Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > višnja  

Web Part Page Title Bar image
višnja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.4.2017 ‎(1)
Zaštita višnje22.4.2017 20:22Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
 

Na terenu RC Ruma  višnja (sorta Oblačinska)  se nalazi u fazi kraj cvetanja, sve latice opale do faze plodnik raste (69-71 BBCH).

 

 

Pregledom prezimelog lišća višnje registruju se apotecije u kojima se tek formiraju askusi i askospore, dok je u pojedinim apotecijama uočeno prisustvo zrelih askospora prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). 

 

velika slika

 

Po završetku faze cvetanja počinje intenzivniji rast lisne mase koju treba zaštititi od ovog patogena.

 

Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama i prisustvo infektivnog materijala u voćnjacima dovešće do oslobađanja askospora i mogućnosti ostvarenja primarne infekcije mladog lišća, pa se proizvođačima preporučuje primena fungicida na bazi a.m. dodin (Agrodin 60 WP 0,1%).

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 21.4.2017 ‎(2)
Zaštita višnje  21.4.2017 17:33Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Višnje, sorta Oblačinska, se u regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fazi kraja cvetanja-sve latice opale (BBCH 69).
 
Faza višnje,sorta Oblačinska
 
Pregledom u laboratoriji prezimelog lišća višnje, lokalitet Plandište, konstatovano je da u 11,7% apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) postoje dozrele askospore.
 
 
Preporuka proizvođačima je primena fungicida pre padavina u cilju zaštite zasada od ovog patogena fungicidom na bazi a.m. dodin - Agrodin 60 WP u koncentraciji 0,1%.
Region: Vršac
Zaštita zasada višnje21.4.2017 12:15Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Vizuelnim pregledom zasada  višnje na lokalitetu Sutjeska (sorta Oblačinska)  registrovana je faza razvoja kraj cvetanja: sve latice opale  (BBCH 69).

Slika 1. Faza razvoja višnje 

Laboratorijskim pegledom opalog lišća višnje pod binokularom i mikroskopom registrovano je prisustvo zrelih askospora u apotecijama prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Zrele askospore registrovane su u 7%  apotecija.

S obzirom na nestabilne vremenske prilike, prisustvo infektivnog materijala u voćnjaku i nezaštićenu lisnu masu, preporuka proizvođačima je da obave zaštitu svojih zasada pred najavljene padavine sledećim fungicidom:

Agrodin 65 WP (a.m. dodin ) u koncentraciji  0,1%

Slika 2 i 3. Apotecije sa askusima i askosporama

velika slika

velika slika

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 31.3.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća31.3.2017 12:55Monilioza (monilia laxa)

Na području Srbije koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja, od početka cvetanja do precvetavanja.

Tokom cvetanja koštičavog voća, u vlažnim uslovima, može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova i grančica (Monilia laxa).

Najavljene su padavine na području cele zemlje (u zavisnosti od regiona padavine se prognoziraju od utorka do petka). Preporučuje se proizvođačima da zaštite svoje zasade neposredno pred padavine registrovanim fungicidima prema biljnoj vrsti.

 

  

breskva                              šljiva

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 16.3.2017 ‎(1)
Zaštita šljive, trešnje i višnje16.3.2017 11:09Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Šljivina štitasta vaš (parthenolecanium/eulecanium corni); Monilioza (monilia laxa)
Na terenu RC Sremska Mitrovica koštičave voćne vrste roda Prunus sp. (šljiva, trešnja, višnja) se nalaze u fenofazi BBCH skale 01-03 (početak-kraj bubrenja pupoljaka).
 
   
fenofaza u razvoju šljive
 
Preporučuje se proizvođačima šljive da urade tretman preparatima na bazi a.m.bakar-oksihlorid preparat Bakarni oksihlorid 50 u konc. 0,75%.
Fungicidni tretman se preporučuje u cilju smanjenja infekcionog potencijala najznačajnijih patogena šljive (Claserosporium carpophilum, Taphrina pruni, Monilia spp.).
Preparatu na bazi bakra dodati i preparat na bazi mineralnog ulja u cilju sprečavanja razvoja štitastih vašiju, Galmin u koncentraciji 3-4%.
 
fenofaza u razvoju višnje
 
Preporučuje se proizvođačima višnje i trešnje tretman  preparatom na bazi a.m.bakar-oksihlorid preparat Bakarni oksihlorid 50 u koncentraciji 0,75% u cilju smanjenja infekcionog potencijala patogena Clasterosporium carpophilum i Monilia spp.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 15.3.2017 ‎(2)
Zaštita višnje i šljive15.3.2017 11:08Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Na području delovanja RC Bačka Topola višnja i šljiva se nalaze u fazama:  od početka do kraja bubrenja pupoljaka (01-03 BBCH skala).
 
