Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > suncokret  

Web Part Page Title Bar image
suncokret

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(1)
Pamukova sovica10.7.2018 11:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

U poslednjih nedelju dana, na feromonskim klopkama beleže se izuzetno visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice. U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice. Procenat biljaka sa položenim jajma prelazi na nekim lokalitetima čak i 50%.

 

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti neki od registrovanih insekticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 4.6.2018 ‎(1)
Tretman u suncokretu4.6.2018 14:54Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi)

Na terenu RC Zrenjanin, usevi suncokreta se nalaze u fazi od početka butonizacije do sredine butonizacije.

Meteorološki uslovi (česte padavine) tokom intenzivnog porasta suncokreta, a naročito u osetljivoj fazi butonizacije,  mogu uticati na razvoj i pojavu simptoma bolesti. Patogeni koji se redovno javljaju na terenu RC Zrenjanin su:

Sclerotinia sclerotiorum (prouzrokovač bele truleži),

Alternaria helianthi (prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta),

Phoma macdonaldi (prouzrokovač crne pegavosti suncokreta),

Phomopsisi sppDiaporthe spp (prouzrokovač sivo – mrke pegavosti stabla suncokreta).

S obzirom na osetljivu fazu razvoja useva, najavu nestabilnog vremena i prisustvo infektivnog materijala, preporuka proizvođačima je da sprovedu preventivni tretman  nekim od registrovanih preparata:

Acanto plus (a.m. pikoksitrobin + ciprokonazol) 0, 6 – 0, 8 l ha;

Kubik (a.m. iprodion + karbendazim) 2, 5 l/ha;

Retengo (a.m. piraklostrobin) 0,5 - 1 l/ha;

Amistar extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0, 8 – 1 l/ha.

Faza razvoja

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(2)
Pojava plamenjače na suncokretu2.6.2017 14:45Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na lokalitetu RC Pančevo suncokret se, u zavisnosti od sorte, nalazi u fenofazi od 8 listova razvijeno do početak izduživanja stabljike (BBCH 18-30). Vizuelnim pregledom utvrdili smo prisustvo  simptoma plamenjače (Plasmopara halstedii). Česte kiše, posebno u periodu posle setve uticale su na pojavu primarnih infekcija.

Slika 1: Simptomi plamenjače suncokreta (Plasmopara halstedii)

 

Proizvođačima se preporučuje da uništavaju biljke sa simptomima plamenjače jer su one vrlo značajan izvor sekundarnih infekcija .

Od hemijskih mera preporučuje se tretiranje preparatom Ridomil Gold MZ 68 WG (metalaksil-M + mankozeb)  2,5 kg/ha.

Region: Pančevo
Pojava plamenjače na suncokretu2.6.2017 12:51Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
Na području delovanja RC Kikinda, suncokret se nalazi su fenofazi razvoja BBCH 16-17 ( razvijeno 7 do 8 listova po biljci ) u zavisnosti od roka setve.
 
Pregledom useva na lokalitetima ( Kikinda, Mokrin ) registrovane su biljke sa simptomima plamenjače ( prouzrokovač Plasmopara helianthi ).
 
Infekcija nastaje u periodu klijanja i nicanja useva, stablo je niže u odnosu na zdrave biljke, sa kraćim internodijama i zadebljalo. Sa naličja zaraženih listova pojavljuje se beličasta navlaka konidiofora sa konidijama.
 
Preporuka proizvođačima je pregled parcela i ukoliko se ustanove ovakve biljke potrebno ih je mehanički ukloniti kako ne bi došlo do sekundarnih infekcija. Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije metalaksil-M.
 
Najvažnija mera kojom se smanjuje rizik od pojave plamenjače je poštovanje plodoreda ( najmanje 5 godina ) kao i setva tolerantnih hibrida.
 
  
velika slika                                 velika slika
 
                      
                              velika slika
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 31.5.2017 ‎(1)
Plamenjača suncokreta31.5.2017 16:38Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Zrenjanin suncokret se nalazi u fazi BBCH 18, razvijeno 8 i više listova.

Vizuelnim pregledom suncokreta na više lokaliteta (Lukićevo, Hetin, Perlez) uočene su biljke sa simptomima plamenjače (pruzrokovač Plasmopara helianthi) na različitim hibridima.

Prohladno vreme i česte kiše, posebno u periodu 2-3 nedelje posle setve (u fazi klijanja i nicanja useva), uticale su na pojavu primarnih infekcija.

Preporuka proizvođačima suncokreta je da pregledaju parcele i ukoliko uoče biljke sa simptomima plamenjače, neophodno je njihovo mehaničko uklanjanje zbog sprečavanja  sekundarnih infekcija. Hemijsko suzbijanje plamenjače može se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije metalaksil-M.

Osnovne mere suzbijanja plamenjače suncokreta su preventivne: pridržavanje plodoreda (razmak u setvi 5 god), setva tretiranog semena i setva otpornih hibrida.

simptomi plamenjače suncokreta

navlaka micelije na naličju lista

konidiofora i konidija gljive

 

kondiofora i konidija gljive

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.5.2016 ‎(1)
Suncokret- plamenjača 31.5.2016 21:28Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Vizuelnim pregledom suncokreta (lok.Perlez) uočene biljke sa simptomima plamenjače (pruzrokovač Plasmopara helianthi) Ispoljena zakržljalost u odnosu na zdrave biljke. Lišće zaraženih biljaka je deformisano, zadebljalo, mozaično, na njegovom naličju se formira gusta navlaka od micelije konidiofora i konidija gljive.Prohladno vreme i česte kiše posebno u periodu 2-3 nedelje posle setve,u fazi klijanja i nicanja useva, uticale su na pojavu primarne infekcije.

