Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.5.2018 ‎(2)
Zaštita paprike19.5.2018 14:09Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Kruševac usevi paprike iz rasada nalaze u fazi 6-8 razvijenih listova (BBCH 16-18)

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae sp.). Na naličju listova nalaze se krilate jedinke kao i prve formirane kolonije.

   
 

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši su vektori velikog broja virusa, kao što su virus mozaika krastavca (CMV) kao i virus mozaika lucerke (AMV).

Proizvođačima se preporučuje obilazak svojih parcela radi utvrđivanja prisustva ovih štetočina i ako se utvrdi njihovo prisustvo primena hemijskih mera zaštite nekim od  insekticida:

       Calypso 480-SC (a.m.tiakloprid) 0,15-0,2 l/ha 

       Actara 25-WG (a.m.tiametoksam) 160 - 180 g/ha

       Tonus (a.m.acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha

 

Region: Kruševac
Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV)19.5.2018 11:20Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Niš, pregledom useva paradajza i paprike u plasteničkoj proizvodnji, registovano je prisustvo simptoma virusa bronzavosti paradajza (što je i laboratorijski potvrđeno) koji za kratko vreme može dovesti do potpunog propadanja gajenih biljaka.

   

      velika slika

  

   velika slika

U pregledanim usevima registrovano je i prisustvo tripsa koji je vektor  virusa bronzavost paradajza.

trips na cvetu paprike

U ovom momentu, kada su već prisutni simptomi viroza na biljkama, proizvođačima se preporučuje:

-          pregled biljaka na prisustvo tripsa (metod otresanja cvetova na belu podlogu),

-          suzbijanje tripsa primenom preparata Laser (a.m. spinosad) 0,4 l/ha,

-          uništavanje biljaka sa simptomima virusa,

-          uništavanje korova u i oko plastenika jer su korovi rezervoari virusnih oboljenja i vektora,

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 18.5.2018 ‎(1)
Zaštita paprike i krastavca18.5.2018 21:19Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprike iz semena se nalaze su fazi 2-4 razvijena lista (BBCH 12-14), dok se usevi paprike iz rasada nalaze u fazi 6-8 razvijenih listova (BBCH 16-18); usevi krastavca se nalaze u fazi razvijen peti list na glavnom stablu (BBCH 15).

Vizuelnim pregledom useva paprike kako iz semena tako i iz rasada, kao i useva krastavca registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae sp.). Na naličju listova nalaze se krilate jedinke kao i prve formirane kolonije.

 

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši su vektori velikog broja virusa koji mogu biti veoma destruktivni za biljnu proizvodnju. Proteklih godina, na području delovanja RC Novi Sad, na usevima paprike dokazano je prisustvo virusa mozaika krastavca (CMV) kao i virusa mozaika lucerke (AMV) koji se prenose vašima.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja ovih štetočina. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

·         Calypso 480-SC (tiakloprid) 0,15-0,2 l/ha 

·         Actara 25-WG (tiametoksam) 160 - 180 g/ha

·         Tonus (acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha

·         Savador 200 SL (imidakloprid) 0,2-0,3 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 16.5.2018 ‎(1)
Tripsi u plastenicima16.5.2018 8:41Trips (thrips tabaci)

Na teritoriji RC Pančevo, na lokalitetima Crepaja, Pančevo, Banatski Brestovac i Sakule, vizuelnim pregledom paprike, krastavaca i paradajza u plasteničkoj proizvodnji, registrovano je prisustvo tripsa u cvetu i na poleđini listova.

Usevi paprike se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 51 – vidljiv prvi cvetni početak sa izduženom laticom na glavnom stablu). Trips je registrovan u indeksu napada 7,5.

Krastavci se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja plodova (BBCH 64 – 72), otvoren četvrti cvet na glavnom stablu do drugi plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik. Trips je registrovan u indeksu napada 6,25.

Usevi  paradajza se nalaze u fazi otvorena peta cvast na glavnom stablu (BBCH 65). Prisustvo tripsa je registrovano u indeksu napada 3.

