Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 25.2.2024 ‎(1)
Zaštita rasada25.2.2024 12:02Thrips tabaci (Thrips tabaci); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

U toku je proizvodnja rasada paprike, paradajza,krastavaca, kupusa i drugih povrtarskih kultura u toplim lejama.

 

sl.1                            sl.2 

 

sl.3                              sl.4

Monitoringom proizvodnje povrća (na otvorenom i zatvorenom prostoru) prošle godine, registrovano je prisustvo kalifornijskog cvetnog tripsa u usevima paprike, što je potvrđeno laboratorijskim analizama. Njegov značaj ogleda se u vektorskoj ulozi u prenošenju veoma destruktivnog virusa za povrtarsku proizvodnju-virusa bronzavosti paradajza  (Tomato spotted wilt virus - TSWV). Pored pomenutog virusa, za proizvodnju povrća u našem region veoma je značajan i virus mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV) koga prenose lisne vaši.

U cilju kontrole pomenutih virusnih oboljenja, preporučuju se sledeće preventivne mere:

 -        Suzbijanje korova oko plastenika i u samim plastenicima, zbog zadržavanja virusa na korovskim biljkama odakle se vektorima (biljne vaši, tripsi) prenose na gajene biljke,

-        Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika radi sprečavanja ulaska vektora;

-        Redovan pregled biljaka na prisustvo lisnih vaši i tripsa, vizuelnim pregledom i postavljanje žutih lepljivih ploča;

-        Suzbijanje vektora virusa (biljne vaši, tripsi) primenom registrovanih insekticida;

-        Biljke sa simptomima viroza treba eliminisati i ne dozvoliti njihovo rasađivanje na otvoreno polje.

U cilju preventivne zaštite od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.)  preporučuju se sledeće mere:

-        Neophodno je obezbeđivanje optimalne temperature, osvetljenja, kao i relativne vlažnosti vazduha u plastenicima kako bi se održala vitalnost biljaka,

-        Ukoliko se registruju simptomi poleganja rasada (prvi simptomi se uočavaju na prizemnom delu stabla, koje omekša i počinje da truli, pa biljke venu i poležu), takve biljke treba odstraniti i uništiti ih van mesta proizvodnje,

-        Zalivanje rasada neposredno posle setve i pre pikiranja, fungicidima na bazi: a.m. propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml  + 2 l vode/m2.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 23.2.2024 ‎(1)
Preventivna zaštita rasada23.2.2024 16:30Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji rada RC Zrenjanin u toku je rana proizvodnja rasada povrtarskih kultura u zatvorenom prostoru.

U cilju kvalitetnije i rentabilnije proizvodnje rasada neophodno je primeniti preventivne mere kontrole. Od kvaliteta proizvedenog rasada zavisi kasnije zdravstveno stanje biljaka u plastenicima ili na otvorenom polju, a takođe i kondicija useva: lakše ukorenjavanje, tolerantnost prema patogenima na početku vegetacije, brži prolazak kroz osetljive faze odnosno intenzivniji porast mladih biljka.

Proizvođačima rasada se preporučuje :

-Održavanje higijene prostora ispred i između plastenika, uništavanje trenutno prisutnih zimskih korovskih vrsta koje su u sada u fazi početka cvetanja: maslačak (Taraxacum officinale), veronica (Veronica officinales), mišjakinja (Stellaria media) a na kojima se pojavljuju vektori virusa (tripsi i vaši).

-Postavljanje žutih lepljivih traka u plastenike u cilju detekcije i kontrole prisustva tripsa

-Postavljanje insekatskih zaštitnih mreža u cilju sprečavanja ulaska štetočina

-Redovan pregled rasada u cilju praćenja promena na biljkama, utvrđivanja prisustva insekata

-Oprez u količini vode  za zalivanje, provetravanje plastenika treba uskladiti sa porastom rasada i iznošenjem na stalno mesto. Treba izvršiti postepeno kaljenje biljaka (prilagođavanje uslovima stalnog staništa). Za dalje rasađivanje birati biljke u dobroj kondiciji i u dobrom zdravstvenom stanju. Biljke zaostale u porastu koje imaju deformitete ili su na njima uočeni simptomi poleganja rasada obavezno odstraniti.

-U cilju sprečavanja pojave poleganja rasada (Phytium spp.) preporuka je zalivanje posle setve ili  tokom nicanja, i kasnije pre pikiranja fungicidima sa a.m. propamokarb hidrohlorid +fosetil aluminijum  3 ml/2 l vode/100m2.

Rasad paprike

Rasad paradajza

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.2.2024 ‎(2)
Preventivne mere u plasteničkoj proizvodnji rasada povrtarskih kultura13.2.2024 10:07Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)
Na području RC Jagodina, setva paprike i paradajza za ranu plasteničku proizvodnju najvećim delom tek predstoji, a kod manjeg broja proizvođača setva je završena i u toku je nicanje i razvoj prvih listova.
 
