Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 19.3.2020 ‎(1)
Preventivne mere u proizvodnji rasada19.3.2020 11:31Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika lucerke (alfa mosaic virus); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Niš u toku je proizvodnja rasada paprike i paradajza i drugih povrtarskih kultura  u zaštićenom prostoru.

velika slika

Preporuka proizvođačima povrća je sprovođenje preventivnih mera kontrole najznačajnijih štetnih organizama u proizvodnji rasada.

U kontroli viroznih oboljenja (Virus mozaika krastavca, Virus bronzavosti paradajza, Virus mozaika lucerke) preporučuje se suzbijanje  korova kako u zaštićenom prostoru   tako i  oko zaštićenog prostora (korovi su domaćini  virusima i predstavljaju izvor za nove zaraze rasada); postavljanje   mreža na ulazne otvore zaštićenog prostora jer se tako sprečava ulazak  vektora virusa (lisne vaši, tripsi); postavljanje lepljivih ploča za ranu detekciju ovih štetočina; suzbijanje vektora virusa registrovanim insekticidima.

U cilju kontrole prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) preporučuje se upotreba sterilnih kontejnera i kvalitetnog i sterilnog  supstrata (sterilizacija kontejnera i alata za rad može se vršiti sa rastvorom Natrijum-hipohlorita u odnosu sa vodom 1:4); obezbeđivanje optimalnog osvetljenja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i adekvatno provetravanje; neposredno posle setve i pre pikiranja, zalivanjem rasada fungicidima  na bazi a.m. propamokarb-hidrohlorida + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml u 2 l vode, u slučaju pojave simptoma biljke sa simptomima poleganja treba odmah odstraniti i uništiti van zaštićenog prostora.

Pre rasađivanja na stalno mesto, rasad treba postepeno privikavati na nove uslove (kaljenje rasada). Ova mera se sastoji u sve jačem provetravanju i snižavanju temperature, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata. Sa kaljenjem treba početi dve nedelje pre rasađivanja.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 9.3.2020 ‎(1)
Preventivne mere u proizvodnji rasada 9.3.2020 13:00Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Virus mozaika lucerke (alfa mosaic virus)

Na teritoriji RC Bačka Topola u toku je proizvodnja rasada paprike i drugih povrtarskih kultura  u zaštićenom prostoru.

 

Rasad paprike

 

U cilju kontrole najznačajnijih štetnih organizama u proizvodnji rasada  u ovom periodu je neophodno  sprovesti sve raspoložive preventivne mere.

 

Preventivne mere kontrole poleganja rasada (Phytium spp.) su:

-      sterilni kontejneri i kvalitetan sterilan supstrat (sterilizacija kontejnera i alata za rad može se vršiti sa rastvorom Natrijum- hipohlorita u odnosu sa vodom 1:4),

-     obezbeđivanje optimalnog osvetljenja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i adekvatno provetravanje,

-      preventivna primena registrovanog fungicida na bazi a.m. propamokarb-hidrohlorida u koncentraciji od 0,15% (zalivenjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana nakon toga),

-      biljke sa simptomima poleganja treba odmah odstraniti i uništiti van zaštićenog prostora.

U kontroli oboljenja izazvanih virusima (Virus mozaika krastavca, Virus bronzavosti paradajza, Virus mozaika lucerke) treba preduzeti sledeće mere:

-     suzbijanje korova u  i oko zaštićenog prostora jer se virusi održavaju u njima i predstavljaju izvor za nove zaraze rasada u tekućoj sezoni,

-     postavljanje  mreža na ulaznim otvorima zaštićenog prostora u cilju sprečavanja ulaska vektora virusa (lisne vaši, tripsi),

-     suzbijanje vektora virusa primenom registrovanih insekticida.

Pre rasađivanja na otvoreno polje, neophodno je postepeno privikavanje rasada na nove uslove,  sa čime treba početi oko 14 dana pre rasađivanja (kaljenje rasada). Kaljenje se sastoji u sve jačem provetravanju i snižavanju temperature, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 6.3.2020 ‎(1)
Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji rasada6.3.2020 13:37Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); SVI

Na teritoriji RC Zrenjanin u toku je proizvodnja rasada povrtarskih kultura (paprika, paradajz, krastavac i kupusnjače) u zatvorenom prostoru.

 

          

   krastavac              paprika                paradajz

 

 

Sada je period kada treba sprovesti sve raspoložive preventivne mere u kontroli štetnih organizama.

 

U kontroli viroznih oboljenja (Virus mozaika krastavca, Virus bronzavosti paradajza) koja su svake godine prisutna u proizvodnji povrća na teritoriji regionalnog centra Zrenjanin, veoma važno je sprovesti sledeće mere:  

 • Suzbijanje korova kao rezervoara virusa u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad
 • Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika u cilju sprečavanja ulaska vaši i tripsa u plastenik
 • Postavljanje žutih lepljivih traka za pravovremenu utvrđivanje prisustva vaši i tripsa kao vektora virusa
 • Pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima 

Jedno od najčešćih gljivičnih oboljenja u proizvodnji rasada  je poleganje rasada (Phytium spp.) 

