Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kupus  

Web Part Page Title Bar image
kupus

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.8.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa18.8.2017 14:03Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi kupusa za jesenju proizvodnju  nalaze se u fazi formiranja glavice, dok se kupusi letnje proizvodnje nalaze u fazi od početka formiranja glavice do glavice spremne za berbu.

Vizuelnim pregledom useva kupusa registrovane su larve kupusovog moljca na naličiju listova. U toku je piljenje larvi VII generacije ove štetočine.

Proizvođačima kupusa preporučuje se pregled useva na prisustvo larvi.  Ukoliko se registruje njihovo prisustvo primeniti hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

Sumi-alpha 5-EW (esvenvalerat) 0,15-0,2 l/ha – karenca 28 dana, MBT 1

Lambada (lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha – karenca 14 dana, MBT 2

Alverde (metaflumizon) 1 l/ha – karenca 7 dana, MBT 2

Izbor insekticida prilagoditi vremenu berbe vodeći računa o karenci preparata i maksimalnom broju tretmana u toku jedne godine na istoj površini (MBT).

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 16.8.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa16.8.2017 20:22Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac, lokalitet Kumarevo, usev kupusa nalazi se u fazi formiranja glavice; glavica dostigla 30% od očekivane veličine ( BBCH 43 ).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca ( Plutella maculipennis ) u indeksu napada 7.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve i ukoliko registruju larve ove štetočine obave hemijski tretman:

  U usevima za letnju proizvodnju (faza formiranja glavice) - Grom, King  (a.m.lambda – cihalotrin) 0,3 l / ha ( karenca 14 dana )

 U usevima za jesenju proizvodnju (faza razvoja listova) - preparat Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,3 l / ha ( karenca 28 dana ).

larva P. maculipennis

larva P. maculipennis

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 14.8.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa14.8.2017 16:24Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Čačak, usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi 9 i više razvijenih listova do početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

-        Vizuelnim pregledom useva   utvrđeno je prisustvo larvi VI generacije kupusnog moljca (Plutella

maculipennis) u indeksu napada 7.

Sl.1 Larva kupusnog moljca

Preporuka proizvođačima

Pregledati useve kupusa i ako se utvrdi prisustvo larvi kupusnog moljca, sprovesti mere hemijske zaštite  insekticidom:

-        a.m. cipermetrin - Cipkord 20 EC (0,3 l/ha)

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 9.8.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa9.8.2017 17:45Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (thrips spp)

Na terenu RC Senta usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi od 9 i više listova  ( 19 BBCH skale).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca , buvači, imaga i larve tripseva.

larva kupusnog moljca i larva tripsa

Larve kupusnog moljca  (Plutella maculipennis) registrovane su na 2 do 8 % biljaka. U toku je piljenje VI generacije ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja prisustva larvi. Ukoliko su one prisutne na listovima, preporuka je tretman insekticidom:

Cipkord 20 EC (cipermetrin) u dozi od 0,3 l/ha.

Na nekim parcelama registruje se i prisustvo imaga i larve tripseva.

Indeks napada iznosi do 5 za imaga i do  49 za larve. Neke vrste tripseva spadaju u karantinske organizme i mogu da ograničavaju izvoz , a posle formiranja glavice nema mogućnosti za hemijskim tretmanom , te se po njihovom prisustvu preporučuje hemijski tretman insekticidom:

Talstar 10 EC (bifentrin) u dozi od 0,3 l/ha.

Ovim tretmanima se suzbijaju i kupusni moljac i buvači.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 8.8.2017 ‎(2)
Tretman u kupusu- VI generacija8.8.2017 13:56Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Mužlja i Lukino selo, usevi kupusa se nalaze u fazi formiranja glavice (BBCH 43 – glavica dostigla 30% od očekivane veličine).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 22% biljaka. U toku je piljenje larvi VI generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve i ukoliko registruju larve ove štetočine obave hemijski tretman:

-          U usevima za letnju proizvodnju (faza formiranja glavice) primeniti preparat Lambada (a.m.lambda – cihalotrin) 0, 3 l / ha – karenca 14 dana.

-          U usevima za jesenju proizvodnju (faza razvoja listova) primeniti preparat Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0, 3 l / ha – karenca 28 dana.

Region: Zrenjanin
Zaštita kupusa8.8.2017 8:37Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Pančevo (punktovi Pančevo, Sakule), usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi 9 i više razvijenih listova do početak formiranja glavice (BBCH 19-41).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo larvi VI generacije kupusnog moljca (Plutella maculipennis).

