Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Pepelnica vinove loze (Erysiphe necator)
Pepelnica vinove loze (Erysiphe necator)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica zasadi vinove loze se nalaze u fazi početak dodirivanja bobica do zatvaranja grozda (BBCH 77-79).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze uočeno je prisustvo simptoma pepelnice i to uglavnom u zasadima gde nisu na vreme sprovedene hemijske mere zaštite.

Pepelnica na vinovoj lozi se javlja od ranog proleća pa sve do kraja vegetacionog perioda. Pepelnicu prouzrokuje gljiva Erysiphe necator.  Ova gljiva može inficirati sve zelene organe - lišće, peteljke, mladare, bobice. Simptomi se prvo javljaju na lišću u vidu pepeljastih pega, kako sa lica tako i sa naličja listova. Kasnije kako bolest napreduje razvija se brašnasta kolonija koju čini micelija sa konidioforama i konidijama.

Najveće štete izaziva na bobicama. Zaražene bobice zaostaju u razvoju, pucaju, sasuše se i propadaju.

Optimalne temperature za infekciju i razvoj pepelnice su 25-28C, a širenje pepelnice može se odvijati u toku dužeg sušnog perioda.

Mere kontrole pepelnice podrazumevaju: gajenje otpornih sorti, uklanjanje listova koji se nalaze uz grozdove sa ciljem boljeg provetravanja i sprovođenje hemijskih mera zaštite (pogledati preporuke za vinovu lozu).

Comments

There are no comments yet for this post.