Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 27.4.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze27.4.2017 22:43Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Na području delovanja RC Kruševac ,lokalitet Milutovac,vizuelnim pregledom vinove loze ustanovili smo da se vinova loza u zavisnosti od sorte nalzi u fenofazi razvoja 13-15 BBCH (od tri lista razvijena  do pet listova razvijeno).

fenofaza razvoja

U vinogradima, gde su primećeni simptomi  Crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola)  na lastarima sa velikim brojem crnih piknida, potrebno je pre najavljenih padavina sprovesti preventivni  tretman  nekim od sledećih fungicida:

Folpan 50-WP (a.m.folpet) 0,2%  ili

Mankogal-80 (a.m.mankozeb) 0,2-0,25%.

 

 

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 26.4.2017 ‎(1)
Crna pegavost vinove loze26.4.2017 16:40Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Na severnim obroncima Fruške Gore zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi četiri lista razvijena (BBCH 14) do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 53).

Vizuelnim pregledom vinograda registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti  vinove loze (Phomopsis viticola) na lastarima. Kora na napadnutim lastarima je sivobele boje sa velikim brojem piknida – plodonosnih tela gljive. Ovim vizuelnim pregledima registruje se dominantno prisustvo neaktiviranih piknida, a iz kojih će u uslovima vlaženja doći do oslobađanja piknospora.

Proizvođačima se pred najavljene padavine preporučuje primena preventivnih preparata:

·         Mankogal-80 (mankozeb) 0,2-0.25% ili

·         Folpan 50-WP (folpet) 0,2%

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 14.4.2017 ‎(1)
Zaštita vinove loze14.4.2017 1:35Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)
 

U zavisnosti od sorte, lokaliteta i ekspozicije terena zasadi vinove loze se nalaze u različitim fazama razvoja listova (od pucanja lisnih pupoljaka do  četiri lista razvijeno).

 

Obilaskom vinograda na terenu, naročito u starijim zasadima, uočavaju se crna telašca- piknidi i karakteristično izbeljivanje kore usled prisustva crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola).

 

Phomposis viticola (velika slika)

 

Najavljeni kišni period će dovesti do oslobađanja (curenja) piknospora iz piknida  i stvaranja povoljnih uslova za širenje infekcije na mlado zeleno tkivo.

U vinogradima u kojima se registruju simptomi  prisustva ovog patogena,  pre najavljenih padavina  uraditi preventivni  tretman   fungicidima na bazi a.m. mankozeb (Mankogal-80 0,25%) ili a.m. folpet (Folpan 50-WP 0,2%).

 

 

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 13.4.2017 ‎(4)
Zaštita vinove loze13.4.2017 19:26Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi vinove loze zavisno od sorte i lokaliteta nalaze se u različitim fazama razvoja listova.

Vizuelnim pregledom zasada na nekoliko lokaliteta uočeni su simptomi crne pegavosti vinove loze (Phomposis viticola).

 Zaraženi lastari su sivo bele boje sa većim brojem crnih plodonosnih tela – piknida. Infekciju mladog zelenog tkiva ostvaruju spore koje cure iz piknida u vlažnim uslovima.

U narednom periodu prognozirano je nestabilno vreme sa padavinama. Preporuka vinogradarima je da u zasadima vinove loze u kojima se registruju simptomi na lastarima, obave preventivni fungicidni tretman, pre najavljenih padavina, nekim od navedenih preparata:

Folpan 50 WP (a.m. folpet) u koncentraciji 0,2%

Mankogal 80 (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,2 – 0,25%

fenofaza razvoja vinove loze

fenofaza razvoja vinove loze

crna pegavost vinove loze - zaraženi lastar

crna pegavost vinove loze - zaraženi lastar

Region: Leskovac
Zaštita vinove loze13.4.2017 16:48Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

RC Subotica-vinova loza

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze (sorta Liza) utvrđeno je da se vinova loza nalazi u fenofazi razvoja listova - 4 lista razvijeno (BBCH 14).

Simptomi prouzrokovača crne pegavosti vinove loze(Phomopsis viticola) su prisutni na lastarima i takvi lastari su bele boje i na njima se nalaze crna telašca-piknidi.

 

Slika 1-piknidi Phomopsis viticola na kori lastara

 

U vlažnim uslovima iz piknida cure piknospore koje imaju mogućnost stvaranja  novih infekcija.