Preventivne mere kontrole ovog oboljenja su:

 

 • Za setvu koristiti sterilni supstrat i kontejnere
 • Sterilizacija kontejnera i alata u rastvoru varikine (Natrijum- hipohlorit) sa vodom u odnosu 1:4
 • Ukoliko dođe do poleganja rasada neophodno je odstraniti obolele biljke i uništiti ih van mesta proizvodnje
 • Hemijska zaštita rasada zalivanjem rastvorom fungicida u kontejnerima ili lejama odmah posle setve ili pikiranja rasada i 10-14 dana kasnije
 • Za zalivanje rasada se preporučuju fungicidi na bazi aktivne materije propamokarb-hidrohlorid u koncentraciji 0,15%.
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 4.9.2019 ‎(1)
Zaštita paprike4.9.2019 11:32Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi paprike na otvorenom polju nalaze se u fazi sazrevanja ploda i semena (BBCH 87-89).

 

Vizuelnim pregledom useva paprike registruju se položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kako na lišću, tako i na plodovima paprike, u indexu napada 6,6.

 

 

U narednih nekoliko dana očekuje se intenzivnije piljenje larvi ove štetočine, pa se proizvođačima preporučuje da, u cilju suzbijanja larvi, sprovedu insekticidni tretman preparatom:

 

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana).

 

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima. Prilikom upotrebe pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 2.9.2019 ‎(1)
Zaštita paprike2.9.2019 12:03Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paprike na otvorenom polju nalaze se u fazi sazrevanja ploda i semena (BBCH 81-87).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva paprika, na lokalitetu Kikinda,  registrovano je prisustvo položenih jajnih legala III generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u indeksu napada 3,5. Pored pomenute štetočine na listovima paprike registrovana su i položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 10,5.
 
Picture
 
Picture
 
U narednih nekoliko dana očekuje se intenzivno piljenje larvi pomenutih štetočina, pa se proizvođačima paprike na početku piljenja larvi preporučuje hemijskih tretman sa insekticidom:
 • Afirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana)

Sprovođenje hemijskog tretmana se preporučuje u večernjim časovima uz obavezno poštovanje karence primenjenog preparata!

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 30.8.2019 ‎(4)
Zaštita paprike30.8.2019 21:07Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Subotica, usevi paprike na otvorenom polju se  nalaze u fenofazi plodovi dostigli konačnu veličinu, početak sazrevanja plodova (BBCH 71-81).

Vizuelnim pregledom useva paprike uočena su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 3.

 

Ulov imaga pamukove sovice na svetlosnim lovnim lampama

Intenzivno piljenje larvi pamukove sovice se očekuje u narednih nekoliko dana, pa se proizvođačima paprike preporučuje pregled useva i sprovođenje hemijskog tretmana, na početku piljenja larvi,  nekim od  insekticida:

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha  ili

Avaunt 15 EC  (a.m. indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima.
Region: Subotica
Zaštita paprike i kukuruza šećerca30.8.2019 18:34Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledima useva kukuruza šećerca  i paprike uočeno je prisustvo položenih jajnih legala treće generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 10% biljaka kao i jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 50% biljaka.

Na svetlosnim lovnim lampama i feromonskim klopkama registruju se visoke brojnosti ovih štetočina.

 

 

Na trenutnim temperaturama početak piljenja larvi ovih štetočina očekuje se početkom naredne nedelje.

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u klipove kukuruza i plodove paprike, preporučuje se primena insekticida.

 

U usevu kukuruza:

 

Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 14 dana).

 

U usevu paprike:

 

Affirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha (karenca 3 dana).

Prilikom upotrebe pesticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Svi regioni
Zaštita paprike i kukuruza šećerca30.8.2019 17:45Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprike i  kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine, a za dva do tri dana se očekuje i početak piljenja larvi.

Takođe, vizuelnim pregledom navedenih useva registruje se i prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo navedenih štetočina, i na početku piljenja larvi primena nekog od navedenih insekticida:

U usevu paprike:

·         Affirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5 – 2 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,17 – 0,25 l/ha (karenca 1 dan)

U usevu kukuruza šećerca:

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) 0,25 l/ha (karenca 14 dana)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.
Region: Novi Sad
Zaštita paprike30.8.2019 12:51Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), na 12 % pregledanih biljaka.

 S obzirom da je uočeno prisustvo sveže položenih jaja, na trenutnim temperaturama, intenzivno piljenje larvi očekuje se u narednih 3 do 4 dana.  

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo pomenute štetočine, u cilju suzbijanja larvi, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

 

 •  Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha ili
 • Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 29.8.2019 ‎(2)
Zaštita paprike i kukuruza šećerca29.8.2019 14:39Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom useva paprike i kukuruza šećerca, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u sledećim indeksima napada:

·          u usevima paprike: 3

·          u usevima kukuruza šećerca: 15,75

S obzirom na dominantno prisustvo sveže položenih jaja ove štetočine, i na trenutne temperature, u naredna 2-3 dana se očekuje intenzivno piljenje larvi ove štetočine.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva na prisustvo ove štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u klipove kukuruza i plodove paprike, preporučuje se primena nekog od insekticida:

U usevima paprike:

·          Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha ili

·          Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,17-0,25 l/ha.

U usevima kukuruza šećerca:

·          Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,25 l/ha.

 

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next