Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Piljenje larvi žitne pijavice (Lema melanopus)

 

Na terenu RC Ruma  vizuelnim pregledom useva ozimih  strnih žita registrovano je prisustvo imaga  žitne pijavice (Lema melanopus), jaja   u različitim fazama embrionalnog razvoja, kao i prve ispiljene larve. U narednom periodu, sa porastom dnevnih temperatura, očekuje se i intenzivnije piljenje larvi.

 

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje.  Štete pričinjavaju i imago i larva hraneći se listovima, ali su štete od ishrane larvi mnogo značajnije.  Štete nastaju usled progrizanja lista sa gornje strane u obliku uzdužnih pruga, pri čemu list dobija beličastu boju. Najveće štete nastaju kada je napadnut list zastavičar od koga zavisi nalivanje zrna.

 

Razvojni stadijumi žitne pijavice i oštećenja usled ishrane

velika slika

 

Hemijske mere borbe su najčešće usmerene protiv larvi žitne pijavice, a ređe protiv odraslih insekata (u slučaju prenamnoženja, kada mogu napraviti velike direktne štete i da bi se sprečilo masovno polaganje jaja).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje 0,5 do 1 larva po biljci ili 15 odraslih jedinki žitne pojavice po metru kvadratnom (EPPO standard PP 2/11 (1)), preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozimih strnih žita se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u u različitim fazama bokorenja:  od 1 do 5 stabala vidljivo (21-25 BBCH).

 

Kao posledica povoljnih vremenskih uslova u proteklom periodu, registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima bolesti, prvenstveno u usevima gustog sklopa.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 5 do 30% biljaka.

 

 

                         velika slika

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10 do 34% biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 3 do 6% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0 do 5% biljaka.

 

velika slika

 

 Prilikom pregleda nije registrovano prisustvo insekata (lisnih vaši i cikada), dok se na pojedinim parcelama registruje prisustvo  aktivnih rupa od glodara, ali ispod praga štetnosti. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice se nalaze u fazi 3 do 4 lista razvijeno (13-14 BBCH), a usevi ozimog ječma u fazi 5 do 6 listova razvijeno (15-16 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka. Vremenske prilike  u proteklom periodu nisu pogodovale razvoju prourokovača ove bolesti.

 

 velika slika

 

Takođe, pregledom navedenih useva nije uočeno prisustvo cikada i lisnih vaši, kao ni aktivnih rupa od glodara.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozimih strnih žita o čemu će izveštavati na portalu PIS-a.

 

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

 

Na terenu RC Ruma usevi ozimih strnih žita se zavisno od rokova setve nalaze u različitim fazama razvoja listova (11-15 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) na do 5% biljaka, dok prisustvo lisnih vaši nije uočeno.

 

 

Cikada Psammotettix alienus

  velika slika

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka i simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis na do 2% biljaka. U usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

Mrežasta i sočivasta pegavost lista ječma

 velika slika

 

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozimih strnih žita.

 

Štetni insekti u usevima ozimih strnih žita

Na terenu RC Ruma se kasnilo sa setvom ozimih strnih žita, pa se  usevi većinom nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja. Usevi pšenice iz ranijih rokova setve se nalaze u fazi  1 do 2 lista razvijeno (11-12 BBCH), a usevi ozimog ječma u fazi 2 do 3 lista razvijeno (12-13 BBCH).

 

Vizuelim pregledom useva pšenice i ječma iz ranijih rokova setve registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na 3 do 6% biljaka.

 

velika slika

 

Ove štetočine, pored direktnih šteta koje prouzrokuju prilikom ishrane, su značajne i kao vektori fitopatogenih virusa. Domaćini virusa su, osim strnih žita, mnogi korovi iz familije Poaceae, kao i samonikle biljke čije se prisustvo uočava na mnogim strništima. Zakorovljenost parcela i  nezaoravanje žetvenih ostataka omogućavaju ishranu ovih štetočina  tokom leta, čime se doprinosi njihovom održavanju i povećanju brojnosti. Na taj način se povećava i rizik od infekcije novoniklih useva u jesen, ukoliko su biljke na kojima su se ove štetočine hranile bile zaražene virusima.

 

Za sada je prisustvo ovih štetočina ispod nivoa praga štetnosti. Proizvođačima se preporučuje da nakon nicanja useva redovno prate prisustvo i brojnost navedenih štetočina. Insekticidni tretman se preporučuje po dostizanju praga štetnosti, koji u početnim fazama razvoja strnih žita podrazumeva prisustvo vaši i cikada na 10% biljaka (EPPO standard 2/11/1).

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem  štetnih organizama u usevima strnih žita i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Zdravstveno stanje ozimih useva

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama bokorenja, dok se većina useva ječma nalaze u početnim fazama vlatanja:od početka rasta stabljike do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad čvora bokorenja (30-31 BBCH).

 

Pregledom useva pšenice (lokaliteti: Ruma, Pavlovci, Šatrinci) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti (Septoria tritici) na 26% do 41% i pepelnice žita (Erisyphe graminis) na   do 10% biljaka, dok simptomi rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani.

