Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > višnja  

Web Part Page Title Bar image
višnja

 Izaberi region

Bačka Topola
Beograd
Čačak
Jagodina
Kikinda
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Niš
Novi Sad
Pančevo
Pirot
Požarevac
Ruma
Senta
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Subotica
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Svi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 15.7.2017 ‎(1)
Zaštita višnje15.7.2017 3:54Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Niš završena je berba višnje. Vizuelnim pregledom zasada registrovani su simpomi pegavosti lista (prouzrokovač Blumeriella jaapii). Prisutna infekcija na listu i povoljne vremenske prilike mogu izazvati preranu defolijaciju napadnutih stabala. Prevremeno opadanje lišća tokom leta može značajno umanjiti rod u narednoj godini, kao i negativno uticati na prezimljavanje.

velika slika

Preporuka  proizvođačima u cilju sprečavanja daljeg širenja bolesti i očuvanja lisne mase, pre najavljenih padavina,  fungicidni tretman preparatom Agrodin 65WP (a.m. dodin) 0,1%.

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 12.7.2017 ‎(1)
Zaštita višnje12.7.2017 15:13Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na terotoriji RC Smederevo završena je berba višnje i trešnje.

 

U pojedinim zasadima registrovani su simptomi  pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Simptomi ove bolesti mogu se naći na licu lista gde se razvijaju sitne crvenoljubičaste pege i na naličju lista gde se na mestu pege razvija svetla naslaga letnjih konidija. Kada sa na jednom listu nalazi veliki broj pega on poprimi crvenkasto žutu boju i već krajem jula i početkom avgusta može doći do potpune defolijacije lista.

 

 

 

 

Zaštitu od prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje neophodno je nastaviti i nakon berbe. Pred najavljene padavine preporučuje se primena preparata:

 

- Agrodin 65WP– a.m.dodin u dozi 0,1%

 

Za smanjenje infektivnog potencijala korisno je sakupljanje i uništavanje opalog lišća.

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 5.7.2017 ‎(1)
Žilogriz ( Capnodis tenebrionis )5.7.2017 0:10Žilogriz (Capnodis tenebrionis)

Obilaskom zasada višnje nakon berbe, na području delovanja RC Leskovac, lokaliteti Slavujevce, Kukulovce, u dugogodišnjim zasadima uočeno je sušenje dela ili čitavih stabala, kao i prisustvo imaga žilogriza (Capnodis tenebrionis). U prizemnom delu osušenog stabla ispod kore, registrovano je prisustvo većeg broja larvi ove štetočine, različitih stadijuma razvoja. Na lokalitetu Plavce, u mladom zasadu višnje takođe je registrovano prisustvo imaga.

Imago žilogriza, lokalitet, Slavujevce, Plavce, Kukulovce

Imago žilogriza, lokalitet Slavujevce, Plavce, Kukulovce

larve žilogriza, lokalitet Kukulovce

larve žilogriza, lokalitet Kukulovce

 

Imaga se mogu uočiti u vrhu krošnji na osunčanim mestima tokom toplijeg dela dana, ali i kada se spuštaju niz stablo kako bi položila jaja na zemlju oko stabala, ili na donji deo stabla.

 

Preporuka proizvođačima  u ovom periodu je:

 •  smanjenje populacije odraslih insekata postavljanjem lovnih klopki (posude svetlijih boja u koje se sipa voćni sok), kao i otresanjem stabala i sakupljanjem odraslih jedinki 
 •  obrada zemljišta
 •  zaražena i osušena stabla potrebno je ukloniti iz voćnjaka i spaliti a rupu nakon vađenja istretirati zemljišim insekticidima
 •  sprovesti hemijski tretman za suzbijanje imaga nekim od navedenih insekticida:

