Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > malina  

Web Part Page Title Bar image
malina

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.8.2017 ‎(1)
Zaštita maline18.8.2017 9:50Obična grinja (tetranychus urticae); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji RC Vranje malina se po BBCH skali nalazi u fazi 89 –druga berba, još više plodova obojeno do  faze 93 završena berba, odumiranje starog lišća na rodnim izdancima, u zavisnosti od sorte i nadmorske visine na kojoj se gaje maline.

U pregledanim zasadima uočeno je prisustvo simptoma od napada grinja. Na naličju listova registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma običnog paučinara (Tetranychus urticae).

 Slika-obični paučinar na naličju lista maline

Preporuka za zasade u kojima je završena berba je da izvrše tretman odabirom jednog od preporučenih akaricida:

(abamektin)  Abastate  0,75 l/ha 

ili

(abamektin)  Vertimec 018 EC  0,5-0,75 l/ha 

ili

(fenpiroksimat) Ortus 5 SC    0,05-0,1%  

 U zasadima gde se registruju simptomi ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), nakon berbe zaštitu zasada sprovesti sa nekim od preporučenih fungicida:

Quadris (azoksistrobin) 0,075%    

ili

Acord WG (tebukonazil)      0,075%   

ili                                    

Promesa (azoksistrobin) 0,075%    

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 17.8.2017 ‎(1)
Zaštita maline posle završene berbe17.8.2017 15:17LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Paučinari (tetranychidae)

Na području Zlatiborskog okruga u zasadima maline sa sortom Vilamet, Miker i Tulamin, završena je berba plodova. U toku je odumiranje lišća na starim izdancima i razvoj novih izdanaka (faza 93 po BBCH skali).

 

Odumiranje lišća na starim izdancima, BBCH faza 93

 

Pregledom su ustanovljeni simptomi ljubičaste pegavosti  izdanaka maline (Didymella applanata) na listovima novih izdanaka. Smeđe pege na stablu mladih izdanaka nisu registrovane.

Zdravstveno stanje i rod u narednoj godini zavisi od pravilnog razvoja i nege ovogodišnjih izdanaka maline. Proizvođačima se preporučuje da se u zasadima maline izvrši sečenje starih izdanaka i njhovo uklanjanje. Rezidbu obaviti što niže do zemlje i izbegavati oštećenja mladih izdanaka. Po dužnom metru špalira odabrati  oko 10 zdravih i dobro formiranih izdanaka. Ostale mlade izdanke, a naročito obolele, oštećene ili one sa bočnim granama orezati do osnove i ukloniti, vodeći računa o ravnomernom sklopu izdanaka.

Za zaštitu od Didimele preporučuje se primena fungicida Akord (a.m. tebukonazol) 0,075%.

 

Pregledom listova, na naličju je ustanovljeno prisustvo grinja, običnog paučinara (Tetranychus urticae) kao i eriofidne grinje lista maline (Phyllocoptes gracillis).

 

Šarenilo i deformacije listova nastale ishranom Ph. gracillis 

 

Tetranychus urticae, pokretne forme i položena jaja

 

Za suzbijanje grinja preporučuje se primena akaricida Ortus (a.m. fenpiroksimat) 0,1% ili Envidor (a.m. spirodiklofen) 0,4 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 7.6.2017 ‎(1)
Zaštita maline 7.6.2017 22:56LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea); Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

Na Zlatiborskom okrugu zasadi maline sa sortom Vilamet su u završnoj fazi cvetanja, razvoj i početak promene boje plodova, (67 do 81 po BBCH skali).

Razvoj i promena boje plodova maline

Zbog padavina u prethodnom periodu zasadi su uglavnom nezaštićeni. Ovakvi uslovi pogoduju širenju uzročnika sive truleži plodova Botrytis cinerea. Pregledom u zasadima maline su ustanovljeni simptomi Didymella applanata na listovima rodnih grančica. Ustanovljeni su takođe i simptomi smeđe pegavosti lista maline (uzročnik- Sphaerulina rubi).

