Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 23.5.2019 ‎(1)
Zaštita paprike23.5.2019 12:53Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)
Na području delovanja RC Kikinda u toku je rasađivanje paprike na otvorenom prostoru. Pregledom useva paprike na lokalitetu Kikinda registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i tripsa (Thysanoptera).
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Registrovani štetni organizmi, pored direktne štete koje uzrokuju sisanjem biljnih sokova, vrlo su značajni prenosioci brojnih biljnih virusa. Među njima najznačajniji su virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus-CMV) koji prenose lisne vaši i virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus-TSWV) koji prenose tripsi.
 
U momentu rasadjivanja proizvođačima paprike se preporučuju sledeće kontrolne mere:
  • eliminisanje biljaka sa simptomima viroza (žbunast izgled, hlorotični mozaik, šarenilo, izduženost liski)
  • suzbijanje korovske flore, koja predstavlja rezervoare virusa
  • pregled useva paprike na prisustvo lisnih vaši i tripsa i pravovremena hemijska zaštita.

Ukoliko se u usevima paprike registruje prisustvo vaši ili tripsa, preporučuje se primena registrovanih insekticida.

U cilju zaštite paprike od prouzrokovača bakteriozne pegavosti (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria), preporučuje se primena registrovanih preparata na bazi bakra. Preporuka je da se treman sprovede pre najavljenih padavina.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 20.5.2019 ‎(1)
Zaštita paprike u plasteniku20.5.2019 13:15Tripsi (thrips spp)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Šašinci, usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fenofazi šesta cvast sa otvorenim cvetovima (BBCH 66).

Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo larvi i imaga tripsa (Thysanoptera).

Imago tripsa (Thysanoptera)

Osim što nanose direktne štete usled sisanja biljnih sokova tripsi su naročito štetni kod proizvodnje paprike jer su pojedine vrste ovih štetnih organizama vektori veoma destruktivnog virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV), koji za kratko vreme može dovesti do potpunog propadanja biljaka.

Preporuka proizvođačima je da obave pregled useva metodom otresanja cvetova na belu podlogu i ukoliko se registruje prisustvo tripsa primene hemijske mere zaštite preparatom:

Laser (a.m spinosad) u konc. 0,04%

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 18.5.2019 ‎(1)
Viroze paprike18.5.2019 14:16Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus)

Na području delovanja RC Vrbas u toku je rasađivanje paprike na otvorenom polju.

Stalnim monitoringom useva paprike, kako u plasteničkoj, tako i u proizvodnji na otvorenom polju, na lokalitetima u Ruskom Krsturu i Kuli, registruju se biljke sa simptomima viroza. Takve biljke su deformisane, zaostalog porasta, žbunastog izgleda, glavni nerv na listu je naboran, liske su izdužene. Kod biljaka zaraženih fitopatogenim virusima dolazi do sterilnosti cvetova, plodovi se deformišu itd.

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima, da pre rasađivanja, uklone sve biljke sa simptomima viroza, uklone korovsku floru na parceli i oko parcele gde će se saditi paprika, kao i da pregledaju biljke na prisustvo biljnih vaši i tripsa, koji su glavni prenosioci viroza. Ukoliko se registruje prisustvo biljnih vaši i tripsa, obavezno se preporučuje insekticidni tretman, registrovanim preparatima.

simptomi viroze na listu paprike

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 13.5.2019 ‎(1)
Zaštita paprike13.5.2019 14:10Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je rasađivanje paprike na otvoreno polje, dok se usevi paprike u proizvodnji iz semena nalaze u fazi nicanja.

