Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.9.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa17.9.2020 11:41Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mali kupusar (pieris rapae)

Na području rada RC Užice usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi razvoja glavice, od početak razvoja glavice do glavice dostigle 30% svoje veličine (BBCH 41-43).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na punktu Pilatovići, registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 6% biljaka.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda, uočena su i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 14% biljaka, imaga buvača  (Phyllotreta spp.) na 18% biljaka, lisne vaši (Aphididae) na 6% biljaka i jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 3% biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i vizuelni pregled useva. Ukoliko se uoči prisustvo navedenih štetočina preporuka je sprovođenje insekticidnog tretmana:

Vantex 60 SC (a.m gama-cihalotrin) u količini 60-70 ml/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporuka je da se hemijski tretman sprovede u večernjim satima.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 16.9.2020 ‎(2)
Zaštita kupusa16.9.2020 11:04Kupusna sovica (mamestra brassicae); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae)

Na terenu RC Senta usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 40% od očekivane veličine (41-44 BBCH ).

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 30% biljaka, kao i gusenica malog kupusara i kupusne sovice na do 10% biljaka.

 

U toku je piljenje  larvi osme generacije kupusovog moljca.

 

 

Larva kupusovog moljca

 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u glavice i oštećenja lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

- Alverde (metaflumizon) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana) ili

- Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha (karenca 7 dana)

 

ili nekog drugog registrovanog insekticida.

 

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu, maksimalno dozvoljenog broja tremana u toku jedne vegetacije i propisanih karenci. Zbog visokih dnevnih temperatura, sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim časovima.

Region: Senta
Zaštita kupusa16.9.2020 10:24Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Kraljevo usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% očekivane veličine, (BBCH 41-43).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

 

 

·         Larve i lutke kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 5% biljaka

·         Jaja malog kupusara (Pieris rapae) na 3% biljaka

·         Larve kupusne sovice (Mamestra brassicae) na 5% biljaka

·         Jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 12% biljaka

·         Imago buvača (Phyllotreta sp) na 6% biljaka

·         Lisne vaši (Aphididae) na 4% biljaka

 

 

Jaje malog kupusara

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled useva kupusa na prisustvo pomenutih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporuka je insekticidni tretman preparatom:

 

·         Vantex 60 SC (gama-cihalotrin) 60 – 70 ml/ha.

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 14.9.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa14.9.2020 7:42Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae); Kupusna sovica (mamestra brassicae)

Na teritoriji RC Pančevo,usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice (BBCH 41) do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·        Larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 20% biljaka. U toku je početak piljenja larvi osme generacije ove štetočine.

·        Larve malog kupusara (Pieris rapae) na do 10% biljaka.

·        Larve kupusne sovice (Mamestre brassicae) na do 20% biljaka.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u glavice i oštećenja lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Alverde (metaflumizon) u količini 1 l/ha (karenca 7 dana) ili nekog drugog registrovananog insekticida, poštujući karencu i maksimalan broj dozvoljenih tretmana pesticida u toku jedne vegetacije.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 12.9.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa12.9.2020 15:48Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mali kupusar (pieris rapae); Buvači (phyllotreta spp)
Na terenu RC Kragujevac kupus namenjen jesenjoj proizvodnji nalazi se u fenofazi početak formiranja glavice (BBCH 41) do glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43).
 
Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo sledećih štetočina:
  • Larve kupusnog moljca (Plutella xylostella) na 4% biljaka,
  • Larve malog kupusara (Pieris rapae) na 2% biljaka,
  • Imago buvača (Phyllotreta spp.) na 6% biljaka,
  • Biljne vaši (Aphididae) na 2% biljaka.
 
Proizvođačima se može preporučiti obilazak parcela i u slučaju prisustva pomenutih štetočina, izvođenje insekticidnog tretmana:
 
Fastac ME (a.m alfa cipermetrin)...0,3l/ha
 
Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 10.9.2020 ‎(2)
Zaštita kupusa10.9.2020 12:32Kupusna sovica (mamestra brassicae); Povrtna sovica (mamestra oleracea); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Čačak usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze od faze početka formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% očekivane veličine (BBCH 41– 43).