Preporuka proizvođačima suncokreta je da pregledaju parcele.Ukoliko se uoče biljke sa simptomima plamenjače neophodno je njihovo mehaničko uklanjanje zbog širenja sekundarne infekcije, a po potrebi tretman se može obaviti fungicidima na bazi a.m. metalaksila

Osnovne mere suzbijanja su preventivne:prdržavanje plodoreda (razmak u setvi 5 god),setva tretiranog semena,setva otpornih hibrida

Slika 1:simptomi plamenjače suncokreta

velika slika

Slika 2:navlaka micelije na naličju lista

velika slika

Slika 3: konidiofora i konidija gljive

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.5.2016 ‎(1)
Vaši u suncokretu20.5.2016 20:59Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Vizuelnim pregledom proizvodnje suncokreta( lokalitet Torak,hibrid NK Kondi ,setva 12.04.)uočena faza po BBCH skali 15(dva do tri para listova) uočeno prisustvo crne vaši (Aphis fabae) na naličju lista.U toku je naseljavanje  vaši u usev  suncokreta ,te imamo prisustvo biljaka sa pojedinačnim  primercima i biljke sa kolonijma vaši koje su prouzrokovale  zaostajanje biljka u rastu .

Preporuka proizvođačima suncokreta je da obiđu parcele pod suncokretom i registruju intenzitet prisustva vaši

Za suzbijanje vaši registrovan u suncokretu insekticid Calypso 480 SC (a.m.tiakloprid) 0,07-0,1l/ha

Slika 1:faza suncokreta

velika slika

Slika 2: veoma brojna kolonija vaši na suncokretu

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.6.2015 ‎(1)
 Sovice i u usevu suncokreta i kukuruza5.6.2015 14:49Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Na području RC Vrbas, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo i oštećenja od larvi sovice gama, Autographa gama, u usevu suncokreta, hibrid Rimi, na 55% biljaka( na svakoj biljci prisutne više od dve larvi). Pregledom useva merkantilnog kukuruza, uočene su larve stričkovog šarenjaka, Vanessa cardui. Preporuka je poljoprivrednim proizvođačima da intenziviraju preglede useva, radi utvrđivanja kritičnog praga za insekticidni tretman insekticidima na bazi hlorpirifosa ili cipermetrina
 
larva stričkovog šarenjaka na listu kukuruza
 
larva sovice gama na listu suncokreta
 
larva sovice gama
 
oštećenja od sovica na listu suncokreta
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 4.6.2015 ‎(1)
Štetočine na ratarskim usevima4.6.2015 15:43Sovice gama (autographa gamma); Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na svim lokalitetima RC Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva soje uočeno je prisustvo larvi Vanessa cardui-stričkov šarenjak.

Larve štetočine su različitog razvojnog stadijuma, svojom ishranom prave veće ili manje izgrzotine na listu.Takođe formiraju i ispredak savijaju list i tu se nalaze skrivene.

larva stričkovog šarenjaka

Prisutne su i larve Autographa gamma na listovima koje takođe prave oštećenja.

larva Autographa gamma

Intezitet napada štetočina je različit od parcele do parcele.

Na parcelama soje koje smo danas pregledali nalazi se od 5-30% napadnutih biljka.

Naročito je bitno suzbiti korovske biljke na kojima se hrane (palamida, čičak, tatula, pepeljuga, štir)

Osim soje koja je najčešći domaćin larve se mogu naći i na suncokretu, krompiru, duvanu.

 

Preporučuje se proizvođačima obilazak parcela i tretman insekticidima ukoliko je prisustvo larvi u većem procentu.

Tretman izvesti insekticidima na bazi :

a.m.hlorpirifos + cipermetrin preparat-Nurell D,Konzul u dozi 1,5 l/ha

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 3.6.2015 ‎(1)
Vanessa cardui ( Stričkov šarenjak)3.6.2015 14:30Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu  soje (sorta :Wendy, faza razvoja : 14.četiri lista razvijena   BBCH skala), vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo gusenica stričkovog šarenjaka  (Vanessa cardui), u brojnosti od 1-2 gusenice/biljci. Ovo je polifagna štetočina. Migratorna je vrsta.

Gusjenice se hrane na biljkama iz porodice Asteraceae, Malvaceae i Fabaceae te s korovskih  biljka (stričak, palamida, čičak) prelaze na kulturne biljke. Oštećuju soju, suncokret, kukuruz, lucerku,pasulj, duvan, izgrizajući i zapredajući lišće. Pri masovnoj pojavi nastaje golobrst useva u vidu oaza po polju.

Gradacije ove štetočine su povremene i neredovne.

 

Vanessa cardui larva na soji

 

Vanessa cardui larva na suncokretu

 

Preporuka za proizvođače: neophodno je pregledati useve (soja, suncokret, kukuruz). Najvažniju agrotehničku meru predstavlja uništavanje korova (strička, palamide i čička) na poljima pod sojom i drugim ugroženim kulturama, koje, u godinama masovne pojave leptira, moraju biti čiste od navedenih spontanih biljaka.
S obzirom da Vanessa cardui ima 2-3 generacije godišnje ,  na ugroženim površinama neophodno je uraditi hemijsko suzbijanje sa  :
  • Nurelle - D , Konzul ( a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 1,5 l/ha
 
Region: Bačka Topola
1 - 10 Next