  
Faza razvoja višnje                 Faza razvoja šljive
 
Preporuka za proizvođače: U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza (Monilinia spp.), bakterioza (Pseudomonas spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) preporučuje se primena preparata na bazi bakra:
 
Bakarni-oksihlorid-50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75%

Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) 0,2-0,35%

Za suzbijanje prezimljujućih formi štetočina u zasadima šljiva preporučuje se i primena:

Galmin (mineralno ulje) 3-4% 

Region: Bačka Topola
Zaštita višnje i trešnje15.3.2017 8:47Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Mladenovac, punkt Mali Požarevac, zasadi višnje i trešnje se nalaze u fenofazi po BBCH sakli 01-03 (početak do kraj bubrenja pupoljaka). Kako bismo smanjili infekcioni potencijal prezimljujućih formi prouzrokovača bolesti monilioze (Monillia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i bakterioza (Pseudomonas spp.) preporuka proizvođačima je da izvrše tretman preparatima na bazi bakra:

 

Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75%

Blauvit (bakar-hidroksid) 0,5-1%

 

 

 

Slika 1 Pupoljci trešnje

 

 

Slika 2 Zasad trešnje

Region: Mladenovac
Expand/Collapse Created : 11.3.2017 ‎(1)
Zaštita trešnje,višnje i šljive11.3.2017 22:19Monilioza (monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

RC Subotica-trešnja,višnja,šljiva

Na području RC Subotica vizuelnim pregledom je utvrđeno da su sorte trešnje ( Regina, Kordia) ,višnje ( Erdi botermo, Ujfehertoi furtos) i šljive(Stanley) se nalaze u fazi bubrenja pupoljaka po BBCH 01 .

trešnja-sorta Regina

 

Preporuka :

Obaviti tretman protiv prouzrokovača bolesti koji prezimljavaju na biljkama i to :  monilioze (Monilia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), bakterije ( Pseudomonas spp.) sa preparatima na bazi bakra.

-bakarni-oksihlorid Bakarni oksihlorid-50  0,75% ;

-bakarni –sulfat Cuproxat  0,2% - 0,35 %;

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 10.3.2017 ‎(2)
Zaštita višnje10.3.2017 11:41Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Vizuelnim pregledom zasada višnje na lokalitetu Sutjeska registrovano je da se višnja nalazi u fazi bubrenja pupoljaka.

Preporuka proizvođačima  višnje je da u cilju redukovanja prisutnog infektivnog materijala značajnih patogena (Monilinia spp.; Clasterosporium carpophylum) obave tretman u svojim zasadima nekim od sledećih preparata:

-Blauvit (bakar hidroksida) 0,5-1%

-Bakarni oksihlorid-50 (bakar oksihlorida)  0,75%

Slika 1 fenofaza razvoja višnje

velika slika

Region: Zrenjanin
Zaštita šljive, višnje i trešnje10.3.2017 11:36Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Šljivina štitasta vaš (parthenolecanium/eulecanium corni)

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom zasada koštičavih voćnih vrsta, utvrđeno je da se koštičave voćne vrste (šljiva,višnja, trešnja) nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka (BBCH 01-03). 

 

faza razvoja šljive (velika slika)

 

Preporuka proizvođačima je tretman preparatima na bazi bakra u cilju   preventivne zaštite i smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača bolesti monilioze (Monilia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i rogača šljive (Taphrina pruni), preparatima:

-          Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) 0,2-0,35%  ili

-          Blauvit (a.m. bakar hidroksid) 0,5-1%  ili

-          Bakarni oksihlorid-50 (a.m. bakar oksihlorid)  0,75%.