 

Slika 2- piknospore Phomopsis viticola

 

Preporuka:

Predviđa se promenljivo vreme sa padavinama te se vinogradarima preporučuje  preventivna zaštita vinove loze sa preparatima na bazi makozeba  (Mankogal 80 ili Bevesan 45 M) u koncentraciji  0,2-0,25%.

Region: Subotica
Zaštita vinove loze13.4.2017 15:18Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)
Vinova loza je u regionu koji pokriva RC Vršac u fazi 2-4 razvijena lista (BBCH 12-14).
 
 
Prisustvo patogena prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) se uočava na obolelim lastarima po prisustvu piknida - crnih telašaca a lastari su u ovom periodu sivo bele boje.
 
U zasadima u kojima se registruje prisustvo simptoma ovog patogena, preporučuje se pre najavljenih padavina primena nekog od sledećih fungicida:
 
  • a.m. mankozeb - Mankogal 80 2-2,5kg/ha ili
  • a.m. folpet - Folpan 50 WP - 0,2%
Region: Vršac
Zaštita vinove loze 13.4.2017 14:51Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Na području  RC Smederevo, vinova loza se u zavisnosti od sorte i  lokaliteta nalazi u različitim fazama razvoja listova.Vizuelnim pregledom vinograda na  različitim lokalitetima  uočeno je prisustvo simptoma koje izaziva gljiva (Phomopsis viticola)  prouzrokovač crne  pegavosti lastara.

 

Fenofaza v.loze rane sorte

Crna telašca piknidi gljive

Sobzirom  da se u narednom periodu očekuje nestabilno vreme sa padavinama, preporuka vinogradarima je, da ukoliko imaju prisutne piknide urade preventivni tretman zaštite nekim od sledećih fungicida:

Folpan 50-WP (a.m.folpet) 0,2%

Mankogal-80 (a.m.mankozeb) 0,2-0,25%

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 12.4.2017 ‎(2)
Zaštita vinove loze12.4.2017 21:55Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Na području delovanja RC Kruševac, u zavisnosti od lokaliteta i sorte, vinova loza se nalazi u različitim fazama razvoja listova.

fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom  vinove loze registrovano je prisustvo obolelih lastara od patogena Crne pegavosti  vinove loze (Phomopsis viticola)  koji  su u fazi zdrvenjavanja sive do sivo bele boje, tanji od zdravijih lastara, u njima se nalazi veliki broj crnih tačkica piknida. 

Posebno su osetljive stone sorte (Kardinal i Afus Ali).

Preporuka vinogradarima je da u vinogradima, gde su primećeni simptomi  Crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola)  na lastarima sa velikim brojem crnih piknida,  pre najavljenih padavina  urade preventivni  tretman  nekim od sledećih fungicida:

Folpan 50-WP (a.m.folpet) 0,2%

Mankogal-80 (a.m.mankozeb) 0,2-0,25%

Region: Kruševac
Zaštita vinove loze12.4.2017 12:26Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Na području Srbije, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, vinova loza se nalazi u različitim fazama razvoja listova.

Faza razvoja vinove loze

Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola) je bolest koja se redovno javlja u našim vinogorjima. Simptomi prisustva ove gljive  najjasnije se uočavaju u proleće. Zaraženi lastari se po boji kore razlikuju od zdravih, oni su sivobele boje sa velikim brojem crnih piknida-plodonosnih tela. Lastari su oštećeni u osnovi, dolazi do njihovog prstenovanja i lomljenja, cvasti i grozdovi se suše. Napadnuta loza slabije dozreva i lakše izmrzava u toku zime.

Piknidi na kori lastara

U početku razvoja vinove loze i u vlažnim uslovima iz piknida cure spore koje vrše infekciju mladog zelenog tkiva.

U zasadima gde su registrovani simptomi ovog patogena neophodno je izvršiti preventivni tretman pred najavljene padavine za nedelju nekim od sledećih fungicida:

Folpan 50-WP (folpet) 0,2%

Mankogal-80 (mankozeb) 0,2-0,25%

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.10.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica6.10.2016 11:54Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RCNiš u zasadu vinove loze i kupine registrovano je povećano prisustvo azijske voćne mušice  (Drosophila suzukii).  

Prvi ulov imaga azijske voćne mušice registrovan je 13.09.2016. u zasadu kupine i vinove loze.