          -  Imidan 50 WP ( a.m. fosmet ) 2 l/ha

          -   Pyrinex 48 SC, Kozma ( a.m. hlorpirifos ) 1,5 l/ha

          -   Nurelle-D, Konzul, Antocid-D ( a.m. hlorpirifos+cipermetrin ) 1,2 – 1,5 l/h

 • za suzbijanje ispiljenih larvi i sprečavanje da dođu do korena:

          - Bifenikus, Fobos EC, Talstar 10EC, Pinto ( a.m. bifentrin ) - način primene: Talstar 10 EC se koristi u količini 1,5-2 l/ha sa 500 l vode/ha  prskanjem zemlje  50 cm sa jedne i 50 cm sa druge strane ispod stabala. Potom se inkorporira  frezom do 10 cm dubine.     

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 28.6.2017 ‎(1)
Zaštita višnje 28.6.2017 13:17Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Na području koje pokriva RC Vršac plodovi višnje su sazreli za berbu i u većini zasada berba je završena.
U većini zasada se registruje prisustvo simptoma pegavosti lišća višnje (Blumeriella jaapii) kao posledica povoljnih uslova za  razvoj patogena u toku juna meseca i nemogućnosti primene fungicida u tom periodu zbog karence.
 
Simptom pegavosti lišća
 
 
U cilju suzbijanja  ovog patogena  i sprečavanja prevremenog opadanja lišća, preporučuje se primena fungicida:
 • Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1%

Takođe, upozoravamo proizvođače o prisustvu opasne štetočine u zasadima koštičavih voćnih vrsta- žilogriza (Capnodis tenebrionis). Njegovo prisustvo tokom ovog proleća je registrovano u našem regionu prvo na lokalitetu Bela Crkva a potom i na lokalitetima Kusić i Jasenovo. Pored žilogriza, utvrđeno je i prisustvo imaga šiljokrilca (Perotis lugubris).

Preporuke za sprovođenje mera za njihovo suzbijanje su date u prilogu. Posle berbe višanja je neophodno nastaviti sa sprovođenjem ovih mera- agrotehničkih i hemijskih.

Imago žilogriza u krošnji drveta - lokalitet Kusić

Imago šiljokrilca - lokalitet Jasenovo

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 23.6.2017 ‎(1)
Tretman višnje posle berbe23.6.2017 0:52Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Zrenjanin, berba višanja je u toku ili je završena (BBCH 89 – plodovi sazreli za ishranu).

plodovi zreli ya berbu

U cilju sprečavanja infekcije od strane prouzrokovača ospičavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), koja za posledicu može dovesti do prerane defolijacije lišća, što će se negativno odraziti na prezimljavanje biljaka, kao na i rodnost naredne godine, preporuka proizvođačima je da nakon berbe nastave sa zaštitom od ovog patogena. Pred najavljene padavine zaštititi zasade sledećim fungicidom:

Mankogal – 80 (a.m. mankozeb) 0, 025 %

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 2.6.2017 ‎(1)
Zaštita višnje2.6.2017 13:21Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)
Višnje se nalaze u fazi obojavanja ploda (BBCH 85).
 
 
 
 Na feromonskim klopkama se beleže ulovi trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). U cilju sprečavanja polaganja jaja na plodove preporučuje se primena registrovanih insekticida za njeno suzbijanje:
 • Decis 2,5 EC (deltametrin) 0,07% - karenca 14 dana

 U narednom periodu zbog najavljenih padavina je neophodno primeniti i fungicide u cilju zaštite plodova   do berbe od patogena prouzrokovača truleži (Monilia fructigena):

 • Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,75kg/ha - karenca 14 dana

 

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 23.5.2017 ‎(2)
Tretman u višnji23.5.2017 17:25Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na terenu RC Zrenjanin, lokalitet Sutjeska, zasadi višnje se nalaze u fenofazi početka obojavanja ploda (BBCH 81).