Prisustvo larvi registrovano je na 30% pregledanih biljaka.

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva radi utvrđivajnja prisustva larvi. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo izvesti hemijske mere zaštite insekticidom:

Cipkord 20 EC (a.m. cipermetrin) 0,3 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 7.8.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa7.8.2017 14:30Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi od 5 do 8 listova razvijeno (BBCH 15-18), dok se kupus za letnju proizvodnju nalazi u fazi od početka formiranja glavice do glavice spremne za berbu (BBCH 41-49).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo više štetnih organizama:

Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Larve kupusnog moljca registrovane su na 0 do 10% biljaka. U toku je piljenje VI generacije ove štetočine. Proizvođačima se preporučuje obilazak useva radi utvrđivanja prisustva larvi. Ukoliko se registruju larve preporučuju se hemijske mere zaštite. U kupusima za jesenju proizvodnju izvršiti tretman insekticidom na bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord 20 EC) 0,3 l/ha. Karenca za navedeni isekticid iznosi 28 dana. U kupusima za letnju proizvodnju preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin (Lambada) 0,3 l/ha, čija karenca iznosi 14 dana.

Trips (Thrips spp.)

Na pojedinim parcelama registruje se i prisustvo tripsa. Indeks napada iznosi od 1,4 do 5. Prisustvo ove štetočine može da ograniči izvoz jer su pojedine vrste iz ove grupe štetnih organizama karantinske štetočine u nekim zemljama gde se izvozi kupus. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se hemijski tretman insekticidom na bazi aktivne materije bifentrin (Talstar 10 EC) 0,3 l/ha. Karenca za navedeni preparat iznosi 21 dan. Ovim tretmanom suzbijamo i kupusnog moljca.

Obavezno obratiti pažnju na karence insekticida. U usevima kupusa koji su pred berbom ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 1.8.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa1.8.2017 18:52Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac , lokalitet Kumarevo usev kupusa nalazi se u fazi početka formiranja glavice (  BBCH 41 ).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo  kupusovog moljca  (Plutella maculipennis ). Indeks napada za jaja iznosi  12, a za larve 5. Pri trenutnim vremenskim uslovima  iz položenih jaja larve se pile za dva do tri dana. U toku je piljenje larvi pete generacije ove štetočine.

Proizvođačima kupusa se preporučuje pregled useva kupusa i ukoliko se registruju  jaja i larve ove štetočine hemijski tretman preparatom ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20SC ( hlorantraniliprol ) 0,2 l/ha

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

faza razvoja kupusa
larva kupusovog moljca

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 31.7.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa31.7.2017 12:17Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Čačak, usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi razvoja lista glavnog stabla ( BBCH 16 - 19 ).

 Vizuelnim pregledom useva   utvrđeno je prisustvo sledećih štetočina:

- Imaga  bele kupusne mušice ( Aleyrodes proletella ) u indeksu napada 70

- Larve tripsa ( Thrips spp.) u indeksu napada 40

- Imaga buvača ( Phyllotreta spp. ) u indeksu napada 65

Sl.1 Imago Aleyrodes proletella

Prisustvo ovih štetočina registrovano je na svakom listu.

Preporuka proizvođačima

Na mladim, skoro rasađenim biljkama , ovi organizmi za kratko vreme mogu naneti ozbiljne štete. Preporučuje se insekticidni tretman u kasnim večernjim satima:

-         a.m. bifentrin – Fobos  EC (0,3 l/ha)

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 27.7.2017 ‎(1)
Tripsi u povrtarskoj proizvodnji27.7.2017 16:22Tripsi (thrips spp)

Vizuelnim pregledom povrtarskih useva, na teritoriji RC Zrenjanin, registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips spp). Rezultati pregleda su prikazani u tabeli:

Usev

Lokalitet

Faza razvoja po BBCH skali

% biljaka sa larvama tripsa

Kupus

Mihajlovo

Početak formiranja glavice (BBCH 41)

18 %

Paradajz

Lukino selo

Razvoj ploda (treća grupa plodova – BBCH 73)

13 %

Krastavac

Mužlja

Razvijen peti pravi list na glavnom stablu (BBCH 15)

18 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S obzirom na direktne štete koje nanose sisajući sokove, tripsi su značajni i kao prenosioci virusa, te je preporuka proizvođačima da nakon obavljenog pregleda i utvrđivanja prisustva navedene štetočine, primene neki od navedenih insekticida, vodeći računa o karenci:

