Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > suncokret  

Web Part Page Title Bar image
suncokret

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(2)
Pojava plamenjače na suncokretu2.6.2017 14:45Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na lokalitetu RC Pančevo suncokret se, u zavisnosti od sorte, nalazi u fenofazi od 8 listova razvijeno do početak izduživanja stabljike (BBCH 18-30). Vizuelnim pregledom utvrdili smo prisustvo  simptoma plamenjače (Plasmopara halstedii). Česte kiše, posebno u periodu posle setve uticale su na pojavu primarnih infekcija.

Slika 1: Simptomi plamenjače suncokreta (Plasmopara halstedii)

 

Proizvođačima se preporučuje da uništavaju biljke sa simptomima plamenjače jer su one vrlo značajan izvor sekundarnih infekcija .

Od hemijskih mera preporučuje se tretiranje preparatom Ridomil Gold MZ 68 WG (metalaksil-M + mankozeb)  2,5 kg/ha.

Region: Pančevo
Pojava plamenjače na suncokretu2.6.2017 12:51Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)
Na području delovanja RC Kikinda, suncokret se nalazi su fenofazi razvoja BBCH 16-17 ( razvijeno 7 do 8 listova po biljci ) u zavisnosti od roka setve.
 
Pregledom useva na lokalitetima ( Kikinda, Mokrin ) registrovane su biljke sa simptomima plamenjače ( prouzrokovač Plasmopara helianthi ).
 
Infekcija nastaje u periodu klijanja i nicanja useva, stablo je niže u odnosu na zdrave biljke, sa kraćim internodijama i zadebljalo. Sa naličja zaraženih listova pojavljuje se beličasta navlaka konidiofora sa konidijama.
 
Preporuka proizvođačima je pregled parcela i ukoliko se ustanove ovakve biljke potrebno ih je mehanički ukloniti kako ne bi došlo do sekundarnih infekcija. Hemijske mere kontrole mogu se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije metalaksil-M.
 
Najvažnija mera kojom se smanjuje rizik od pojave plamenjače je poštovanje plodoreda ( najmanje 5 godina ) kao i setva tolerantnih hibrida.
 
  
velika slika                                 velika slika
 
                      
                              velika slika
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 31.5.2017 ‎(1)
Plamenjača suncokreta31.5.2017 16:38Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na teritoriji RC Zrenjanin suncokret se nalazi u fazi BBCH 18, razvijeno 8 i više listova.

Vizuelnim pregledom suncokreta na više lokaliteta (Lukićevo, Hetin, Perlez) uočene su biljke sa simptomima plamenjače (pruzrokovač Plasmopara helianthi) na različitim hibridima.

Prohladno vreme i česte kiše, posebno u periodu 2-3 nedelje posle setve (u fazi klijanja i nicanja useva), uticale su na pojavu primarnih infekcija.

Preporuka proizvođačima suncokreta je da pregledaju parcele i ukoliko uoče biljke sa simptomima plamenjače, neophodno je njihovo mehaničko uklanjanje zbog sprečavanja  sekundarnih infekcija. Hemijsko suzbijanje plamenjače može se sprovesti preparatima na bazi aktivne materije metalaksil-M.

Osnovne mere suzbijanja plamenjače suncokreta su preventivne: pridržavanje plodoreda (razmak u setvi 5 god), setva tretiranog semena i setva otpornih hibrida.

simptomi plamenjače suncokreta

navlaka micelije na naličju lista

konidiofora i konidija gljive

 

kondiofora i konidija gljive

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.5.2016 ‎(1)
Suncokret- plamenjača 31.5.2016 21:28Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Vizuelnim pregledom suncokreta (lok.Perlez) uočene biljke sa simptomima plamenjače (pruzrokovač Plasmopara helianthi) Ispoljena zakržljalost u odnosu na zdrave biljke. Lišće zaraženih biljaka je deformisano, zadebljalo, mozaično, na njegovom naličju se formira gusta navlaka od micelije konidiofora i konidija gljive.Prohladno vreme i česte kiše posebno u periodu 2-3 nedelje posle setve,u fazi klijanja i nicanja useva, uticale su na pojavu primarne infekcije.

Preporuka proizvođačima suncokreta je da pregledaju parcele.Ukoliko se uoče biljke sa simptomima plamenjače neophodno je njihovo mehaničko uklanjanje zbog širenja sekundarne infekcije, a po potrebi tretman se može obaviti fungicidima na bazi a.m. metalaksila

Osnovne mere suzbijanja su preventivne:prdržavanje plodoreda (razmak u setvi 5 god),setva tretiranog semena,setva otpornih hibrida

Slika 1:simptomi plamenjače suncokreta

velika slika

Slika 2:navlaka micelije na naličju lista

velika slika

Slika 3: konidiofora i konidija gljive

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.5.2016 ‎(1)
Vaši u suncokretu20.5.2016 20:59Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Vizuelnim pregledom proizvodnje suncokreta( lokalitet Torak,hibrid NK Kondi ,setva 12.04.)uočena faza po BBCH skali 15(dva do tri para listova) uočeno prisustvo crne vaši (Aphis fabae) na naličju lista.U toku je naseljavanje  vaši u usev  suncokreta ,te imamo prisustvo biljaka sa pojedinačnim  primercima i biljke sa kolonijma vaši koje su prouzrokovale  zaostajanje biljka u rastu .

