Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > suncokret  

Web Part Page Title Bar image
suncokret

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.3.2023 ‎(1)
Preventivne mere u setvi suncokreta23.3.2023 0:54Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii); Popac (acheta deserta)

Na terenu rada PIS RC Zrenjanin uskoro počinje setva suncokreta. Poljoprivredne proizvođače svake godine upozoravamo na izbor parcela za setvu suncokreta uz poštovanje plodoreda zbog nagomilavanja infektivnog materijala patogena u zemljištu.

Patogeni koji značajno ugrožavaju proizvodnju suncokreta su: prouzrokovač plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi), prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi), prouzrokovač sivo mrke pegavosti (Phomopsis helianthi), prouzrokovač bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), prouzrokovač crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi) i prouzrokovač sive pegavosti lista suncokreta (Septoria helianthi).

Proizvodnju suncokreta u 2022. godini pratilo je prisustvo prouzrokovača sivo mrke pegavosti (Phomopsis helianthi) i prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum). 

U slučaju prisutnog inokuluma u zemljištu, povoljnih uslova za razvoj bolesti i osetljive faze useva, vrlo lako može doći do infekcije te je poštovanje petogodišnjeg plodoreda ključna mera u kontroli pojave bolesti.

Pregledom parcela sa prošlogodišnjom proizvodnjom suncokreta uočeno je prisustvo stepskog popca (Acheta deserta) i peščara (Opatrum sabulosum). Ovi insekti su na suncokretu tokom 2022. godini pričinili značajne štete u početnim fazama rasta u regionu srednjeg Banata. Zbog povoljnih uslova za preživljavanje insekata i visoke brojnosti iz prethodne godine, i ove godine postoji rizik od nastanka šteta u početnim fazama razvoja jarih okopavina.

 

stepski popac

peščar

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 17.3.2023 ‎(1)
Preventivne mere u proizvodnji suncokreta17.3.2023 11:26Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
U proizvodnji suncokreta se javlja veći broj patogena a njihov intenzitet zavisi od više faktora a među najvažnijim jeste plodored. U jednom delu našeg regiona, zbog tipa zemljišta zastupljen je uži plodored od potrebnog što je limitirajući faktor za postizanje visokih prinosa.
Najčešći i najvažniji patogeni koji se javljaju u usevima suncokreta su sledeći:
 • Plasmopara helianthi -prouzrokovač plamenjače suncokreta
 • Scletotinia sclerotiorum - prouzrokovač bele truleži
 • Phomopsis helianthi - prouzrokovač sivo mrke pegavosti suncokreta
 • Alternaria helianthi - prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta
 • Phoma macdonaldi - prouzrokovač crne pegavosti suncokreta.

Primena fungicida za suzbijanje patogena u našim agroekološkim uslovima se uglavnom ne sprovodi zbog neraspoloživosti potrebne mehanizacije. S obzirom da se bliži početak setve suncokreta, podsećamo proizvođače na najvažnije preventivne mere koje mogu preduzeti:

 • plodored od najmanje 5 godina, pri tom treba uzeti u obzir da soja i uljana repica imaju sa suncokretom zajedničkog patogena (Sclerotinia sclerotiorum) i to treba uzeti u obzir pri formiranju plodoreda
 • izbor manje osetljivih hibrida na bolesti
 • izbalansirana ishrana đubrivima
 • uništavanje samoniklih biljaka suncokreta i korovskih biljaka.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 10.3.2023 ‎(1)
Preventivne mere u kontroli oboljenja u proizvodnji suncokreta10.3.2023 12:52Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Prouzrokovač crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi); Prouzrokovač sivo-mrke pegavosti stabla (Phomopsis / Diaporthe spp.); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
Na području delovanja RC Kikinda u narednom periodu sa povećanjem dnevnih temperatura očekuje se priprema zemljišta za setvu suncokreta, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje sprovođenje preventivnih mera koje značajno utiču na zdravstveno stanje suncokreta u predstojećoj vegetacionoj sezoni.
 