Didymella applanata na listu maline 

Smeđa pegavost lista maline

Proizvođačima se preporučuje zaštita maline primenom fungicida Switch (ciprodinil, + fludioksonil) 0,8 kg/ha u kombinaciji sa fungicidom Quadris (a.m. azoksistrobin) 0,075%. Ovim je obuhvaćena zaštita od sive truleži plodova, Didimele i pegavosti lista. Zbog skorog zrenja i početka berbe obavezno obratiti pažnju na karencu korišćenih pesticida.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 25.5.2017 ‎(2)
Zaštita maline25.5.2017 20:43LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Malina se po BBCH skali u zavisnosti od sorte na teritoriji RC Pirot nalazi u fenofazi  61 početak cvetanja  oko 10% cvetalo do 65 puno cvetanje; sekundarni (B) i tercijarni (C) cvetovi su otvoreni-prve krunice su opale.

 

                                                                                   sl.1

 

                                                                                   sl.2

Padavine u prethodnom periodu i padavine u narednom periodu stvaraju optimalne uslove za infekciju cvetnih delova gljivom Botrytis cinerea (prouzrokovač sive truleži plodova). Takođe, pomenuti uslovi su povoljni i za razvoj  Didymella applanata (prouzrokovač ljubičaste pegavosti izdanaka maline).

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da izvrše tretman nekim od sledećih preparata:

Signum (boskalid + piraklostrobin) 1,5 do 1,8 l/ha.

Switch 62,5 WG     (a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,8 kg/ha

Dional 500 SC        (a.m.iprodion)    2l/ha

Linus         (ciprodinil + tebukonazol) 1,2 do 2 l/ha
Region: Pirot
Zaštita maline25.5.2017 0:28Siva trulež (botrytis cinerea); LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Malina se po BBCH skali u zavisnosti od sorte na teritoriji RC Vranja nalazi u fenofazi  61 početak cvetanja  oko 10% cvetalo do 65 puno cvetanje; sekundarni (B) i tercijarni (C) cvetovi su otvoreni-prve krunice su opale.

                                                                                   sl.1

                                                                                   sl.2

Padavine u prethodnom periodu i padavine u narednom periodu stvaraju optimalne uslove za infekciju cvetnih delova gljivom Botrytis cinerea (prouzrokovač sive truleži plodova). Takođe, pomenuti uslovi su povoljni i za razvoj  Didymella applanata (prouzrokovač ljubičaste pegavosti izdanaka maline).

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da izvrše tretman nekim od sledećih preparata:

Signum (boskalid + piraklostrobin) 1,5 do 1,8 l/ha.

Switch 62,5 WG     (a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,8 kg/ha

Dional 500 SC        (a.m.iprodion)    2l/ha

Linus         (ciprodinil + tebukonazol) 1,2 do 2 l/ha

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 19.5.2017 ‎(1)
Zaštita maline tokom cvetanja19.5.2017 21:02LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata) ; Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području RC Užice zasadi maline sorte Vilamet su u fazi cvetanja, do 10% otvorenih cvetova, (60 do 61 po BBCH skali).

 

Cvetanje maline, sorta Vilamet

Očekivane padavine u narednom periodu će omogućiti optimalne uslove za infekciju cvetnih delova gljivom Botrytis cinerea uzročnikom sive truleži plodova. Pregledom listova, u zasadu nisu ustanovljene primarne infekcije gljivom Didymella applanata, a predstojeći vremenski uslovi pogoduju razvoju ovog parazaita. Proizvođačima se preporučuje primena fungicida kao što su: Linus (ciprodinil + tebukonazol) 1,2 do 2 l/ha ili Signum (boskalid + piraklostrobin) 1,5 do 1,8 l/ha. Pored zaštite od sive truleži, navedeni fungicidi deluju i na gljivu Didymella applanata.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 17.5.2017 ‎(1)
Zaštita zasada maline17.5.2017 8:49Siva trulež (botrytis cinerea)

