Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na području RC Beograd usevi pšenice se nalaze, u zavisnosti od vremena setve, u fenofazi od dva do tri razvijena lista (BBCH 12-13). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice na više lokaliteta, nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Slika 1. Usev pšenice

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalazi, u zavisnosti od vremena setve, u fenofazi od 2 lista do pojave prvog sekundarnog stabla (12-21 BBCH skale) (sorta Pivan, lokalitet Padinska Skela), registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma - Pyrenophora teres na 6 % pregledanih biljaka i ramulariozne pegavosti ječma - Ramularia collo-cygni na 1 % pregledanih biljaka.

Slika 2. Simptomi pegavosti na  listovima ječma

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Beograd, pšenica se nalazi u fenofazi po skali BBCH 33- treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog. Vizuelnim pregledima uočeni su simptomi sive pegavosti lista strnih žita- Septoria tritici  i  pepelnice strnih žita - Erysiphe graminis.

Tabela 1.

 

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja BBCH skala

Septoria tritici

Erysiphe graminis

% biljaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% biljaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

TALAS

25.4.

33

25

10

0

15

15

0

MERKUR

25.4.

33

20

10

0

13

5

0

 

S obzirom da nije postignut ekonomski prag  štetnosti (na 10% pregledanih biljaka, na  listu drugog kolenca prisutni simptomi bolesti) tretman se za sada ne preporučuje.

RC Beograd nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.

 

 Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području RC Beograd, lokalitet Padinska Skela pregledane su dve sorte ozime pšenice: Talas i Merkur. Ozima pšenica se nalazi u fenofazi bokorenja po BBCH 23-24, vidljivo treće i četvrto stablo.

U odnosu na prethodni pregled nije došlo do značajne promene u procentu biljaka zaraženih od strane gljive prouzrokovača bolesti sive pegavosti lista - Septoria tritici.

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja BBCH skala

Prouzrokovači bolesti

Zaražene biljke (%)

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Puccinia spp.

TALAS

02.02.2017.

22. drugo stablo vidljivo

3

0

0

28.02.2017.

24. četvrto stablo vidjivo

4

0

0

MERKUR

02.02.2017.

21. početak bokorenja

1

0

0

28.02.2017.

23. treće stablo vidjivo

1

0

0

 

Slika 1.

 

RC Beograd i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području RC Beograd, lokalitet Padinska Skela pregledane su dve sorte pšenice:

·         Talas, setva 16.10.2016 i

·          Merkur, setva 18.11.2016

Ozima pšenica sorte Talas je u fenofazi po BBCH skali 21-22 (početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo do2 stablo vidljivo) a Ozima pšenica sorte Merkur je u fenofazi po BBCH skali 21 (početak bokorenja, vidljivo prvo sekundarno stablo). Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo prouzrokovača sive pegavosti lista - Septoria tritici.

Sorta

Fenofaza

Patogen

% zaraženih biljaka

Talas

21-22 BBCH

Septoria tritici

3

Merkur

21 BBCH

Septoria tritici

1

 

Slika 1.

Slika 2.

Na biljkama je primećeno sušenje vrhova  listova kao posledica dejstva ekstremno niskih temperatura tokom januara, kada se temperatura spuštala i do -20oC.

Slika 3.

 

Takođe, na parceli su uočene pojedinačne aktivne rupe i štete od glodara, pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje redovan obilazak svojih parcela.

Slika 4.

U slučaju povećane brojnosti, više od 50 aktivnih rupa po hektaru, potrebno je izvršiti  suzbijanje postavljanjem mamaka sa cink fosfidom u aktivne rupe. Cink fosfid deluje kontaktno te je rupe sa mamcima obavezno zatrpati zbog sprečavanja trovanja divljači.

RC Beograd i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje pšenice.

Ozimi pšenica

Ozima pšenica

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na teritoriji opštine Surčin /punkt Dobanovci, Jakovo/ konstatovali smo:

 

·         fenofazu useva ozime pšenice od po skali BBCH 21  do po skali BBCH 23

 

 

 Punkt Dobanovci

U usevu ozime pšenice je registrovano prisustvo sive pegavosti listova pšenice (Septoria tritici). Pregledano je 100 biljaka /900 listova/, tako da je:

% napadnutih biljaka 7;

            % zaraženih listova 0,77;

             % zaražene površine lista 1,75.

 

Takođe, evidentirana je pojava pojedinačnih simptoma Erysiphae gramins na listu pšenice.

 

U usevu ozime pšenice je uočeno prisustvo sive pegavosti listova pšenice (Septoria tritici). Pregledano je 100 biljaka /900 listova/, i situacija je sledeća:

% napadnutih biljaka 10;

            % zaraženih listova 1,11;

             % zaražene površine lista 2,5.

 

Punkt Jakovo

U usevu ozime pšenice je detektovano prisustvo sive pegavosti listova pšenice (Septoria tritici). Pregledano je 100 biljaka /600 listova/ i rezultati su:

% napadnutih biljaka 6;

            % zaraženih listova 1;

             % zaražene površine lista 1,25.

 

RCBeograd nastavlja da prati fenofaze u razvoju useva ozime pšenice, biološke osobine Septoria tritici i Erysiphe graminis, kao i faktore spoljne sedine.