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je štetočina koja napada širok spektar voćnih vrsta i napada plodove  u fazi zrenja. Ova invazivna štetočina može da pričini jako velike štete na svim voćnim vrstama koje imaju tanku pokožicu ploda i to na jagodi, malini, kupini, trešnji, višnji, breskvi, kajsiji, šljivi, smokvi i plodovima vinove loze. Na teritoriji delovanja RC Niš tokom cele vegetacije vršen je monitoring i postavljane su lovne klopke u zasadima jagode, višnje, kupine, maline i vinove loze i  13.09.2016. godine u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga kao i larve u  plodovima kupine i maline, a u bobicama grožđa nije registrovano  prisustvo larvi.

larva azijske voćne mušice u plodu kupine (velika slika)

larva azijske voćne mušice u plodu maline (velika slika)

Pošto u Srbiji ne postoje registrovani insekticidi za ovu štetočinu, proizvođačima voća se preporučuju sledeće mere borbe:

-          Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (atraktant: 150ml crvenog vina + 150ml jabukovog sirćeta + nekoliko kapi deterdženta za sudove)

-          Skraćivanje intervala branja zrelih plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele.

-          Obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja).

-          Kontrola ambalaže i opreme za berbu

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 29.9.2016 ‎(2)
Drosophila suzukii prisutna u Srednjem Banatu29.9.2016 16:48Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RC Zrenjanin, u zasadu vinove loze,  registrovano je prisustvo   azijske voćne mušice - Drosophila suzukii.

Na lokalitetima Taraš, Orlovat, Aradac, Melenci, Perlez i Zrenjanin  obavlja se monitoring ove štetočine putem lovnih klopki  u zasadima  vinove loze.

Pošto u Srbiji ne postoje registrovani insekticidi za ovu štetočinu, proizvođačima  bobičastog i koštičavog voća  i vinove loze  preporučuju se sledeće mere borbe:

 

-postavljanje lovnih klopki za masovno izlovljavanje štetočine (atraktant: 150ml crvenog vina + 150ml jabukovog sirćeta + nekoliko kapi deterdženta za sudove)

-svakodnevno branje zrelih plodova

-uklanjanje trulih i zaraženih plodova iz  zasada (uklanjati plodove sa biljke i zemlje, ne dozvoliti insektu da završi ciklus)

-kontrola ambalaže i opreme za berbu

RC Zrenjanin  u narednom periodu nastavlja  sa monitoringom Drosophila suzukii.

Slika 1:mužjak i ženka azijske voćne mušice

velika slika

Slika 2:mužjak

velika slika

 Slika 3:ženka

velika slika

Slika 4: primer lovnih klopki (lok.Orlovat)

velika slika

 

 

 

Region: Zrenjanin
Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) - sastanak sa proizvođačima voća i vinove loze29.9.2016 10:27Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
RC Kikinda u ponedeljak 03.10.2016. godine organizuje sastanak sa proizvođačima voća i vinove loze povodom registrovanja azijske voćne mušice ( Drosophila suzukii ) na području severnobanatskog okruga.
Mesto održavanja je sala u PSS Kikindi ( Poljoprivredna stručna služba Kikinda doo) u ulici Kralja Petra I 49, u 17 h.
 
Tema je azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) nov štetni organizam u našem regionu kao ozbiljan problem u daljoj proizvodnji voća i grožđa.
 
Pozivamo sve zainteresovane proizvođače da prisustvuju sastanku.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 28.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica - Drosophila suzukii - sastanak sa voćarima28.9.2016 8:16Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

RC Požarevac će 30.09.2016 g.održati predavanje namenjeno proizvođačima voća i vinove loze, povodom registrovanja Drosophila suzukii - azijska voćna mušica na teritoriji Braničevskog okruga.

 

Tema: Aktuelna problematika u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji

(Drosophila suzukii - azijska voćna mušica)

 

Mesto i vreme: PSSS Požarevac, Dunavska br.91 u 14 h

 

Pozivamo sve zainteresovane (kolege i proizvođače) da prisustvuju skupu.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 23.9.2016 ‎(1)
Voćna mušica - Drosophila suzukii23.9.2016 9:57Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RC Požarevac na punktu Lučica - zasad kupine, Petka - zasad maline, Požarevac – pojedninacno stablo smokve, Dobra - zasad kupine, Neresnica - zasad maline, Viteževo i Krvije – zasadi vinove loze u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice Drosophila suzukii.

 

slika 1.