Vizuelnim pregledom zasada maline na teritoriji RC Valjevo – punkt Donje Leskovice utvrđeno je da se zasad maline  nalazi  u fenofazi  BBCH 65- puno cvetanje; sekundarni (B) i tercijarni (C) cvetovi su otvoreni-prve krunice su opale. Vremenski uslovi: zabelezena količina padavina na području Kolubarskog okruga u poslednjih 15 dana je 45 l/m2, temperatura vazduha od 15-25 stepeni C i relativna vlažnost vazduha koja se kretala u intervalu od 70-95%, mogu uticati na ostvarivanje infekcije patogena Botrytis cinerea- siva  trulež plodova maline. Proizvođačima se preporučuje da urade tretman nekim od sledećih preparata:

a.m.iprodion (Dional 500 SC 2l/ha)

a.m.pirimetanil (Mythos ili Pyrus 400 SC 2,5 L/ha)

a.m.ciprodinil+fludioksonil (Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha)

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 13.5.2017 ‎(1)
Zaštita maline 13.5.2017 0:55Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi maline nalaze se u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do puno cvetanje (BBCH 60 – 65). Nestabilne vremenske prilike,  učestale padavine i povećana vlažnost vazduha u fazi cvetanja maline stvaraju povoljne uslove za infekciju patogenom izazivačem sive truleži ( Botrytis cinerea ). Poljoprivrednim proizvođačima se za zaštitu maline u ovoj fazi preporučuje neki od sledećih fungicida:

Teldor 500 SC ( a.m. fenheksamid ) 1,5 l /ha

Linus ( a.m. ciprodinil + tebukonazol ) 1,2 – 2 l /ha

Swich (a.m. ciprodinil + fludioksonil ) 0,8 kg  / ha

fenofaza maline

fenofaza maline

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 12.5.2017 ‎(2)
Zaštita maline12.5.2017 11:33SVI

Na području delovanja RC Kraljevo konstatovani su simptomi  bolesti  maline čoji je prouzrokovač bakterija Pseudomonas syringae. 

Bakterija se razvila usled dugotrajnih povoljnih uslova, a najavljeno nestabilno i vlažno vreme u narednom periodu obezbediće povoljne uslove za dalje infekcije.

 

Infekcije su najvećim delom konstatovane u proizvodnim područjima na višim nadmorskim visinama, gde se malina nalazi u fenofazama 55-61 BBCH skale (Prva grupa cvetova na dnu rozete – Početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno). Veće razlike u fenofazama su prisutne usled usporavanja vegetacije na pojedinim lokalitetima dejstvom niskih temperatura i mraza. Na lokalitetima na nižim nadmorskim visinama zasadi se pretežno nalaze u fenofazi 65 BBCH skale (Puno cvetanje).

 

Preporuka:

 

Primeniti preparate na bazi bakra u nižim koncentracijama:

  • a.m. bakar hidroksid (Funguran-OH) u koncentraciji 0,05%

Inficirane biljke ili delove biljaka ne uklanjati sve dok postoje povoljni uslovi za infekciju. Tek kada nastupi period stabilnog suvog vremena sa temperaturama preko 30OC, zaražene biljke ili delove ukloniti iz zasada i spaliti.

 

Kako traju povoljni uslovi za infekciju sivom truleži (Botrytis cinerea), u malinama koje su u fazi cvetanja obaviti tretman:

  • fenheksamid (Teldor 500-SC) u dozi od 1,5 l/ha.
 
 
Region: Kraljevo
Bakterioze maline12.5.2017 10:15Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Zasadi maline sa sortom Vilamet na području Zlatiborskog okruga su u fazi  razvoja cvetnih pupoljaka pa do potpuno razvijenih cvetnih pupoljka (faza 57 do 59 po BBCH skali).
 
Poslednja dekada aprila je praćena velikim kolebanjem dnevnih temperatura, snežnim padavinama i jutarnjim mrazevima koji su se kretli i do -5C. Ovakve vremenske prilike su prouzrokovale manje ili veće povrede na mladim listovima i rodnim grančicama, na kojima je došlo do bakterijskih infekcija.
Analizom uzoraka maline potvrđena je bakterija Pseudomonas syringae kao uzročnik paleži listova i rodnih grančica maline.
 