Preporuka proizvođačima suncokreta je da obiđu parcele pod suncokretom i registruju intenzitet prisustva vaši

Za suzbijanje vaši registrovan u suncokretu insekticid Calypso 480 SC (a.m.tiakloprid) 0,07-0,1l/ha

Slika 1:faza suncokreta

velika slika

Slika 2: veoma brojna kolonija vaši na suncokretu

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.6.2015 ‎(1)
 Sovice i u usevu suncokreta i kukuruza5.6.2015 14:49Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Na području RC Vrbas, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo i oštećenja od larvi sovice gama, Autographa gama, u usevu suncokreta, hibrid Rimi, na 55% biljaka( na svakoj biljci prisutne više od dve larvi). Pregledom useva merkantilnog kukuruza, uočene su larve stričkovog šarenjaka, Vanessa cardui. Preporuka je poljoprivrednim proizvođačima da intenziviraju preglede useva, radi utvrđivanja kritičnog praga za insekticidni tretman insekticidima na bazi hlorpirifosa ili cipermetrina
 
larva stričkovog šarenjaka na listu kukuruza
 
larva sovice gama na listu suncokreta
 
larva sovice gama
 
oštećenja od sovica na listu suncokreta
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 4.6.2015 ‎(1)
Štetočine na ratarskim usevima4.6.2015 15:43Sovice gama (autographa gamma); Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na svim lokalitetima RC Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva soje uočeno je prisustvo larvi Vanessa cardui-stričkov šarenjak.

Larve štetočine su različitog razvojnog stadijuma, svojom ishranom prave veće ili manje izgrzotine na listu.Takođe formiraju i ispredak savijaju list i tu se nalaze skrivene.

larva stričkovog šarenjaka

Prisutne su i larve Autographa gamma na listovima koje takođe prave oštećenja.

larva Autographa gamma

Intezitet napada štetočina je različit od parcele do parcele.

Na parcelama soje koje smo danas pregledali nalazi se od 5-30% napadnutih biljka.

Naročito je bitno suzbiti korovske biljke na kojima se hrane (palamida, čičak, tatula, pepeljuga, štir)

Osim soje koja je najčešći domaćin larve se mogu naći i na suncokretu, krompiru, duvanu.

 

Preporučuje se proizvođačima obilazak parcela i tretman insekticidima ukoliko je prisustvo larvi u većem procentu.

Tretman izvesti insekticidima na bazi :

a.m.hlorpirifos + cipermetrin preparat-Nurell D,Konzul u dozi 1,5 l/ha

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 3.6.2015 ‎(1)
Vanessa cardui ( Stričkov šarenjak)3.6.2015 14:30Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na lokalitetu Stara Moravica, u usevu  soje (sorta :Wendy, faza razvoja : 14.četiri lista razvijena   BBCH skala), vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo gusenica stričkovog šarenjaka  (Vanessa cardui), u brojnosti od 1-2 gusenice/biljci. Ovo je polifagna štetočina. Migratorna je vrsta.

Gusjenice se hrane na biljkama iz porodice Asteraceae, Malvaceae i Fabaceae te s korovskih  biljka (stričak, palamida, čičak) prelaze na kulturne biljke. Oštećuju soju, suncokret, kukuruz, lucerku,pasulj, duvan, izgrizajući i zapredajući lišće. Pri masovnoj pojavi nastaje golobrst useva u vidu oaza po polju.

Gradacije ove štetočine su povremene i neredovne.

 

Vanessa cardui larva na soji

 

Vanessa cardui larva na suncokretu

 

Preporuka za proizvođače: neophodno je pregledati useve (soja, suncokret, kukuruz). Najvažniju agrotehničku meru predstavlja uništavanje korova (strička, palamide i čička) na poljima pod sojom i drugim ugroženim kulturama, koje, u godinama masovne pojave leptira, moraju biti čiste od navedenih spontanih biljaka.
S obzirom da Vanessa cardui ima 2-3 generacije godišnje ,  na ugroženim površinama neophodno je uraditi hemijsko suzbijanje sa  :
  • Nurelle - D , Konzul ( a.m. hlorpirifos + cipermetrin) 1,5 l/ha
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 30.4.2015 ‎(1)
Suncokret30.4.2015 17:56Popac (acheta deserta)

Usev suncokreta se nalazi u fazi kotiledona (zavisno od rokova setve) Zbog perioda hladnog vremena suncokret rano posejan je otežano  i sporo nicao.Vizuelnim pregledom suncokreta (lokalitet Torak)uočili smo prisustvo stepskog popca (Acheta deserta) koji pravi štete presecanjem kotiledona suncokreta.Obavezno obići parcele,naročito su ugroženi usevi gde je bila loša predsetvena priprema zemljišta sa dosta žetvenih ostataka . Dalja dinamika pojave i intenzitet ishrane zavisiće od visine temperatura(više temperature - ishrana popca biće intenzivnija).

