Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.7.2019 ‎(1)
Zaštita vinove loze 18.7.2019 0:17Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Sombor, vinova loza se nalazi u fazi potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom zasada na punktovima Riđica i Kljajićevo, registruje se prisustvo larvi  cikade Scaphoideus titanus koja je vektor fitoplazme Flavescence doree.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u svojim zasadima sprovedu drugi tretman nekim od navedenih insekticida:

      Elisa (a.m.buprofezin) 0,06% ili  Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) 0,05% ili Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin) 0,01 - 0,015%  ili Todome 24 SC (buprofezin+fenpiroksimat)  0,1%.

 

Pored hemijskih mera zaštite u cilju suzbijanja vektora,  u zasadima je neophodno sprovoditi i druge mere kontrole kao što su  stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje korova i divlje loze u neposrednoj blizini proizvodnih zasada, kao i krčenje napuštenih zasada.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(4)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)17.7.2019 20:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) prati se pomoću lovnih klopki u zasadima breskve, šljive, višnje, maline, jagode i vinove loze.

Ova invazivna štetočima može da predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća i vinove loze. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja u zdrave plodove u vreme zrenja. Ispiljene larve hrane se mesom ploda usled čega nastaju i najveće štete. Napadnuti plodovi podložni su napadu različitih vrsta patogena.

Prvi ulovi ove štetočine ove godine registrovani su u zasadima višnje (lokalitet Donja Jajina) i breskve (lokalitet Leskovac). Iako se trenutno registruju niske brojnosti ulovljenih imaga, s obzirom da se radi o štetočini koja ima visok reprodukcioni potencijal, kratko generacijsko vreme, veoma brzo može doći do povećanja brojnosti populacije. U narednom periodu očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

U cilju kontrole populacije ove štetočine, kao i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima malina, kupina, bresaka, šljiva, borovnica i vinove loze  preporučuju se sledeće mere:

-        Postavljanje velikog broja klopki u cilju masovnog izlovljavanja i  redukovanja brojnosti odraslih jedinki. Klopke se postavljaju na ivične delove paracela i to na rastojanju od 2 do 3m, dok se unutar parcele postavljaju na rastojanju od 5m. Lovne klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora prečnika 4 mm (čime se omogućava ulazak mušica), kao i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta. Klopke se prazne na svakih 7 dana i menja atraktant.

-        Potrebno je skratiti interval berbe plodova, time i njihovo brže sklanjanje sa parcele.

-        Sanitarne mere podrazumavaju uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Važna je i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, čime se sprečava mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

-        Održavanje higijene ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja, divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine i mesta njenog umnožavanja.

Raspoložive mere kontrole moraju biti sprovedene na području celog regiona. Parcijalna kontrola pojedinih parcele daje slabije rezultate i ostavlja mogućnost umnožavanja štetočine.

Region: Leskovac
Zaštita vinove loze17.7.2019 12:24Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Voljavče, vizuelnim pregledom zasada vinove loze utvrđeno je da se vinove loza nalazi u fazi razvoja potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).
 
Vizuelnim pregledom vinograda na lokaciji Jagodinskog i Rekovačkog vinogorja i dalje se registruje prisustvo cikade vinove loze Scaphoideus titanus vektora fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.
 
Proizvođačima se preporučuje drugi hemijski tretman u cilju suzbijanja ove štetočine preparatima na bazi:
 
a.m (buprofizen) ELISA 0,06%
a.m (bifentrin) TALSTAR 10 EC 0,05%
a.m (zeta cipemetrin) FURY 10 EC 0,01-0,015%
 
Nestabilno vreme sa čestim padavina utiče povoljno na ostvarenje infekcije patogenom prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). Proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata na bazi:
 
a.m (folpet+azoksistrobin) QUADRIS MAX 0,25% +
a.m (ciprodinil + fludioksonil) SWITCH 62,5 WG 0,06 - 0,08%
 
Region: Jagodina
Azijska voćna mušica17.7.2019 9:24Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji rada RC Sremska Mitrovica, lokaliteti Divoš, Molovin, Erdevik, Grgurevci, Šuljam, Ljuba i Mačvanska Mitrovica, na lovnim klopkama, koje su postavljene u zasade vinove loze, maline i trešnje, registruju se ulovi imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj biljaka. Ženke ove štetočine, svojom čvrstom testerastom legalicom, polažu jaja u zrele plodove. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

 

U ovom momentu, preporučuju se sve raspoložive mere kontrole radi sprečavanja podizanja populacije i mogućnosti nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         postavljanje klopki sa atraktantom (mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 i par kapi deterženta za sudove). Klopke se postavljaju u zasade na rastojanju 2-3 m na rubnim delovima parcele i oko 5m u unutrašnjem delu parcele

·         skratiti interval berbe plodova

·         uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi

·         krčenje uvratina i kanala koji se nalaze pored parcele, a na kojima se nalaze samonikle biljke koje mogu biti domaćini ovoj štetočini (divlja kupina, zova, dženarika i dr.)

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita vinove loze17.7.2019 9:03Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na teritoriji RC Mladenovac, vinova loza se nalazi u fazi od početak dodirivanja bobica do zatvaranje grozda, potpuno dodirivanje bobica (BBCH 77-79).