Laser 240 SC (a.m. spinosad) 0, 4 l /ha

Dicarzol 50 SP (a.m.formetanat – hidrohlorid) 1 kg / ha

  

                                   larva tripsa spp.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 26.7.2017 ‎(1)
Kupusni moljac - V generacija26.7.2017 15:14Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Mužlja i Lukino selo, usevi kupusa se nalaze u fazi početka formiranja glavice (BBCH 41).

faza kupusa

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis), u indexu napada 4. U toku je piljenje V generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima je da u cilju sprečavanja šteta na listovima i ubušivanja larvi u glavice, tretman obave preparatom:

Coragen SC (a.m.hlorantraniliprol) 0, 2 l / ha

 

      larva P. maculipennis na kupusu i karfiolu

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.7.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa21.7.2017 13:24Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi kupusa namenjeni za letnju  proizvodnju se nalaze u fenofazi od 6 i više razvijenih listova do početak formiranja glavice (BBCH 17-41). Usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju su rasađeni i nalaze se u fazi razvoja listova.

 

 

Na letnjim kupusima registruju se  jaja i larve V generacije kupusovog moljca (Plutella maculipennis).

Proizvođačima kupusa se  preporučuje da izvrše  tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

 Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,2 l/ha.

 

Na rasađenim biljkama kupusa registrovano je  prisustvo buvača (Phyllotreta spp.) u indeksu napada 51  i tripsa (Thrips spp.) u indeksu napada 28. Ove štetočine prisustne su na svakom listu.

Kako ne bi došlo do oštećenja listova preporučuje se primena insekticida:

Talstar (bifentrin) 0,3 l/ha.
 
Tretman obavezno sprovesti u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 20.7.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa20.7.2017 10:17Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp); Tripsi (thrips spp)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze se u fazi početka formiranja glavice (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo kupusnog moljca (Plutella maculipennis). Indeks napada za jaja iznosi 7,5, a za larve 1,25. U toku je početak piljenja larvi V generacije ove štetočine. Kako bi se sprečilo ubušivanje larvi u glavice, na početku piljenja larvi, preporučuje se hemijski tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,2 l/ha.

Usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo buvača (Phyllotreta spp) u indeksu napada 31,25 i tripsa (Thrips spp) u indeksu napada 9,06. Ove štetočine prisustne su na svakom listu. S obzirom da su biljke tek rasađene, u ovom momentu, preporučuje se suzbijanje ovih štetočina insekticidom Talstar (bifentrin) 0,3 l/ha kako ne bi došlo do oštećenja mladih listova.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 19.7.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa19.7.2017 19:33Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Tripsi (thrips spp)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi kupusa za jesenju proizvodnju nalaze se u fazi razvoja lista glavnog stabla ( BBCH 16 - 19 ).

 Vizuelnim pregledom useva  lokalitetu Kumarevo  utvrđeno je prisustvo sledećih štetočina:

- Imaga  bele kupusne mušice ( Aleyrodes proletella ) u indeksu napada 9

- Jaja bele kupusne mušice ( Aleyrodes proletella ) u indeksu napada 12

-  Larve tripsa ( Thrips spp.) u indeksu napada 12,5

-  Imaga buvača ( Phyllotreta spp. ) u indeksu napada 6,5

Usled prisustva ovih štetočina i šteta koje mogu naneti za kratko vreme preporučuje se tretman insekticidom:

Fobos ( a.m. bifentrin ) 0,3 l /ha ( karenca 21 dan )

Za useve kupusa koji  se uskoro beru ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

kupus - faza razvoja
imago i jaja Aleyrodes proletella
buvač
trips na kupusu
kupus - faza razvoja

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 18.7.2017 ‎(1)
Crna trulež karfiola 18.7.2017 12:50Crna trulež kupusa i drugih krstašica (xanthomonas campestris pv. campestris)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukino selo, usevi karfiola se nalaze u fazi razvoja lista glavnog stabla (BBCH 19 - 9 i više listova razvijeno).

Faza razvoja

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma bakterioznog oboljenja – crne truleži kupusnjača (prouzrokovač Xanthomonas campestris pv. campestris).

Kod ove bolesti pege kreću sa ivice lista i sužavaju se duž nerava ka glavnom lisnom nervu, u vidu slova ,,V“. Preko lisnih nerava bakterija prodire u stablo i koren, te dolazi do truleži i propadanja biljaka.