Prouzrokovači bolesti na suncokretu predstavljaju najznačajniji i najvažniji limitirajući faktor visoke i stabilne proizvodnje, a u značajnoj meri utiču i na visinu prinosa.
 
Najznačajniji proizrokovači bolesti u proizvodnji suncokreta su:
 1. Plasmopara helianthi (prouzrokovač plamenjače suncokreta)
 2. Phoma macdonaldi (prouzrokovač crne pegavosti suncokreta)
 3. Alternaria helianthi (prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta)
 4. Phomopsis helianthi (proizrokovač sivo mrke pegavosti) 
 5. Sclerotinia helianthi (prouzrokovač bele truleži)

Reproduktivni organi navedenih gljivičnih oboljenja zadržavaju vitalnost u zemljištu duži niz godina. Tokom proleća česte padavine, duži vremenski periodi vlaženja i povoljne temperature omogućavaju ostvarenje infekcije pomenutim patogenima u osetljivim fenofaza razvoja suncokreta.

Treba napomenuti da biljne vrste kao što su soja, suncokret, uljana repica imaju zajedničkog patogena kao što je prouzrokovač bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) pa reproduktivni organi gljive - sklerocije mogu da se održe u zemljištu duži niz godina i predstavljaju izvor zaraze, tako da  treba uzeti u obzir ove biljne vrste prilikom formiranja plodoreda.

U pojedinim kritičnim fazama porasta suncokreta veoma je teško izvršiti fungicidni tretman zbog porasta biljaka i nemogućnosti ulaska mehanizacije, te je veoma značajna mera u kontroli navedenih patogena upravo pravilan plodored.

Najznačajnije preventivne mere u proizvodnji suncokreta su:

 1. najznačajnija mera je izbor parcele za setvu suncokreta (plodored od najmanje 5 godina)
 2. izbalansirana ishrana azotnim đubrivima
 3. setva manje osetljivih hibrida suncokreta na prouzrokovače oboljenja
 4. uništavanje korovskih biljaka i zaraženih biljaka suncokreta na parceli.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 13.6.2022 ‎(1)
Zaštita suncokreta13.6.2022 13:38Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi suncokreta se nalaze u fazi početaka cvetanja, cvetna glavica vidljiva između mladih listova-cvetna glavica počinje odvajanje od mladih listova (BBCH 51-53).

 

   Fenofaza razvoja

Proizvodni uslovi sa čestim padavinama tokom intenzivnog porasta suncokreta, a naročito u osetljivoj fazi butonizacije,  mogu uticati na razvoj i pojavu najvažnijih bolesti. Patogeni suncokreta koji se redovno javljaju na našem terenu su:

-          Prouzrokovač bele truleži - Sclerotinia sclerotiorum,

-          Prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta - Alternaria helianthi

-          Prouzrokovač crne pegavosti suncokreta - Phoma macdonaldi

-          Prouzrokovač sivo -mrke pegavosti stabla suncokreta - Phomopsis sppDiaporthe spp.

U pojedinim kritičnim fazama je veoma teško izvršiti fungicidni tretman zbog porasta biljaka te je veoma značajna mera u kontroli navedenih patogena pravilan plodored. Petopoljni plodored u proizvodnji suncokreta je ključna mera u kontroli prouzrokovača bolesti! Međutim, u regionu srednjeg Banata ne primenjuje se navedeni plodored i svake godine se javljaju bolesti na suncokretu u različitom intenzitetu, u zavisnosti od uslova koji vladaju tokom sezone.

S obzirom da se u poslednjih desetak dana registruju povoljni uslovi za razvoj bolesti, a u najavi su i nove padavine za kraj ove nedelje, proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite useva suncokreta od navedenih patogena, izvrše fungicidni tretman nekim od preparata:

Pictor (a.m.dimoksistrobin +boskalid) 0,3 -0,5 l/ha,

Amistar extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,8-1 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.6.2022 ‎(1)
Zaštita suncokreta6.6.2022 13:04Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi suncokreta se nalaze u fazi početaka cvetanja, cvetna glavica vidljiva između mladih listova-cvetna glavica počinje odvajanje od mladih listova (BBCH 51-53).