 Plastenička proizvodnja rasada paprike i paradajza
 
 
U toku proizvodnje rasada poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje niz preventivnih mera:
 
U cilju zaštite od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) preporučuje se:
 
 - dezinfekcija kontejnera za setvu, kao i saksija za pikiranje,
 - dezinfekcija zemljišta i supstrata,
 - dezinfekcija alata, pribora za rad, ramova,
 - setva deklarisanog semena,
 - obezbeđenje adekvatnih uslova za proizvodnju rasada: temperature, vlažnosti, osvetljenja, redovno provetravanje,
 - redovan pregled rasada i da ukoliko uoče simptome poleganja (prvi simptomi se uočavaju na prizemnom delu stabla, biljke poležu), takve biljke mehanički odstraniti i izneti van plastenika,
- za zaštitu od prouzrokovača bolesti rasada, proizvođačima se preporučuje primena preparata:
 
Balb, Proplant 722 SL, Rival (a.m. propamokarb-hidrohlorid) u koncentraciji 0,15% (zalivanjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana posle) ili Previcur energy (a.m.propamokarb-hidrohlorid+fosetil aluminijum) u količini 3-6 ml u 2 l vode/m2.
 
Proizvođačima se preporučuje redovan pregled biljaka i na prisustvo tripsa (Thysanoptera) koji su vektori virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV), kao i na prisustvo lisnih vaši (Aphididae) vektora virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV). U slučaju da se uoči prisustvo navedenih insekata, preporučuje se primena registrovanih insekticida.
 
U cilju kontrole virusnih oboljenja, proizvođačima se preporučuje uništavanje korovskih i samoniklih biljaka oko plastenika i u samim plastenicima, postavljanje zaštitnih insekatskih mreža na ulazne otvore, vizuelni pregled biljaka na prisustvo tripsa i lisnih vaši, postavljanje lepljivih ploča i traka iznad samih biljaka.
 
Pre rasađivanja biljaka na stalno mesto, potrebno je sprovesti kaljenje rasada spuštanjem temperature, pojačanim provetravanjem, smanjenim zalivanjem u cilju što bolje adaptacije na novu sredinu.
Region: Jagodina
Mere kontrole u proizvodnji rasada paprike13.2.2024 8:41Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je proizvodnja rasada paprike koji se nalaze u početnim fazama razvoja.

Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi mladih biljaka na prisustvo bolesti i štetočina i sprovođenje svih raspoloživih mera kontrole:

·        Redovno provetravanje zaštićenog prostora,

·        Primena hemijskih mera zaštite sa ciljem zaštite od prouzrokovača poleganja rasada (Pythium spp.) nekim od registrovanih fungicida: Balb, Proplant 722 SL, Rival (propamokarb-hidrohlorid), u koncentraciji 0,15% (zalivanjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana nakon toga) ili Previcur energy (propamokarb-hidrohlorid+fosetil Al), u količini 3-6 ml u 2 l vode/m2. Ukoliko se vizuelnim pregledom uoči prisustvo biljaka sa simptomima poleganja rasada preporučuje se njihovo uklanjanje i uništavanje van plastenika.

·        Uništavanje korova u i oko zaštićenog prostora, jer predstavljaju rezervoare virusa,

·        Vaši i tripsi su vektori izuzetno značajnih fitopatogenih virusa, od kojih su na našem regionu najznačajniji Virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV) i virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Sa ciljem sprečavanja njihovog ulaska u zaštićeni prostor preporučuje se postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore. Ukoliko se pregledima registruje prisustvo navedenih štetočina, preporučuje se primena registrovanih insekticida.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 8.2.2024 ‎(2)
Mere kontrole u proizvodnji rasada paradajza i paprike8.2.2024 13:38Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Leskovac, setva paprike i paradaza za ranu proizvodnju kod najvećeg broja proizvodjača tek predstoji, dok kod manjeg broja gazdinstava setva je završena.  Rasad se na pojedinim lokalitetima nalazi u od fazi nicanja do pikiranja.

paprika faza nicanja
rasad paprike 1
paprika rasad
paradajz rasad

Proizvodnja rasada u toplim lejama predstavlja kritičnu fazu gajenja biljaka kada može doći do pojave oboljenja poleganja rasada (Pythium sp.), koji prouzrokuje propadanje korena i prizemnog dela stabla. Proizvođačima se kao preventivne mere preporučuju:

-         Dezinfekcija kontejnera za setvu, saksija za pikiranje

-          Dezinfekcija zemljišta i supstrata,

-          Dezinfekcija alata, staza, ramova i sl. (primenom natrijum – hipohlorita)

-          Setva deklarisanog semena

-          Obezbeđivanje adekvatne temperature, vlažnosti, osvetljenja i redovnog provetravanja biljaka

-          Ređa setva

-          Ređe zalivanje

Redovnim vizuelnim pregledima, pratiti zdravstveno stanje izniklih biljaka i ukoliko dođe do pojave simptoma, takve biljke odmah ukloniti iz rasadnika radi sprečavanja daljeg širenja bolesti. Takođe, potrebno je vršiti redovan pregled biljaka na prisustvo štetočina. Vaši (Aphididae) pored direktnih šteta koje prave isisavanjem sokova, vektori su virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus - CMV), dok tripsi (Thysanoptera) prenose virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV).

