Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.9.2022 ‎(1)
Zaštita paprike u zatvorenom prostoru9.9.2022 12:42Pepelnica na paradajzu (leveillula taurica)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 77-86).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (Leveillula taurica) na do 32% biljaka.

Simptom pepelnice na listu

Na starijim listovima simptomi se uočavaju u vidu hlorotičnih pega, a potom se na licu i naličju obrazuje brašnasta prevlaka koju čine sporonosni organi gljive. Pepelnica može izazvati preranu defolijaciju lišća paprike, i time značajno umanjiti prinose.

U cilju sprečavanja daljeg razvoja i širenja ovog patogena, proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruju simptomi pepelnice primena hemisjkih mera zaštite fungicidom:

Ortiva top (a.m. azoksistrobin + difenokonazol) 1 l/ha, karenca 3 dana.

S obzirom da je berba paprike u toku, prilikom izbora fungicida voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 8.9.2022 ‎(2)
Zaštita paprike 8.9.2022 14:10Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje, usevi paprike na otvorenom se u zavisnosti od lokaliteta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 73-85).

Na teritoriji Topličkog okruga, na feromonskim klopkama i svetlosnoj lovnoj lampi prethodnih dana registruje se povećan broj ulova leptira kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Vizuelnim pregledom useva paprike na više lokaliteta registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice na plodovima i listovima, na do 38% biljaka. Na mestima gde nisu na vreme sprovedene hemijske mere zaštite u predhodnom periodu, registrovana su oštećenja na plodovima paprike, kao i prisustvo larvi navedene štetočine u usevima paprike.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled svojih useva na prisustvo položenih jaja ove štetočine. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od registovanih insekticida:

·       Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

·       Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

·       Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 1 dan, MBT 2)  ili

·       Top gun (a.m. indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2) ili

·       Exalt (a.m. spinetoram) u količini 2-2,4 l/ha (karenca 3 dana, MBT 1).

Na teritoriji Topličkog okruga, berba paprike na pojedinim parcelama je već započela, pa se prilikom izbora insekticida strogo treba pridržavati karence primenjenih preparata. U usevima gde je počela berba ne preporučuje se primena pesticida. Takođe, treba voditi  računa i o maksimalnom broju tretmana insekticida u jednoj sezoni (MBT).

Region: Prokuplje
Zaštita paprike8.9.2022 9:10Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na terenu RC Senta usevi paprike se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova.

 

 

velika slika

 

U fermonskim kopkama kao i na svetlosnim lovnim lampama se i dalje registruju ulovi imaga kukuruzne (pamukove) sovice (Helocoverpa armigera) u velikom broju.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sveže položenih jaja kao i jaja pred piljenje ove štetočine na do 30 % biljaka.

 

 

jaja pamukove sovice na peteljci ploda

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregleda useva u cilju utvrđivanja prisustva navedene štetočine. Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo položenih jaja preporučuje se tretman nekim od navedenih insekticida :

 

×         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana) ili

×         Affirm 095 SG (emamektin benzoate) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

×         Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 1 dan)  ili

×         Top gun (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili

×         Exalt (spinetoram) 2-2,4 l/ha (karenca 3 dana).

×          Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,4 l/ha ( karenca 3 dana )

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite, obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

U usevima paprike gde je berba u toku ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 7.9.2022 ‎(1)
Zaštita povrća od kukuruzne sovice i kukuruznog plamenca7.9.2022 8:31Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na feromonskim kopkama i svetlosnim lovnim lampama se konstantno beleže ulovi  kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa armigera). To je jedna od najznačajnijih štetočina u poljoprivredi naše zemlje.

 

Trenutno su najugroženiji usevi paprike, paradajza, postrne boranije, kukuruza šećerca, kupusa i dr.

 

Pregledima navedenih useva je uočeno prisustvo položenih jaja sovice. Procenat biljaka sa položenim jajima je različit u zavisnosti od lokaliteta, biljne vrste i kondicije useva. Na pojedinim parcelama uočeno je i do 70% biljaka sa položenim jajima kukuruzne sovice. U narednim danima očekuje se piljenje gusenica koje se u početku hrane listovima, a kasnije se ubušuju u plodove, klipove i mahune.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i ukoliko se uoči njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Usev

Coragen 20 SC

hlorantraniliprol

0,14-0,2 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Ampligo 150 ZC

hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin

0,4 l/ha

paradajz, kukuruz

Avaunt 15 EC, Top gun

indoksakarb

0,25 l/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Affirm 095 SG, Ema, Triton

emamektin benzoat

1,5-2 kg/ha

paprika, paradajz, kukuruz

Harpun

piriproksifen

0,05-0,075%

boranija*

*u usevima boranije registrovani su i insekticidi Kozak (lambda-cihalotrin) u količini 0,15 l/ha i Tonus (acetamiprid) u količini 0,16-0,25 kg/ha za suzbijanje biljnih vaši koji će delovati i na suzbijanje kukuruzne sovice.

 

U usevima paprike i kukuruza šećerca je uočeno i prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Navedeni insekticidi za suzbijanje kukuruzne sovice će delovati i na plamenca.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba se pridržavati uputsva za upotrebu pesticida i obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju primene preparata tokom jedne vegetacije (MBT).