 

Preporučuje se uklanjanje obolelih delova ili pak čitavih rodnih grančica sa simptomima sušenja, ali u periodu kada se završe povoljni uslovi za dalje širenje bakterije. 

Za zaštitu maline i u ovom periodu, moguće je koristiti preparate na bazi bakar hidroksida kao što su Funguran ili Everest u količini od 0,05%. Maksimalan broj tretiranja ovim sredstvima u zasadu maline tokom vegetacije je dva puta.  U ovakvim zasadima izbegavati preterano primenu azotnih đubriva.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 11.5.2017 ‎(1)
Zaštita maline  11.5.2017 18:48Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (aphididae); Malinina galica (Lasioptera rubi)
Na području RC Užice, lokalitet Buar, zasad maline sorta Vilamet, se nalaze u fazi potpuno razvijenih cvetnih pupoljka, (faza 57 do 59 po BBCH skali). Ova faza razvoja je i najvažnija sa aspekta zaštite.
Faza razvoja neposredno pred početak cvetanja

 

Pregledom listova nisu ustanovljena položena jaja malinine grinje Phylocoptes gracillis. Za njeno suzbijanje u ovoj fazi se preporučuje primena akaricida sa produženim delovanjem, kao što su: Envidor (a.m. spirodiklofen) ili 0,4 l/ha, Ortus (a.m. fenpiroksimat) 0,1%.

 

Kontrolom gala na izdancima, nastalim tokom prethodne vegetacije ubušivanjem i ishranom larvi muve galice Lasioptera rubi, ustanovljeno je da su larve unutar njih u formi lutke. Ova faza razvoja prethodi izletanju imaga. Nastaviće se praćenje razvoja muve galice i u narednom periodu.

 

Obzirom na pojavu lisnih vašiju proizvođačima maline se preporučuje primena insekticida i to: Karate Zeon ili Kozak (a.m. lambda cihalotrin) ili Fobos (a.m. bifentrin) u koncentraciji 0,03% ili Afineks ili Tonus (a.m. acetamiprid) 0,025%. U narednom periodu tokom cvetanja nije dozvoljena primena insekticida, niti akaricida.

 

Potrebno je sprovesti sve mere zaštite pčela i drugih oprašivača, koje podrazumevaju blagovremenu primenu insekticida i akaricida, kao i kosidbu i uklanjanje korova koji cvetaju u zasadu (maslačak i sl.).

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 4.4.2017 ‎(1)
Zaštita maline4.4.2017 10:57Ne odnosi se na specifičan štetni organizam
Zasad maline sorte Vilamet na lokalitetu Buar (opština Užice) je u fazi listanja, razvijeno od 3 do 4 lista (faza 13 do 15 po BBCH skali).
 
Malina Vilamet, fenofaza listanja
 

Kretanje pupoljaka je veoma neujednačeno, čak i na istim izdancima. U narednom periodu se očekuje pad temperature praćen padavinama. Malina se nalazi u osetljivoj fazi kada može doći do infekcije bakterijom Pseudomonas syringae, uzročnika paleži listova i rodnih grančica maline. Vremenski uslovi koji se očekuju pogoduju njenom razvoju. Proizvođačima se preporučuje da preventivno zaštite zasade maline primenom preparata na bazi bakar hidroksida kao što je Everest u koncentraciji 0,4%.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 29.3.2017 ‎(1)
Eriofidna grinja maline29.3.2017 11:14Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na području delpvanja RC Kruševac ,lokalitet Brus ,vizuelnim pregledom zasada maline sorte Vilamet ustanovljeno je da se malina nalazi  u feno fazi BBCH 10-13 rast pupoljka do razvoja prvih listova .

 

fenofaza maline

 

 Pregledom mladih listića utvdjeno je prisustvo malinine grinje (Phylocoptes gracillis).