 

zasad višnje

faza obojavanja ploda višnje

Neophodno je nastaviti dalju zaštitu lista od prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila).Takođe je zbog nestabilnih vremenskih prilika potrebno u ovoj osetljivoj fazi zaštiti i plod od prouzrokovača truleži ploda (Monilia fructigena)

Preporuka proizvođačima je da obave tretman fungicidom:

Signum (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,75kg/ha  karenca 14 dana

U cilju sprečavanja polaganja jaja trešnjine muve (Rhagoletis cerasi)u plodove, preporučuje se primena jednog od sledećih insekticida:

Decis 2,5 EC (a.m, deltametrin) 0,7% karenca 14 dana

Kestrel (a.m. acetamiprid) 0,025% - karenca 14 dana

Lamdex (a.m. lambda -cihalotrin) 0,05-0,07% - karenca 14 dana

 

 

Region: Zrenjanin
Zaštita višnje23.5.2017 12:29Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina na punktu Vrba vizuelnim pregledom zasada višnje sorte Oblačinska, ustanovljeno je da se po BBCH skali nalazi u fazi razvoja 81 (početak obojavanja plodova).
 
Na žutim lepljivim feromonskim klopkama pratimo prisustvo trešnjine muve Rhagoletis cerasi i na istim je registrovan ulov imaga. S obzirom da se trešnja nalazi u osetljivoj fazi razvoja kada je let trešnjine muve najveći, u cilju sprečavanja polaganja jaja u plodove poljoprivrednim proizvođačima se savetuje treman praparatom na bazi:
 
a.m (deltametrin) DECIS 2,5 EC 0,07% ili
a.m (acetamiprid) KESTREL 0,025%
Karenca - 14 dana.
 
Faza razvoja - Oblačinska
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 22.5.2017 ‎(2)
Zaštita višnje 22.5.2017 16:05Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)
Višnje se u regionu Vršca nalaze u fazi početka obojavanja ploda (BBCH 81).
Preporuka proizvođačima višnje je da nastave sa fungicidnim tretmanima zasada u cilju suzbijanja patogena Blumeriella jaapii - prouzrokovač pegavosti lišća višnje i trešnje. Usled najavljenih padavina i prisustva infekcioni potencijala (vidi prilog) preporučuje se primena sledećeg preparata:
 • Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1% - karenca 21 dan

Na feromonskim klopkama se registruju prva imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). U cilju sprečavanja polaganja jaja u plodove, preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida:

 • Kestrel (a.m. acetamiprid) 0,025% - karenca 14 dana ili
 • Lamdex (a.m. lambda -cihalotrin) 0,05-0,07% - karenca 14 dana
 
Faza višnje
 
 
 Imaga trešnjine muve
Region: Vršac
Zaštita višnje22.5.2017 13:43Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na području delovanja RC Niš, lokalitet Donji Matejevac, sorta Oblačinska, višnja se nalazi u fenofazi prema BBCH skali 81 (početak obojavanja plodova).

Na feromonskim klopkama beleži se povećan ulov imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). Imaga se mogu videti na lišću ili plodovima za vreme toplih sunčanih časova. U toku je polaganje jaja trešnjine muve.

Rok primene insekticida je blizu berbe, pa pri izboru insekticida treba voditi računa da se izabere insekticid kod kojeg je propisana karenca kraća od perioda koje će proteći od tretiranja do berbe.

Mogu se primeniti insekticidi na bazi a.m.

-          acetamiprid (Kestrel) u koncentraciji 0,025% ili

-          lambda cihalotrin (Lamdex) u koncentraciji 0,05-0,07% ili

-          deltametrin (Decis 2,5 EC) u koncentraciji 0,07%.

Karenca za navedene preparate je 14 dana.

     

velika slika                        velika slika

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 20.5.2017 ‎(1)
Zaštita višnje i trešnje20.5.2017 15:18Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na području delovanja RC Smederevo zasadi trešnje srednje i kasnog vremena zrenja nalaze se u fenofazi  plodovi od polovine krajnje veličine do početka obojavanja plodova 75-81 po BBCH skali.

