Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > suncokret  

Web Part Page Title Bar image
suncokret

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.6.2022 ‎(1)
Zaštita suncokreta13.6.2022 13:38Bela trulež (sclerotinia sclerotiorum); Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi); Crna pegavost suncokreta (phoma macdonaldi)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi suncokreta se nalaze u fazi početaka cvetanja, cvetna glavica vidljiva između mladih listova-cvetna glavica počinje odvajanje od mladih listova (BBCH 51-53).

 

   Fenofaza razvoja

Proizvodni uslovi sa čestim padavinama tokom intenzivnog porasta suncokreta, a naročito u osetljivoj fazi butonizacije,  mogu uticati na razvoj i pojavu najvažnijih bolesti. Patogeni suncokreta koji se redovno javljaju na našem terenu su:

-          Prouzrokovač bele truleži - Sclerotinia sclerotiorum,

-          Prouzrokovač mrke pegavosti suncokreta - Alternaria helianthi

-          Prouzrokovač crne pegavosti suncokreta - Phoma macdonaldi

-          Prouzrokovač sivo -mrke pegavosti stabla suncokreta - Phomopsis sppDiaporthe spp.

U pojedinim kritičnim fazama je veoma teško izvršiti fungicidni tretman zbog porasta biljaka te je veoma značajna mera u kontroli navedenih patogena pravilan plodored. Petopoljni plodored u proizvodnji suncokreta je ključna mera u kontroli prouzrokovača bolesti! Međutim, u regionu srednjeg Banata ne primenjuje se navedeni plodored i svake godine se javljaju bolesti na suncokretu u različitom intenzitetu, u zavisnosti od uslova koji vladaju tokom sezone.

S obzirom da se u poslednjih desetak dana registruju povoljni uslovi za razvoj bolesti, a u najavi su i nove padavine za kraj ove nedelje, proizvođačima se preporučuje da u cilju zaštite useva suncokreta od navedenih patogena, izvrše fungicidni tretman nekim od preparata:

Pictor (a.m.dimoksistrobin +boskalid) 0,3 -0,5 l/ha,

Amistar extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,8-1 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.6.2022 ‎(1)
Zaštita suncokreta6.6.2022 13:04Mrka pegavost suncokreta (alternaria helianthi)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi suncokreta se nalaze u fazi početaka cvetanja, cvetna glavica vidljiva između mladih listova-cvetna glavica počinje odvajanje od mladih listova (BBCH 51-53).

 

faza suncokreta

Vizuelnim pregledom useva suncokreta, registrovani su simptomi mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi) na do 10% biljaka.

simptomi mrke pegavosti na listu

konidija, konidiofore

Osim mrke pegavosti suncokreta, u uslovima češćih padavina i povoljnih temperatura, što je karakteristika trenutnih proizvodnih uslova, može doći do ostvarivanja zaraze i drugim značajnim patogenima suncokreta: Sclerotinia sclerotiorum -prouzrokovač bele truleži, Phomopsis spp. (Diaporthe spp.) - prourokovač sivo mrke pegavosti stabla, Phoma macdonaldi -prouzrokovač crne pegavosti suncokreta.

S toga se preporučuje  proizvođačima  da u cilju sprečavanja zaraza suncokreta navedenim patogenima, sprovedu fungicidni tretman sa nekim od registrovanih fungicida:

a.m. fluopiram+protiokonazol, Propulse 250 SE 1 l/ha ili

a.m. prohloraz+tebukonazol, Zamir 1-1,25 l/ha ili

a.m. azoksistrobin+difenokonazol, Amistar Extra 0,8-1 l/ha ili

a.m. boskalid+dimoksistrobin, Pictor 0,3-0,5 l/ha ili

a.m. trifloksistrobin+ciprokonazol, Sphere, 0,3-0,4 l/ha.

 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 31.5.2022 ‎(1)
Zaštita suncokreta31.5.2022 15:55Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi suncokreta se u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama razvoja listova (BBCH 15-19).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva suncokreta na pojedinim lokalitetima u usevima iz ranijih rokova setve, registrovano je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) uglavnom na ivičnim delovima parcele.
 
 
 
Procenat napadnutih biljaka varira od 10-20%.
U usevima suncokreta koji su posejani kasnije procenat napadutih biljaka je znatno manji.
 
Lisne vaši napadaju sve nadzemne delove, ali prvenstveno listove i nerascvetalu glavicu suncokreta. Kao posledica ishrane vašiju sokovima biljke, lišće počinje da se kovrđža, suši i deformiše. Štetočina pričinjava i indirektne štete kao prenosioci raznih virusnih obolenja. Suncokret je najosetljiviji kada je cvetna glavica još uvek zatvorena.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva i to prvo rubnih delova parcele.
 