Crna trulež karfiola

Preporuka proizvođačima kupusnjača je da ukoliko registruju simptome pomenutog bakterioznog oboljenja, tretman obave nekim od preparata na bazi bakra.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 11.7.2017 ‎(1)
Tretman u kupusu-IV generacija kupusnog moljca11.7.2017 16:58Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Vizuelnim pregledom kupusa na terenu RC Zrenjanin lokaliteti: Lukino Selo i Mužlja , faza razvoja : početak formiranja glavice:dva najmlađa lista nisu razvijena (BBCH  41), registrovano je prisustvo larvi IV generacije kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 12% biljaka.

     

faza razvoja kupusa                 larve kupusnog moljca

Preporuka proizvođačima kupusa je da  obiđu i pregledaju svoje  parcele i ukoliko uoče prisustvo larvi obavezno zaštite svoje useve da ne bi došlo do ubušivanja larvi na samom početku formiranja glavica.

Tretman obaviti  insekticidom

Lambada (lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha

Karenca pomenutog preparata je 14 dana

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 10.7.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa10.7.2017 14:15Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi  letnjeg kupusa se nalaze u fenofazi  5-6 pravi  list razvijen (BBCH 14-16). Redovnim vizuelnim pregledom useva utvrđeno je prisustvo:

-Larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada 11,5%.  U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

-bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) u indeksu napada 33,5%

 -buvača  (Phyllotreta spp)  u indeksu 44%.

Proizvođačima kupusa se preporučuju  hemijske mere zaštite useva primenom sledećeg preparata:

Cipkord 20EC (cipermetrin) 0,3 l/ha.

Zbog visokih temperatura tretiranje obaviti u kasnim večernjim satima.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 6.7.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa6.7.2017 15:32Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na terenu RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze se u fazi od 9 i više listova razvijeno do kupusa koji je spreman za berbu. U toku je rasađivanje kupusa za jesenju proizvodnju.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) na 10% biljaka. U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

Proizvođačima kupusa preporučuju se hemijske mere zaštite preparatom Lambada (lamdba-cihalotrin) 0,3 l/ha. Za useve kupusa koji će se brati u narednih 14 dana ne preporučuju se hemijske mere zaštite. Zbog visokih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 23.6.2017 ‎(1)
Tretman kupusnjača23.6.2017 0:47Bela kupusna mušica (Aleyrodes proletella); Buvači (phyllotreta spp); Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Vizuelnim pregledom kupusnjača, na lokalitetima Mužlja, Mihajlovo i Lukino selo, registrovano je da se kupus nalazi u fazi od 4-5 razvijenih listova do početka formiranja glavice, a karfiol u fazi 5-6 razvijenih listova. 

Na biljkama kupusa registruje se od 4 do 8% biljaka sa larvama III generacije kupusnog moljca (Plutella xylostella).

Prisustvo bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella)zabeleženo je na 5 do 42% biljaka, dok su buvači  (Phyllotreta spp) registrovani na 8 do 45% biljaka.

larve III generacije kupusnog moljca

bela leptirasata na karfiolu

buvač na karfiolu

Preporuka proizvođačima je da sprovedu mere zaštite primenom insekticida:

Fobos (a.m. bifentrin) 0,3 l / ha

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 21.6.2017 ‎(2)
Zaštita kupusa21.6.2017 14:29Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (thrips spp)

Na lokalitetu Futog u toku je berba ranog kupusa, a kupus namenjen za letnju proizvodnju nalazi se u fazi od početka formiranja glavice do faze glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 41-43). U toku je proizvodnja rasada kupusa namenjenog za jesenju proizvodnju.

Vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo larvi III generacije kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 10%  biljaka.

Takođe, registruje se i prisustvo imaga tripsa (Thrips spp) na svakoj biljci, u indeksu napada 6,66 i vaši u indeksu napada 11,8.

Usled prisustva ovih štetočina, preporučuje se hemijski tretman insekticidom Fobos-EC (bifentrin) 0,3 l/ha (karenca 21 dan). Kod useva kupusa koji se uskoro beru ne preporučuju se hemijske mere zaštite. Tretman obavezno izvesti u vecernjim satima zbog visokih temperatura.