 

 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokalitetima Velika Krsna, Mali Požarevac, Dubona i Grocka, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree, koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.

 

Proizvođačima se preporučuje drugi tretman u cilju suzbijanja ove štetočine nekim od navedenih insekticida:

 

Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) 0,015%

Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) 0,05%

Elisa (a.m. buprofezin) 0,06%

Todome 24-SC(a.m.buprofezin+fenpiroksimat) 0,1%

 

Osim suzbijanja vektora, mere kontrole zlatostog žutila su i stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze, uklanjane korova, uklanjanje napuštenih zasada vinove loze.

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 16.7.2019 ‎(3)
Zaštita vinove loze16.7.2019 10:52Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, vinova loza se nalazi u fenofazi potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).
 
 
Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na području RC Sremska Mitrovica, uočeno je prisustvo larvi i imaga cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.
 
Preporučuje se proizvođačima drugi insekticidni tretman u cilju suzbijanja cikade Scaphoideus titanus.
Proizvođači mogu koristiti neki od sledećih preparata:
a.m. buprofezin + fenpiroksimat, preparat Todome 10 SC u konc. 0,1%,
a.m. buprofezin, preparat Elisa u konc. 0,06%,
a.m. zeta -cipermetrin, preparat Fury 10 EC u konc. 0,01-0,015%,
a.m. bifentrin, preparat Talstar 10 EC u konc. 0,05%.
 
Uslovi su veoma povoljni za razvoj gljivičnih oboljenja na listu vinove loze i bobicama grozda.
U fenofazi potpunog dodirivanja bobica postoji visok rizik od nastanka infekcija prouzrokovačem sive truleži (Botrythis cinerea), te se preporučuje tretman sa:
a.m. Switch 62,5WG u konc.0,06-0,08%.
 
Za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), preporučuje se primena preparata:
a.m. folpet + azoksistrobin, preparat Quadris max, u konc. 0,25%.
Region: Sremska Mitrovica
Zaštita vinove loze16.7.2019 8:06Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo larvi i imaga cikade Scaphoideus titanus. S obzirom da je ova cikada  vektor fitoplazme Flavescence doree  koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, proizvođačima se preporučuje i drugi tretman nekim od navedenih insekticida:

      Elisa (a.m.buprofezin) 0,06%

      Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) 0,05%

      Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin) 0,01 - 0,015%

      Todome 24 SC (buprofezin+fenpiroksimat)  0,1%

Pored hemijskih mera zaštite u cilju suzbijanja vektora,  neophodno je sprovoditi i druge mere kontrole: stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje korova i divlje loze u neposrednoj blizini proizvodnih zasada, kao i krčenje napuštenih zasada.

larva cikade na listu

Region: Zrenjanin
Pojava azijske voćne mušice16.7.2019 7:59Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Tokom cele godine RC Novi Sad prati azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima koštičavog, jagodičastog voća, kao i vinove loze.

Krajem protekle nedelje registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine na severnim obroncima Fruške gore u zasadima trešanja. U toku ove nedelje očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj kako gajenih, tako i biljaka iz spontane flore. Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju pokožicu ploda i unutar njega ubacuju jaja. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U ovom momentu neophodno je preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

·         Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

·         Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

·         Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, dženarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćin ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 15.7.2019 ‎(6)
Zaštita vinove loze15.7.2019 23:27Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)

 

Na terenu RC Ruma zasadi vinove loze se nalaze u fazi potpunog dodirivanja bobica (79 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.

 

Larva cikade Scaphoideus titanus

 

Proizvođačima se preporučuje drugi tretman u cilju suzbijanja ove štetočine nekim od navedenih insekticida:

·         Todome 24 SC (a.m. buprofezin+fenpiroksimat) 0,1%

·         Elisa (a.m. buprofizen) 0,06%

·         Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) 0,01 – 0,015% ili

·         Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) 0,05%.

 

Vinova loza je i dalje osetljiva na napad od strane prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). U cilju zaštite od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

                                                           

·          Quadris max (a.m. folpet+azoksistrobin) 0,2-0,25% (za plamenjaču i pepelnicu) +

·         Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,06 – 0,08% (za sivu trulež).

 

Region: Ruma
Zaštita vinove loze15.7.2019 12:35Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Bačka Topola, zasadi vinove loze se nalaze u fazi zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

       

Velika slika                      Velika slika

Vizuelnim pregledom vinograda, lokaliteti Feketić, Lovćenac, Bajša i Stara Moravica, registruje se prisustvo  cikade Scaphoideus titanus, koja je  vektor fitoplazme  Flavescence doree  prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Proizvođačima se preporučuje drugi tretman u cilju suzbijanja ovog štetnog organizma  nekim od sledećih insekticida:

·    Todome 24 SC (a.m.buprofezin+fenpiroksimat) u koncentraciji 0,1% ili

·     Elisa (a.m.buprofizen) u koncentraciji 0,06% ili

·     Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01 – 0,015% ili

·     Talstar 10 EC (a.m.bifentrin) u koncentraciji 0,05%.

Region: Bačka Topola
1 - 10 Next