 

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima sive pegavosti

%  biljaka sa simptomima pepelnice

Ruma

25 BBCH

26

0

Pavlovci

25-26 BBCH

41

10

Šatrinci

25 BBCH

32

0

 

U usevima pšenice se za sada ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

Pregledom useva ječma (lokaliteti: Pavlovci, Šatrinci) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) na 32 do 38% biljaka i sočivaste pegavosti  (Rhynchosporium secalis) na 1 do 3% biljaka, dok simptomi rđe (Puccinia spp.) pepelnice (Erisyphe graminis) nisu registrovani.

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

%  biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti 

Pavlovci

31 BBCH

32

1

Šatrinci

30 BBCH

38

3

 

Na osmatranim parcelama simptomi pegavosti su  prisutni na nivou epidemijskog praga štetnostipreko 10% biljaka sa simptomima  bolesti u fazi prvog kolenca, pa je u skladu sa tim data i preporuka za hemijske mere zaštite (vidi preporuku).

 

 

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita - RC Ruma

 

Na terenu RC Ruma  ozimi usevi strnih žita se zavisno od vremena setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama bokorenja.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma (faza: treće do četvrto sekundarno stablo vidljivo (23-24 BBCH);   lokaliteti: Pavlovci, Šatrinci) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na  15% do 20% biljaka, a prisustvo simptoma prouzrokovača sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i pepelnice žita (Erisyphe graminis) na pojedinačnim biljkama.

 

Mrežasta pegavost lista ječma

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice (faza: drugo do treće sekundarno stablo vidljivo (22-23 BBCH); lokaliteti: Pavlovci, Šatrinci) nije registrovano prisustvo simptoma  bolesti.

 

U usevima ozimih strnih žita nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), ali je uočeno prisustvo  aktivnih rupa od  poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus, poljska voluharica - Microtus arvalis). Proizvođačima se  preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru primena nekog od registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka uz obavezno zatrpavanje kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Ruma  ozimi usevi strnih žita se zavisno od vremena setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja, od nekoliko listova razvijeno do različitih faza bokorenja (14-23 BBCH).

 

 

Fenofaza ječma i pšenice

 

 

Vizuelnim pregledom useva ječma (faza: prvo do treće sekundarno stablo vidljivo (21-23 BBCH);   lokaliteti: Pavlovci, Šatrinci); registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 3% do 5% biljaka.

 

Mrežasta pegavost lista ječma

 

Pregledom useva pšenice (faza: prvo do drugo sekundarno stablo vidljivo (21-22 BBCH); lokaliteti: Ruma, Pavlovci, Šatrinci); nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

 

Takođe, prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) nije registrovano u usevima ozimih strnih žita.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih useva

 

Na terenu RC Ruma ozimi usevi se nalaze u različitim fazama bokorenja: vidljivo četvrto do šesto sekundarno stablo (24-26 BBCH).

 

Pregledom useva pšenice (lokaliteti: Ruma, Irig, Rivica) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti (Septoria tritici) na 13% do 22%, pepelnice žita (Erisyphe graminis) na   17 do 52% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 1 do 27% biljaka.

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima sive pegavosti

%  biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima rđe

Ruma

25 BBCH

15

49

27

Irig

25-26 BBCH

13

17

1

Rivica

24-25 BBCH

22

52

3

 

velika slika

 

Pregledom useva ječma (lokaliteti: Ruma, Šatrinci) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) na 13 do 32% biljaka, sočivaste pegavosti  (Rhynchosporium secalis) na 3 do 8% biljaka i pepelnice žita (Erisyphe graminis) na  3 do 42% biljaka.

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

%  biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti 

% biljaka sa simptomima pepelnice

Ruma

25-26 BBCH

13

8

3

Šatrinci

24-25 BBCH

32

3

42

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuje primena fungicida, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnina.

 

Tokom pregleda na  parcelama pod ozimim strnim žitima registrovano je prisustvo  aktivnih rupa od  poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus, poljska voluharica - Microtus arvalis). Preporučuju se  obilasci parcela u cilju utvrđivanja broja aktivnih rupa. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. Mogu se koristiti gotovi mamci (a.m. bromadiolon) uz obavezno zatrpavanje mamaka kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozimih useva
 

Na terenu RC Ruma ozimi usevi se, zavisno od vremena setve i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama razvoja. Usevi pšenice su u fazi od tri lista razvijeno do početka bokorenja (13-21BBCH), a usevi ječma u fazi bokorenja; vidljivo prvo ili drugo sekundarno stablo (21-22 BBCH).

 

Pregledom useva pšenice (lokaliteti: Ruma, Irig, Rivica) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis) na   5 do 40% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 0 do 7% biljaka. Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.

 

Pregledom useva ječma (lokaliteti: Ruma, Šatrinci) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis) na  0 do 15% biljaka i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 6 do 11% biljaka.

 

 

 velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae), dok se prisustvo vaši (Aphididae) registruje u niskim brojnostima. RC Ruma je preporučio mere za suzbijanje ovih štetočina  25.10.2019. (vidi preporuku).  Pad temperature uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnina.

1 - 10 Next