Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > suncokret  

Web Part Page Title Bar image
suncokret

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.6.2019 ‎(1)
Stičkov šarenjak18.6.2019 11:29Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Od sredine prošle nedelje registruje se izuzetno velika brojnost leptira stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na raznim biljkama. Ovaj dnevni leptir je migratorna i polifagna vrsta koja dolazi u naše krajeve sa juga. 

Štete pričinjavaju larve hraneći se lišćem kako korovskih vrsta (palamida, čičak, stričak i druge) tako i gajenih biljaka (soja, pasulj, boranija, grašak, duvan, suncokret i druge). Pri visokoj brojnosti larvi, može doći do golobrsta useva.

U vizuelnim pregledima useva soje, utvrđeno je prisustvo jaja stričkovog šarenjaka na do 100% biljaka, dok su larve prisutne na do 65% biljaka. U narednim danima se očekuje masovno piljenje larvi.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva  na prisustvo larvi stričkovog šarenjaka. Ukoliko se registruje prisustvo larvi koje ukazuje na mogućnost golobrsta, preporučuje se primena insekticida na bazi aktivnih materija hlorpirifos+cipermetrin. Pored hemijskih mera zaštite, važno je i suzbijanje korovskih biljaka koje su domaćini ovoj štetočini.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 4.6.2019 ‎(1)
Plamenjača u usevima suncokreta4.6.2019 14:27Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi suncokreta se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno do početka izduživanja stabljike (BBCH 18 – 30).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače suncokreta (prouzrokovač Plasmopara halstedii). Nestabilno vreme, sa čestim padavinama i povoljnim temperaturama, uticalo je na pojavu primarnih infekcija.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko se uoče biljke sa simptomima navedenog patogena neophodno je njihovo mehaničko uklanjanje, kako ne bi došlo do sekundarnih infekcija.

Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi a.m. Metalaksil M + mankozeb (Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa) u količini 2,5 kg/ha.

Najvažnija mera kojom se smanjuje rizik od pojave plamenjače je poštovanje plodoreda (najmanje 5 godina), kao i setva tolerantnih hibrida.

Simptom plamenjače

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.5.2019 ‎(1)
Pojava plamenjače na suncokretu 31.5.2019 13:36Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Pančevo usevi suncokreta se, u zavisnosti od sorte, nalaze u fenofazi od 8 listova razvijeno do početak izduživanja stabljike (BBCH 18-30).

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo  simptoma plamenjače suncokreta (Plasmopara halstedii). Nestabilno vreme sa padavinama i povoljne temperature uticale su na pojavu primarnih infekcija.

 

 

 

Osovne mere suzbijanja plamenjače suncokreta su preventivne a to su: poštovanje plodoreda (razmak u setvi 5 godina), setva tretiranog semena i setva otpornih hibrida.

 

Ukoliko se registruje prisustvo simptoma plamenjače proizvođačima se preporučuje mehaničko uklanjanje zaraženih biljaka radi sprečavanja sekundarnih infekcija. Hemijsko suzbijanje može se sprovesti fungicidima na bazi aktivnih materija metalaksi-M + mankozeb (Ridomil Gold MZ 68 WG, Alijansa) u količini 2,5 kg/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(1)
Pamukova sovica10.7.2018 11:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

U poslednjih nedelju dana, na feromonskim klopkama beleže se izuzetno visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice. U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice. Procenat biljaka sa položenim jajma prelazi na nekim lokalitetima čak i 50%.

 

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti neki od registrovanih insekticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 4.6.2018 ‎(1)
Tretman u suncokretu4.6.2018 14:54Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi)

Na terenu RC Zrenjanin, usevi suncokreta se nalaze u fazi od početka butonizacije do sredine butonizacije.

Meteorološki uslovi (česte padavine) tokom intenzivnog porasta suncokreta, a naročito u osetljivoj fazi butonizacije,  mogu uticati na razvoj i pojavu simptoma bolesti. Patogeni koji se redovno javljaju na terenu RC Zrenjanin su:

Sclerotinia sclerotiorum (prouzrokovač bele truleži),

Alternaria helianthi (prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta),

Phoma macdonaldi (prouzrokovač crne pegavosti suncokreta),

Phomopsisi sppDiaporthe spp (prouzrokovač sivo – mrke pegavosti stabla suncokreta).

S obzirom na osetljivu fazu razvoja useva, najavu nestabilnog vremena i prisustvo infektivnog materijala, preporuka proizvođačima je da sprovedu preventivni tretman  nekim od registrovanih preparata:

Acanto plus (a.m. pikoksitrobin + ciprokonazol) 0, 6 – 0, 8 l ha;

Kubik (a.m. iprodion + karbendazim) 2, 5 l/ha;

Retengo (a.m. piraklostrobin) 0,5 - 1 l/ha;

Amistar extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0, 8 – 1 l/ha.

Faza razvoja

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(2)
Pojava plamenjače na suncokretu2.6.2017 14:45Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na lokalitetu RC Pančevo suncokret se, u zavisnosti od sorte, nalazi u fenofazi od 8 listova razvijeno do početak izduživanja stabljike (BBCH 18-30). Vizuelnim pregledom utvrdili smo prisustvo  simptoma plamenjače (Plasmopara halstedii). Česte kiše, posebno u periodu posle setve uticale su na pojavu primarnih infekcija.