Po postizanja praga štetnosti koji iznosi (20-30% napadnutih biljaka po rubnim delovima pacele ) kako bi se sprečilo njihovo dalje širenje ka unutrašnjosti parcele preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis expert) u količini od 0,075l/ha.
 
Takođe, prilikom pregleda na listovima suncokreta registrovana su imaga kukuruzne pipe u niskom intenzitetu (Tanymecus dilaticolis) i koje mogu naneti značajnije štete u usevima suncokreta samo u početnim fazama razvoja; od nicanja do faze formiranja dva lista.
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 26.5.2022 ‎(1)
Zaštita suncokreta26.5.2022 10:18Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi suncokreta se nalaze , u zavisnosti od rokova setve u fenofazi od 6-9 i više listova razvijeno  (BBCH 16-19).

Suncokret_faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva utvrđeno je prisustvo lisnih vaši vaši (Aphididae)  na do 25% biljaka  na ivičnim  delovima parcela.

 

 

Lisna vaš_krilata forma   Lisne vaši_naličje lista

 

Trenutne vremenske prilike, prisutne visoke temperature, pogoduju razvoju i širenu ovih štetnih organizama.

     

Preporuka za poljoprivredne proizvođače je da obiđu useve suncokreta radi utvrđivanja prisustva lisnih vaši, a da se pritom prvenstveno obrati pažnja na rubne delove parcela.

 

Hemijske mere zaštite se preporučuju kada se utvrdi od 20% do 30% napadnutih biljaka vašima na ivičnim delovim parcela, na kojima se u tom slučaju preporučuje primena sledećeg insekticida:

·         Decis expert (a.m. deltametrin) u količini 0,075 l/ha.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 23.5.2022 ‎(1)
Zaštita suncokreta 23.5.2022 23:29Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Sombor, usevi suncokreta se nalaze , u zavisnosti od datuma setve, u fenofazi od 6-9 i više listova razvijeno  (BBCH 16-19).

fenofaza razvoja -punkt Riđica

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta,  registrovano je prisustvo crne repine vaši ( Aphis fabae)  na 20-50% biljaka i to na obodnim delovima parcela.

    
kolonije A.fabae                                        Aphididae
 

S obzirom da crna repina vaš prvo naseljava obodne delove parcela, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve na ivičnim delovima u cilju utvrđivanja prisustva lisnih vaši.

Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko se registruje od 20% do 30% napadnutih biljaka na ivičnim delovim parcela i to tretiranjem upravo ivičnih delova parcela. Najavljene visoke temperature uticaće povoljno na razvoj i širenje vaši.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo lisnih vaši na nivou praga štetnosti (20-30% napadnutih biljaka po ivičnim delovima parcele) preporučuje se primena insekticida na ivične delove parcela:

Decis expert (a.m. deltametrin) 0,075 l/ha

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 10.5.2022 ‎(1)
Zaštita suncokreta10.5.2022 13:02Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)

Regionalni centar: Vršac

Fenofaza suncokreta: u zavisnosti od datuma setve, od klijanja, kotiledoni probijaju površinu zemlje (BBCH 09) do drugi par listova razvijen (BBCH 13).

 

Pregledom useva je uočeno prisustvo kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis).

 

Usevi suncokreta su najosetljiviji na prisustvo ove štetočine u fenofazama nicanja i razvoja kotiledonih listova.U našem regionu je značajan deo površina posejan u zadnjoj dekadi aprila i početkom maja meseca, tako da su sada ti usevi u početnim fenofazama razvića. Kukuruznoj pipi odgovaraju uslovi viših dnevnih temperatura  i odsustvo padavina, tako da se vizuelnim pregledom u usevima suncokreta može uočiti povećana populacija.

 
 

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve, pogotovo one koji su u fenofazi nicanja i ukoliko utvrde prisustvo 1-2 imaga/m2 primene insekticide za njihovo suzbijanje.

S obzirom da u našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje kukuruzne pipe, prema EPPO standardu PP 2/17(1) mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 6.5.2022 ‎(5)
Zaštita suncokreta6.5.2022 14:48Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)

Na teritoriji RC Pančevo usevi  suncokreta se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazi od klijanja, kotiledoni probijaju površinu zemlje do dva lista (prvi par) razvijena  (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva suncokreta registrovano je prisustvo imaga kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) kao i simptoma oštećenja na listovima od njihove ishrane.

Kukuruzna pipa je polifagna štetočina, koja pored kukuruza oštećuje i suncokret. Ona se uglavnom krije ispod grudvice zemlje i u najtoplijem delu dana se pokreće i izgriza vegetacionu kupu biljke koja izlazi iz površine zemlje, stalno lišće i stabljiku.

U većoj brojnosti se  javlja kada je suvo i toplo proleće i tada može dovesti do većeg proređivanja sklopa biljaka, a najopasnija je u periodu od nicanja biljke do razvoja 1-2 lista.