S obzirom da tripsi imaju značajnu ulogu kao vektori virusa i mogu da izazovu direktne štete usled ishrane, preporuka proizvođačima je da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva tripsa (otresanjem cvetova i listova na belu podlogu), obave tretman insekticidom:

Laser 240 SC (spinosad) 0,4 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 14.5.2018 ‎(3)
Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV) 14.5.2018 21:20Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Leskovac, pregledom useva paradajza u plasteničkoj proizvodnji, registovani su simptomi nekrotičnih pega na listovima, naboranost i uvijenost listova, savijanje i skraćivanja stabla, žbunast izgled biljaka, bronzavost listova.

TSWV - simptomi na paradajzu

TSWV - simptomi na paradajzu

Pregledom useva paprike u plasteničkoj proizvodnji registrovani su simptomi hlorotičnih prstenastih pega, mozaično šarenilo listova.

TSWV - simptomi na paprici

TSWV - simptomi na paprici

Uzorkovanjem biljaka sa ovakvim simptomima i analizom u laboratoriji Sistema PIS-a, detektovano je prisustvo virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus  – TSWV), veoma destruktivnog virusa koji za kratko vreme može dovesti do potpunog propadanja biljaka.

U pregledanim usevima registrovano je i prisustvo tripsa.

trips u cvetu
trips

Trips u cvetu paprike       Trips u cvetu paradajza

Ovaj virus se prenosi trpsima.

Proizvođačima se preporučuje:

-          uništavanje korova u i oko plastenika jer su korovi rezervoari virusnih oboljenja

-          uništavanje zaraženih biljaka

-          pregled biljaka na prisustvo tripsa (metod otresanja cvtova na belu podlogu)

Ukoliko se registruje prisustvo tripsa preporučuje se primena preparata Laser (a.m. spinosad) 0,4 l/ha.

Mere kontrole virusa bronzavosti paradajza podrazumevaju i:

-           plodored

-          zdrav sadni materijal

-          gajenje hibrida tolerantnih na virus bronzavosti paradajza

Region: Leskovac
Zaštita paprike14.5.2018 16:58Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 51 – vidljiv prvi cvetni početak sa izduženom laticom na glavnom stablu).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae spp) u indeksu napada 3,75.

S obzirom da vaši pored direktnih šteta mogu biti i prenosioci virusa, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, i ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine, tretman obave nekim od preparata:

Actara 25 WG (a.m. tiametoksan) 160 – 180 g / ha

Calypso 480 SC (a.m. tiakloprid) 0, 15 – 0, 2 l / ha

Tonus (a.m. acetamiprid) 0, 25 – 0, 4 kg / ha

Biljke paprike sa simptomima na listu u vidu hlorotičnog mozaika,cigovanja glavnog nerva ili prisustvo suženih,sitnih hlorotičnih listova ukazuju na prisustvo virusa.Takve biljke obavezno ukloniti .

Takođe, tokom pregleda registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 3 % biljaka. U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja ove štetočine, te se insekticidni tretman za sada ne preporučuje.

Jaje pamukove sovice

 
 
 
 
Faza useva
 
 
 
Vaši na listu
 
Region: Zrenjanin
Virusi na paprici14.5.2018 14:20Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je rasađivanje paprike na otvoreno polje, dok se usevi paprike u proizvodnji iz semena nalaze u fazi od nicanja do razvoja prvih listova.

U prethodnom periodu izvršeno je uzorkovanje paprike iz rasada sa više lokaliteta. Analizom uzoraka u laboratoriji Sistema PIS-a detektovano je prisutvo:

·         Virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus-CMV)

·         Virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus-TSWV)

 

U prirodnim uslovima virus mozaika krastavca i virus bronzavosti paradajza održavaju se u velikom broju kako jednogodišnjih, tako i višegodišnjih kulturnih biljaka i korova. Sa ovih biljaka, rezervoara virusa, virus mozaika krastavca na biljke paprike prenose lisne vaši, a virus bronzavosti paradajza tripsi.