Slika 1:faza suncokreta

velika slika

Slika 2:imago popca

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 18.9.2014 ‎(1)
Zdravstveno stanje postrnog suncokreta18.9.2014 14:24SVI

Vizuelnim pregledom postrnog merkantilnog suncokreta, hibrid Maisadour 83R, 34ha, 87 BBCH skale( fiziološka zrelost), lokalitet u Crvenki, registrovani su simptomi bele truleži, Sclerotinia sclerotiorum, na glavama suncokreta na 50% biljaka vidi prilog. S obzirom da je drugi deo vegetacije bio sa padavinama iznad proseka, došlo je do razvijanja infekcije na glavama suncokreta. Inficirane glavice trunu delimično ili potpuno, a seme iz njih ispada. Na semenu se formira bela micelijska navlaka sa sklerocijama. Za širenje infekcije od izuzetnog značaja su duži, kišni periodi, sa visokom relativnom vlagom vazduha. Glavne mere borbe u ovoj fazi bolesti su uklanjanje obolelih glava ( ako je u pitanju semenski usev ); na parcelama gde je došlo do jače pojave, ne gajiti suncokret narednih deset godina (pomoću sklerocija gljiva može čuvati vitalnost deset godina ).

Na pregledanim glavicama suncokreta uočavaju se larve stričkovog šarenjaka, Vanessa cardui.

Ne preporučuju se mere zaštite u ovoj fazi useva.

 

simptomi na glavici, Sclerotinia s.

bela, vunasta micelija, Sclerotinia s.

hife Sclerotinia s.

larva Vanessa cardui na listu suncokreta

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 4.9.2014 ‎(1)
Prisustvo volovoda u usevu suncokreta4.9.2014 13:43Volovod (orobanche spp.)
  Na lokalitetu Izbište i Zagajica na više parcela pod suncokretom je registrovano prisustvo parazitne cvetnice volovod - Orobanche spp.U ovom regionu je volovod redovno prisutan.U usevima ove a i prethodnih proizvodnih godina nema značajne populacije volovoda,prisutni su pojedinačni primerci bez uticaja na smanjenje prinosa suncokreta.Monitoring je bitan zbog stalne pojave novih rasa ovog parazita.
 
Osnovne mere borbe protiv volovoda su:
- plodored (najmanje 5 godina)
- setva hibrida tolerantnih na većinu rasa
- primena herbicida a.m. imidazolinona kod  hibrida tolerantnih na ovu a.materiju
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 3.9.2014 ‎(1)
Volovod3.9.2014 9:29Volovod (orobanche spp.)

Obilaskom višelokacija(Stajićevo,Orlovat,Lukićevo,Perlez,Torak,Elemir,Melenci, Mihajlovo,)  tokom vegetacije,i u cilju monitoringa volovoda Orobanche cumana pred berbu,nismo uočili značajno prisustvo ove parazitne cvetnice tokom proizvodnje suncokreta 2014.(broj lokaliteta i intenzitet pojave u proizvodnji suncokreta u 2012 i 2013 godini bio znatno dominantniji )

Volovod uočen samo na lokalitetu  Melenci u niskom procentu(malobrojno prisustvo pojedinačnih primeraka volovoda)

Slika:1volovod,lokalitet Melenci

velika slika

Slika2:sadržaj mahune volovoda (zdržava se u zemljištu duži niz godina)

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 1.9.2014 ‎(1)
Problem volovoda kao posledica nepoštovanja plodoreda1.9.2014 13:43Volovod (orobanche spp.)

Na lokalitetu u Liparu, vizuelnim pregledom više parcela posejanih usevom suncokreta, registrovano je prisustvo volovoda-parazitne cvetnice, Orobanche spp. Suncokret se nalazi u fenofazi po BBCH skali 92(prezrelost, više od 90% suve materije).Na ovom lokalitetu volovod je prisutan u usevu suncokreta svake godine, prvenstveno zbog nepoštovanja plodoreda.

Parazitne cvetnice iz roda Orobanche( postoji oko 157 vrsta ), pripadaju ekonomski najznačajnijim parazitima suncokreta. Najviše je prisutna vrsta Orobanche cumana. Simptomi prisustva parazita se manifestuju zaostajanjem u porastu suncokreta, formiranjem manjih glava, često sa šturim zrnima.

Morfologija parazitne cvetnice je prilagođena „životu na račun domaćina“: stablo prosto, nerazgranato, roze ili žute boje, lišće bez hlorofila. Na jednoj biljci može se formirati do 50.000 semena, što govori  o visokom infekcionom potencijalu ovog parazita.