Proizvođačima se preporučuje da obiđu useve suncokreta u najtoplijem delu dana i ukoliko registruju  od 1 do 2 imaga kukuruzne pipe po m2 sprovedu  tretman insekticidima.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje kukuruzne pipe. Za suzbijanje navedene štetočine može se preporučiti primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin koja se, prema EPPO standardu PP 2/17(1), koristi za suzbijanje ove štetočine u usevu kukuruza.

Region: Pančevo
Zaštita suncokreta 6.5.2022 14:14Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)

Na području delovanja RC Sombor usevi suncokreta se , u zavisnosti od datuma setve i lokaliteta  nalaze u fenofazi od klijanja; kotiledoni probijaju površinu zemlje  do 2 lista (prvi par listova) razvijena (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo odraslih jedinki kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) i peščara (Opatrum sabulosum), kao i simptoma oštećenja na listovima, nastalih ishranom navedenih štetočina.

 

    

imago peščara                                             uništena biljka

 

velika slika                                                 velika slika

  

velika slika                                                   velika slika

Suncokret je najosetljiviji na prisustvo navedenih štetočina upravo u fenofazi od nicanja pa do formiranja 2 lista, a naročito su ugrožene parcele na kojima je kao predusev bio kukuruz i usevi suncokreta u blizini prošlogodišnjih kukuruzišta.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva suncokreta u najtoplijem delu dana kako bi se utvrdilo prisustvo pomenutih štetočina.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo kukuruzne pipe od 1-2 imaga/m2 preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite.

 

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje kukuruzne pipe. Prema EPPO standardu PP 2/17/(1), u usevima kukuruza sa ciljem suzbijanja kukuruzne pipe, mogu se primeniti insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin. Navedena aktivna materija delovaće i na suzbijanje peščara.

Region: Sombor
Zaštita suncokreta od štetočina6.5.2022 12:32Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)

Usevi suncokreta se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od klijanja do 2 lista razvijena (BBCH 09-12).

 

Pregledom useva suncokreta je uočeno  prisustvo odraslih jedinki kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis)  i peščara (Opatrum sabulosum) u većim brojnostima u odnosu na prethodne godine.

 

Usevi suncokreta su od ovih štetočina najugroženiji u periodu od nicanja do formirana 2 lista. Naročito su ugroženi usevi na parcelama gde je kukuruz bio prošle godine ili su u blizini tih parcela.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva suncokreta u najtoplijem delu dana i ukoliko se registruje prisustvo od 1 do 2 pipe po m² sprovođenje hemijskih mera zaštite.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje kukuruzne pipe. Prema EPPO standardu PP 2/17(1), u cilju suzbijanja kukuruzne pipe u usevu kukuruza, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin. Navedena aktivna materija delovaće i na peščara.

Region: Svi regioni
Zaštita suncokreta6.5.2022 11:40Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis)
Na području delovanja RC Kikinda usevi suncokreta u zavisnosti od lokaliteta i datuma setve nalaze se u fenofazi klijanja; kotiledoni probijaju površinu zemlje do fenofaze 2 lista (prvi par) razvijena (BBCH 09-12).
 
  
velika slika                                  velika slika                         
 
                  
                          velika slika
 
 
Vizuelnim pregeldom useva suncokreta, na nekoliko lokaliteta,  registrovano je prisustvo kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) i  peščara (Opatrum sabulosum).
 
 
velika slika                                   velika slika
 
 
velika slika                                 velika slika
 
 
velika slika                                 velika slika
 
 
 
Prisustvo pomenutih štetočina, posebno kukuruzne pipe, uočeno je na parcelama gde je predusev bio kukuruz kao i u blizini parcela na kojima je prošle godine bio kukuruz, pa se pre svega preporučuje pregled na tim parcelama.
 
Siva kukuruzna pipa razvija jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu imaga na površinama gde je bio kukuruz, u zemljištu na dubini od 40-60cm. Masovna pojava može se očekivati kada je toplo i suvo proleće. Najveće štete nanosi u stadijumu imaga kada oštećuje klicu i kotiledone.
Kukuruzna pipa je najštetnija u periodu od nicanja do obrazovanja drugog para listova suncokreta.
 
Takođe, prilikom pregleda useva suncokreta registrovano je prisustvo peščara. Peščar je polifagna štetočina i hrani se velikim brojem biljaka, a svojom ishranom na izniklim biljkama suncokreta može uzrokovati oštećenja na listovima.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pre svega pregled parcela pod suncokretom u najtoplijem delu dana pogotovo na onim parcelama gde je predusev bio kukuruz kako bi se utvrdilo prisustvo pomenutih štetočina.
 
Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo kukuruzne pipe od 1-2 imaga/m2 preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite.
 
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje kukuruzne pipe, ali se prema EPPO standardu PP 2/17/(1) može preporučiti primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrina u cilju suzbijanja pomenute štetočine.
Region: Kikinda
1 - 10 Next