Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 2.3.2021 ‎(1)
Preventivne mere u kontroli štetnih organizama u proizvodnji rasada2.3.2021 12:05Bela leptirasta vaš (trialeurodes vaporariorum); Tripsi (thrips spp)

Na području  RC Vrbas, započela je proizvodnja rasada paprike, krastavaca, paradajza i drugih povrtarskih kultura  u zaštićenom prostoru.

 
 
 

U cilju kontrole najznačajnijih štetnih organizama u proizvodnji rasada i dobijanja zdravog sadnog materijala, preporuka je da se preduzmu sve raspoložive mere:

-         Korišćenje deklarisanog semena, koje je pre setve dezinfikovano

-         Provetravanje zaštićenog prostora

-         Dezinfekcija alata, sistema za navodnjavanje

-        Održavanje temperature na optimalnom nivou

-        Dopunsko osvetljavanje

-        Zaštita rasada od najznačajnijeg gljivičnog oboljenja, prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) primenom registrovanog fungicida: Proplant 722 SL, Rival 607 SL (a.m. propamokarb-hidrohlorid) u koncentraciji 0,15%, zalivanjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana nakon toga, ili Previcur energy (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fosetil aluminijum), 3 ml/2 l vode, ili Legat (a.m. fosetil aluminijum), 0,6%, posle setve a pre rasađivanja.

-      Uništavanje biljaka sa simptomima poleganja

 

-     Uništavanje korovskih biljaka u plasteniku i oko plastenika jer su oni izvor zaraze fitopatogenim virusima

-     Kontrola brojnosti insekata (lisne vaši, tripsi), postavljanjem  mreža na ulaznim     otvorima zaštićenog prostora, kao i postavljanje žutih lepljivih traka za utvrđivanje prisustva vaši i tripsa kao vektora virusa

-    Suzbijanje vektora virusa primenom registrovanih insekticida.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 26.2.2021 ‎(1)
Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji rasada26.2.2021 13:24Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Zrenjanin u toku je proizvodnja rasada povrtarskih kultura u zatvorenom prostoru.

U prethodnim godinama, u proizvodnji povrća, registrovano  je prisustvo biljaka sa simptomima viroza. Zaražene biljke su imale žbunast izgled, a na listovima su se mogli uočiti simptomi hlorotičnog mozaika, cigovanja glavnog nerva, dok su obrazovani plodovi bili zakržljali i deformisani. Analizom ovakvih biljaka, u laboratoriji PIS-a, dokazano je prisustvo virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV) i virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV).

U prirodnim uslovima virus mozaika krastavca i virus bronzavosti paradajza održavaju se u velikom broju kako jednogodišnjih, tako i višegodišnjih kulturnih biljaka i korova. Sa ovih biljaka, rezervoara virusa, virus mozaika krastavca na biljke paprike i paradajza prenose lisne vaši, dok se virus bronzavosti paradajza prenosi tripsima.

U cilju kontrole viroznih oboljenja, proizvođačima rasada se u ovom trenutku preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole:

-         Suzbijanje korova kao rezervoara virusa u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad,

-         Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika u cilju sprečavanja ulaska vektora, to jest vaši i tripsa u plastenik,

-         Postavljanje žutih lepljivih traka za pravovremeno utvrđivanje prisustva vaši i tripsa kao vektora virusa,

-         Redovan pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima.

Jedno od najčešćih gljivičnih oboljenja u proizvodnji rasada je poleganje rasada (Phytium spp.), a preventivne mere kontrole ovog oboljenja su:

-         Prilikom setve treba koristiti sterilni supstrat i kontejnere,

-         Treba sprovesti sterilizaciju kontejnera i alata u rastvoru varikine (Natrijum - hipohlorit) sa vodom u odnosu 1:4,

-         Ukoliko dođe do poleganja rasada treba odstraniti obolele biljke i uništiti ih van mesta proizvodnje,

-         Treba sprovesti hemijsku zaštita rasada zalivanjem rastvorom fungicida u kontejnerima ili lejama odmah posle setve ili pikiranja rasada i 10-14 dana kasnije,

-         Za zalivanje rasada preporučuju se fungicidi na bazi aktivne materije propamokarb – hidrohlorid u koncentraciji 0,15%.

     

Rasad paradajza    Velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 22.9.2020 ‎(1)
Zaštita paprike u plastenicima22.9.2020 13:22Pepelnica na paradajzu (leveillula taurica)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi paprike u plastenicima se nalaze u fazi sazrevanja ploda i semena (BBVCH 87-89).

Vizuelnim pregledom biljaka, u pojedinim plastenicima,  registrovani su simptomi pepelnice (prouzrokovač Leveillula taurica) na do 16% bljaka. Simptomi su prisutni na starijim listovima.  