 

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je štetočina koja napada širok spektar voćnih vrsta i napada plodove  u fazi zrenja. Ova invazivna štetočina može da pričini jako velike štete na svim voćnim vrstama koje imaju tanku pokožicu ploda i to na jagodi, malini, kupini, trešnji, višnji, breskvi, kajsiji, šljivi, smokvi i plodovima vinove loze. Na teritoriji delovanja RC Požarevac tokom cele vegetacije vršen je monitoring i postavljane su lovne klopke u zasadima navedenih voćnih vrsta i pri poslednjem pregledu zasada maline, kupine i vinove loze 16.09.2016 godine u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga kao i štete na plodovima kupine. Za sada u bobicama grožđa i plodovima maline nismo registrovali prisustvo larvi.

 

slika 2. 

 

Poljoprivrednim proizvođačima svih voćarskih kultura savetuju se sledeće mere:

 

- Postavljanje velikog broja lovnih klopki u zasadima radi izlovljavanja imaga tj. odraslih jedinki, u plastičnim flašama napraviti po nekoliko rupa sa strane, i otvore na kojima zalepiti gazu i u iste sipati  1,5 dl crnog vina, 1,5 dl jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta za sudove i postaviti ih po obodu i unutar zasada.

- izvršiti što brže uklanjanje zrelih plodova iz zasada

- izvršiti obavezno uklanjanje i spaljivanje trulih i zaraženih plodova

- izvršiti održavanje ivica parcela i ukloniti zaražene divlje vrste kupine, zove itd.

- obavezno izvršiti kontrolu ambalaže i opreme za berbu radi sprečavanja širenja transportom.

 

Raspoožive mere kontrole treba sprovesti na svim područjima regiona kako bi se postigao što veći efekat i smanjilo njeno umnožavanje.

 

RC Požarevac nastavlja sa monitoringom azijske voćne mušice - Drosophila suzikii i postavljanjem lovnih klopki u zasadima.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 21.9.2016 ‎(4)
Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii )21.9.2016 20:01Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja  RC Kruševac, na lokalitetu Milutovac,Trstenik (Trstničko vinogorje) u uzorcima sa klopki koje su postavljene  u vinogradima i kupinama do sada nije utvrđeno prisustvo  voćne mušice (Drosophila suzukii), što ne znači da se u narednom periodu neće pojaviti, jer je  u okruženju  svuda prisutna.

Voćna mušica (Drosophila suzukii), predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji voća i vinove loze. Poznata je kao štetočina voćnih vrsta koje imaju tanku pokožicu ploda, a najosetljivije su u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza). Napadnuti plodovi usled ishrane larvi brzo propadaju i trule.

U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere: 

- Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta)

- Skraćivanje intervala branja plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

- Obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja)

- Kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

RC Kruševac će i u narednom periodu pratiti stanje na terenu, na više lokaliteta  sa većim brojem klopki i blagovremeno obavestiti o prisustvu ove štetočine i daljim merama borbe protiv nje.

 

Region: Kruševac
Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) – savetovanje sa voćarima 21.9.2016 18:30Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
RC Pirot organizuje sastanak sa voćarima (proizvođačima kupine, maline i šljive) u prostorijama Gimnazije u Babušnici, 27. 09. 2016. god., početak u 19h, sa temom: Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) pretnja voćarskoj i vinogadarskoj proizvodnji. Pozivamo sve zaintersovane da prisustvuju sastanku.
Region: Pirot
Voćna mušica u vinovoj lozi - Drosophila suzukii21.9.2016 15:16Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Međureč u lovnim klopkama postavljenim u zasadu vinove loze registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice Drosophila suzukii.
 
Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je štetočina koja napada širok spektar voćnih vrsta i napada plodove koji su najosetljiviji u fazi zrenja. Ova invazivna štetočina može da pričini jako velike štete na svim voćnim vrstama koje imaju tanku pokožicu ploda i to na jagodi, malini, kupini, trešnji, višnji, breskvi, kajsiji, šljivi, smokvi i plodovima vinove loze. Na teritoriji delovanja RC Jagodina tokom cele vegetacije vršen je monitoring i postavljane su lovne klopke u zasadima voćnih vrsta i pri poslednjem pregledu zasada vinove loze 16.09.2016 godine u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga.
 