 

 

Na žutim feromonskim klopkama registrovana su imaga trešnjine muve  Rhagoletis cerasi.

Ova najpoznatija štetočina trešnje i višnje polaže jaja na plodove što kasnije dovodi do crvljivosti, truljenja i smanjenja kvaliteta. 

 

 

Najzastupljenije  sorte  višnje na području  koje pokriva  RC Smederevo - Oblačinska i Šumadinka   u zavisnosti od  lokaliteta  nalaze se  u fenofazi  71 – 81 plod veličine 70%  do početak obojavanja plodova.

U cilju suzbijanja preporuka proizvođačima je da sprovedu  tretman zaštite od ove štetočine upotrebom preparata:

 

Decis 2,5 EC 0,7% (a.m, deltametrin )  - karenca 14 dana

 

Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 19.5.2017 ‎(2)
Trešnjina muva- Rhagoletis cerasi 19.5.2017 15:40Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na teritoriji RC Beograd, punkt Padinska Skela, vizuelnim pregledom zasada višnje evidentirano je da se zasadi nalaze u fenofazi po skali BBCH 81 (početak obojavanja ploda).

Slika 1. Fenofaza višnje

Na klopkama se registruju ulovi trešnjine muve- Rhagoletis cerasi.

Kako je u ovoj fenofazi (početak obojavanja plodova) najveća aktivnost trešnjine muve, radi sprečavanja polaganja jaja u plodove, neophodno je sprovesti mere zaštite preparatima na bazi aktivne materije deltametrin u koncentraciji 0,07 %.

Slika 2. Ulov na feromonskoj klopci

Region: Beograd
Zaštita višnje19.5.2017 11:39Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)

Na području delovanja RC Šabac, punkt Bogosavac, vizuelnim pregledom zasada višnje  evidentirano je da se zasadi nalaze, u zavisnosti od sortimenta, u fenofazi po BBCH skali 75-81 (plodovi do polovine krajnje veličine do početka obojavanja plodova).

Na žutim feromonskim klopkama registruju se ulovi Rhagoletis cerasi-trešnjina muva.

U ovoj fenofazi (početak obojavanja plodova) u cilju sprečavanja polaganja jaja ove štetočine u plodove, neophodno je sprovesti mere zaštite preparatima na bazi a.m. acetamiprida u koncentraciji od 0.025%.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 11.5.2017 ‎(1)
Zaštita višnje11.5.2017 16:22Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
 Višnje se nalaze u fazi drugog opadanja plodova (BBCH 73)
 
 
 U narednim danima su predvidjene padavine.Dozrelost apotecija patogena prouzrokovača pegavosti  lišća višnje (Blumeriella jaapii) je visoka (92%).
 U cilju zaštite lišća višnje od ovog patogena preporuka je primena fungicida na bazi a.m. ditianona - Delan  700 WG 0,075%.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 3.5.2017 ‎(4)
Zaštita koštičavog voća3.5.2017 19:48Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Leskovac koštičave voćne vrste (šljiva, višnja, breskva, kajsija) nalaze se u fenofazi od plodnik raste, opadanje plodova posle cvetanja, do drugo opadanje plodova ( BBCH 71 – 73 ).

U početnim fazama razvoja plodova koštičave voćne vrste su osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Gljiva napada  listove, plodove, lastare, pupoljke. Vremenske prilike pogoduju infekciji i širenju patogena pa se proizvođačima preporučuje da obave fungicidni tretrman primenom nekog od preparata na bazi aktivne matrije kaptan ( Metod 480 SC, Captan 50 WP, Merpan 50 WP ) u koncentraciji 0,2 – 0,3 %.