Optimalna temperatura za klijanje i razvoj volovoda je 15-25° C, vlažnost zemljišta 70-85%. Pod povoljnim uslovima, formirana klica volovoda prodire u zemljište, pri dodiru sa korenom domaćina formira haustoriju ( prodire u rizodermis i u drvenasti deo korena ).U ćelijama sprovodnih sudova, parazit formira sisaljke, pomoću kojih crpi biljku domaćina . Koliko će se formirati biljaka volovoda zavisi prvenstveno od osetljivosti sorte, količine inokuluma, vlažnosti zemljišta. Volovod prezimljava u obliku semena, koji je i osnovni izvor inokuluma. Vitalnost zadržava do 12 godina.

Problem volovoda je osim velikog infekcionog potencijala, postojanje više fizioloških rasa . Najefikasniji način suzbijanja volovoda je setva zdravog semena,gajenje otpornih hibrida suncokreta, poštovanje plodoreda ( na ovako zaraženim lokalitetima 10 godina ne treba sejati suncokret ). Postoji mogućnost suzbijanje i hemijskim putem ( hibridi otporni na a.m. imazamoks). Optimalno vreme za primenu herbicida je od trećeg do petog para listova.

Neophodan je konstantan monitoring populacije volovoda, zbog otkrivanja novih rasa parazita.

 

volovod, Orobanche spp.

volovod

izgled useva koji je jako zaražen volovodom

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 15.8.2014 ‎(1)
Suncokret15.8.2014 17:28Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum)

Vizuelnim pregledom suncokreta 15.08.(lokalitet Zlatica,setva 14.04.)iz  različitih kategorija zrenja registrovali smo sledeći intenzitet infekcije bele truleži (prouzrokovač Sclerotinia sclerotiorum ):

Hibridi

Biljke sa simptomima bele truleži korena i stabla(%)

Biljke sa simptomima bele truleži na glavi(%)

Rani

35 do 45

15 do 18,3

 

Srednje rani

11,6 do 53,3

3,3 do 13,3

 

Srednje kasni

26,6 do 28,3

3,3 do 6,6

 

 

-Kod ranih hibrida je prisutan najveći procenat obolelih stabljika i nivo inficiranih glava je najveći.Ifekcija kod obolelih biljka je prisutna i na prednjoj strani glave u vidu bele micelije koja obuhvata zrna u glavi ili uočavamo i mrežaste otvrdle sklerocije (mogu se uočiti i na površini zemlje-otpale sa obolele glave.)Parenhim na obolelim glavama je dezintegrisan i glavice se otresaju pri dodiru)

-Kod srednje ranih hibrida infekcija je na naličju glave na većem broju pregledanih biljka,ali su prisutne i biljke gde je infekcija probila i na prednji deo glave u vidu micelije parazita.

-Kod srednje kasnih hibrida niži nivo infekcije i stable i glave.Na glavi infekcija nije još prisutna unutar parenhima nego samo na perifernom delu naličja glave.

Pregledom suncokreta iz različitih rokova setve, jače izraženi simptomi su u ranijim rokovima setve,ali zdravstvenom stanju useva doprinose i ostale agrotehničke mere(količina unešenih hraniva,pre svega azota,predusev,broj biljaka po jedinici površine,predusev i sl.)

Od velikog uticaja na zdravstveno stanje su bile padavine u osetljivim fazama suncokreta od butonizacije,cvetanja, pa do oplodnje i nalivanja zrna.

Trenutna faza suncokreta je od BBCH 83 (naličje glave žućkasto zeleno,latice zelene seme sa 50% suve materije do BBCH 89 (puna zrelost,latice braon,seme oko 85% suve materije)

Tabelarni prikaz padavina od butonizacije do sazrevanja(od 18.06.do 14.08)

Lokalitet

Padavine

mm/m2

Količina padavina u u avgustu (01.-14.08.)

mm/m2

Lukićevo

276,6

76,6

Torak

326,2

52,2

Sutjeska

342,4

37,2

Novo Miloševo

186,2

42

Mihajlovo

188,6

34

B.Karađorđevo

282

71,8

 

Slika 1:infekcija naličja glave

velika slika

Slika 2:bela micelija na prednjoj strani suncokreta

velika slika

Slika 3:dezintegrisana i potpuno uništena glavica

velika slika

Slika 4:oštećen parenhim glave

velika slika

Slika 5:otvdla sklerocija (na glavici obuhvata zrna)

velika slika

Slika 6:sklerocija na zemlji (nakon propadanja glave otpada i zadržava se u zemljištu)

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 25.7.2014 ‎(1)
Suncokret25.7.2014 2:01Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum)

Vizuelnim pregledom suncokreta uočen porast prisustva bele truleži (prouzrokovač Sclerotinia sclerotiorum ) forma na stablu i korenu.Značajnije prisutni simptomi na hibridima suncokreta iz ranijih rokova setve.Zavisno od lokaliteta i hibrida(i preduzetih agrotehničkih mera) intenzitet infekcije se kreće od 6 do 12 % (raniji rokovi setve) 4 do 5%(kasniji rokovi setve).Simptome bele truleži na glavi suncokreta nismo uočili.

