Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > suncokret  

Web Part Page Title Bar image
suncokret

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.3.2020 ‎(2)
Setva suncokreta - preventivne mere13.3.2020 13:16Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi)

Na teritoriji RC Pančevo uskoro će započeti setva suncokreta.

U cilju mera kontrole najznačajnijih prouzokovača bolesti suncokreta, a to su: plamenjača suncokreta (Plasmopara helianthi), bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum),  sivo mrka pegavost (Phomopsis heliathi), mrka pegavost (Alternaria helianthi) i crna pegavost (Phoma mecdonaldi), proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera.

 

 

Najvažnija agrotehnička mera u proizvodnji suncokreta, koja ima najveći uticaj na zdravstveno stanje useva,  je plodored od najmanje 5 godina. Pored pravilne rotacije useva važne su i druge mere u koje spadaju: izbor manje osetljivih hibrida na pomenute bolesti, setva sertifikovanog semena, smanjena zakorovljenost parcela, izbalansirano đubrenje (naročito azotom), uništavanje samoniklih biljaka suncokreta i uklanjanje zaraženih biljaka (u kontroli plamenjače) i dr.

Region: Pančevo
Setva suncokreta - preventivne mere13.3.2020 9:12Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
U narednom periodu započinje setva suncokreta, te se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje sprovođenje svih preventivnih mera koje mogu značajno doprineti boljem zdravstvenom stanju useva u tekućoj godini.
 
Najznačajnija agrotehnička mera u proizvodnji suncokreta sa aspekta zdravstevnog stanja useva je plodored, minimum petogodišnji, jer pravilna rotacija useva smanjuje potencijalne štete od prouzrokovača oboljenja suncokreta kao što su:
Sclerotinia sclerotiorum, prouzrokovač bele truleži,
Phomopsis helianthi, prouzokovač sivo mrke pegavosti,
Plasmopara helianthi, prouzrokovač plamenjače,
Alternari helianthi , prouzrokovač mrke pegavosti,
Phoma macdonaldi, prouzrokovač crne pegavosti.
 
Picture
 
Na fotografiji su prikazane sklerocije gljive koja prouzrokuje belu trulež suncokreta. Sklerocije služe za održavanje parazita u prirodi i mogu ostati vitalne u zemljištu 3-8 godina. Takođe, veoma značajan patogen u proizvodnji suncokreta, prouzrokovač plamenjače, može da se održava duži niz godina (i do 14 godina) u zemljištu u formi oospora koje kasnije predstavljaju izvor zaraze.
 
Pored plodoreda, u ovom periodu, preporučuje se i setva manje osetljivih hibrida na patogene i setva sertifikovanog semena.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 12.3.2020 ‎(3)
Preventivne mere u kontroli prouzrokovača bolesti na suncokretu12.3.2020 16:09Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
 

S obzirom da sledi setva suncokreta obaveštavamo proizvođače da obrate pažnju na odabir parcela za ovogodišnju setvu!

Na teritoriji rada regionalnog centra Zrenjanin, tokom poslednje tri godine (2017-2019) registrovana je intenzivnija pojava plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi) u odnosu na period pre toga. Takođe, značajne su u proizvodnji bile i druge bolesti tipa truleži (bela trulež - Sclerotinia sclerotiorum) i pegavosti (sivo mrka pegavost suncokreta - Phomopsis helianthi, mrka pegavosti - Alternaria helianthi, crna pegavost suncokreta - Phoma macdonaldi). Pojava bele tuleži i mrke pegavosti je bila značajna u 2018. i 2019. godini.

Reproduktivni organi gljiva ostaju vitalni u zemljištu duži niz godina i ukoliko vremenski uslovi budu povoljni do infekcije useva može doći u kritičnim fazama razvoja suncokreta (za plamenjaču je to period tokom klijanja i nicanja kad se javljaju primarni simptomi a kasnije tokom rasta suncokreta nastaju sekundarne infekcije, a za bolesti tipa truleži kritična faza za infekciju je period  butonizacije-cvetanja a simptomi se ispoljavaju  tokom sazrevanja suncokreta).