Faza razvoja

velika slika

 

larva kupusovog moljca 

Larva - Plutella xylostella

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 11 % biljaka.

Takođe, vizuelnim pregledom registrovano je i prisustvo larvi kupusne i povrtne sovice (Mamestra brassicae i Mamestra oleracea) na 4% biljaka i jaja i imaga bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 14% biljaka.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida:

 Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,3 l/ha (karenca 10 dana).

Sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region: Čačak
Zaštita kupusa10.9.2020 8:08Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Povrtna sovica (mamestra oleracea); Mali kupusar (pieris rapae); Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella)

Usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazama od početka formiranja glavice do faze glavica dostigla 70% od očekivane veličine.

Vizuelnim pregledom useva regsitrovano je prisustvo jaja i gusenica kupusovog moljca (Plutella xylostella) na naličju listova. U toku je početak piljenja larvi osme generacije ove štetočine.

Takođe, pregledom biljaka kupusa, registrovano je i prisustvo gusenica povrtne sovice  (Mamestra oleracea), gusenica kupusne sovice (Mamestra brassicae), jaja i gusenica malog kupusara (Pieris rapae), kao i odraslih jedinki i jaja bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo navednih štetočina primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

Coragen 20 SC (hloantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha (karenca 7 dana) ili

Mavrik (tau-fluvalinat) 0,3 l/ha (karenca 7 dana) ili

Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,3 l/ha (karenca 10 dana) ili

Vantex 60 SC (gama-cihalotrin) 60 – 70 ml/ha (karenca 14 dana).

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i propisanih karenci. Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje hemijskih mera zaštite se preporučuje u večernjim časovima.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 9.9.2020 ‎(2)
Zaštita kupusa9.9.2020 14:24Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi  od početaka formiranja glavice do glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 41-43).

faza razvoja 41-43

velika slika

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

- larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 7% biljaka.

Plutella maculipennis 41-43

velika slika

- larve kupusne sovice (Mamestra brassicae) na do 3% biljaka.

- imaga i jaja bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na do 17% biljka.

A. proletella 41 43

velika slika

Proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa i ako se registruje prisustvo larvi navedenih štetočina, primena nekog od insekticida:  

Grom, King (lambda-cihalotrin) 0,4 l/ha.

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporuka je da se tretman sprovede u večernjim satima.

Region: Leskovac
Zaštita kupusa9.9.2020 9:13Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna sovica (mamestra brassicae); Mali kupusar (pieris rapae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice (BBCH 41) do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

·        Larve kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka, kao i jaja ove štetočine na do 20% biljaka. U toku je početak piljenja larvi osme generacije ove štetočine.

·        Larve malog kupusara (Pieris rapae) na do 10% biljaka, kao i jaja ove štetočine na do 10% biljaka.

·        Larve kupusne sovice (Mamestre brassicae) na do 20% biljaka.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u glavice i oštećenja lisne mase proizvođačima se preporučuje primena insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 8.9.2020 ‎(1)
Zaštita kupusa8.9.2020 12:34Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Mali kupusar (pieris rapae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi razvoja vegetativnog dela koji se koristi za berbu (BBCH 45-49).
Vizuelnim pregledom useva kupusa na lokalitetu Kikinda registrovano je prisustvo sledećih štetočina:
  • odraslih jedinki i larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na 15% biljaka,
  • jaja i larvi malog kupusara (Pieris rapae) na 10% biljaka,
  • odraslih jedinki i jaja bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) na 25% biljaka.
Picture
 
Picture
 
Picture
 
Picture

U cilju sprečavanje stvaranja oštećenja od pomenutih štetočina, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva kupusa i ukoliko se registruje njihovo prisustvo, sprovođenje hemijskog tretmana sa insekticidom:

  • Mavrik (tau-fluvalinat) 0,3 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci insekticida i maksimalnom broju dozvoljenih tretmana u toku jedne vegetacije (MBT).

Region: Kikinda
1 - 10 Next