Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > paprika  

Web Part Page Title Bar image
paprika

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 6.3.2019 ‎(1)
Mere kontrole u proizvodnji rasada6.3.2019 10:34Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, u toku je proizvodnja rasada paradajza, krastavca i paprike.

U prethodnim godinama registrovani su problemi sa prisustvom virusa, kako na otvorenom polju, tako i u zatvorenom prostoru, a analizom uzoraka u laboratoriji Sistema PIS-a detektovano je prisustvo:

-         Virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV)

-         Virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV).

U predhodnim vegetacionim sezonama na zaraženim biljkama registrovane su patološke promene. Biljke su imale žbunast izgled, a na listovima su se mogli uočiti simptomi hlorotičnog mozaika, cigovanje glavnog nerva i sl. Usled delovanja virusa može doći do sterilnosti cvetova, a obrazovani plodovi su zakržljali i deformisani.

Navedeni virusi održavaju se u velikom broju jednogodišnjih i višegodišnjih gajenih i korovskih biljaka, koje predstavljaju rezervoare ovih štetnih organizama. Sa ovih biljaka, lisne vaši prenose virus mozaika krastavca na biljke paradajza i paprike, dok se virus bronzavosti paradajza prenosi tripsima.

U ovom trenutku, proizvođačima se preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole koje podrazumevaju:

-          suzbijanje korova u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad;

-          uništavanje biljaka sa simptomima viroza;

-         postavljanje insekatske mreže na ulazne otvore plastenika, radi sprečavanja ulaska   vaši i tripsa u plastenik;

-         redovan pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.2.2019 ‎(2)
Preventivne mere zaštite u plasteničkoj proizvodnji19.2.2019 20:39Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom plastenika sa povrtarskim proizvodnjama na lokalitetu Selevac, registrovano je prisustvo odraslih jedinki tripsa na kulturama koje se nalaze oko plastenika. Tripsi pored direktnih šteta koje pruzrokuju sisanjem biljnih sokova su i vektori veoma značajnih i po proizvodnju povrća veoma štetnih biljnih virusa. Veoma je važno da se spreči njihovo širenje na gajene kulture. U proteklih nekoliko godina registruje se značajno prisustvo i štete od viroza u povrtarskoj proizvodnji u zatvorenom prostoru (Virus bronzavosti paradajza, Virus mozaika krastavca i dr.).

 

Sada je pravo vreme da se sprovedu sve preventivne mere u kontroli virusnih oboljenja u plasteničkoj proizvodnji, a to su:

- uništavanje korova u i oko plastenika jer su korovi rezervoari virusnih oboljenja,

- uništavanje zaraženih biljaka (ukoliko se primete takve biljke u plasteniku),

- zatvorene objekte treba očistiti od biljnih ostataka i postaviti insekatske mreže na ulazu kako bi se sprečio dolet vaši i tripsa kao najznačajnijih vektora virusa.

 

Hemijsko suzbijanje vektora vrši se registrovanim insekticidima uz obavezno poštovanje karence.

Region: Smederevo
Mere u proizvodnji rasada paprike19.2.2019 9:33Virus mozaika krastavca (CMV – Cucumber mosaic virus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je proizvodnja paprike namenjene za rasad.

U prethodnim sezonama vršeno je uzorkovanje paprike iz rasada sa više lokaliteta. Analizom uzoraka u laboratoriji Sistema PIS-a detektovano je prisutvo:

·         Virusa mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus-CMV)

·         Virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus-TSWV)

 

U prirodnim uslovima virus mozaika krastavca i virus bronzavosti paradajza održavaju se u velikom broju kako jednogodišnjih, tako i višegodišnjih kulturnih biljaka i korova. Sa ovih biljaka, rezervoara virusa, virus mozaika krastavca na biljke paprike prenose lisne vaši, a virus bronzavosti paradajza tripsi.

U ovom momentu proizvođačima rasada se preporučuje sprovođenje preventivnih mera kontrole:

·         Suzbijanje korova u i oko plastenika u kome se proizvodi rasad

·         Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika u cilju sprečavanja ulaska vaši i tripsa u plastenik

·         Pregled rasada na prisustvo vaši i tripsa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo sprovođenje hemijskih mera zaštite registrovanim insekticidima

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 14.9.2018 ‎(1)
Tripsi u plasteničkoj proizvodnji14.9.2018 13:35Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom povrtarskih useva u plasteniku, registrovano je prisustvo larvi tripsa. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Usev

Faza razvoja po BBCH skali

Procenat biljaka sa larvama tripsa (%)

Paprika

Sazrevanje ploda do puna zrelost (BBCH 81 – 89)

22

Krastavac

Cvetanje do razvoja ploda (BBCH 64 – 73)

18

 

U fazama plodonošenja, može doći do deformacija na plodovima usled ishrane ovih štetočina. Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo navedene štetočine, tretman sprovedu nekim od preparata vodeći računa o karenci:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha
 
    
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.9.2018 ‎(1)
Zaštita paprike5.9.2018 10:22Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)

Na području delovanja RC Vrbas, paprike se nalaze u fenofazi razvoja ploda do plodovi zreli za berbu (75- 89).  