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje plastenike i ukoliko uoče prisustvo simptoma pepelnice fungicidni tretman preparatom:

Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad + difenokonazol)  u količini 0,6 l/ha  (karenca 3 dana).

S obzirom da je berba paprika u toku treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 11.9.2020 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca i paprike od kukuruznog plamenca i pamukove sovice11.9.2020 15:01Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kukuruza šećerca se nalaze, u zavisnosti od roka setve, u fazi početak odbacivanja polena: vidljivi končići svile do faze metlica u punom cvetanju: svila se suši (BBCH 63-67).

Vizuelnim pregledom biljaka registruju se položena jajna legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na od 3 do 7% biljaka, kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 18% biljaka. Položena jaja se u najvećem procentu nalaze u zoni oko ili na klipu i na razvijenoj svili.

Prognozirane visoke dnevne temperature u narednom periodu uticaće na razvoj ovih štetočina i do još masovnijeg poleganja jaja kao i piljenja larvi. Takođe, tokom pregleda uočena su i parazitirana jajna legla od strane parazitne osice iz roda Trichogramma.

Preporuka proizvođačima je pregled useva kukuruza šećerca i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina, primena nekog od navedenih insekticida, vodeći računa o karenci i maksimalnom dozvoljenom broju tretmana u toku vegetacije:

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana) ili

Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Prilikom izbora preparata prednost treba dati insekticidima na bazi aktivne materije hloratraniliprol  (Coragen 20 SC) koji neće štetno delovati na parazitne osice.

                  

  jaje pamukove sovice  jaje pamukove sovice

Takođe, vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca na do 4%  biljaka, kao i položenih jaja pamukove sovice na do 6%  biljaka.

Proizvođačima koji još uvek nisu započeli berbu, a registruju prisustvo navedenih štetočina, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoate) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana),

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana tokom jedne vegetacije primenjenih preparata.

 

 jajno leglo kukuruznog plamenca

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.9.2020 ‎(1)
Zaštita kukuruza šećerca i paprike od treće genracije kukuruznog plamenca i pamukove sovice10.9.2020 8:54Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

STANJE U USEVIMA KUKURUZA ŠEĆERCA

 

Vizuelnim pregledima useva kukuruza šećerca  iz postrnih rokova setve registrovano je prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U zavisnosti od lokaliteta i faze razvoja biljaka, prisustvo jajnih legala je uočeno na 2 do 10% biljaka.  Takođe, tokom pregleda uočeno je i prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 20% biljaka. 

 

Ploženo jajno leglo kukuruznog plamenca na naličju lista kukuruza šećerca 

 

 

Odrasla jedinka i jaje pamukove sovice na kukuruzu šećercu

 

 

U sadašnjim proizvodnim uslovima i prema prognozi za narednih nekoliko dana, početak piljenja larvi se očekuje za dane vikenda.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u klipove kukuruza, na početku piljenja larvi, preporučuje se primena nekog od insekticida:

·       Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

·       Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana) ili

·       Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

 

Zbog prisustva parazitnih osica iz roda Trichogramma, čija je aktivnost izuzetno velika u ovom delu vegetacije, prilikom izbora preparata prednost treba dati insekticidima na bazi aktivne materije hloratraniliprol (Coragen 20 SC) koji neće štetno delovati na ove korisne organizme.

 

STANJE U USEVIMA PAPRIKE

 

Na većini lokaliteta, berba paprike je u toku ili se očekuje u narednom periodu. U regionima na području Vojvodine, na naličju listova paprike registrovano je prisustvo jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca, dok se u svim regionima registruje prisustvo jaja pamukove sovice na licu listova.

 

Odrasla jedinka i jaje pamukove sovice na paprici

 

 

Preporuka je da se usevi paprike pregledaju na prisustvo jaja kukuruznog plamenca i pamukove sovice. Samo u slučajevima gde se utvrdi prisustvo štetočina, a berba još nije počela ili je obrano prvo kolo i postoji mogućnost da se ispoštuje karenca, moguća je primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida sa kratkom karencom:

·      Affirm 095 SG (emamektin benzoate) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·      Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan).

 

Prilikom upotrebe pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i karenci primenjenih preparata.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 9.9.2020 ‎(1)
Zaštita useva kukuruza šećerca i paprike od treće generacije kukuruznog plamenca i pamukove sovice9.9.2020 14:14Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad vizuelnim pregledom postrnih useva kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 4% pregledanih biljaka.

U toku je početak polaganja jaja treće generacije ove štetočine. U narednim danima se očekuje intenziviranje procesa polaganja jaja, a za dane vikenda početak piljenja larvi.