Slika 1: Simptomi plamenjače suncokreta (Plasmopara halstedii)

 

Proizvođačima se preporučuje da uništavaju biljke sa simptomima plamenjače jer su one vrlo značajan izvor sekundarnih infekcija .

Od hemijskih mera preporučuje se tretiranje preparatom Ridomil Gold MZ 68 WG (metalaksil-M + mankozeb)  2,5 kg/ha.

Region: Pančevo
Pojava plamenjače na suncokretu2.6.2017 12:51Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
Na području delovanja RC Kikinda, suncokret se nalazi su fenofazi razvoja BBCH 16-17 ( razvijeno 7 do 8 listova po biljci ) u zavisnosti od roka setve.
 
Pregledom useva na lokalitetima ( Kikinda, Mokrin ) registrovane su biljke sa simptomima plamenjače ( prouzrokovač Plasmopara helianthi ).
 
Infekcija nastaje u periodu klijanja i nicanja useva, stablo je niže u odnosu na zdrave biljke, sa kraćim internodijama i zadebljalo. Sa naličja zaraženih listova pojavljuje se beličasta navlaka konidiofora sa konidijama.
 
Preporuka proizvođačima je pregled parcela i ukoliko se ustanove ovakve biljke potrebno ih je mehanički ukloniti kako ne bi došlo do sekundarnih infekcija. Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije metalaksil-M.
 
Najvažnija mera kojom se smanjuje rizik od pojave plamenjače je poštovanje plodoreda ( najmanje 5 godina ) kao i setva tolerantnih hibrida.
 
  
velika slika                                 velika slika
 
                      
                              velika slika
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 31.5.2017 ‎(1)
Plamenjača suncokreta31.5.2017 16:38Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Zrenjanin suncokret se nalazi u fazi BBCH 18, razvijeno 8 i više listova.

Vizuelnim pregledom suncokreta na više lokaliteta (Lukićevo, Hetin, Perlez) uočene su biljke sa simptomima plamenjače (pruzrokovač Plasmopara helianthi) na različitim hibridima.

Prohladno vreme i česte kiše, posebno u periodu 2-3 nedelje posle setve (u fazi klijanja i nicanja useva), uticale su na pojavu primarnih infekcija.

Preporuka proizvođačima suncokreta je da pregledaju parcele i ukoliko uoče biljke sa simptomima plamenjače, neophodno je njihovo mehaničko uklanjanje zbog sprečavanja  sekundarnih infekcija. Hemijsko suzbijanje plamenjače može se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije metalaksil-M.

Osnovne mere suzbijanja plamenjače suncokreta su preventivne: pridržavanje plodoreda (razmak u setvi 5 god), setva tretiranog semena i setva otpornih hibrida.

simptomi plamenjače suncokreta

navlaka micelije na naličju lista

konidiofora i konidija gljive

 

kondiofora i konidija gljive

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.5.2016 ‎(1)
Suncokret- plamenjača 31.5.2016 21:28Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Vizuelnim pregledom suncokreta (lok.Perlez) uočene biljke sa simptomima plamenjače (pruzrokovač Plasmopara helianthi) Ispoljena zakržljalost u odnosu na zdrave biljke. Lišće zaraženih biljaka je deformisano, zadebljalo, mozaično, na njegovom naličju se formira gusta navlaka od micelije konidiofora i konidija gljive.Prohladno vreme i česte kiše posebno u periodu 2-3 nedelje posle setve,u fazi klijanja i nicanja useva, uticale su na pojavu primarne infekcije.

Preporuka proizvođačima suncokreta je da pregledaju parcele.Ukoliko se uoče biljke sa simptomima plamenjače neophodno je njihovo mehaničko uklanjanje zbog širenja sekundarne infekcije, a po potrebi tretman se može obaviti fungicidima na bazi a.m. metalaksila

Osnovne mere suzbijanja su preventivne:prdržavanje plodoreda (razmak u setvi 5 god),setva tretiranog semena,setva otpornih hibrida

Slika 1:simptomi plamenjače suncokreta

velika slika

Slika 2:navlaka micelije na naličju lista

velika slika

Slika 3: konidiofora i konidija gljive

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.5.2016 ‎(1)
Vaši u suncokretu20.5.2016 20:59Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Vizuelnim pregledom proizvodnje suncokreta( lokalitet Torak,hibrid NK Kondi ,setva 12.04.)uočena faza po BBCH skali 15(dva do tri para listova) uočeno prisustvo crne vaši (Aphis fabae) na naličju lista.U toku je naseljavanje  vaši u usev  suncokreta ,te imamo prisustvo biljaka sa pojedinačnim  primercima i biljke sa kolonijma vaši koje su prouzrokovale  zaostajanje biljka u rastu .

Preporuka proizvođačima suncokreta je da obiđu parcele pod suncokretom i registruju intenzitet prisustva vaši

Za suzbijanje vaši registrovan u suncokretu insekticid Calypso 480 SC (a.m.tiakloprid) 0,07-0,1l/ha

Slika 1:faza suncokreta

velika slika

Slika 2: veoma brojna kolonija vaši na suncokretu

velika slika

 

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next