Tabelarni prikaz padavina od butonizacije do precvetavanja-razoj ploda suncokreta(od 18.06.do 25.07)

Lokalitet

Padavine

mm/m2

Količina padavina u poslednja tri dana od 22.do 24.07.

Lukićevo

126,8

21,6

Torak

195,8

56,6

Sutjeska

198

20,2

Novo Miloševo

97,8

3,4

Mihajlovo

91,6

25,2

B.Karađorđevo

132,6

20,8

 

Fenološka faze suncokreta

velika slika

Biljke sa simptomima bele truleži

velika slika

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 14.7.2014 ‎(1)
Bela trulež na suncokretu14.7.2014 18:04Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum)

Izveštaj sa terena

Vizuelnim pregledom suncokreta (lokalitet Torak,setva od 10-15.04.faza puno cvetanje,hibrid Kondi) uočeno prisustvo simptoma bele truleži(prouzrokovač Sclerotinia sclerotiorum)forma na korenu 2%  i forma na stablu 2%

Analiza i prognoza

Biljke sa simptomima se uočavaju na parceli po tome što se prinudno suše(listovi uveli,slabo formirana glava)Na korenu i u osnovi korena suncokreta uočava se bela micelija i prisustvo sklerocija.Kod forme bele truleži na stablu dolazi do oštećenja parenhima gde uočavamo prisustvo sklerocija.Ovako oštećene biljke će polegati ili  se lomiti.Zbog intenzivnih padavina u osetljivim fazama očekujemo i ispoljavanje simptoma bele truleži forma na glavi.Nizak intenzitet infekcije na listu od Alternaria helianthi (prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta) .

Nivo infekcije i ispoljavanje simptoma bolesti na  suncokretu će zavisiti od agrotehničkih mera,osobina hibrida i meteoroloških uslova .

RC PIS Zrenjanin nastavlja da prati intenzitet simptoma bolesti suncokreta u sledećem periodu

Slika 1:simptomi korenske forme

velika slika

Slika 2:sklerocija sa korena

velika slika

Slika 3:simptomi na stablu

velika slika

Slika 4:oštećeno parenhimsko tkivo suncokreta

velika slika

Slika 5:sklerocije iz stabala

velika slika

 

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.7.2014 ‎(1)
Suncokret9.7.2014 17:03Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Prouzrokovač sivo-mrke pegavosti stabla (Phomopsis / Diaporthe spp.)

Vizuelnim pregledom na više lokaliteta uočili smo da se suncokreti na terenu Srednjeg Banata nalaze u fenološkoj fazi od početka pa do punog cvetanja,zavisno od roka setve.Ovaj period je još uvek osetljiv za infekciju patogenima kao što su Sclerotinia sclerotiorum (prouzrokovač bele truleži.)Alternaria helianthi (prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta. Phoma macdonaldi (prouzrokovač crne pegavosti suncokreta), Phomopsis spp.-Diaporthe spp. (prouzrokovač sivo-mrke pegavosti stabla suncokreta)

Na infekciju suncokreta(pored preduzetih agrotehničkih mera ) bitnog uticaja će imati vremenski uslovi.

Faza butonizacije suncokreta registrovana 18.06.

Tabelarni prikaz padavina od butonizacije do cvetanja suncokreta(od 18.06.do 09.07.)

Lokalitet

Padavine

mm/m2

Količina padavina u poslednja dva dana 08 i 09.07.

Lukićevo

67,6

35,2

Torak

98,4

45,8

Sutjeska

107,6

45,6

Novo Miloševo

48,8

17

Mihajlovo

36,6

10,8

B.Karađorđevo

66,4

30,6

 

Slika 1:početak cvetanja

velika slika

Slika 2:puno cvetanje

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 3.7.2014 ‎(1)
Suncokret i jabuka3.7.2014 10:13Sovice gama (autographa gamma); Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis)

Sovice u usevu suncokreta

RCBeograd

Nakon vizuelnog pregleda u usevu suncokreta imamo:

-različite fenofaze u zavinosti od vremena setve;

-na nekoliko lokaliteta (Padinska Skela), da je fenofaza odvajanja cvetne glavice od najmlađih listova (BBCH 55)

-pojavu oštećenja na listovima suncokreta nakon ishrane sovice gama;

-prisustvo larvi sovuce gama (Autographa gamma);

-intenzivno izlovljavanje imaga sovice gama (od 23.6.2014) na feromonskim klopkama na lokalitetu Padinska Skela

Tabela 1. Dinamika leta sovice gama na lokalitetu Padinska Skela u 2014. godini

Datum

Broj imaga

23.06.2014

29

  24.06.2014

 12

  25.06.2014

 6

  26.06.2014

 2

  270.6.2014

 2

  28.06.2014

 1

  30.06.2014

 42

  01.07.2014

 0

  02.07.2014

 5

Slika 1: Faza u razvoju suncokreta i oštećenja od larvi sovice gama

Slika 2. Larva sovice gama na naličju lista suncokreta

RC Beograd nastavlja da prati dinamiku leta sovice gama, pojavu larvi, kao i šteta od njih u cilju signalizacije pravog momenta za insekticidni tretman.

