Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Helicoverpa armigera - kukuruzna (pamukova) sovica
Helicoverpa armigera - kukuruzna (pamukova) sovica

Kukuruzna (pamukova) sovica je izrazito polifagna štetočina. Najveće štete pravi na kukuruzu, paprici, paradajzu, boraniji, soji, suncokretu, duvanu, ali se pri masovnoj pojavi može registrovati ishrana na skoro svim gajenim biljkama.

Razvija 2-3 generacije godišnje. Ženka polaže jaja pojedinačno ili u manjim grupicama na gornju stranu lista, cvetove i plodove. Sveža jaja su bela, okrugla, veličine 0,5 mm, a pred piljenje braonkasta. Gusenice mlađeg razvojnog stadijuma skeletiraju lišće, dok od trećeg stadijuma prelaze na generativne organe. 


RC Ruma prati dinamiku leta kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa armigera) na lokalitetima Ruma i Platičevo pomoću feromonskih klopki, a na lokalitetima Inđija i Buđanovci pomoću svetlosnih lampi. Na feromonskim klopkama postavljenim u usev krompira i paprike, uhvaćeno je svega nekoliko jedinki od početka leta leptira (Platičevo ∑ =4, Ruma ∑ =3), dok su na svetlosnim lampama ulovi nešto značajniji (Buđanovci ∑ =19, Inđija ∑ =89). Poslednjih desetak dana se uočava kontinuiran i nešto brojniji ulov.

 

Dinamika leta kukuruzne (pamukove) sovice na svetlosnim lampama

 

Inđija                                  

 

Buđanovci

 

16.07., vizuelnim pregledom useva paprike (lokalitet Buđanovci) koja je ranije rasađena i nalazi se u sistemu navodnjavanja,  na listovima su uočena pojedinačna, sveže položena jaja ove štetočine.

      Sveže položeno jaje                 Uveličano jaje

 

velika slika                            velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva paprike (lokalitet Ruma) koja je kasnije rasađena i takođe se nalazi u sistemu navodnjavanja,  nije uočeno prisustvo jaja.

 

Preporuka proizvođačima (naročito paprike i paradajza) je da u narednim danima redovno obilaze svoje useve i ukoliko se uoči prisustvo jaja, primeniti insekticid ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,20 l/ha,

Avaunt 15 SC (a.m. indoksakarb) 0,20 - 0,25 l/ha.

 

I u narednom periodu RC Ruma će pratiti dinamiku leta i dalji razvoj ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.