Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.7.2020 ‎(3)
Zaštita vinove loze13.7.2020 15:23Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na teritoriji RC Zrenjanin,  vinova loza se nalazi u fazi od početak dodirivanja bobica do zatvaranje grozda (BBCH 77-79).

Pregledom zasada vinove loze na lokalitetu Aradac, registrovano je dominantno prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja cikade Scaphoideus titanus  koja je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) - prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Region Zrenjanina nije područje od značaja za proizvodnju grožđa. Međutim, na mnogim okućnicama i na malim površinama prisutna je proizvodnja grožđa. Zbog toga što se na takvim čokotima ne sprovode redovne mere zaštite, oni mogu predstavljati izvor zaraze za gore pomenutu fitoplazmu.

Sada je vreme da se sprovede drugi insekticidni tretman u cilju suzbijanja cikade Scaphoideus titanus. Preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: 

Elisa (buprofezin) u koncentraciji 0,06% ili

Fury 10 (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01 -0,015% ili

Todome 24 SC (buprofezin+fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1%.

Pored primene hemijskih mera zaštite preporučuju se i druge mere kontrole zlatastog žutila vinove loze kao što su stalani pregledi vinograda kako bi se na vreme uočili čokoti sa simptomima, uklanjanje zaraženih čokota iz zasada i uništavanje korovskih biljaka.

 

   larva na listu

Region: Zrenjanin
Mere kontrole azijske voćne mušice13.7.2020 12:15Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Kraljevo, na lokalitetu Novo Selo, u zasadu maline, uz pomoć klopki sa mirisnim atraktantima registrovan je prvi ulov imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

 

ženka D.suzukii

 

U našoj zemlji ova štetočina se nalazi na karantinskoj listi štetnih organizama, zbog čega je vrlo važna njena  rana detekcija u cilju kontrole zbog značajne ekonomske štete na biljkama domaćinima.

Direktne štete pričinjavaju larve ishranom u plodovima, dok se indirektne štete ogledaju u tome što takvi plodovi postaju podložni napadu patogena prouzrokovača truleži.

S obzirom da je ova štetočina prisutna kod nas i da su uslovi za njen razvoj u proteklom periodu bili izuzetno povoljni, u narednom periodu se može očekivati povećanje njene brojnosti.

Povećanje brojnosti ove štetočine direktno dovodi u opasnost voćne vrste (njene domaćine) kod kojih je berba u toku ili se očekuje u narednom periodu (srednje i kasne sorte bresaka, malina, šljiva, kupina, a kasnije i vinova loza).

 

U cilju sprečavanja drastičnog povećanja populacije ove štetočine i smanjenja rizika od nastanka šteta u zasadima biljaka domaćina neophodno je sprovesti sve raspoložive mere kontrole:

 

·         Postavljanje što većeg broja klopki za izlovljavanje (detaljnije u prilogu Azijska voćna mušica, objavljenom 24.6.2020.)

·         Skratiti interval berbe plodova

·         Sprovođenje sanitarnih mera (uklanjanje prezrelih i zaraženih plodova, njihovo odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana, kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama i tako prenositi dalje

·         Obavezna higijena ivica parcela u vidu uklanjanja divlje kupine, džanarike, zove i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine

 

Hemijske mere kontrole su usmerene na suzbijanje odraslih jedinki.

U svetu se preparat Exirel (a.m. cijanotraniprol) koristi za suzbijanje azijske voćne mušice. U našim uslovima ovaj preparat se može primeniti u koncentraciji 0,075 % kod kasnih sorti bresaka (ujedno će delovati i na tripsa kao i na breskvinog smotavca).  

Prilikom primene sredstava za zaštitu bilja obavezno treba voditi računa o karenci preparata!

 

Region: Kraljevo
Mere kontrole azijske voćne mušice13.7.2020 10:04Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

U okviru sistema PIS-a, monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) vrši se pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom i vizuelnim pregledom zrelih plodova voća. Na lovnim klopkama uhvaćeni su pojedinačni primerci odraslih jedinki u regionima Kraljeva, Smedereva, Mladenovca, Jagodine, Leskovca, Sremske Mitrovice i Subotice.

S obzirom na visok reproduktivni potencijal (jedna ženka položi u proseku 400 jaja) i kratak ciklus razvića (minimalan period razvića jedne generacije je 8 dana) veoma brzo može doći do drastičnog podizanja populacije. Preporuka je da se preduzmu sve raspoložive mere kako bi se smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima jagodičastog i koštičavog voća i vinove loze:

 

1.     Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Kao klopke se mogu koristiti plastične flaše na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora za ulazak mušica prečnika 4 milimetra. Takođe, potrebno je napraviti i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 (1,5 dl jabukovog sirćeta i 1,5 dl crnog vina) i par kapi deterženta za sudove. U cilju masovnog izlovljavanja neophodno je postaviti veliki broj klopki, na ivičnim delovima parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

 

2.     Uništavanje prezrelih plodova koji predstavljaju idealnu podlogu za razvoj ove štetočine. Zbog vlažnih uslova koji su obeležili značajan deo vegetacije došlo je do pojave truleži u zasadima koštičavog voća. Sve plodove koji su otpali kao i sve plodove sa simptomima truleži koji su još uvek na granama potrebno je uništiti. Predlaže se njihovo skupljanje i odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana. Na taj način sprečava se razvoj štetočine i pojava odraslih jedinki nove generacije.