Zaštita jabuke

U proizvodnim zasadima jabuke beležimo:

-fenofazu za sortu Ajdared, plodovi od polovine krajnje veličine do 70% krajnje veličine (BBCH skala 75-77);

-fenofazu za sortu Zlatni delišes, plodovi od polovine krajnje veličine do 60% krajnje veličine (BBCH skala 75);

-faktore spoljne sredine: česte pljuskove, i kolebanja u temperaturama vazduha (niske temperature vazduha u jutarnjim satima, optimalne u popodnevnim satima);

-simptome čađave krastavosti na listu i na plodu (primarne infekcije);

-povoljne uslove spoljne sredine za nastanak sekundarnih infekcija i širenje bolesti na zdrave plodove.

Preporuka je organizovati tretman pre najavljenih padavina (obzirom da je preporučen tretman 25.6.2014)  primenom jednog od preventivnih fungicida:

a.m. metiram (Polyram DF 0,2 % );

a.m. ditianon (Delan 700 WG, 0,07%);

a.m. hlorotalonil (Dakoflo 720 SC, 0,2%) i pridodati fungicid protiv pepelnice jabuke

a.m. sumpor (Kumulus DF, 0,4%)

Odnosno, nakon padavina primenom jednog od sistemičnih fungicida:

a.m. pirimetanil i flukvinkonazol (Clarinet 0,15%);

a.m. pirimetanil  (Pyrus 400 CS,  l,5 /ha);

u kombinaciji sa jednim od navedenih preventivnih fungicida.

 

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 18.6.2014 ‎(1)
Suncokret-Srednji Banat18.6.2014 18:20Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi)

Izveštaj sa terena i prognoza

 Obaveštavamo proizvođače suncokreta da se usev nalazi od početka do sredine faze butonizacije -setve polovinom aprila,odnosno na kraju butonizacije, setve početkom aprila.Upravo je ovo veoma osetljiva fenološka faza za infekciju bolestima

Sclerotinia sclerotiorum (prouzrokovač bele truleži.)Alternaria helianthi (prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta. Phoma macdonaldi (prouzrokovač crne pegavosti suncokreta), Phomopsis spp.-Diaporthe spp. (prouzrokovač sivo-mrke pegavosti stabla suncokreta)

 

Tabelarni prikaz meteoroloških uslova 16-18.06

Lokalitet

Padavine

mm/m2

Srednje dnevne

Temperature 0 C

Relativna vlažnost vazduha%

Lukićevo

13,6

16,57

90,46

Torak

9,4

16,45

86,92

Mihajlovo

5,8

16,56

83,2

Novo Miloševo

7,2

16,96

83,5

Banatsko Karađorđevo

6,8

16,93

87,1

Sutjeska

15

16,76

91,6

 

RC Zrenjanin će pratiti dalje meteorološke uslove u fazi cvetanja suncokreta (i prvu pojavu simptoma pomenutih bolesti)

Preporuka

Pošto je ovo moment za primenu fungicida imajući u vidu osetljivu fazu biljke i zadnji momenat ulaska mehanizacijom u parcele preporuka je proizvođačima suncokreta da obave preventivni tretman registrovanim fungicidima :

 Acanto plus (a.m. pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,8 l/ha

Pictor (a.m.boskalid+dimoksistrobin)0,5 l/ha

Kubik (a.m. iprodion+karbendazim) 2,5 l/ha

Spartac 45-EC (a.m.prohloraz) 1,3 l/ha

Retengo (a.m. piraklostrobin) 1 l/ha

Galofungin (a.m. karbendazim) 1 kg/ha

 

Slika:faza butonizacije

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 16.6.2014 ‎(1)
Zdravstveno stanje suncokreta16.6.2014 14:21Ne odnosi se na specifičan štetni organizam

Na lokalitetu u Srbobranu, u usevu suncokreta, na hibridu Rimi, fenofaza suncokreta po BBCH skali 39 (  9 i više vidljivih, izduženih internodija ), registrovali smo uglaste pege, uglavnom na donjim listovima, koje su okružene žutim oreolom ( rana faza infekcije ). Uzeti uzorci listova su pregledani u laboratoriji, pod mikroskopom, i, uočene su končaste konidije ( piknospore ) sa 3-5 pregrada ( septi ), od prouzrokovača sive pegavosti lista suncokreta, Septoria helianthi.

Parazit koji prouzrokuje sivu pegavost prezimi u biljnim ostacima, u obliku piknida ili stromalnih tvorevina, koji se mogu duže zadržati u polju. Postoji i teorija da se parazit prenosi i semenom, koje je zaraženo. Za razvoj gljive optimalna temperatura je između 18 i 21 stepena C, kao i visoka vlažnost vazduha. Ovo oboljenje nema veći ekonomski značaj, a od mera zaštite preporučuje se plodored, kao i korišćenje zdravog semena.