 U prethodnom periodu temperature su pogodovale aktiviranju prezimelih imaga,. Registrovana je aktivnost zimskog imaga sa indeksom napada od 3. Položena jaja ove štetočine nisu registrovana.U narednom periodu očekuje se polaganje jaja.

 

velika slika ,binokular

Proizvodjačima se preporučuje primena akaricida:

Vertimec 018EC (a.m.abamektin)0,10%  ili

Abastate (a.m.abamektin)0,10%

u kombinaciji sa preparatom na bazi mineralnog ulja kao što je Galmin u koncentraci 1%.

Region: Kruševac
Expand/Collapse Created : 27.3.2017 ‎(1)
Zaštita maline27.3.2017 15:55Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)

Na teritoriji RC Valjevo – punkt   Donje Leskovice  utvrđeno je da je zasad maline sorte Wilamette u fenofazi BBCH -12 ( drugi list razvijen). Na osnovu  pregleda registrovana je aktivnost zimskog imaga eriofidne grinje lista maline (Phylocoptes gracillis) u indeksu napada 0,25.Za naredni period najavljene su temperature koje mogu pogodovati razvoju ovog štetnog organizma.Proizvođačima se preporučuje da urade tretman primenom preparata na bazi  a.m. abamektin  ( Abastate ili  Kraft 0,1%).

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 24.3.2017 ‎(1)
Eriofidna grinja maline24.3.2017 8:52Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis)
Na lokalitetu Buar (opština Užice) zasad maline sorte Vilamet je u fazi rast pupoljka do razvoja prvih listova (faza 10 do 13 po BBCH skali). Kretanje pupoljaka je veoma neujednačeno, čak i na istim izdancima.
 
Malina Vilamet, pucanja pupoljaka i razvoj listova
U zasadu je obavljen pregled na prisustvo malinine grinje (Phylocoptes gracillis). U prethodnom periodu temperature su pogodovale aktiviranju prezimelih imaga, što je i potvrđeno ovim pregledom. Registrovana je aktivnost zimskog imaga sa indeksom napada od 4,16.
 
Phylocoptes gracillis imago na mladim listovima pupoljka u razvoju

Položena jaja ove štetočine nisu registrovana. Prema podacima sa meteorološke stanice u prethodnih 5 dana srednje dnevne temperature su bile od 9,1 do 17,2 oC, dok je maksimalna temperatura bila 23,8oC. Pri dostizanju srednje dnevne temperature od 25oC, očekuje se početak polaganja jaja.

Za suzbijanje ove vrste grinje u zasadima maline se preporučuje primena akaricida koji deluju na odrasle pokretne forme, a to su: Vertimec 018EC (abamektin) ili Abastate (abamektin) u koncentraciji 0,10% u kombinaciji sa preparatom na bazi mineralnog ulja kao što je Galmin, Nitropol S ili Letol u koncentraciji 1%.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 21.3.2017 ‎(1)
Zaštita maline21.3.2017 15:05Malinina galica (Lasioptera rubi)

Na teritoriji RC Vranje malina se nalazi po BBCH skali u fazi  10-12,prvi list se pojavljuje do prvi list razvijen.Rezidba maline se bliži kraju u predelima sa višom nadmorskom visinom.

                                                     sl.1 faza razvoja maline

U pregledanim zasadima utvrđeno je prisustvo oštećenih lastara sa zadebljanjima, galama, gukama, različitih oblika i veličina.Ove izrasline su posledica štetnih izlučevina (Lasioptera rubi)  malinine muve galice. Gale su mesto prezimljavanja larvi i mesto gde kasnije tokom vegetacije dolazi do lomljenja lastara.

                                             sl.2 gale od Lasioptera rubi

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da lastare sa ovakvim izraslinama uklone  iz zasada i spale pre eklozije imaga.Za sada se ne preporučuje tretiranje insekticidima.