Preporuka proizvođačima je da sprovedu hemijske mere zaštite primenom preparata:

Balb, Proplant 722 SL, Rival ( a.m. propamokarb-hidrohlorid), u koncentraciji 0,15% (zalivanjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana nakon toga) ili Previcur energy (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fosetil Al), u količini 3-6 ml u 2 l vode/m2.

Pre rasađivanja biljaka na stalno mesto, neophodno je izvršiti kaljenje rasada spuštanjem temperature u proizvodnom objektu, pojačanim provetravanjem i smanjenjem zalivanja radi bolje adaptacije biljaka na novonastale uslove.

Region: Leskovac
Mere kontrole u proizvodnji rasada8.2.2024 11:12Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Vrbas u toku je setva i nicanje paprike i paradajza, za proizvodnju rasada (BBCH 00-10 ).

Proizvodnja zdravog rasada je najvažnija mera pri proizvodnji povrća. Proizvodnja rasada se odvija u zaštićenom prostoru i traje sve do rasađivanja biljaka na stalno mesto. Zdrav i kvalitetan rasad se može dobiti ako se dobro sprovedu preventivne mere higijene zatvorenog prostora.

U cilju kontrole najznačajnijih štetnih organizama u proizvodnji rasada i dobijanja zdravog sadnog materijala, preporuka je da se preduzmu sve raspoložive mere:

 

-         Upotreba deklarisanog semena

-         Upotreba sterilnih kontejnera

-         Redovno provetravanje zaštićenog prostora, da bi se sprečila kondenzacija i favorizujući uslovi za pojavu i širenje bolesti

-         Održavanje temperature i osvetljenja na optimalnom nivou

-         Zaštita od najznačajnijeg gljivičnog oboljenja, prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.) primenom registrovanih fungicida: Balb, Proplant 722 SL, Rival ( a.m. propamokarb-hidrohlorid), u koncentraciji 0,15% (zalivanjem neposredno nakon setve ili sadnje i 10-14 dana nakon toga) ili Previcur energy (a.m. propamokarb-hidrohlorid+fosetil Al), u količini 3-6 ml u 2 l vode/m2. Ukoliko se pregledom uoče biljke sa simptomima poleganja, takve treba ukloniti.

-         Uništavanje korovske flore u plasteniku i oko plastenika jer su oni izvor zaraze fitopatogenim virusima

-         Postavljanje  mreže na ulaznim otvorima zaštićenog prostora u cilju sprečavanja ulaska insekata

-         Redovni vizuelni pregledi biljaka na prisustvo vektora virusa (lisne vaši, tripsi), metodom otresanja na belu podlogu i njihovo praćenje posatvljanjem plavih i žutih lepljivih ploča. U slučaju registrovanja ovih štetočina primena registrovanih insekticida. Ukoliko se pregledom uoče biljke sa simptomima viroza, takve treba ukloniti.

-     Izvršavanje higijene radne odeće i alata.

 

nicanje biljaka u zatvorenom prostoru

priprema za rasad u kontejnerima

faza kotiledona

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 5.2.2024 ‎(1)
Kontrola štetnih organizama u proizvodnji rasada paradajza i paprike5.2.2024 12:20Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp); Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Niš u toku su pripreme za setvu semena paprike i paradajza. Na malom broju gazdinstava setva je obavljena pa se biljke nalaze u fazi klijanja i nicanja, pa sve do pikiranja rasada. Najvećem broju proizvođača paprike i paradajza na našem regionu tek predstoji setva.

velika slika

Ranijih vegetacija u proizvodnji paradajza i paprike u zaštićenom prostoru registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera)  i lisnih vaši (Aphididae) što se veoma odražavalo na kvalitet i kvantitet proizvodnje.

Lisne vaši su vektori virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus - CMV), dok su tripsi vektori virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Vaši se razvijaju na naličju listova, dok se tripsi nalaze na svim nadzemnim delovima biljaka.