 

šljiva faza razvoja
višnja - faza razvoja
breskva - faza razvoja

Region: Leskovac
Zaštita koštičavog voća3.5.2017 19:12Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
Koštičave voćne vrste na poručju delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi: od porasta ploda do drugog opadanja plodova ( BBCH 69-73).
  
faza razvoja kajsija                 višnja
 
 
U ovim fazama razvoja koštičavih voćnih vrsta može doći do infekcije lista, mladara i plodova gljivom Stigmina carpophila (šupljikavost voćaka). Najavljene padavine stvoriće povoljne uslove za razvoj ovog patogena. 
Preporuka za proizvođače: u cilju zaštite koštičavih voćnih vrsta od navedenog patogena primeniti neki od preparata na bazi a.m. kaptan (Merpan 50WP ili Metod 480 SC) 0,2-,03%
 
Region: Bačka Topola
Fungicidni tretman u višnji3.5.2017 16:19Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na terenu RC Zrenjanin, lokalitet Sutjeska, zasadi višnje se nalaze u fenofazi razvoja ploda: Drugo opadanje plodova (BBCH 73).

Slika 1 faza višnje

velika slika

S obzirom na nestabilne vremenske prilike i prisustvo infektivnog materijala neophodno je nastaviti sa zaštitom zasada od prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Preporuka proizvođačima je da obave tretman fungicidom:

Delan 700 WG (a.m. ditianon) u koncentraciji 0,075%

 

Region: Zrenjanin
Zaštita koštičavog voća3.5.2017 15:14Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Na teritoriji RC Pančevo - breskva, višnja, šljiva se nalaze se nalaze u početnim fazama porasta plodova u fenofazi 72-73 BBCH skale.

U ovoj fazi koštičave voćne vrste su osetljive prema prouzrokovaču šupljikavosti lišća (Stigmina carpophila).

S obzirom da su u narednom periodu najavljene padavine preporuka je da se primeni preparat na bazi a.m. Kaptana:

 Merpan 50 WP, Captan 50 WP u conc. 0,2-0,3 %

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 2.5.2017 ‎(2)
Zaštita koštičavog voća2.5.2017 18:16Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
 

Na terenu RC Ruma koštičave voćne vrste (breskva, nektarina, kajsija, višnja, trešnja, šljiva) se nalaze u početnim fazama porasta plodova (71-73 BBCH) kada su osetljive na prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

 

Fenofaze (velika slika)

 

Simptomi se javljaju na lišću, plodovima i mladarima. Zaraženi listovi gube fotosintetsku aktivnost, a zaraženi plodovi tržišnu vrednost.

 

S obzirom na najavljene padavine u narednom periodu (od 03.05. do  08.05.), u zasadima koštičavog voća se preporučuje preventivni tretman primenom fungicida na bazi a.m. kaptan (Merpan 80-WDG, Metod WG, Captan 50 WP ili Merpan 50 WP u koncentraciji 0,2-0,3%) .

 

Region: Ruma
Zaštita kostičavog voća2.5.2017 10:13Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

Koštičavo voće zavisno od vrste se nalazi u fenofazi od početka porasta do drugog opadanja plodova ( 69-73 BBCH skale ).

 

fenofaza kajsije  

Koštičave voćne vrste su veoma osetljive na infekciju od strane prouzrokovača šupljikavosti listova (Stigmina carpophila) . Vremenske prilike pogoduju infekciji i širenju patogena. Preporučuje se zaštita zasada u cilju sprečavanja širenja zaraze i pojave simptoma na plodovima, što znatno smanjuje njihovu tržišnu vrednost .Patogen sem listova i plodova napada i pupoljke i mladare.

Preporuka je  primena fungicida na bazi  kaptana - Merpan 50 WP, Metod 480 SC  u koncentraciji od 0,2-0,3%

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 1.5.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća1.5.2017 23:39Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)

RC Subotica-breskva, kajsija, trešnja, višnja, šljiva

 

Ove voćne vrste se nalaze na početku razvoja plodova od BBCH 72 / zeleni plodnik je okružen sasušenom svetnom ložom, čašične latice počinju da opadaju, listovi se intenzivno razvijaju do BBCH 73 /drugo opadanje plodova.