Takođe, vizuelnim pregledom navedenih useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 16% pregledanih biljaka.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva i ukoliko registruju prisustvo navedenih štetočina, primene neki od navedenih insekticida vodeći računa o karenci i maksimalnom broju tretmana:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 14 dana),

·        Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha (karenca 7 dana),

·        Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1-0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Zbog visoke stope parazitizma jaja plamenca i sovice od strane parazitne osice iz roda Trichogramma u ovom periodu godine, prilikom izbora preparata  prednost treba dati insekticidima koji neće štetno delovati na njih (Coragen 20 SC).

Na području delovanja RC Novi Sad na većini parcela započela je berba paprike.

Vizuelnim pregledom useva paprika registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca na do 2% pregledanih biljaka, kao i jaja pamukove sovice na do 8% pregledanih biljaka.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko još uvek nisu započeli berbu, a registruju prisustvo navedenih štetočina, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

·        Affirm 095 SG (emamektin benzoate) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana),

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci i maksimalnom broju tretmana tokom jedne vegetacije primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 3.9.2020 ‎(1)
Zaštita paprike3.9.2020 13:43Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paprike se nalaze u različitim  fenofazama razvoja ploda do faze sazrevanje plodova (BBCH 74-81).

Vizuelnim pregledom useva paprike, registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 8% biljaka. Piljenje larvi se očekuje u narednim danima.

jaje-Helicoverpa a. 1

velika slika

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve paprike, i ukoliko registruju prisustvo jaja i larvi pamukove sovice, u cilju sprečavanja od ubušivanja larvi u plodove, sprovedu insekticidni tretman preparatom:

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha.

Prilikom primene hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenog preparata i broju dozvoljenih tretmana u toku vegetacije. U usevima paprike gde je berba u toku, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 31.8.2020 ‎(2)
Zaštita paprike31.8.2020 13:46Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi paprike na otvorenom nalaze se u fenofazi razvoja plodova do faze sazrevanja plodova (BBCH 75-85).
 
 
Vizuelnim pregledom useva paprike, na listovima i plodovima, registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 13% biljaka.
 
 
U poslednjih nedelju dana na feromonskim klopkama kao i na svetlosnim lovnim lampama beleže se visoki ulovi pomenute štetoćine, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine sprovođenje hemijskog tretmana upotrebom insekticida: Affirm 095 SG (emamektin - benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha. Karenca navedenog preparata je 3 dana.
 
Prilikom pregleda useva paprike na plodovima je registrovano prisustvo larvi zelene povrtne stenice (Nezara viridula) u niskom intenzitetu napada.
 
Zelena povrtna stenica je  polifagna  štetočina i hrani se na nadzemnim delovima povrtarskih, ratarskih i voćarskih kultura. Štete pričinjavaju i odrasle jedinke kao i larve sisajući biljno tkivo što dovodi do stvaranja gubitka boje i pojave nekrotičnog tkiva na plodovima, pa time plodovi gube tržišnu vrednost.
 
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju zbog niske brojnosti i ograničene primene insekticida zbog karence preparata i vremena berbe. Na manjim porvšinama u cilju smanjenja njihove brojnosti, a samim tim i i šteta, moguće je ručno sakupljanje larvi i imaga metodom otresanja sa biljaka.
 
 
 
Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim satima. Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U usevima u kojima je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.
Region: Kikinda
Zaštita paprike31.8.2020 12:15Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Vranje usevi paprike se nalaze u različitim fazama od razvoja plodova do sazrevanja plodova (BBCH 72-81).

Velika slika

Pregledom useva paprike registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 6% biljaka.

Jaje H.armigera

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike i ukoliko se utvrdi prisustvo ove štetočine, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

  • Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) u koncentraciji 0,17-0,25l/ha ili
  • Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoat) u koncentraciji 1,5-2kg/ha.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci insekticida i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana u toku jedne vegetacije. U usevima paprike gde je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 27.8.2020 ‎(1)
Zaštita paprike27.8.2020 15:01Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Kruševac usevi paprike se nalaze u fazi od razvoja do sazrevanja plodova (BBCH 72 - 81).

 

Vizuelnim pregledom biljaka  registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 9% biljaka i položena jajna legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 5% biljaka.

Kako bi se sprečilo ubušivanje larvi navedenih štetočina u plodove, proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike i ukoliko se utvrdi prisustvo ovih štetočina sprovođenje hemijskog tretmana nekim od insekticida:

 

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha ili

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha ili

Ampligo150 ZC (a.m.hlorantraniliprol +lambda cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha ili

Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci insekticida i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana u toku jedne vegetacije. U usevima paprike gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Kruševac
1 - 10 Next