Proizvođačima se takođe preporučuje  preventivni tretman za suzbijanje  prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata) nekim od sledećih preparata:

Everest ( a.m. bakar hidroksid ) 0,4%

Cuprozin 35 WP ( a.m. bakar oksihlorid ) 0,35%

RC Vranje nastavlja sa praćenjem maline i blagovremenim obaveštavanjem za naredne tretmane.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 17.3.2017 ‎(1)
Zaštita maline17.3.2017 14:48LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na teritoriji RC Valjevo – punkt Donje Leskovice vizuelnim pregledom  zasada maline sorte Willamette utvrđeno je da je malina u BBCH 03 – glavni pupoljak počinje da raste. U cilju suzbijanja infektivnog potencijala značajnog patogena maline – prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata) proizvođačima se preporučuje  tretman  primenom preparata na bazi bakra: a.m. bakar-oksihlorid ( Cuprozin 35 WP 0,35%) ili a.m.bakar-hidroksida   (Blauvit tečni ili Everest 0,4%).

 

 

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 16.3.2017 ‎(1)
Zaštita maline16.3.2017 21:01LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Na području delovanja RC Leskovac zasadi maline sorte Wilamette i Miker nalaze se u fenofazi glavni pupoljak počinje da raste do početak pucanja pupoljaka (BBCH 03-07).

Proizvođačima se preporučuje  preventivni tretman za suzbijanje patogena prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Dydimella applanata) nekim od sledećih preparata:

Everest ( a.m. bakar hidroksid ) 0,4%

Cuprozin 35 WP ( a.m. bakar oksihlorid ) 0,35%

fenofaza maline

fenofaza maline

 

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 15.3.2017 ‎(1)
Zaštita maline15.3.2017 9:06LJubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata)

Obilaskom zasada maline na teritoriji RC Pirot u selu Suračevo  utrvđeno je da se zasadi maline sorte Wilamette i Miker prema BBCH skali nalaze u fenofazi 03-07 (glavni pupoljak počinje da raste BBCH 03 pa do ,, početak pucanja pupoljaka: prvi zeleni i cvetne lisne ljuspice jedva vidljive BBCH 07).Proizvođačima se preporučuje preventivni tretman za suzbijanje patogena – Dydimella applanata – ljubičasta pegavost izdanaka maline.Izbor preparata:CUPRAZIN 35 WP 0,35% , EVEREST ( 0,4%),BLAUVIT TEČNI (0,4%).

 

Velika slika fenofaze razvoja

Velika slika lovne klopke 

Vreme je za postavljanje klopki za utvrđivanje prisustva  azijske voćne mušice.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 20.10.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica-Drosophila suzukii 20.10.2016 13:30Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Vranje, na punktovima Vranjska Banja,Vrtogoš i grad Vranje, u zasadima maline sorte Polana i na pojedinačnim stablima smokve koju skoro svaka druga kuća ima, registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Ova invazivna štetočina predstavlja ozbiljan problem u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji.

Azijska voćna mušica ima širok krug domaćina, Štete pričinjava na malinama, jagodama, kupinama, borovnicama, trešnjama, višnjama, šljivama, breskvama, smokvama, vinovoj lozi.

Ženka polaže jaja u zdrave plodove u fazi zrenja. Testerastom legalicom zaseca pokožicu ploda u koji ubacuje jaja. Kao posledica ishrane i razvoja larvi,  plodovi veoma brzo propadaju.

U cilju kotrole populacije ove štetočine proizvođačima se preporučuju  sledeće mere:

- postavljanje velikog broja klopki u zasadima u cilju što masovnijeg izlovljavanja odraslih jedinki (plastične flaše sa izbušenim otvorima prečnika oko 4 mm i prorezom za širenje mirisa, u koje se sipa 1,5 dl crnog vina, 1,5 dl jabukovog sirćeta i par kapi deterdženta).