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.9.2022 ‎(1)
Zaštita paprike6.9.2022 9:26Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 77-86).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo položenih jaja kao i jaja pred piljenje kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na do 13% biljaka.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve na prisustvo jaja pomenute štetočine i ukoliko uoče njihovo prisustvo, sprovedu hemijske mere zaštite primenom nekog od navedenih insekticida:

-          Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

-           Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

-          Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 1 dan,  MBT 2).

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata  kao i o maksimalnom broju tretmana u toku jedne vegetacije (MBT).  U usevima paprike gde je u toku berba primena insekticida je zabranjena.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 26.8.2022 ‎(1)
Zaštita paprike26.8.2022 11:47Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (77-86).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo položenih jaja i jaja pred piljenje pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) na do 10% biljaka.

 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja ove štetočine i ukoliko se uoči njihovo prisustvo, sprovođenje mera zaštite primenom nekog od navedenih insekticida:

 

- Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

 

 - Affirm 095 SG (a.m.emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

 

 -Exalt (spinetoram) 2-2,4 l/ha (karenca 7 dana, MBT 1).

 

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana preparata (MBT) tokom jedne vegetacije.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 25.8.2022 ‎(3)
Zaštita paprike 25.8.2022 20:33Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova.

Vizuelnim pregledom useva paprike, registrovano je prisustvo sveže položenih jaja i jaja pred piljenje kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera), na od 19% biljaka, kao i jaja sovice gama (Autographa gamma) na do 6% biljaka.

jaje Helicoverpa armigera sl.4
jaje Autographa gamma
imago Helicoverpa armigera

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja navedenih štetočina i ukoliko uoče njihovo prisustvo sproođenje insekticidnog tretmana nekim od preparata:

-          Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana) i

-          Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoate) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

-          Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 1 dan)  ili

-          Top gun (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana preparata (MBT) tokom jedne vegetacije.

Zbog visokih dnevnih temperatura tretmane treba sprovoditi u večernjim satima.

Region: Leskovac
Zaštita paprike25.8.2022 14:16Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Niš, usevi paprike na otvorenom polju, se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 77-89).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) nije registrovano.  

imago pamukove sovice

jaje pamukove sovice

U cilju sprečavanja ubušavanja larvi ove štetočine u plodove paprike, preporuka proizvođačima je da po potvrdi prisustva jaja ove štetočine izvrše hemijske mere zaštite paprike nekim od insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoate) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

Exalt (a.m. spinetoram) 2-2,4 l/ha (karenca 3 dana, MBT 1) ili

Scatto (a.m. deltametrin) 0,3-0,7 l/ha (karenca 3 dana, MBT 4) ili

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 1 dan, MBT 2). 

Prilikom primene pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata  kao i o maksimalnom broju tretmana u toku jedne vegetacije (MBT).  U usevima paprike gde je u toku berba primena insekticida je zabranjena.

Region: Niš
Zaštita paprike 25.8.2022 9:30Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Sombor usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova.

Na svetlosnim lovnim lampama i u fermonskoj kopci i dalje se registruju ulovi imaga kukuruzne sovice (Helocoverpa armigera). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sveže položenih jaja kao i jaja pred piljenje ove štetočine na do 25 % biljaka.

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregleda useva u cilju utvrđivanja prisustva navedene štetočine. Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo položenih jaja preporučuje se tretman nekim od navedenih insekticida :

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 3 dana) ili

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoate) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 1 dan)  ili

 Top gun (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili

 Exalt (a.m. spinetoram) 2-2,4 l/ha (karenca 3 dana).

Pored useva paprike, ugroženi su i usevi postrne boranije i soje, postrnog kukuruza i kukuruza šećerca,  pa se i u ovim usevima preporučuje pregled i po potrebi tretman nekim od registrovanih insekticida.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite, obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

U usevima paprike gde je berba u toku ne primenjivati hemijske mere zaštite!

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 24.8.2022 ‎(2)
Zaštita paprike24.8.2022 13:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paprike na otvorenom polju nalaze se u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 77-87).
 
 
Na svetlosnim lovnim lampama i feromonskoj klopci koja je postavljena u usev paprike i dalje se registruju ulovi odraslih jedinki pamukove sovice (Helicoverpa armigera).
 
Vizuelnim pregledom biljaka paprike registrovano je prisustvo položenih jaja pomenute štetočine od sveže položenih do jaja pred piljenje na do 15% biljaka.
 
 
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva paprike na prisustvo jaja pamukove sovice i ukoliko se registruju u usevu, sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom jednog od navedenih insekticida:
 
  1. Avaunt 15 EC, Top gun (indoksakarb) 0,25l/ha -karenca preparata je 1 dan (MBT 2) ili
  2. Scatto (deltametrin) 0,3-0,7l/ha - karenca preparata je 3 dana (MBT 4).

Prilikom izbora preparata strogo treba voditi računa o karenci preparata kao i o maksimalnom broju tretmana u toku jedne vegetacije (MBT).

U usevima paprike gde je u toku berba primena insekticida je zabranjena.

Region: Kikinda
1 - 10 Next