 

faza suncokreta

Vizuelnim pregledom useva suncokreta, registrovani su simptomi mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi) na do 10% biljaka.

simptomi mrke pegavosti na listu

konidija, konidiofore

Osim mrke pegavosti suncokreta, u uslovima češćih padavina i povoljnih temperatura, što je karakteristika trenutnih proizvodnih uslova, može doći do ostvarivanja zaraze i drugim značajnim patogenima suncokreta: Sclerotinia sclerotiorum -prouzrokovač bele truleži, Phomopsis spp. (Diaporthe spp.) - prourokovač sivo mrke pegavosti stabla, Phoma macdonaldi -prouzrokovač crne pegavosti suncokreta.

S toga se preporučuje  proizvođačima  da u cilju sprečavanja zaraza suncokreta navedenim patogenima, sprovedu fungicidni tretman sa nekim od registrovanih fungicida:

a.m. fluopiram+protiokonazol, Propulse 250 SE 1 l/ha ili

a.m. prohloraz+tebukonazol, Zamir 1-1,25 l/ha ili

a.m. azoksistrobin+difenokonazol, Amistar Extra 0,8-1 l/ha ili

a.m. boskalid+dimoksistrobin, Pictor 0,3-0,5 l/ha ili

a.m. trifloksistrobin+ciprokonazol, Sphere, 0,3-0,4 l/ha.

 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 31.5.2022 ‎(1)
Zaštita suncokreta31.5.2022 15:55Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi suncokreta se u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama razvoja listova (BBCH 15-19).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva suncokreta na pojedinim lokalitetima u usevima iz ranijih rokova setve, registrovano je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) uglavnom na ivičnim delovima parcele.
 
 
 
Procenat napadnutih biljaka varira od 10-20%.
U usevima suncokreta koji su posejani kasnije procenat napadutih biljaka je znatno manji.
 
Lisne vaši napadaju sve nadzemne delove, ali prvenstveno listove i nerascvetalu glavicu suncokreta. Kao posledica ishrane vašiju sokovima biljke, lišće počinje da se kovrđža, suši i deformiše. Štetočina pričinjava i indirektne štete kao prenosioci raznih virusnih obolenja. Suncokret je najosetljiviji kada je cvetna glavica još uvek zatvorena.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva i to prvo rubnih delova parcele.
 
Po postizanja praga štetnosti koji iznosi (20-30% napadnutih biljaka po rubnim delovima pacele ) kako bi se sprečilo njihovo dalje širenje ka unutrašnjosti parcele preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis expert) u količini od 0,075l/ha.
 
Takođe, prilikom pregleda na listovima suncokreta registrovana su imaga kukuruzne pipe u niskom intenzitetu (Tanymecus dilaticolis) i koje mogu naneti značajnije štete u usevima suncokreta samo u početnim fazama razvoja; od nicanja do faze formiranja dva lista.
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 26.5.2022 ‎(1)
Zaštita suncokreta26.5.2022 10:18Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi suncokreta se nalaze , u zavisnosti od rokova setve u fenofazi od 6-9 i više listova razvijeno  (BBCH 16-19).

Suncokret_faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva utvrđeno je prisustvo lisnih vaši vaši (Aphididae)  na do 25% biljaka  na ivičnim  delovima parcela.

 

 

Lisna vaš_krilata forma   Lisne vaši_naličje lista

 

Trenutne vremenske prilike, prisutne visoke temperature, pogoduju razvoju i širenu ovih štetnih organizama.

     

Preporuka za poljoprivredne proizvođače je da obiđu useve suncokreta radi utvrđivanja prisustva lisnih vaši, a da se pritom prvenstveno obrati pažnja na rubne delove parcela.