 

3.     Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele

4.     Uklanjanje  divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini sa ivica parcela

5.     Krčenje napuštenih zasada koji predstavljaju idealno mesto za neometano umnožavanje ove veoma opasne štetočine.

 

 

Ženke azijske voćne mušice polažu jaja u zdrave plodove u fazi zrenja. Usled ishrane larvi, plodovi potpuno propadaju.

Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 11.7.2020 ‎(1)
Zaštita vinove loze11.7.2020 13:49Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Šabac, zasadi vinove loze se nalaze u fazi početak dodirivanja bobica do faze zatvaranja grozda (BBCH 77-79).

 

 

faza razvoja

 

Pregledom zasada vinove loze na lokalitetima Bela Reka I Šabac, registrovano je dominantno prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja cikade Scaphoideus titanus , koja je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 

 

larva Scaphoideus titanus

 

RC Šabac je prvu preporuku za suzbijanje pomenute cikade objavio 30.juna, a kako se u vinogradima i dalje registruje njeno prisustvo, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje sprovođenje drugog tretmana nekim od registrovanih insekticida:

 

Elisa (buprofezin) u koncentraciji 0,06 ili

Fury 10 (zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01 -0,015 % ili

Todome 24 SC (buprofezin+fenpiroksimat) u koncentraciji 0,05-0,1 %.

Pored primene hemijskih mera zaštite preporučuju se i druge mere kontrole zlatastog žutila vinove loze kao što su stalani pregledi vinograda kako bi se na vreme uočili čokoti sa simptomima. uklanjanje zaraženih čokota iz zasada i uništavanje korovskih biljaka.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 10.7.2020 ‎(3)
Zaštita vinove loze10.7.2020 19:16Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Niš, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početak dodirivanja bobica do potpuno dodirivanje bobica (BBCH 77-79).

velika slika

U zasadima vinove loze i dalje se na naličju listova registruje prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus. Na naličju listova se uočavaju i egzuvije. U vinogradima u Nišavskom okrugu dominantno je prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja ove cikade, koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

velika slika

U cilju suzbijanja larvi ove štetočine preporučuje se primena insekticida:

Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin) 0,01 - 0,015%.

Preporučuju se i druge mere kontrole zlatastog žutila vinove loze i to:

-          Stalni sanitarni pregledi zasada,

-          Obavezno uklanjanje obolelih čokota,

-         Uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada,

-          Uništavanje korova,

-          Krčenje napuštenih zasada vinove loze.

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U narednim danima očekuje se piljenje larvi druge generacije ove štetočine. Navedeni insekticid će delovati na suzbijanje i ove štetočine.

Vinova loza je i dalje osetljiva na infekciju prouzrokovačem sive truleži grožđa (Botrytis cinerea), pepelnice vinove loze (Uncinula necator), kao i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). U cilju zaštite lisne mase i bobica od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom fungicida:

 Pyrus 400 SC ili Pehar (a.m. pirimetanil) 2-2,5 l/ha (za sivu trulež)

+

 Cabrio top (a.m.metiram + piraklostrobin) 0,15-0,2% (za pepelnicu i plamenjaču).

Region: Niš
Zaštita vinove loze10.7.2020 10:08Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na teritoriji koju pokriva RC Beograd i Mladenovac vinova loza je u fazi od bobice veličine zrna graška do zatvaranje grozdova (BBCH 75-79).

velika slika

Osetljiva faza razvoja vinove loze i najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama stvoriće visok rizik za razvoj i širenje gljiva prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botritis cinerea).

U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

Cabrio top (a.m. metiram i piraklostrobin) 0,15-0,2%

+

Pyrus 400SC; Pehar (a.m.pirimetanil) 2-2,5 L/ha.

Vizuelnim pregledom na naličju lista vinove loze registrovano je prisustvo larvi drugog i trećeg uzrasnog stupnja cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje drugi  insekticidni tretman u cilju suzbijanja cikade. U vinogradima je u toku i piljenje larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

U cilju zaštite vinove loze od navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida:

Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) 0,01-0,015%.

Za uspešnu kontrolu veoma destruktivnog oboljenja zlatastog žutila vinove loze, osim suzbijanja cikada kao vektora, treba sprovesti i sve ostale mere kontrole:

- uništavanje korove i divlje loze u okruženju

- uklanjanje obolelih čokota

- uništavanje i krčenje napuštenih zasade vinove loze.

Region: Mladenovac
Zaštita vinove loze10.7.2020 9:18Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Siva trulež grožđa (botryotinia fuckeliana); Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Negotin zasadi vinove loze se, u zavisnosti od lokaliteta, nalaze u fazi početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (BBCH 77-79).