Vizuelnim pregledom paprike iz rasada registruje se prisustvo obolelih biljaka sa simptoma na listovima u vidu hlorotičnog mozaika, cigovanja glavnog nerva, kao i prisustvo suženih i sitnih hlorotičnih listova. Takođe, vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo vaši i tripsa.

 

U ovom momentu proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole:

·         Svaku biljku sa simptomima viroza eliminisati i ne dozvoliti rasađivanje takvih biljaka na otvoreno polje

·         Pre rasađivanja neophodno je izvršiti hemijsko suzbijanje vaši i tripsa kako bi se sprečilo prenošenje virusa u useve na otvorenom polju i njihovo dalje širenje

·         Na parceli i oko parcele neophodno je uništiti korove kao biljke rezervoare virusa

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 1.9.2017 ‎(1)
Zaštita paprike1.9.2017 15:53Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Sovice gama (autographa gamma)
Paprike se nalaze u fazi sazrevanja plodova.
Vizuelnim pregledom plodova i celih biljaka na lokalitetu Jasenovo, registrovano je prisustvo sledećih štetočina: 
  • pamukova sovica (Helocoverpa armigera) - jaja na 5% biljaka,
  • kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) - jajna legla na 11%  biljaka 
  • sovica gama (Autographa gamma) - jaja na 13% biljaka
 
Jaje pamukove sovice na plodu paprike
 
Sveže položeno jajno leglo kukuruznog plamenca
 
U toku je polaganje jaja treće generacije kukuruznog plamenca.  S obzirom da su prva jajna legla ove generacije registrovana početkom nedelje, piljenje larvi se očekuje u narednih nekoliko dana.  
U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi navedenih štetočina,posle berbe zrelih plodova,  preporučuje se primena insekticida kratke karence:
  • Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2kg/ha - karenca 3 dana
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 30.8.2017 ‎(1)
Nezara viridula u paprikama30.8.2017 15:58Stenica (Nezara viridula)

Na lokalitetima  Mužlja i Lukino Selo, usevi paprike se nalaze u fazi intenzivnog sazrevanja plodova i semena (BBCH 80).

Vizuelnim pregledima useva paprike, registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma povrtne stenice (Nezara viridula).

Prisustvo štetočine uočeno na 18% pregledanih biljaka.

Preporučuje se proizvođačima paprike pregled useva na prisustvo zelene povrtne stenice. Ukoliko se registruje njeno prisustvo preporučuje se primena insekticida. Za suzbijanje ove štetočine nema registrovanih insekticida u našoj zemlji. Preporuka je primena insekticida koji su registrovani u usevu paprike i koji imaju kratku karencu, kao što je:

Glowis CS (hlorpirifos + bifentrin) 1 l/ha -  karenca 7 dana.

   

stariji larveni stupanj     larve na plodu     larve na listu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 25.8.2017 ‎(1)
Pamukova sovica 25.8.2017 0:51Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

 

U usevima paprike na terenu RC Ruma u toku je intenzivno polaganje jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i  gama sovice (Autographa gamma).

 

 Na lokalitetu Buđanovci (sorta: Bobita,  faza: sazrevanja plodovaregistruju se:

 -sveža jaja i  jaja pred piljenje pamukove sovice na 28% biljaka

-sveža jaja i  jaja pred piljenje gama sovice na 18% biljaka

 

Jaja pamukove sovice

 

Na lovnim klopkama se beleže visoke brojnosti pamukove sovice (Helicoverpa armigera). U narednom periodu, s obzirom na najavljene visoke temperature, očekuje se još intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike. Ukoliko se uočava značajnije prisustvo jaja pamukove sovice, kao štetočine ploda, treba sprovesti mere zaštite (najbolje na početku piljenja larvi). Tretman obaviti nakon berbe zrelih plodova insekticidima  sa kratkom karencom, kao što je: Affirm 095-SG  (a.m. emamektin-benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana).

 

Osim paprike i paradajza, u ovom periodu godine, ova štetočina se redovno javlja i čini štete na generativnim organima postrnih useva, u kojima se takođe preporučuje pregled biljaka na prisustvo ove štetočine i  primena registrovanih insekticida na početku piljenja larvi.

Region: Ruma
1 - 10 Next