U prethodnim sezonama na najznačajnijim lokalitetima gajenja paprike (Gospođinci, Despotovo, Kisač) registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima viroza. Na zaraženim biljkama mogle su se uočiti  patološke promene. Biljke su imale žbunast izgled, a na listovima su  registrovani simptomi hlorotičnog mozaika, šarenila, cigovanje glavnog nerva, izduženost liski i sl. Formirani plodovi bili su zakržljali i deformisani, dok je na nekim biljkama dolazilo i do potpune sterilnosti. Analizom uzoraka paprike u laboratoriji Sistema PIS-a detektovano je dominantno prisutvo sledećih virusa:

·         Virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus-CMV)

·         Virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus-TSWV)

 

U prirodnim uslovima virus mozaika krastavca i virus bronzavosti paradajza održavaju se u velikom broju kako jednogodišnjih, tako i višegodišnjih kulturnih biljaka i korova. Sa ovih biljaka, rezervoara virusa, virus mozaika krastavca na biljke paprike prenose lisne vaši, a virus bronzavosti paradajza tripsi.

U ovom momentu proizvođačima paprike se preporučuje sprovođenje sledećih mera kontrole:

·                   Biljke sa simptomima viroza eliminisati i ne dozvoliti njihovo rasađivanje na otvoreno polje

·                   Na parceli i oko parcele neophodno je uništiti korove koji su rezervoari virusa

·                   Redovni pregledi useva na prisustvo vektora virusa (vaši, tripsi) i ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 9.5.2019 ‎(1)
Tripsi u povrtarskoj proizvodnji9.5.2019 14:16Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na teritoriji RC Pančevo, lokaliteti Pančevo, Crepaja, Jabuka i Dolovo, pregledom plasteničke povrtarske proizvodnje registrovane su sledeće faze razvoja biljaka: usevi paradajza se nalaze u fazi devet i više cvasti sa otvorenim cvetovima (BBCH 69), usevi paprike se nalaze u fazi otvoren četvrti cvet (BBCH 64), dok se usevi belog luka nalaze u fazi od četiri do sedam listova (BBCH 14-17).

 

Vizuelnim pregledom useva paprike i paradajza registrovano je prisustvo tripsa na 8 do 10% biljaka, dok je na belom luku registrovano prisustvo ovih štetočina na nivou praga štetnosti (od 1 do 2 larve tripsa po listu luka).

 

Osim što nanose direktne štete usled sisanja biljnih sokova tripsi su naročito štetni kod proizvodnje paprike i paradajza jer su pojedine vrste ovih štetnih organizama vektori veoma destruktivnog virusa, virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV), koji za kratko vreme može dovesti do potpunog propadanja biljaka.

 

 

Preporuka proizvođačima je da obave pregled metodom otresanja cvetova i listova na belu podlogu. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa u usevima paprike i paradajza i prisustvo larvi ovih štetočina na nivou praga štetnosti u usevu belog luka, preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

 

Laser (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 17.4.2019 ‎(1)
Mere kontrole u plasteničkoj proizvodnji17.4.2019 12:54Tripsi (thrips spp)
Na području delovanja RC Kikinda u toku je rasadjivanje paradajza i paprike u plasteničkoj proizvodnji.
Monitoringom paradajza u plasteničkoj proizvodnji tokom prethodnih godina registrovano je prisustvo virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV).
Ovaj virus izaziva velike štete u proizvodnji paradajza kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru. Simptomi na obolelim biljkama se ispoljavaju u vidu bronzavosti listova, uvenuća biljaka, a na plodovima se javljaju prstenaste nekrotične pege koje umanjuju njihovu tržišnu vrednost.
 
Virus bronzavosti paradajza održava se na velikom broju korovskih biljaka i prenosi se tripsima, usled čega je neophodno sprovodjenje preventivnih kontrolnih mera poput:
  • suzbijanje korovske flore u i izvan plastenika
  • uklanjanje zaraženih biljaka
  • proizvodnja zdravog rasada
  • kontrola ulaska tripsa u plastenik (postavljanje insekatskih mreža na otvore)
  • monitoring rasada i rasadjenih biljaka na prisustvo tripsa i pravovremena hemijska reakcija radi njihovog suzbijanja
  • tolerantne sorte
 
Picture
 
Picture
 
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 12.4.2019 ‎(1)
Zaštita paprike12.4.2019 21:12Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji nalaze se u fazi od početak cvetanja do faze otvoren drugi cvet na glavnom stablu (BBCH 59-62).