 

- higijena gajbica i druge opreme za berbu , kao i ivice parcele

- obavezno uklanjanje svih zaostalih plodova, iznošenje iz zasada i spaljivanje

Pomenute mere je potrebno sprovesti na teritoriji celog regiona kako bi se dobili željeni rezultati. RC Vranje će u narednom periodu blagovremeno izveštavati o stanju na terenu. Klopke se i dalje nalaze u zasadima malina gde  berba još traje.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 6.10.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica6.10.2016 11:54Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RCNiš u zasadu vinove loze i kupine registrovano je povećano prisustvo azijske voćne mušice  (Drosophila suzukii).  

Prvi ulov imaga azijske voćne mušice registrovan je 13.09.2016. u zasadu kupine i vinove loze.

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je štetočina koja napada širok spektar voćnih vrsta i napada plodove  u fazi zrenja. Ova invazivna štetočina može da pričini jako velike štete na svim voćnim vrstama koje imaju tanku pokožicu ploda i to na jagodi, malini, kupini, trešnji, višnji, breskvi, kajsiji, šljivi, smokvi i plodovima vinove loze. Na teritoriji delovanja RC Niš tokom cele vegetacije vršen je monitoring i postavljane su lovne klopke u zasadima jagode, višnje, kupine, maline i vinove loze i  13.09.2016. godine u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga kao i larve u  plodovima kupine i maline, a u bobicama grožđa nije registrovano  prisustvo larvi.

larva azijske voćne mušice u plodu kupine (velika slika)

larva azijske voćne mušice u plodu maline (velika slika)

Pošto u Srbiji ne postoje registrovani insekticidi za ovu štetočinu, proizvođačima voća se preporučuju sledeće mere borbe:

-          Masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem velikog broja klopki (atraktant: 150ml crvenog vina + 150ml jabukovog sirćeta + nekoliko kapi deterdženta za sudove)

-          Skraćivanje intervala branja zrelih plodova u cilju što bržeg sklanjanja sa parcele.

-          Obavezno uklanjanje i spaljivanje zaraženih i trulih plodova, kao i higijena ivica parcela (okolno divlje bilje može biti domaćin ovoj štetočini i predstavlja mesto njenog umnožavanja).

-          Kontrola ambalaže i opreme za berbu

Raspoložive mere kontrole treba sprovesti na području celog regiona. U protivnom, ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati.

 

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 29.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) - sastanak sa proizvođačima voća i vinove loze29.9.2016 10:27Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)
RC Kikinda u ponedeljak 03.10.2016. godine organizuje sastanak sa proizvođačima voća i vinove loze povodom registrovanja azijske voćne mušice ( Drosophila suzukii ) na području severnobanatskog okruga.
Mesto održavanja je sala u PSS Kikindi ( Poljoprivredna stručna služba Kikinda doo) u ulici Kralja Petra I 49, u 17 h.
 
Tema je azijska voćna mušica ( Drosophila suzukii ) nov štetni organizam u našem regionu kao ozbiljan problem u daljoj proizvodnji voća i grožđa.
 
Pozivamo sve zainteresovane proizvođače da prisustvuju sastanku.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 28.9.2016 ‎(1)
Azijska voćna mušica - Drosophila suzukii - sastanak sa voćarima28.9.2016 8:16Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

RC Požarevac će 30.09.2016 g.održati predavanje namenjeno proizvođačima voća i vinove loze, povodom registrovanja Drosophila suzukii - azijska voćna mušica na teritoriji Braničevskog okruga.

 

Tema: Aktuelna problematika u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji

(Drosophila suzukii - azijska voćna mušica)

 

Mesto i vreme: PSSS Požarevac, Dunavska br.91 u 14 h

 

Pozivamo sve zainteresovane (kolege i proizvođače) da prisustvuju skupu.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 23.9.2016 ‎(1)
Voćna mušica - Drosophila suzukii23.9.2016 9:57Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji delovanja RC Požarevac na punktu Lučica - zasad kupine, Petka - zasad maline, Požarevac – pojedninacno stablo smokve, Dobra - zasad kupine, Neresnica - zasad maline, Viteževo i Krvije – zasadi vinove loze u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga azijske voćne mušice Drosophila suzukii.

 

slika 1.