 U zasadu šljive radi suzbijanja prezimelih formi štetnih insekata pomenutom fungicidu treba dodati i preparat na bazi mineralnog ulja:

-          Galmin 3-4%.

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 8.3.2017 ‎(3)
Zaštita višnje, šljive i trešnje8.3.2017 14:16Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni)

Na području delovanja RC Senta koštičave voćne vrste(šljiva,višnja, trešnja) se nalaze  u različitim fenofazama razvoja : od mirovanja do kraja bubrenja pupoljaka (00-03 BBCH skale).

Preporuka proizvođačima  je da obave tretiranje sa bakarnim preparatima protiv prezimljavajućih formi prouzrokovača bolesti, kao što su: monilioze (Monilia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum), rogač šljive (Taphrina pruni) i dr.

-Blauvit (bakar hidroksida) 0,5-1%

-Bakarni oksihlorid-50 (bakar oksihlorida)  0,75%

-Cuproxat (bakar sulfat) 0,2% - 0,35 %

Region: Senta
Zaštita višnje i trešnje8.3.2017 10:38Monilioza (monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

     Na području RC Negotin, opštine Negotin, KO Samarinovac pregledom zasada  ustanovljeno je da se oblačinska  višnja i trešnja nalaze u  fenofazi po BBCH skali od 01 do 03 ( početak bubrenja lisnih pupoljaka- kraj bubrenja pupoljaka ,ivice ljuspica svetlo obojene). Preporuka proizvođačima višnje i trešnje je da,u cilju redukcije infektivnog potencijala ekonomski značajnih bolesti, izvrše preventivni tretman nekim od sledećih preparata:

 

-Blauvit 0,5-1% (Cu iz bakar hidroksida)

-Kuprablau WP(1-1.5%) (Cu iz bakar sulfata i kalcijum hidroksida)

-Bakarni oksi hlorid-50 (0.75%) (Cu iz bakar oksi hlorida)

Višnja, bubrenje pupoljaka

Velika slika

Region: Negotin
Zaštita koštičavog voća (šljiva, višnje i trešnje)8.3.2017 10:11Monilioza (monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Vizuelnim pregledom zasada koštičavog voća na teritoriji RC Pirot: višnja, trešnja i šljiva se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze u fenofazi razvoja po BBCH skali od 00 (mirovanje) do 01 (mirovanja do početka bubrenja pupoljaka).

 

 

Preporuka proizvođačima  je da u narednom periodu obave tretiranje u cilju preventivne zaštite i smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača bolesti monilioze (Monilia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća, (Clasterosporium carpophilum) , kao i prezimljujučih oblika štetočina.

 

Fenofaza razvoja trešnje

 

Preporuka mera zaštite:

Bakarni oksihlorid 50 (0,75%)   za primenu u zasadima višnjama, trešanja i šljiva.

Za sprovođenje zaštite u zasadima šljiva ovom preparatu dodati mineralno ulje Galmin (3%- 4%).

Prilikom tretmana voditi računa o vremenskim uslovima (tiho bez vetra i temperatura vazduha iznad 5 stepeni).

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 7.3.2017 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća ( šljiva, višnja )7.3.2017 20:58Monilioza (monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni)

Na području delovanja RC Leskovac koštičave voćne vrste, šljiva i višnja, nalaze se u sledećim fenofazama razvoja:

šljiva - mirovanje do početak bubrenja pupoljaka (BBCH 00 – 01)

višnja – početak do kraj bubrenja pupoljaka (BBCH 01 – 03)

Preporuka proizvođačima je da obave tetiranje u cilju  smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi patogena Monilia laxa, Clasterosporium carpophilum, kao i Taphrina pruni (kod šljive), preparatom:

Cuproxat (bakar – sulfat) 0,2% - 0,35 %

fenofaza šljive
fenofaza višnje

               

Region: Leskovac
Zaštita koštičavog voća - višnje,šljive,trešnje7.3.2017 11:30Monilioza (monilia laxa); Rogač šljive (taphrina pruni); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
U regionu koji pokriva RC Vršac u zasadima koštičavih voćnih vrsta (višnje,šljive,trešnje) registruje se početak do kraj bubrenja  pupoljaka.
 Feno faza šljive
 