Na svetlosnim lovnim lampama u proteklih nekoliko dana beleže se izuzetno visoke brojnosti imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine. Vizuelnim pregledom useva paprike  registruju se:

jajna leglala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 12% biljaka

jaja pamukove sovice ( Helicoverpa armigera) na 9% biljaka, kao i

jaja sovice gama (Autographa gama) na 4% biljaka.

Proizvođačima paprike preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja navedenih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo preporučuje se primena  insekticida na početku piljenja larvi:

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana).

Takođe je neophodno voditi računa o karenci primenjenih preparata. U usevima u kojima je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

jajna legla kukuruznog plamenca

jaje pamukove sovice naplodu paprike

jaje sovice gama

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 31.8.2018 ‎(2)
Tretman u paprici 31.8.2018 17:03Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paprike nalaze se u fazi od razvoja ploda do plodovi zreli za berbu (BBCH 75-89).

faza paprike

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala III generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 11% biljaka, i sveže položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 10% biljaka.

Sveže jajno leglo kukuruznog plamenca

Sveže položeno jaje pamukove sovice

Preporučuje se proizvođačima paprike pregled useva na prisustvo ovih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena hemijskih mera zaštite primenom insekticida:

Affirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5 do 2 kg /ha (karenca 3 dana)

Obavezno voditi računa o karenci primenjenih preparata. Ukoliko je u toku berba mere zaštite se preporučuju nakon berbe plodova.

Region: Zrenjanin
Zaštita paprike i kukuruza31.8.2018 15:12Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad,  na svetlosnim lovnim lampama u proteklih nekoliko dana beleže se izuzetno visoke brojnosti imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Vizuelnim pregledom useva paprike i postrnog kukuruza šećerca registruje se prisustvo jajnih leglala ove štetočine na 11 do 60% pregledanih biljaka. U toku je polaganje jaja treće generacije ove štetočine, a za dane vikenda se očekuje i početak piljenja larvi.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše pregled useva na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca i na početku piljenja larvi sprovedu hemijske mere zaštite. S obzirom da se u usevima paprike i kukuruza šećerca registruje prisustvo parazitnih osica iz roda Trichogramma, preporučuje se primena insekticida koji neće štetno delovati na korisne organizme kao što je preparat Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,1 – 0,15 l/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 30.8.2018 ‎(2)
Zaštita paprike30.8.2018 20:51Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Sovica gama (Autographa gamma)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi paprike nalaze se u fazi razvoja ploda do plodovi zreli za berbu (75- 89).

Vizuelnim pregledom useva paprike, registrovano je prisustvo sveže položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 5, kao i sveže položenih jaja sovice gama (Autographa gamma) u indeksu napada 4,5.

H.armigera i A. gamma- jaja

H.armigera i A. gamma- jaja

Proizvođačima paprike preporučuje se pregled useva na prisustvo jaja navedenih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo preporučuje se primena  insekticida:

Affirm 095 SG (a.m. emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana)

Zbog visokih dnevnih temperatura, tretman sprovesti u večernjim satima.

Takođe je neophodno voditi računa o karenci primenjenih preparata. U usevima u kojima je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Leskovac
Zaštita paprike30.8.2018 10:18Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera); Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paprike se nalaze u fazi razvoja ploda do plodovi zreli za berbu (BBCH 71-89).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u indeksu napada 3,5 i sveže položenih jajnih legala III generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u indeksu napada 1,5. 
 
Picture
 
Picture
 
Proizvođačima paprike preporučuje se pregled useva i sprovođenje insekticidnog tretmana ukoliko uoče prisustvo pomenutih štetočina. Preporučuje se primena isketicida:
  • Affirm 095 SG (emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha - karenca 3 dana

Neophodno je obratiti pažnju na karencu primenjenih preparata, dok se hemijske mere u usevima paprike u kojima je u toku berba ne preporučuju.

Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 29.8.2018 ‎(1)
Zaštita paprike29.8.2018 0:00Kukuruzni plamenac (ostrinia nubilalis)

 

Na terenu RC Ruma na svetlosnim lovnim lampama (lokaliteti: Buđanovci i Inđija) u poslednjih desetak dana beleže se visoke brojnosti imaga kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U toku je let i polaganje jaja treće generacije ove štetočine.

 

Vizuelnim pregledom useva paprike (lokaliteti: Nikinci i Buđanovci) registruje se prisustvo novopoloženih jajnih legala i legala pred piljenje na 6 do 9% biljaka.

 

velika slika

 

Proizvođačima paprike se preporučuje da pregledaju useve radi registrovanja novopoloženih jaja ove štetočine. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, na početku piljenja larvi  sprovesti tretman insekticidom Affirm 095 SG (a.m emamektin benzoat) 1,5-2 kg/ha (karenca 3 dana).

Region: Ruma
1 - 10 Next