U pojedinim kritičnim fazama je veoma teško izvršiti fungicidni tretman zbog porasta biljaka te je veoma značajna mera u kontroli navedenih patogena pravilan plodored. Petopoljni plodored u proizvodnji suncokreta je ključna mera u kontroli prouzrokovača bolesti!

U ostale preventivne mere spadaju:

smanjena zakorovljenost parcela, adekvatan unos hraniva (naročito azota), setva zdravog semena,  setva manje osetljivih hibrida i dr.

Fotografije iz prethodne vegetacije:
 
 
 
 
 
 
Region: Zrenjanin
Preventivne mere u kontroli oboljenja suncokreta12.3.2020 13:35Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum)

U proizvodnji suncokreta na području Srbije, u poslednjih nekoliko godina je sve izraženija pojava plamenjače suncokreta (Plasmopara helianthi).  Jedan od najznačajnijih razloga za takvo stanje je uzak plodored u kom se gaji suncokret.

Fotografije sa simptomima plamenjače suncokreta iz ranijih vegetacija

S obzirom da će setva suncokreta uskoro započeti, proizvođačima suncokreta se preporučuje da preduzmu sve raspoložive preventivne mere u kontroli kako plamenjače suncokreta tako i drugih značajnih oboljenja (Sclerotinia sclerotiorum, Phomopsis helianthi i dr.):

 • plodored od najmanje 5 godina – izuzetno važna mera!
 • izbor manje osetljivih hibrida za setvu
 • setva sertifikovanog semena
 • uništavanje samoniklih biljaka suncokreta kao i uklanjanje zaraženih biljaka sa parcele (kod plamenjače)
 • izbalansirano ishrana azotnim đubrivima
Region: Svi regioni
Preventivne mere u proizvodnji suncokreta12.3.2020 9:57Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
U proizvodnji suncokreta u regionu Vršca, redovno se javljaju sledeći patogeni:  
 • Plasmopara helianthi - prouzrokovač plamenjače suncokreta
 • Sclerotinia sclerotiorum - prouzrokovač bele truleži
 • Phomopsis helianthi - prouzokovač sivo mrke pegavosti suncokreta
 • Alternari helianthi - prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta
 • Phoma macdonaldi - prouzrokovač crne pegavosti suncokreta

U poslednjih nekoliko godina, veliki problem u proizvodnji jeste pojava plamenjače suncokreta. Jedan od značajnih uzroka učestalije pojave i nastanka štete od plamenjače jeste uzak plodored koji je posebno izražen tamo gde se zbog nekvalitetnog zemljišta suncokret gaji u plodoredu užem od 5 godina.

Uoči početka setve suncokreta, preporuka proizvođačima je da preduzmu sve raspoložive preventivne mere kako bi se sprečila pojava  plamenjače i drugih značajnih oboljenja:  

 • plodored od najmanje 5 godina - najvažnija mera!
 • izbor manje osetljivih hibrida za setvu - odnosi se najviše na prouzrokovača plamenjače i sivo mrke pegavosti suncokreta 
 • setva zdravog semena
 • uništavanje samoniklih biljaka suncokreta kao i uklanjanje zaraženih biljaka sa parcele (plamenjača)
 • izbalansirano ishrana azotnim đubrivima

Važno je napomenuti da pri izboru kultura treba imati u vidu da soja,suncokret i uljana repica imaju zajedničkog patogena (bela trulež- Sclerotinia sclerotiorum) te i ove biljne kulture  treba uzeti u obzir pri formiranju plodoreda.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 18.6.2019 ‎(1)
Stičkov šarenjak18.6.2019 11:29Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Od sredine prošle nedelje registruje se izuzetno velika brojnost leptira stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na raznim biljkama. Ovaj dnevni leptir je migratorna i polifagna vrsta koja dolazi u naše krajeve sa juga. 

Štete pričinjavaju larve hraneći se lišćem kako korovskih vrsta (palamida, čičak, stričak i druge) tako i gajenih biljaka (soja, pasulj, boranija, grašak, duvan, suncokret i druge). Pri visokoj brojnosti larvi, može doći do golobrsta useva.