Fenofaza višnje
 
 U cilju suzbijanja prezimljujućih formi patogena prouzrokovača sušenja cvetova i grančica Monilia laxa, šupljikavosti lišća Clasterosporium carpophilum, rogač šljive Taphrina pruni  preporuka je primena fungicida na bazi bakra - Bakarni oksihlorid 50-0,75%
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 5.3.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća (šljiva, višnje i trešnje) 5.3.2017 12:51Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni)

Na teritoriji RC Smederevo, koštičavo voće: višnja, trešnja i šljiva se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze u fenofazi razvoja po BBCH skali od 00 (mirovanje) do 01 (mirovanja do početka bubrenja pupoljaka).

fenofaza trešnje

 

Preporuka proizvođačima  je da u narednom periodu obave tretiranje u cilju preventivne zaštite i smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača bolesti monilioze (Monilia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća, (Clasterosporium carpophilum) , kao i prezimljujučih oblika štetočina.

 

Preporuka preparata:

-a.m.bakar-sulfat  Cuproxat  - 0,25%-0,35%

- mineralno ulje Galmin -  3%- 4%

 

Prilikom tretmana voditi računa o vremenskim uslovima (tiho bez vetra i temperatura vazduha iznad 5 stepeni).

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 4.3.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća4.3.2017 20:49Monilioza (monilia laxa); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
 

Fenofaze koštičavih voćnih vrsta na terenu RC Ruma:

 

·         šljiva - mirovanje (00 BBCH)

·         višnja - od početka do kraja bubrenja lisnih pupoljaka; vidljive svetlo braon ljuspice sa svetlo obojenim ivicama do ljuspice odvojene, svetlo zeleni pupoljci, podele vidljive (01-03 BBCH)

·         kajsija - bubrenje cvetnih pupoljaka; pupoljci zatvoreni, vidljive svetlo braon ljuspice (51 BBCH)

·         breskva i nektarina -  lisni pupoljci u fazi bubrenja, još uvek zatvoreni, pa do pucanja vršnih lisnih pupoljaka i pojave “zelene tačke” (01-09 BBCH)

  

velika slika

 

Ovo je pravi trenutak za tretman šljive, višnje i kajsije u cilju suzbijanja prezimljujućih formi patogena Monilia laxa, Clasterosporium carpophilum i Taphrina pruni (kod šljive). S obzirom na najavljene padavine, proizvođačima koji do sada nisu uradili preventivni tretman preporučuje se da urade tretman preparatima na bazi bakra.

 

U zasadima breskve i nektarine, u cilju sprečavanja infekcije od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans), preporučuje se primena preparata Syllit 400-SC (a.m. dodin) 0,25%.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 7.11.2016 ‎(1)
Jesenje tretiranje voća7.11.2016 12:16Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na proizvodnom području RC Beograd jabučasto i koštičavo voće se nalazi u fazi 95 (50% lišća žuto i opalo) – 97 ( svo lišće opalo) po BBCH skali.

Ovo je period kada se preporučuje tretiranje voća preparatima na bazi bakra. Ovaj tretman se preporučuje kao preventivna mera za dezinfekciju, pre svega ožiljaka koji nastaju na granama kao posledica odvajanja lišća, a koji predstavljaju otvoren put za patogene. Pre samog tretiranja potrebno je ukloniti sve suve grane i trule plodove iz krošnji i izneti ih iz voćnjaka.

Kombinacija hemijske zaštite i mehaničkog čišćenja smanjuje infektivni potencijal patogena koji izazivaju biljne bolesti kao što su: monilioze na koštičavom voću, kovrdžavost  lišća breskve, rogač šljive, šupljikavost lišća koštičavog voća, rak rane i izumiranje grana, bakteriozna plamenjača jabučastog voća, eskorioza vinove loze i dr.

Tretman obaviti po mirnom i suvom vremenu kada su temperature preko 10°C.  Mogu se koristiti neki od sledećih fungicida na bazi bakra:

·         Blauvit u koncentraciji 1%

·         Funguran-OH u koncentraciji 0,2-0,3%

·         Nordox 75WG u koncentraciji 0,2%

·         Bakarni oksihlorid 50/Bakarni kreč 50 u koncentraciji 0,75%

·         Plavo ulje u koncentraciji 3%, i dr.