 

končaste konidije Septoria helianthi

simptomi sive pegavosti na lišću suncokreta

U istom usevu, uočena je i suncokretova strižibuba, Agapanthia dahli. Imago je dug 20 mm, ima jednu generaciju godišnje, a prezimi kao larva. Da bi polno sazreli, hrane se na stabljici i lisnoj dršci, skidajući epidermis, u dužini 10-15 cm, pa ta mesta postaju mrka. Ženke polažu jaja u stabljike suncokreta.( jedna ženka može položiti do 27 jaja).Larve žive u stabljici, oštećujući je, biljke zaostaju u porastu, sklone su prelamanju pri jačem udaru vetra. Kao preporučena mera za uništavanje prezimljujućih larvi strižibuba je, što dublje zaoravanje žetvenih ostataka.

Agapanthia dahli

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 6.6.2014 ‎(1)
Zaštita suncokreta od prouzrokovača bolesti6.6.2014 7:58Prouzrokovač bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum); Prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi); Prouzrokovač crne pegavosti suncokreta (Phoma macdonaldi); Prouzrokovač sivo-mrke pegavosti stabla (Phomopsis / Diaporthe spp.)
Na području delovanja RC Bačka Topola usevi suncokreta se nalaze u sledećim fazama razvoja: od BBCH 32. (druga vidljiva izdužena internodija) do faze BBCH 53. (cvetna glavica počinje odvajanje od mladih listova -lisne latice se razlikuju od listova).
 
 

Prisutne  su povoljne vremenske prilike za razvoj prouzrokovača bolesti suncokreta (umereno visoke temperature, kiša , rosa) od kojih su najznačajniji:

·         Sclerotinia sclerotiorum (prouzrokovač bele truleži) , najčešći oblik oboljenja je korenska forma (od početka do kraja vegetacije) koja se ispoljava venjenjem lišća i prevremenim uvenućem biljaka (nekroza tkiva na prizemnom delu stabla i pojava bele micelijske navlake u vlažnim uslovima); početni simptomi stabljične forme su na uginulim tkivima starijeg lišća i lisnim drškama sa kojih prelaze na stablo. Zaražena tkiva se razmekšavaju i trunu.Bela trulež glavice se ispoljava prvo na dorzalnoj strani u vidu mrkih utonulih pega, između zaraženih semenki javlja se gusta bela micelija koja kasnije prelazi u skeletiranu sklerociju.Količina i učestalost padavina imaju najveći značaj za razvoj ovog obolenja.

·         Alternaria helianthi ( prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta), simptomi: pege na lišću s koncentričnim krugovima , svetlo do tamno mrke boje; pege na lisnim drškama kao i na stablu  su izdužene, tamnomrke boje;na glavici pege su sa dorzalne strane,sočivaste, utonule u tkivo ; prvi simptomi se javljaju s početka cvetanja biljaka;pogoduje joj toplije i vlažnije vreme.

·         Phoma macdonaldi (prouzrokovač crne pegavosti suncokreta), simptomi:pegavost lišća , lisnih drški, stabla i glavice. Najintenzivnija je pegavost lisnih drški ( pege slične kao kod mrke pegavosti) i stabla.Okruglaste, eliptične krupne pege se javljaju na spoju lisnih drški sa stablom ( povećanjem broja pege se spajaju i prstenasto zahvataju stablo). Simptomi se ispoljavaju od cvetanja do kraja vegetacije; pogoduje joj toplo vreme i visoka vlažnost vazduha.

·         Phomopsis spp.-Diaporthe spp. (prouzrokovač sivo-mrke pegavosti stabla suncokreta) prvi simptomi se javljaju posle cvetanja suncokreta , u vidu pojedinačnih mrkih pega na ivicama starijeg lišća , nekroza se širi duž glavnih nerava lišća sve do lisne drške. Najkarakterističniji  simptom je pegavost na stablu (početne pege su sitne i mrke, kasnije se povećavaju, postaju okruglaste sa ivicom mrke boje , dok im je centralni deo siv; posle oplodnje biljaka pege postaju crne, zaraženo tkivo kore se razmekšava što dovodi do lomljenja i poleganja biljaka). Krajnji simptomi se ispoljavaju u vidu uvenuća cele biljke. Intenzitet zaraze najviše zavisi od poklapanja osetljive faze biljaka (od butonizacije do cvetanja) sa povoljnim vremenskim prilikama(  prohladno i vlažno vreme).