Poljoprivrednim proizvođačima svih voćarskih kultura savetuju se sledeće mere:
 
- Postavljanje velikog broja lovnih klopki u zasadima radi izlovljavanja imaga tj. odraslih jedinki, u plastičnim flašama napraviti po nekoliko rupa sa strane, i otvore na kojima zalepiti gazu i u iste sipati  1,5 dl crnog vina, 1,5 dl jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta za sudove i postaviti ih po obodu i unutar zasada.
- izvršiti što brže uklanjanje zrelih plodova iz zasada
- izvršiti obavezno uklanjanje i spaljivanje trulih i zaraženih plodova
- izvršiti održavanje ivica parcela i ukloniti zaražene divlje vrste kupine, zove itd.
- obavezno izvršiti kontrolu ambalaže i opreme za berbu radi sprečavanja širenja transportom.
 
Raspoožive mere kontrole treba sprovesti na svim područjima regiona kako bi se postigao što veći efekat i smanjilo njeno umnožavanje.
 
RC Jagodina nastavlja sa monitoringom azijske voćne mušice Drosophila suzikii i postavljanjem lovnih klopki u zasadima.
Region: Jagodina
Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii )21.9.2016 0:41Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
Na području RC Pirot, na lokalitetu Gorčinci u zasadu kupine, registrovano je prisustvo voćne mušice (Drosophila suzukii) koja predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji voća i vinove loze. Poznata je kao štetočina voćnih vrsta koje imaju tanku pokožicu ploda, a najosetljivije su u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza,..). Napadnuti plodovi usled ishrane larvi brzo propadaju i trule. Tokom cele sezone vršen je monotoring na osetljivim voćnim vrstama. Pri poslednjim pregledima u lovnim klopkama postavljenim u zasadima kupine registruje se prisustvo odraslih jedinki, dok se vizuelnim pregledom uočavaju oštećenja na plodovima. Pregledom unutrašnjosti oštećenih plodova registrovano je prisustvo larvi. U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:
 
 • masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta)
• skraćivanje intervala branja plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele
• obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja)
• kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom
Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona, jer se na taj način mogu postići zadovoljavajući rezultati. U protivnom, se stvaraju uslovi za njeno dalje umnožavanje.
RC Pirot će i u narednom periodu pratiti stanje na terenu i blagovremeno obavestiti o daljim merama borbe protiv ove štetočine.
Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 20.9.2016 ‎(2)
Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) – savetovanje sa voćarima i vinogradarima20.9.2016 13:49Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

RC Leskovac organizuje sastanak sa voćarima i vinogradarima u sali Doma kulture u Grdelici, 22. 09. 2016. god., sa početkom u 11h, sa temom:

Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) pretnja voćarskoj i vinogadarskoj proizvodnji

Pozivamo sve zaintersovane da prisustvuju sastanku.

Region: Leskovac
Voćna mušica20.9.2016 10:39Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac na punktovima Slavujevce i Hisar, u zasadima vinove loze, registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice ( Drozophila suzukii ).

Ova invazivna štetočina predstavlja ozbiljan problem u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji.

Azijska voćna mušica ima širok krug domaćina. Poznata je kao štetočina jagode, maline, kupine, borovnice, trešnje, višnje, šljive, breskve, smokve, vinove loze.  I neke divlje vrste ( dženarika, divlja kupina, zova ) su domaćini  ove štetočine.

Polaže jaja u zdrave plodove u fazi zrenja. Ženke testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda u koji polažu jaja. Kao posledica ishrane larvi koje se razvijaju u plodu, napadnuti plodovi brzo propadaju i trule.

U cilju kotrole populacije ove štetočine proizvođačima se preporučuju  sledeće mere:

-          postavljanje velikog broja klopki u zasadima u cilju izlovljavanja odraslih jedinki ( plastične flaše sa izbušenim otvorima prečnika oko 4 mm i prorezom za širenje mirisa, u koje se sipa 1,5 dl crnog vina, 1,5 dl jabukovog sirćeta i par kapi deterdženta)

-           higijena gajbica i druge opreme za berbu , kako bi se sprečilo širenje štetočine transportom

-          higijena ivica parcela, s obzirom da su i pomenute divlje vrste mesta njenog umnožavanja

-          uklanjanje svih zaostalih plodova, iznošenje iz zasada i spaljivanje

Sprovođenjem raspoloživih mera zaštite na području celog regiona mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 19.9.2016 ‎(1)
Savetovanje sa voćarima i vinogradarima19.9.2016 9:35Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
RC PIS Bačka Topola organizuje sastanak sa voćarima i vinogradarima Udruženja "Kadarka", Bajša , u prostorijama Mesne zajednice u Bajši, u utorak (20.09.) sa početkom u 19. časova, sa temama :
  • aktuelni problemi u voćarstvu i vinogradarstvu
  • azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii), nov štetni organizam u našem regionu

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju sastanku!