Region: Novi Sad
Zaštita kupusa21.6.2017 13:03Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella) ; Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Buvači (phyllotreta spp)

Na teritoriji RC Pančevo, usevi letnjeg kupusa se nalaze u fenofazi 4-5 pravi list razvijen (BBCH 13-15). Redovnim vizuelnim pregledom useva utvrdili smo prisustvo:

- Kupusnog moljca (Plutella maculipennis) -Larve lll generacije na 10 do 20% biljaka.

 - Kupusna bela mušica (Aleyrodes proletella)-Pisustvo jaja i imaga na preko 26% biljaka.

 - Buvač (Phyllotreta spp.)-Odrasle jedinke, po jednoj biljci prisutno je od 3 do 5 odraslih jedinki.

 

Zbog velikih šteta koje mogu nastati za kratko vreme, povrtarima preporučujemo tretman insekticidom:

Fobos-EC (bifentrin) 0,3 l/ha.

Tretman sprovesti u večernjim satima zbog visokih temperatura.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 10.6.2017 ‎(1)
Zaštita kupusa10.6.2017 14:46Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Leskovac usevi kupusa nalaze se u različitim fazama razvoja zavisno od sorte i vremena rasađivanja (od faze početak formiranja glavice do glavice dostigle 70% očekivane veličine,  BBH 41- 47).

Vizuelnim pregledom useva kupusa na puktu Donje Stopanje utvrđeno je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada  6,07 i lutki u indeksu napada 4,28.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela kako bi se utvrdilo  prisustva larvi ove štetočine. Ukoliko se uoči prisustvo larvi, u cilju sprečavanja šteta na listovima i ubušivanja larvi u glavice, sprovesti mere zaštite useva primenom nekog od navedenih insekticida.

Grom, King (a.m. lambda-cihalotrin) 0,3 l/ha (karenca 14 dana)

Mavrik (a.m. tau-fluvalinat) 0,3 l/ha (karenca 7 dana)

Coragen 20 SC (a. m. hlorantraniliprol) 0,14 – 0,20 l/ha (karenca 7 dana).

Kod izbora insekticida voditi računa o karenci preparata.

kupusov moljac - larva
kupusov moljac - lutka
faza razvoja

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(1)
Zastita kupusa2.6.2017 14:57Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Vizuelnim pregledom kupusa na terenu RC Senta, lokaliteti Gornji Breg i Kanjiža, konstatovano je da se kupusi nalaze u fenofazi početak formiranja glavice (BBCH 42-43).

Na listovima registrovano je prisustvo larvi prve generacije kupusovog moljca (Plutella xylostella) na  1-5 % biljaka. Primećene su i lutke ove  štetočine, kao i imaga II. generacije. U toku je polaganje jaja druge generacije.

Akumulirane  temperature doprineće intenzivnom polaganju jaja i  piljenju larvi ove štetočine, pa se proizvođačima kupusa preporučuje da sprovedu mere zaštite useva primenom insekticida Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 1.6.2017 ‎(2)
Piljenje larvi II generacije kupusovog moljca1.6.2017 16:17Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Zrenjanin (lokaliteti Mužlja i Lukino selo), usevi kupusa se nalaze u sledećim fazama razvoja:

usevi prolećnog kupusa – glavice dostigle 70% od očekivane veličine (BBCH 47),

usevi letnjeg kupusa - početak formiranja glavice (BBCH 41 ).

Vizuelnim pregledom biljaka kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella maculipennis) u indeksu napada:

za prolećni kupus 4%

za letnji kupus 2,5%

S obzirom da je u toku piljenje larvi II generacije ove štetočine, preporuka proizvođačima je da sprovedu mere zaštite primenom insekticida:

Coragen 20 SC (a. m. hlorantraniliprol) 0,14 – 0, 2 - za prolećni kupus (karenca 7 dana)

Lamdex (a. m. lamda – cihalotrin) 0,3 l / ha – za letnji kupus (karenca 21 dan)

    

faza razvoja kupusa             larva kupusovog moljca

Region: Zrenjanin
Zaštita kupusa1.6.2017 9:27Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ranog kupusa nalaze se u fazi glavice dostigle od 50 do 70% od očekivane veličine (BBCH 45-47).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo larvi kupusnog moljca (Plutella maculipennis) na 10 do 20% biljaka. U toku je  piljenje larvi II generacije ove štetočine. Radi sprečavanja ubušivanja larvi u glavice preporučuje se hemijski tretman insekticidom na bazi aktivne materije hlorantraniliprol (Coragen 20 SC) 0,14 – 0,2 l/ha.

Region: Novi Sad
(More Items...)