Tretiranje se mora obaviti detaljno tako da rastvor dospe u svaku pukotinu na stablu i granama – „da kaplje“ jer upravo na tim mestima prezimljavaju prouzrokovači biljnih bolesti.

Slika 1. Zasad breskve

Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 5.11.2016 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća 5.11.2016 12:14Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području delovanja RC Sombor, koštičave voćne vrste se nalaze u fenofazi starenje, početak mirovanja –po BBCH skali 95 (50 % lišća žuto i opalo). U fenofazi kada je 50-70% lišća opalo potrebno je uraditi tretman u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena i dezinfekcije rana koje nastaju posle opadanja lišća.

Ovim tretmanom  smanjuje se  infektivni potencijal sledećih patogena, prouzrokovača:

kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans),

šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila),

monilioze koštičavog voća (Monilinia spp.),

rak rana i izumiranja grana  (Pseudomonas syringae).

 

Za tretman se preporučuje neki od fungicida na bazi bakra:

Blauvit (Cu iz bakarnog hidroksida) 0,5-1% ili

Nordox 75 WG (Cu iz bakar oksida) 0,2%  ili

Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorid) 0,5-0,75%

 

Tretman uraditi na temperaturama iznad 5°C.

zasad breskve

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 2.11.2016 ‎(1)
Jesenje tretiranje voća2.11.2016 13:05Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Rogač šljive (taphrina pruni); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Na području delovanja RC Niš, koštičavo voće se nalazi pred kraj vegetacije po BBCH skali 95 (50 do 70% lišća se žuti i opada).

 

Zasad nektarine

 

Kada opadne 70% lisne mase proizvođačima koštičavog voća preporučuje se jesenji tretman u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti koji su prisutni i prezimljavaju na biljnim delovima, kao i radi  dezinfekcije zasada tj. ožiljaka koji nastaju na granama kao posledica odvajanja lišća, a koji predstavljaju otvoren put za patogene.

Primeniti preparate na bazi bakra.

Preparati koji se mogu primeniti:

-          Nordox 75 WG (a.m. Cu -oksid) 0,2% ili

-          Funguran-OH ( a.m. CU-hidroksid) 0,2-0,3% ili

-          Bakarni oksihlorid 50 (a.m. Cu-oksihlorid) 0,75% ili

-          Blauvit (a.m. Cu-hidroksid) 1%.

Tretman izvršiti po mirnom vremenu i temperaturama iznad 7°C.

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 1.11.2016 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavog voća1.11.2016 13:40Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)
Na području delovanja RC Bačka Topola, koštičavo voće je u fazi : BBCH 95. / 50-70% lišća žuto i opalo.
 
 
Preporuka za proizvođače: u narednom periodu neophodno je uraditi zaštitu zasada koštičavog voća (nakon opadanja 70% lisne mase), prvenstveno da bi se onemogućile infekcije patogena kroz rane koje nastaju opadanjem lišća, a ujedno i radi smanjenja infekcionog potencijala prouzrokovača bolesti koji su prisutni i prezimljavaju na biljnim delovima.
Koristiti neki od navedenih fungicida:
  • Bakarni oksihlorid 50 (a.m. Cu-oksihlorid) 0,75%,
  • Blauvit (a.m. Cu iz bakar hidroksida) 1%
Voditi računa da su temperature prilikom tretmana iznad 8 oC.
 
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 28.10.2016 ‎(2)
Jesenje plavo prskanje28.10.2016 15:11Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza (monilia laxa)

Na kraju vegetacione sezone, kada u voćnjacima otpadne lišće (bar 2/3 lišća), preporučuje se tretman zaštite voća nekim od preparata na bazi bakra. 

Ovo, takozvano „plavo prskanje“, preporučuje se kao preventivna mera za dezinfekciju, pre svega ožiljaka koji nastaju na granama kao posledica odvajanja lišća, a koji predstavljaju otvoren put za patogene.