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 16.9.2016 ‎(1)
 Voćna mušica 16.9.2016 23:59Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na terenu RC Ruma, na lokalitetima Novi Slankamen i Slankamenački Vinogradi, registrovano je prisustvo  voćne mušice (Drosophila suzukii) koja predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji voća i vinove loze. Poznata je kao štetočina voćnih vrsta koje imaju tanku pokožicu ploda, a najosetljivije su u vreme zrenja (jagoda, malina, kupina, smokva, trešnja, višnja, breskva, šljiva, vinova loza,..). Napadnuti plodovi usled ishrane larvi brzo propadaju i trule.

 

Tokom cele sezone vršen je monotoring na osetljivim voćnim vrstama. Pri poslednjim pregledima u lovnim klopkama postavljenim u zasade breskve i vinove loze registruje se prisustvo odraslih jedinki, dok se  vizuelnim pregledom pitome kupine po okućnicama, kao i divlje kupine i zove na obodima parcela uočavaju oštećenja na plodovima koje prave ženke prilikom polaganja jaja. Pregledom unutrašnjosti oštećenih plodova registrovano je prisustvo larvi.

 

velika slika

 

U cilju kontrole populacije ove štetočine proizvođačima bobičastog, koštičavog voća i vinove loze preporučuju se sledeće mere:

 

- masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta)

- skraćivanje intervala branja plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele

- obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja)

- kontrola ambalaže i druge opreme za berbu zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti transportom 

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

RC Ruma će i u narednom periodu pratiti stanje na terenu i blagovremeno obavestiti o daljim merama borbe protiv ove štetočine.

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 15.9.2016 ‎(1)
Savetovanje sa voćarima i vinogradarima15.9.2016 9:51Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

RC Kruševac PIS održaće zajednički sastanak sa proizvođačima o aktuelnim problemima u voćarstvu i vinogradarstvu sa posebnim akcentom na nov organizam na našem području (Drosophila suzukii).

 Sastanak će se održati  21.09.2016 u 10 časova  u selu Milutovac u prostorijama firme “ GROF OFF MILUTOVAC”.

 Pozivaju se svi zainteresovani  da prisustvuju sastanku.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 14.9.2016 ‎(1)
Savetovanje sa voćarima i vinogradarima14.9.2016 15:04SVI
RC PIS Bačka Topola organizuje sastanak sa voćarima i vinogradarima , u maloj sali Skupštine opštine Mali Iđoš, u petak (16.09.) sa početkom u 10 časova, sa temama :
  • aktuelni problemi u voćarstvu i vinogradarstvu
  • azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii), nov štetni organizam u našem regionu

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju sastanku!

 

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 2.9.2016 ‎(1)
Aktuelno stanje u zasadima vinove loze2.9.2016 15:13Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)
U regionu Južnog Banata, u toku je početak berbe ranih sorti vinove loze. Kasnije sorte su u fazi sazrevanja bobica.
Na grozdovima se registruju sveže položena jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), na lokalitetu Vršac indeks napada je 3,51.
 
 Jaje pepeljastog grožđanog moljca
 
 
Takođe se u toku pregleda u  zasadima vinove loze na lokalitetima Vršac i Malo Središte, na bobicama  registruje neuobičajeno visoka brojnost položenih jaja različitih vrsta sovica (Helicoverpa armigera, Autographa gamma i dr.). Jaja su uglavnom sveže položena. U narednom periodu mogu se očekivati značajna oštećenja na grozdovima od ishrane gusenica sovica. Položena jaja su prisutna na raznim sortama -frankovka, muskat hamburg, rajnski rizling.
 
 Jaja sovica na bobicama
 
 
Proizvođačima se preporučuje obavezan pregled grozdova u cilju sagledavanja trenutnog stanja.
 
Primenom insekticida u cilju suzbijanja pepeljastog grožđanog moljca, suzbiće se i ispiljene gusenice  sovica. Zbog dužine karence, preporuka je primena sledećih insekticida:
  • Laser 240 SC (spinosad) 0,01% ili
  • Grom (lambda cihalotrin) 0,03%

 Karenca je 14 dana.

Region: Vršac
(More Items...)