U vizuelnim pregledima useva soje, utvrđeno je prisustvo jaja stričkovog šarenjaka na do 100% biljaka, dok su larve prisutne na do 65% biljaka. U narednim danima se očekuje masovno piljenje larvi.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva  na prisustvo larvi stričkovog šarenjaka. Ukoliko se registruje prisustvo larvi koje ukazuje na mogućnost golobrsta, preporučuje se primena insekticida na bazi aktivnih materija hlorpirifos+cipermetrin. Pored hemijskih mera zaštite, važno je i suzbijanje korovskih biljaka koje su domaćini ovoj štetočini.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 4.6.2019 ‎(1)
Plamenjača u usevima suncokreta4.6.2019 14:27Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi suncokreta se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno do početka izduživanja stabljike (BBCH 18 – 30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače suncokreta (prouzrokovač Plasmopara halstedii). Nestabilno vreme, sa čestim padavinama i povoljnim temperaturama, uticalo je na pojavu primarnih infekcija.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko se uoče biljke sa simptomima navedenog patogena neophodno je njihovo mehaničko uklanjanje, kako ne bi došlo do sekundarnih infekcija.

Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi a.m. Metalaksil M + mankozeb (Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa) u količini 2,5 kg/ha.

Najvažnija mera kojom se smanjuje rizik od pojave plamenjače je poštovanje plodoreda (najmanje 5 godina), kao i setva tolerantnih hibrida.

Simptom plamenjače

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.5.2019 ‎(1)
Pojava plamenjače na suncokretu 31.5.2019 13:36Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Pančevo usevi suncokreta se, u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi od 8 listova razvijeno do početak izduživanja stabljike (BBCH 18-30).

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo  simptoma plamenjače suncokreta (Plasmopara halstedii). Nestabilno vreme sa padavinama i povoljne temperature uticale su na pojavu primarnih infekcija.

 

 

 

Osovne mere suzbijanja plamenjače suncokreta su preventivne a to su: poštovanje plodoreda (razmak u setvi 5 godina), setva tretiranog semena i setva otpornih hibrida.

 

Ukoliko se registruje prisustvo simptoma plamenjače proizvođačima se preporučuje mehaničko uklanjanje zaraženih biljaka radi sprečavanja sekundarnih infekcija. Hemijsko suzbijanje može se sprovesti fungicidima na bazi aktivnih materija metalaksi-M + mankozeb (Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa) u količini 2,5 kg/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(1)
Pamukova sovica10.7.2018 11:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

U poslednjih nedelju dana, na feromonskim klopkama beleže se izuzetno visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice. U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice. Procenat biljaka sa položenim jajma prelazi na nekim lokalitetima čak i 50%.

 

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti neki od registrovanih insekticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 4.6.2018 ‎(1)
Tretman u suncokretu4.6.2018 14:54Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi)

Na terenu RC Zrenjanin, usevi suncokreta se nalaze u fazi od početka butonizacije do sredine butonizacije.

Meteorološki uslovi (česte padavine) tokom intenzivnog porasta suncokreta, a naročito u osetljivoj fazi butonizacije,  mogu uticati na razvoj i pojavu simptoma bolesti. Patogeni koji se redovno javljaju na terenu RC Zrenjanin su:

Sclerotinia sclerotiorum (prouzrokovač bele truleži),

Alternaria helianthi (prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta),

Phoma macdonaldi (prouzrokovač crne pegavosti suncokreta),

Phomopsisi sppDiaporthe spp (prouzrokovač sivo – mrke pegavosti stabla suncokreta).

S obzirom na osetljivu fazu razvoja useva, najavu nestabilnog vremena i prisustvo infektivnog materijala, preporuka proizvođačima je da sprovedu preventivni tretman  nekim od registrovanih preparata:

Acanto plus (a.m. pikoksitrobin + ciprokonazol) 0, 6 – 0, 8 l ha;

Kubik (a.m. iprodion + karbendazim) 2, 5 l/ha;

Retengo (a.m. piraklostrobin) 0,5 - 1 l/ha;

Amistar extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0, 8 – 1 l/ha.

Faza razvoja

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next