 

Hemijske mere zaštite se preporučuju kada se utvrdi od 20% do 30% napadnutih biljaka vašima na ivičnim delovim parcela, na kojima se u tom slučaju preporučuje primena sledećeg insekticida:

·         Decis expert (a.m. deltametrin) u količini 0,075 l/ha.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 23.5.2022 ‎(1)
Zaštita suncokreta 23.5.2022 23:29Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Sombor, usevi suncokreta se nalaze , u zavisnosti od datuma setve, u fenofazi od 6-9 i više listova razvijeno  (BBCH 16-19).

fenofaza razvoja -punkt Riđica

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta,  registrovano je prisustvo crne repine vaši ( Aphis fabae)  na 20-50% biljaka i to na obodnim delovima parcela.

    
kolonije A.fabae                                        Aphididae
 

S obzirom da crna repina vaš prvo naseljava obodne delove parcela, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve na ivičnim delovima u cilju utvrđivanja prisustva lisnih vaši.

Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko se registruje od 20% do 30% napadnutih biljaka na ivičnim delovim parcela i to tretiranjem upravo ivičnih delova parcela. Najavljene visoke temperature uticaće povoljno na razvoj i širenje vaši.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo lisnih vaši na nivou praga štetnosti (20-30% napadnutih biljaka po ivičnim delovima parcele) preporučuje se primena insekticida na ivične delove parcela:

Decis expert (a.m. deltametrin) 0,075 l/ha

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 10.5.2022 ‎(1)
Zaštita suncokreta10.5.2022 13:02Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)

Regionalni centar: Vršac

Fenofaza suncokreta: u zavisnosti od datuma setve, od klijanja, kotiledoni probijaju površinu zemlje (BBCH 09) do drugi par listova razvijen (BBCH 13).

 

Pregledom useva je uočeno prisustvo kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis).

 

Usevi suncokreta su najosetljiviji na prisustvo ove štetočine u fenofazama nicanja i razvoja kotiledonih listova.U našem regionu je značajan deo površina posejan u zadnjoj dekadi aprila i početkom maja meseca, tako da su sada ti usevi u početnim fenofazama razvića. Kukuruznoj pipi odgovaraju uslovi viših dnevnih temperatura  i odsustvo padavina, tako da se vizuelnim pregledom u usevima suncokreta može uočiti povećana populacija.

 
 

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve, pogotovo one koji su u fenofazi nicanja i ukoliko utvrde prisustvo 1-2 imaga/m2 primene insekticide za njihovo suzbijanje.

S obzirom da u našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje kukuruzne pipe, prema EPPO standardu PP 2/17(1) mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 6.5.2022 ‎(5)
Zaštita suncokreta6.5.2022 14:48Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)

Na teritoriji RC Pančevo usevi  suncokreta se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazi od klijanja, kotiledoni probijaju površinu zemlje do dva lista (prvi par) razvijena  (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva suncokreta registrovano je prisustvo imaga kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) kao i simptoma oštećenja na listovima od njihove ishrane.

Kukuruzna pipa je polifagna štetočina, koja pored kukuruza oštećuje i suncokret. Ona se uglavnom krije ispod grudvice zemlje i u najtoplijem delu dana se pokreće i izgriza vegetacionu kupu biljke koja izlazi iz površine zemlje, stalno lišće i stabljiku.

U većoj brojnosti se  javlja kada je suvo i toplo proleće i tada može dovesti do većeg proređivanja sklopa biljaka, a najopasnija je u periodu od nicanja biljke do razvoja 1-2 lista.

Proizvođačima se preporučuje da obiđu useve suncokreta u najtoplijem delu dana i ukoliko registruju  od 1 do 2 imaga kukuruzne pipe po m2 sprovedu  tretman insekticidima.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje kukuruzne pipe. Za suzbijanje navedene štetočine može se preporučiti primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin koja se, prema EPPO standardu PP 2/17(1), koristi za suzbijanje ove štetočine u usevu kukuruza.

Region: Pančevo
1 - 10 Next