Vizuelnim pregledom su zabeleženi prvi simptomi šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Preporuka:

Predviđa se nestabilno vreme sa padavinama te je neophodno da se koštičave voćne vrste zaštite od ovog patogena primenom preparata na bazi:

 

·         kaptan Metod 480 SC/Capi/ Captan 50-WP  0,2-0,3%.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 28.4.2017 ‎(1)
Zaštita koštičavog voća28.4.2017 19:02Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus)
 Koštičave voćne vrste su u fazi početka porasta plodova (BBCH 69).
   
Faza razvoja šljive
 
 
Na patogena prouzrokovača šupljikavosti listova (Stigmina carpophila) su osetljive mnoge koštičave voćne vrste:šljiva,trešnja,višnja,breskva,kajsija,nektarina,badem i dr.Posebno su osetljive breskva,kajsija i trešnja.
Gljiva napada listove,plodove,lastare,pupoljke.
 Vlažni uslovi pogoduju širenju patogena.S obzirom da su u narednom periodu najavljene padavine,preporučuje se u zasadima koštičavog voća u cilju zaštite od ovog patogena primena fungicida na bazi a.m. kaptan - Merpan 50 WP,Metod 480 SC 0,2-0,3%
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 22.4.2017 ‎(1)
Zaštita višnje22.4.2017 20:22Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
 

Na terenu RC Ruma  višnja (sorta Oblačinska)  se nalazi u fazi kraj cvetanja, sve latice opale do faze plodnik raste (69-71 BBCH).

 

 

Pregledom prezimelog lišća višnje registruju se apotecije u kojima se tek formiraju askusi i askospore, dok je u pojedinim apotecijama uočeno prisustvo zrelih askospora prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). 

 

velika slika

 

Po završetku faze cvetanja počinje intenzivniji rast lisne mase koju treba zaštititi od ovog patogena.

 

Najavljene nestabilne vremenske prilike sa padavinama i prisustvo infektivnog materijala u voćnjacima dovešće do oslobađanja askospora i mogućnosti ostvarenja primarne infekcije mladog lišća, pa se proizvođačima preporučuje primena fungicida na bazi a.m. dodin (Agrodin 60 WP 0,1%).

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 21.4.2017 ‎(2)
Zaštita višnje  21.4.2017 17:33Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Višnje, sorta Oblačinska, se u regionu koji pokriva RC Vršac nalaze u fazi kraja cvetanja-sve latice opale (BBCH 69).
 
Faza višnje,sorta Oblačinska
 
Pregledom u laboratoriji prezimelog lišća višnje, lokalitet Plandište, konstatovano je da u 11,7% apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) postoje dozrele askospore.
 
 
Preporuka proizvođačima je primena fungicida pre padavina u cilju zaštite zasada od ovog patogena fungicidom na bazi a.m. dodin - Agrodin 60 WP u koncentraciji 0,1%.
Region: Vršac
Zaštita zasada višnje21.4.2017 12:15Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Vizuelnim pregledom zasada  višnje na lokalitetu Sutjeska (sorta Oblačinska)  registrovana je faza razvoja kraj cvetanja: sve latice opale  (BBCH 69).

Slika 1. Faza razvoja višnje 

Laboratorijskim pegledom opalog lišća višnje pod binokularom i mikroskopom registrovano je prisustvo zrelih askospora u apotecijama prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Zrele askospore registrovane su u 7%  apotecija.

S obzirom na nestabilne vremenske prilike, prisustvo infektivnog materijala u voćnjaku i nezaštićenu lisnu masu, preporuka proizvođačima je da obave zaštitu svojih zasada pred najavljene padavine sledećim fungicidom:

Agrodin 65 WP (a.m. dodin ) u koncentraciji  0,1%

Slika 2 i 3. Apotecije sa askusima i askosporama

velika slika

velika slika

Region: Zrenjanin
(More Items...)