 

Azijska voćna mušica Drosophila suzukii je štetočina koja napada širok spektar voćnih vrsta i napada plodove  u fazi zrenja. Ova invazivna štetočina može da pričini jako velike štete na svim voćnim vrstama koje imaju tanku pokožicu ploda i to na jagodi, malini, kupini, trešnji, višnji, breskvi, kajsiji, šljivi, smokvi i plodovima vinove loze. Na teritoriji delovanja RC Požarevac tokom cele vegetacije vršen je monitoring i postavljane su lovne klopke u zasadima navedenih voćnih vrsta i pri poslednjem pregledu zasada maline, kupine i vinove loze 16.09.2016 godine u lovnim klopkama registrovano je prisustvo imaga kao i štete na plodovima kupine. Za sada u bobicama grožđa i plodovima maline nismo registrovali prisustvo larvi.

 

slika 2. 

 

Poljoprivrednim proizvođačima svih voćarskih kultura savetuju se sledeće mere:

 

- Postavljanje velikog broja lovnih klopki u zasadima radi izlovljavanja imaga tj. odraslih jedinki, u plastičnim flašama napraviti po nekoliko rupa sa strane, i otvore na kojima zalepiti gazu i u iste sipati  1,5 dl crnog vina, 1,5 dl jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta za sudove i postaviti ih po obodu i unutar zasada.

- izvršiti što brže uklanjanje zrelih plodova iz zasada

- izvršiti obavezno uklanjanje i spaljivanje trulih i zaraženih plodova

- izvršiti održavanje ivica parcela i ukloniti zaražene divlje vrste kupine, zove itd.

- obavezno izvršiti kontrolu ambalaže i opreme za berbu radi sprečavanja širenja transportom.

 

Raspoožive mere kontrole treba sprovesti na svim područjima regiona kako bi se postigao što veći efekat i smanjilo njeno umnožavanje.

 

RC Požarevac nastavlja sa monitoringom azijske voćne mušice - Drosophila suzikii i postavljanjem lovnih klopki u zasadima.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 22.9.2016 ‎(1)
Registrovana azijska voćna mušica, lokalitet u Vrbasu22.9.2016 10:15Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na lokalitetu u Vrbasu, u zasadu maline (0,71ha), sorte Polka i Polana, registrovani su prvi primerci odraslih jedinki azijske voćne mušice, Drosophila suzukii.

Ova voćna mušica najveće štete pravi na malinama, kupinama, borovnicama, grožđu, smokvama, breskvama, tj. kod svih voćnih vrsta sa tanjom pokožicom. Napada plodove u fazi sazrevanja. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda u koji ubacuju jaja. Iz jaja se pile larve koje se hrane sadržajem ploda i takvi plodovi brzo propadaju.  Na oštećenim plodovima, često se razvijaju sekundarni paraziti, koji prouzrokuju trulež plodova.

Mužjak  ima karakteristične pege na vrhu krila, dva češlja na prednjim nogama, crvene oči i nešto je sitniji od ženke – 2,6-2,8mm, dok je ženka bez pega na krilima, sa testerastom legalicom i veličine je do 3,4mm. Jedna ženka za period ovipozicije prosečno položi do 400 jaja.  U jedan plod nekoliko ženki može položiti jaja. Prezimljava kao odrasla jedinka, na zaštićenim mestima. Aktivira se na temperaturi 10◦C, širi se transportom  i vetrom. Za sada su jedine mere borbe nepesticidne mere, postavljanje klopki sa hranidbenim atraktantom od 150ml crvenog vina, 150ml jabukovog sirćeta i nekoliko kapi deterdženta za sudove, koji se postavljaju na svakih dva metra u redu. Takođe, brati zrele plodove svaka dva dana, opale i trule plodove, uklanjati sa biljke i zemlje, ne dozvoliti insektu da završi ciklus. U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje Drosophila suzukiii. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove destruktivne štetne vrste i na drugim lokalitetima RC Vrbas.

imago voćne mušice

jaje voćne mušice, Drosophila suzukii na legalici

Region: Vrbas
(More Items...)