Vizuelnim pregledom grozdova uočena su jaja druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U narednim danima očekuje se piljenje larvi ove štetočine.

jaje moljca

velika slika

Takođe, na listovima vinove loze i dalje se uočava prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja cikade Scaphoideus titanus, koja je vektor fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze, te se preporučuje drugi insekticidni tretman u cilju suzbijanja ove štetočine.

cikada

velika slika

U cilju suzbijanja pomenutih štetočina preporučuje se primena  nekog od insekticida:

Todome 24SC (a.m. buprefozin+fenpiroksimat) u koncentraciji 0,1%    ili

Elisa (a.m. buprofezin) u koncentraciji 0,06%

Vinova loza se i dalje nalazi u fazi kada je osetljiva na infekciju od strane prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea), pepelnice vinove loze (Uncinula necator), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crne truleži vinove loze (Guignardia bidwellii).

U cilju zaštite vinove loze proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Captan 80 WG (a.m. kaptan) 0,2%

+

Cantus (a.m.boskalid) 0,1-0,12 %.

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 9.7.2020 ‎(5)
Zaštita vinove loze9.7.2020 19:11Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Siva trulež (botrytis cinerea); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području  RC Smederevo, vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi od početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda (BBCH 77-79).

 

 

S obzirom da se u vinogradima i dalje registruje prisustvo cikade Scaphoideus titanus koja je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze, proizvođačima se preporučuje sprovođenje tretmana  nekim od navedenih insekticida:

 

Fury 10 EC (a.m.zeta-cipermetrin) 0,01 - 0,015%

Elisa (a.m.buprofezin) 0,06%

Todome 24-EC (a.m.buprofezin+fenpiroksimat) 0,1%

 

Najavljeno nestabilno vreme sa mogućim padavinama uz osetljivu fazu u kojoj se nalazi vinova loza stvoriće visok rizik za ostvarenje infekcije prouzrokovačima sive truleži grožđa (Botritis cinerea), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 

Preporuka proizvođačima je primena kombinacije fungicida:

 

Pyrus 400 SC (a.m.pirimetanil) u količini 2,5 l/ha

+

Folpan 50 WP (a.m.folpet) 0,2%

+

Postalon 90SC (a.m.miklobutanil+kvinoksifen) u količini 0,8-1,25 l/ha.

Region: Smederevo
Zaštita vinove loze9.7.2020 14:47Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na terenu RC Ruma zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početka do potpunog dodirivanje bobica  (77-79 BBCH).

 

 velika slika

 

S obzirom da je vinova loza i dalje osetljiva na infekciju od strane prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea), pepelnice (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i da su za predstojeći vikend najavljene padavine, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

 

 Pyrus 400 SC ili Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2-2,5 l/ha (za sivu trulež)

+

 Cabrio top (a.m.metiram + piraklostrobin) 0,15-0,2% (za pepelnicu i plamenjaču)

 

 

U zasadima je otpočelo piljenje larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Osim toga, i dalje se registruje prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus uz dominantno prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja koje imaju sposobnost da sa zaraženih na zdrave čokote prenesu fitoplazmu Flavescence doree (FD), prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 

U cilju suzbijanja navedenih štetočina preporučuje se primena insekticida Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%.

Region: Ruma
Zaštita vinove loze 9.7.2020 11:20Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea); Fitoplazmatično žutilo-crvenilo-vinove loze (Flavescence doree)
Na području delovanja RC Jagodina, na punktu Voljavče, vinova loza se nalazi u fenofazi početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (BBCH 77-79). 
 
 
Vinova loza se nalazi u fazi razvojaikada je osetljiva na infekcije prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).
Padavine koje se najavljuju za predstojeći vikend mogu stvoriti povoljne uslove za infekcije vinove loze ovim patogenima.
U cilju zaštite od navedenih patogena preporučuje se primena kombinacije registrovanih fungicida:
 
-Folpan 50 WP (a.m.folpet) 0,2%
+
-Postalon 90SC (a.m.miklobutanil+kvinoksifen) u količini 0,8-1,25 l/ha
+
-Pyrus 400 SC (a.m.pirimetanil) u količini 2,5 l/ha
 
Vizuelnim pregledom zasada registruje se prisustvo larvi trećeg uzrasnog stupnja cikade Scaphoideus titanus. Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescense doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.
Zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno oboljenje vinove loze koje može potpuno da uništi proizvodnju.
 
 
U cilju suzbijanja larvi cikade preporučuje se drugi insekticidni tretman nekim od preparata:
 
-Todome 24 SC(a.m.buprefezin+fenpiroksimat)  0,1%
-Elisa (a.m.buprofezin) 0,06%
 
Pored hemijskog suzbijanja cikade preporučuju se i druge mere kontrole zlatastog žutila vinove loze:
- uništavanje napuštenih zasada vinove loze
- uništavanje divlje loze u okolini
- suzbijanje korova
- mehaničko uklanjanje obolelih čokota iz zasada.
Region: Jagodina
1 - 10 Next