U ovom momentu preporuka proizvođačima kojima setva tek predstoji u cilju preventivne zaštite rasada paprike i paradajza od prouzrokovača bolesti poleganja rasada (Phytium spp.) i kontrole virusnih oboljenja preporučuje se:

upotreba sterilnih kontejnera i supstrata (sterilizacija kontejnera i alata za rad može se vršiti rastvorom natrijum-hipohlorita u odnosu sa vodom 1:4);

- obavezna upotreba deklarisanog semena;

obezbeđivanje optimalnog osvetljenja, temperature, relativne vlažnosti vazduha i adekvatno provetravanje;

- neposredno posle setve i pre pikiranja, zalivanje rasada fungicidima  na bazi a.m. propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml  + 2 l vode/m2;

Kod proizvođača rasada gde je došlo do nicanja preporučuje se:

- redovno obavljanje vizuelnih pregleda mladih biljaka na prisustvo štetnih organizama kao i otresanje biljaka na belu podlogu i postavljanje žutih i plavih lepljivih ploča direktno iznad biljaka;

- ukoliko dođe do pojave simptomabiljke sa simptomima odmah odstraniti i ukloniti van zaštićenog prostora;

- u cilju sprečavanja ulaska štetočina u zaštićeni prostor, poželjno je na ulaznim otvorima koristiti insekatske mreže;

- suzbijanje vektora virusa registrovanim insekticidima;

-  uništavanje korova u i oko plastenika jer su korovi rezervoari virusnih oboljenja i vektora.

Pre rasađivanja na stalno mesto, rasad postepeno privikavati na nove uslove (kaljenje rasada). Ova mera se sastoji u sve jačem provetravanju i snižavanju temperature, uz tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum sulfata. Sa kaljenjem treba početi dve nedelje pre rasađivanja.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 10.9.2023 ‎(1)
Zaštita paprike10.9.2023 8:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi paprika na otvorenom polju nalaze se u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovana su polozena jaja kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 12% biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled useva na prisustvo navedene štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo jaja te štetočine, a u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove paprike, proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

- Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,14 - 0,20 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili

- Affirm 095 SG, Ema, Porselen extra  (a.m.emamektin-benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

- Alverde (a.m.metaflumizon) u količini 1 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2).

 

Prilikom izbora insekticida treba voditi računa o maksimalnim broju tretmana preparata u toku jedne vegetacije (MBT) i karenci.

U usevima gde je počela berba ne preporučuje se primena insekticida.

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 8.9.2023 ‎(2)
Zaštita paprike 8.9.2023 12:15Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na teritoriji Topličkog okruga, usevi paprike  na otvorenom, se u zavisnosti od lokaliteta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama sazrevanja plodova (BBCH 81-85).

Vizuelnim pregledom useva paprike na više lokaliteta registrovano je prisustvo jaja kukuruzne/pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na plodovima i listovima, na do 28 % pregledanih biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled svojih useva na prisustvo jaja navedene štetočine i po potvrdi prisustva, a u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove paprike, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od registovanih insekticida:

·       Coragen 20 SC/Inecor 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) u količini 0,14 - 0,20 (karenca 3 dana, MBT 2) ili

·       Affirm 095 SG ili Porselen extra (a.m.emamektin-benzoat) u količini 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana, MBT 3) ili

·       Alverde (a.m.metaflumizon), u količini 1 l/ha (karenca 3 dana, MBT 2) ili neki drugi registrovani insekticid.

Na teritoriji opštine Žitorađa, berba paprike na pojedinim parcelama je već započela, pa se prilikom izbora insekticida strogo treba pridržavati karence primenjenih preparata. U usevima gde je počela berba ne preporučuje se primena insekticida. Takođe, treba voditi  računa i o maksimalnom broju tretmana insekticidima u toku jedne sezone (MBT).

 

Region: Prokuplje
Zaštita paprike8.9.2023 11:17Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)
 
 
 
 
 
Regionalni centar : Vršac
Fenofaza : Paprika se na otvorenom polju nalazi u različitim fazama sazrevanja ploda (BBCH 79-85).
 
Vizuelnim pregledom useva paprike registrovana je povećana brojnost zelene povrtne stenice (Nezara viridula) u odnosu na ranije preglede.
 
Najveće štete pričinjavaju  na zrelim plodovima,larve i odrasle jedinke buše biljno tkivo i sisaju sokove.Na mestu uboda tkivo ispod epidermisa bude uništeno a plodovi deformisani.
Nakon njihove ishrane plodovi postaju lošijeg kvaliteta i izmenjenog ukusa,samim tim dolazi do smanjenja njihove tržišne vrednosti.
 
 
Velika slika   Velika slika        Velika slika        Velika slika
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled  useva i ukoliko se uoči prisustvo ove štetočine treba sprovesti tretman registrovanim ineskticidom :
  • Scatto (a.m deltametrin) 0,3-0,7 l/ha,karenca 3 dana MBT 4 puta.
Region: Vršac
1 - 10 Next