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja, registrovano je prisustvo tripsa (Thrips spp) u cvetu i na naličju listova.

faza razvoja
trips u cvetu paprike

Tripsi direktne štete prouzrukuju sisanjem sokova biljaka, ali su i prenosioci veoma destruktivnog virusa - virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV).

Preporuka proizvođačima je da obave pregled biljaka otresanjem cvetova i listova na belu podlogu, i ukoliko se registruje prisustvo tripsa obave tretman preparatom:

Laser (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 10.4.2019 ‎(1)
Zaštita paprike10.4.2019 18:52Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Niš, usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 51 – vidljiv prvi cvetni početak sa izduženom laticom na glavnom stablu).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo imaga tripsa u cvetu paprike u indeksu napada 8,33.

velika slika

Direktne štete tripsi prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, ali je značajna i njihova vektorska uloga u prenošenju virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV).

Preporučuje se pregled biljaka otresanjem cvetova i listova na belu podlogu i utvrđivanje prisustva ove štetočine.

Ukoliko se utvrdi prisustvo tripsa preporučuje se insekticidni tretman preparatom:

Laser (a.m. spinosad) u koncentraciji 0,04%

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 5.4.2019 ‎(1)
Zaštita paprike5.4.2019 13:50Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin pregledom paprike u zatvorenom prostoru koja je  namenjena proizvodnji rasada za otvoreno polje, uočeno je da se biljke nalaze u fazi razvoja lista, šesti list razvijen (BBCH 16).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 12% pregledanih biljaka.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, vaši su i vektori velikog broja biljnih virusa. U poslednjih nekoliko godina velike štete u proizvodnji paprike registruju se usled prisustva Virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus-CMV). Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo navedenih štetočina, sprovođenje tretmana nekim od registrovanih insekticida:

Chess 50 WG (a.m. pimetrozin) 0,3 kg/ha,

Calypso 480 SC (a.m.tiakloprid) 0,15-0,2 l/ha,

Tonus (a.m. acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha,

Actara 25 WG (a.m.tiametoksam) 160-180 g/ha 

Aphididae sp.

Pored suzbijanja lisnih vaši preporučuje se i uklanjanje biljaka sa simptomima viroza kako bi se sprečilo njihovo dalje širenje.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 6.3.2019 ‎(1)
Mere kontrole u proizvodnji rasada6.3.2019 10:34Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, u toku je proizvodnja rasada paradajza, krastavca i paprike.

U prethodnim godinama registrovani su problemi sa prisustvom virusa, kako na otvorenom polju, tako i u zatvorenom prostoru, a analizom uzoraka u laboratoriji Sistema PIS-a detektovano je prisustvo:

-         Virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV)

-         Virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV).

U predhodnim vegetacionim sezonama na zaraženim biljkama registrovane su patološke promene. Biljke su imale žbunast izgled, a na listovima su se mogli uočiti simptomi hlorotičnog mozaika, cigovanje glavnog nerva i sl. Usled delovanja virusa može doći do sterilnosti cvetova, a obrazovani plodovi su zakržljali i deformisani.

Navedeni virusi održavaju se u velikom broju jednogodišnjih i višegodišnjih gajenih i korovskih biljaka, koje predstavljaju rezervoare ovih štetnih organizama. Sa ovih biljaka, lisne vaši prenose virus mozaika krastavca na biljke paradajza i paprike, dok se virus bronzavosti paradajza prenosi tripsima.

U ovom trenutku, proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole koje podrazumevaju:

-          suzbijanje korova u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad;

-          uništavanje biljaka sa simptomima viroza;

-         postavljanje insekatske mreže na ulazne otvore plastenika, radi sprečavanja ulaska   vaši i tripsa u plastenik;

-         redovan pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next