Pre samog tretiranja, iz krošnje voćaka treba ukloniti sve suve grane i trule plodove. Najbolje je izneti ih izvan voćnjaka i spaliti. Dakle,  mehaničkim čišćenjem i hemijskom  zaštitom smanjuje se  (ne mogu se eliminisati u potpunosti) populacija patogena koji izazivaju biljne bolesti kao što su: monilioze na koštičavom voću, kovrdžavost  lišća breskve, rogač šljive, bakteriozna plamenjača jabučastog voća, eskorioza vinove loze i dr. 

Sprovođenje tretmana uslovljeno je vremenskim uslovima. Naime, za jesenje „plavo prskanje“  treba odabrati miran dan, bez vetra i sa temperaturom vazduha preko 10 ºC. Svako stablo treba detaljno istretirati, tako da rastvor dospe u svaku pukotinu na stablu i granama jer upravo na tim mestima prouzrokovači biljnih bolesti prezimljavaju. Ako se voćnjak ili vinograd nakon obavljene zaštite „plavi“  i sa grana kaplje rastvor, može se reči da je tretman kvalitetno urađen.

Preporučuje se primena nekog od sledećih preparata na bazi bakra: Blauvit, Funguran, Cuprozin , Bakarni oksihlorid i dr.

Region: Smederevo
Jesenje tretiranje voćaka28.10.2016 14:46Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

RC Subotica-koštičavo voće

Na proizvodnom području RC Subotica, koštičavo voće se nalazi pred kraj vegetacije (50 do 70% lišća se žuti i opada).

 

 

U  periodu kada opadne 70% lisne mase, preporučuje se jesenji tretman koštičavog voća protiv patogena koji prezimljavaju na raznim biljnim delovima i ulaze u biljke preko rana  koje  nastaju opadanjem listova.

Preparati koji se mogu primeniti:

 

·         Funguran-OH ( CU-hidroksid) 0,2-0,3%;

·         Bakarni oksihlorid 50/Bakarni kreč 50 ( Cu-oksihlorid) 0,75%;

·         Blauvit ( Cu-hidroksid) 1%.

 

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu kada su tempertaure iznad 10 oC, koristiti veću količinu tečnosti po jedinici površine kako bi se postigla što veća pokrovnost biljnih delova (npr. 1500 l/ha).

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 19.10.2016 ‎(1)
Jesenji tretman koštičavih voćnih vrsta19.10.2016 12:45Kovrdžavost lista breskve (taphrina deformans)

Kraj vegetacione sezone i početak opadanja lišća, prisutni su kod većine koštičavih voćnih vrsta.

Jesenji tretman voćaka trebalo bi uraditi kako bi se dezinfikovala mesta (rane na grančicama), nastale nakon opadanja lista.

Rane su ulazna mesta za mnoge patogene. Naročito je efikasan tretman za patogene gljivice iz roda : Stigmina, Fuzicoccum i Cytospora. Jesenje kupanje bakarnim preparatima takođe  utiče na smanjenje potencijala gljive - izazivača kovrdžavosti lišća Taphrina deformans kao i Taphrina pruni. Gljive  prezimljavaju  u vidu konidije na grančicama i pupoljcima biljaka. Jesenji tretman utiče na smanjenje brojnosti konidija koje se nalaze na površinskim delovima, odmah ispod tkiva rane nastale prilikom opadanja lista.

Prskanje treba obaviti preparatima na bazi bakarnih jona. Preporučuje se prskanje preparatima gde je bakarni jon u obliku  bakarhidroksida ili bakaroksihlorida ali se mogu koristiti i ostale formulacije bakarnih jona.

Prskanje obaviti po mirnom vremenu kada su tempertaure iznad 7-8 stepeni C.

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 29.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) - sastanak sa proizvođačima voća i vinove loze29.9.2016 10:27Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
RC Kikinda u ponedeljak 03.10.2016. godine organizuje sastanak sa proizvođačima voća i vinove loze povodom registrovanja azijske voćne mušice ( Drosophila suzukii ) na području severnobanatskog okruga.
Mesto održavanja je sala u PSS Kikindi ( Poljoprivredna stručna služba Kikinda doo) u ulici Kralja Petra I 49, u 17 h.
 
Tema je azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) nov štetni organizam u našem regionu kao ozbiljan problem u daljoj proizvodnji voća i grožđa.
 
Pozivamo sve zainteresovane proizvođače da prisustvuju sastanku.
Region: Kikinda
(More Items...)