Preporuka za proizvođače : pre odluke o primeni fungicida detaljno pregledati useve . Koristiti neki od navedenih fungicida:

·         Acanto plus (a.m. pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,8 l/ha

·         Pictor (a.m.boskalid+dimoksistrobin)0,5 l/ha

·         Kubik (a.m. iprodion+karbendazim) 2,5 l/ha

·         Spartac 45-EC (a.m.prohloraz) 1,3 l/ha

·         Retengo (a.m. piraklostrobin) 1 l/ha

·         Galofungin (a.m. karbendazim) 1 kg/ha

 

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 3.6.2014 ‎(2)
Pojava plamenjače na suncokretu3.6.2014 19:16Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na lokalitetu RC Pančevo vizuelnim pregledom suncokreta utvrdili smo prisustvo prvih simptoma plamenjače (Plasmopara halstedii). Suncokret se, u zavisnosti od sorte, nalazi u fenofazi od 8 listova razvijeno do početak izduživanja stabljike (BBCH 18-30).

Zaraza na listu se prvo javlja pored glavnog nerva u blizini peteljke, a zatim se šiti duž bočne nervature (slike 1).

Slika 1: Simptomi plamenjače suncokreta (Plasmopara halstedii)

Na lišću se formiraju monopodijalno razgranate konidiofore, koje se granaju pod približno pravim uglom. Laboratorijskim pregledom utvrdili smo njihovo prisustvo (slika 2, 3).

Slika 2: Izgled konidija i konidiofora plamenjače suncokreta (Plasmopara halstedii)

Slika 3: Monopodijalno razgranate konidiofore plamenjače suncokreta (Plasmopara halstedii)

Prisustvo vode je kritičan činilac za infekciju suncokreta. Dovoljno je da se slobodna voda zadrži samo nekoliko časova na korenu u vreme nicanja suncokreta da bi došlo do klijanja oospora i zaraze.

Suzbijanje plamenjače suncokreta vrši se agrotehničkim merama, hemijskom zaštitom i gajenjem otpornih sorti. Proizvođačima se preporučuje da uništavaju samonikle biljke jer su one vrlo značajan izvor zaraze. Od hemijskih mera preporučuje se tretiranje preparatom Ridomil Gold MZ 68 WG (metalaksil-M + mankozeb)  2,5 kg/ha.

Region: Pančevo
Zaštita suncokreta3.6.2014 8:48Plamenjača suncokreta (plasmopara halstedii)

Na području delovanja RC Leskovac vizuelnim pregledom površina na kojima je posejan suncokret (fenofaza prema skali BBCH 18)  na lokalitetima opštine Bojnik (Plavce, Djindjuša i Stubla), registrovana je pojava plamenjače   suncokreta (Plasmopara halstedii).   Obolele biljke su  sitnije, zakržljale, sa skraćenim internodijama  i zadebljalim stablom. Na licu lista uočavaju se mozaične pege, a na naličju gusta bela navlaka od konidiofora i konidija.

Preporuka proizvodjačima jeste:

-  uklanjanje zaraženih biljaka suncokreta, 

-  uklanjanje samoniklih biljaka suncokreta,

-   preporučuje  se tretiranje fungicidima Ridomil gold MZ 2,5kg/ha.

 Sl.1., 2. i 3. Simptomi plamenjače (Plasmopara halstedii) na suncokretu.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 29.5.2014 ‎(1)
Crna repina vaš - Aphis fabae29.5.2014 8:29Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na lokalitetu Sombor vizuelnim pregledom suncokreta (fenofaza razvoja po BBCH skali  18 - 9 i više listova razvijeno ) evidentirane su krilate forme crne repine vaši - Aphis fabae u indexu napada od 1%. Crna repina vaš je polifagna štetočina.Ima 13 do 18 generacija godišnje i prezimi u stadijumu zimskog jajeta.Vaši isisavaju sokove iz tkiva lišća usled čega se napadnuto lišće kovrdža i deformiše,a biljke zaostaju u porastu. Razmnožavanju vaši pogoduju temperature od 20 do 25 º C i visoka relativna vlažnost vazduha.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera.

 

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 31.3.2014 ‎(1)
Pojava stepskog popca na teritoriji Srednjeg Banata31.3.2014 16:09Popac (acheta deserta)

Izveštaj sa terena

Vizuelnim pregledom na lokalitetima Lukićevo,Stajićevo,Elemir  uočeno prisustvo stepskog popca(Acheta deserta)na obradivim površinama koje se spremaju za setvu okopavina. Brojnija populacija je uočena na parcelama gde postoje žetveni ostaci u većoj meri,brojnost se kreće od 0,25 do 0,75 imaga/m2

 Prognoza Padavine u predhodnom periodu su omogućile rastresitost zemljšta i olakšale izlazak  štetočina.U sledećem periodu možemo očekivati povećanje brojnosti

Preporuka Proizvođači okopavina (naročito ugrožen suncokret )bi trebalo da parcele za setvu okopavina pripreme što čistije,bez velike mase žetvenih ostataka i korova jer popac preferira skrovita mesta.S obzirom da setve slede RC PIS Zrenjanin nastavlja da prati dinamiku pojave štetočine

Slika:popac pod žetvenim ostacima

velika slika

Region: Zrenjanin
(More Items...)