kod nas su najbrojniji u period jul -  septembar.

 

U poslednje 3 godine prati se brojnost i dinamika leta leptira preko ulova na svetlosnim lampama:

 

 

Ukupan broj imaga

 

2010.

2011.

2012.

Buđanovci

4609

14690

52710

Inđija

2727

24970

46347

 

Početak leta kukuruznog plamenca po godinama:

Lokalitet

Alat

2010. godina

2011. godina

 

2012. godina

 

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1. januara

Buđanovci

Svetlosna lampa

12.5.2010

169,41 DD

27.4.2011

93,97 DD

6.5.2012

166,75 DD

Inđija

Svetlosna lampa

19.5.2010

182,02 DD

11.5.2011

136,85 DD

30.4.2012

101,15 DD

 

Lokalitet

Alat

2013. godina

Prvi ulov (biofix)

t° akumulacija od 1.aprila

Buđanovci

Svetlosna lampa

3.5.2013

144,84 DD

Inđija

Svetlosna lampa

30.4.2013

142,08 DD

 

Dinamika leta kukuruznog plamenca

 

 BUĐANOVCI                                            INĐIJA

 

 

I u narednom periodu RC Ruma će pratiti dinamiku leta i dalji razvoj ovih štetočina.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Dinamika leta kukuruznog plamenca se prati pomoću svetlosnih lovnih lampi na lokalitetima Inđija i Buđanovci. Let leptira I generacije je počeo desetak dana ranije u odnosu na 2011. godinu. (30.04.2012. -  Inđija, 06.05.2012.- Buđanovci). Prva generacija je bila manje brojna u poređenju sa prethodnom godinom. Pik leta I generacije je bio 05.06.2012. (Inđija-192 leptira, Buđanovci-128 leptira), što je manje u odnosu na 2011. (Inđija-570 leptira, Buđanovci-370 leptira). Nakon ovog pika brojnost postepeno opada, da bi od 07.07.2012. (Inđija), odnosno od 10.07.2012. (Buđanovci) ponovo počeli da beležimo povećanje brojnosti, što označavamo kao početak leta II generacije. Nakon toga brojnost uhvaćenih leptira konstantno raste, da bi poslednjih dana dostigla izuzetno visoke vrednosti. 21.07., odnosno 22.7.2012., ulov je dostigao vrednosti od 3255 (Inđija) do 4965 jedinki za noć (Buđanovci). 2011. godine pikovi druge generacije su bili nešto kasnije, u periodu od 06.do 10.08., i znatno manji (Buđanovci – 1245, Inđija – 2613). Visoke temperature u junu i julu mesecu ove godine dovele su do brže akumulacije temperature, a samim tim i do ranije pojave kao i veće brojnosti leptira. I u narednom periodu očekujemo nastavak trenda visokih brojnosti.

 

Dinamika leta kukuruznog plamenca

Inđija

velika slika

 

Buđanovci

velika slika

U skladu sa povećanjem ulova imaga u svetlosnoj lampi, redovnim vizuelnim pregledima useva merkantilne paprike (Buđanovci)  i semenskog kukuruza  (Beška, Žarkovac), uočava se i  povećanje brojnosti položenih jajnih legala.

 

Paprika

Buđanovci

18.07. - indeks napada 0,75%.(3% napadnutih biljaka)

20.07. - indeks napada 1,5%.(6% napadnutih biljaka)

23.07. - indeks napada 2% (8% napadnutih biljaka)

 

 

velika slika                            velika slika

 

Semenski kukuruz   

Beška

19.07. - indeks napada 0,17%.(2% napadnutih biljaka)

23.07. - indeks napada 1,08% (13% napadnutih biljaka)

 

Žarkovac

19.07. - indeks napada 0,58%.(7% napadnutih biljaka)

23.07. - indeks napada 2,92% (32% napadnutih biljaka)

 

Prilikom pregleda 23.7. uočena su kako novopoložena jajna legla, tako i jajna legla stara nekoliko dana,  jajna legla pred piljenje (“crna glava”), kao i prve tek ispiljene larve (Slika 1).

 

velika slika

 

Zbog izuzetno visoke populacije i intenzivne dinamike polaganja jaja, poizvođačima koji još uvek nisu sproveli mere zaštite preporučuje se da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo jaja  urade tretman insekticidima ovicidno - larvicidnog delovanja:

 

-         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha(semenski kukuruz)

-                                                                     0,14-0,2 l/ha (paprika)

-         Avaunt 15 SC (indoksikarb) 0,2-0,25l/ha (paprika)

(Preporuka od 23.7.)

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike leta i polaganja jaja kukuruznog plamenca,

 

Helicoverpa armigera - kukuruzna (pamukova) sovica

Kukuruzna (pamukova) sovica je izrazito polifagna štetočina. Najveće štete pravi na kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji, suncokretu, duvanu, ali se pri masovnoj pojavi može registrovati ishrana na skoro svim gajenim biljkama.

Razvija 2-3 generacije godišnje. Ženka polaže jaja pojedinačno ili u manjim grupicama na gornju stranu lista, cvetove i plodove. Sveža jaja su bela, okrugla, veličine 0,5 mm, a pred piljenje braonkasta. Gusenice mlađeg razvojnog stadijuma skeletiraju lišće, dok od trećeg stadijuma prelaze na generativne organe. 


RC Ruma prati dinamiku leta kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa armigera) na lokalitetima Ruma i Platičevo pomoću feromonskih klopki, a na lokalitetima Inđija i Buđanovci pomoću svetlosnih lampi. Na feromonskim klopkama postavljenim u usev krompira i paprike, uhvaćeno je svega nekoliko jedinki od početka leta leptira (Platičevo ∑ =4, Ruma ∑ =3), dok su na svetlosnim lampama ulovi nešto značajniji (Buđanovci ∑ =19, Inđija ∑ =89). Poslednjih desetak dana se uočava kontinuiran i nešto brojniji ulov.

 

Dinamika leta kukuruzne (pamukove) sovice na svetlosnim lampama

 

Inđija                                  

 

Buđanovci

 

16.07., vizuelnim pregledom useva paprike (lokalitet Buđanovci) koja je ranije rasađena i nalazi se u sistemu navodnjavanja,  na listovima su uočena pojedinačna, sveže položena jaja ove štetočine.

      Sveže položeno jaje                 Uveličano jaje

 

velika slika                            velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva paprike (lokalitet Ruma) koja je kasnije rasađena i takođe se nalazi u sistemu navodnjavanja,  nije uočeno prisustvo jaja.

 

Preporuka proizvođačima (naročito paprike i paradajza) je da u narednim danima redovno obilaze svoje useve i ukoliko se uoči prisustvo jaja, primeniti insekticid ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,20 l/ha,

Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) 0,20 - 0,25 l/ha.

 

I u narednom periodu RC Ruma će pratiti dinamiku leta i dalji razvoj ove štetočine.

Previous11 - 13