Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > celer  

Web Part Page Title Bar image
celer

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.8.2020 ‎(1)
Zaštita celera21.8.2020 9:20Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena, koren ili zadebljalo stablo dostiglo od 50% do 70% od krajnjeg prečnika.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii) na 25% biljaka. Padavine i registrovane temperature u predhodnom periodu pogodovale su razvoju ovog patogena. Takođe, najavljene padavine početkom sledeće nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za dalji razvoj i širenje sive pegavosti.

Simptom S.apii na listovima celera

U cilju očuvanja lisne mase i daljeg neometanog razvoja korena proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko registruju simptome navedenog patogena primena hemijskih mera zaštite primenom fungicida:

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1 kg/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 7.8.2020 ‎(1)
Zaštita celera 7.8.2020 15:26Obična grinja (tetranychus urticae); Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena, koren ili zadebljalo stablo dostiglo 50-70% od krajnjeg prečnika.

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii) na 14% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče simptome pomenutog patogena sprovedu fungicdni tretman preparatom:

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1kg /ha (karenca 14 dana).

Takođe, tokom pregleda, na naličju listova uočene su pokretne forme običnog paučinara (Tetranychus urticae) na 8% biljaka.

S obzirom da prenamnoženje pomenutih štetočina može prouzrokovati sušenje listova i propadanje celih biljaka, preporuka je da se izvrši pregled  i ukoliko se uoči prisustvo grinja na naličju listova, sprovede hemijski tretman sa preparatom:

Apollo  (a.m. klofentezin) u koncentraciji 0,04% (karenca 7 dana).

                

 grinje na celeru     siva pegavost lista

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.7.2020 ‎(1)
Siva pegavost lista celera 13.7.2020 8:00Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na terenu RC Pančevo, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva registuje se prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo simptoma    navedenog patogena preporučuje se primena fungicida:

 

Signum (a.m. boskalid+piraklostrobin) 1kg /ha.

 

Prilikom hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci koja za navedeni fungicid iznosi 14 dana.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 5.6.2020 ‎(1)
Zaštita celera5.6.2020 15:57Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Vizuelnim pregledom useva celera na lokalitetima Mihajlovo i Mužlja (proizvodnja iz rasada), utvrđeno je da se biljke nalaze u fazi početka rasta korena (BBCH 41).

Vizuelnim pregledom biljaka, uočeno je prisustvo kolonija crne repine vaši (Aphis fabae) na preko 15% biljaka i to na najmlađem lišću. Takođe su prisutne i pojedinačne jedinke zelene breskvine vaši (Myzus persicae) na preko 20% biljaka. 

Prisustvom na listu celera, lisne vaši usled ishrane  izazivaju kovrdžanje lista i zaustavljanje biljke u porastu. U slučaju jačeg napada može doći do sušenja lista što može imati za posledicu smanjeni rast korena celera. Pored ovih direktnih šteta, navedene lisne vaši su i vektori Virusa mozaika celera (Celery mosaic virus, CeMV). S obzirom da vaši prenose virus na perzistentan način, suzbijanje lisnih vaši nije mera koja pruža zadovoljavajuće rezultate u kontroli ovog virusa. Međutim, s obzirom da su uslovi u proizvodnji izuzetno povoljni za razvoj i razmnožavanje lisnih vaši, preporuka je da se u cilju izbegavanja direktnih šteta a i smanjenja posledica indirektnih šteta, izvrši pregled na prisustvo ovih štetočina i ukoliko se utvrdi njihovo značajno prisustvo, sprovedu mere zaštite insekticidima.

Za suzbijanje lisnih vaši u celeru prema standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO PP 2/21(1)) moguća je primena insekticida na bazi sledećih aktivnih materija: deltametrin, lambda-cihalotrin, pimetrozin, taufluvalinat. Pored hemijskih mera kontrole, u cilju smanjenja populacije lisnih vaši, značajno je i uništavanje korova gde su vaši dominatno prisutne (obična pepeljuga, Chenopodium album i srcolisna pepeljuga, Chenopodium hybridum).

Na listovima celera uočeno je prisustvo simptoma od ishrane larvi minirajuće muve celera  (Euleia heraclei) na malom broju biljaka. Unutar mina nalaze se  larve. Ova štetočina nije od velikog ekonomskog značaja i plodored je osnovna mera kontrole, te se primena insekticida ne preporučuje.

crna repina vaš

zelena vaš

minirajuća muva celera

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 19.5.2020 ‎(1)
Zaštita celera19.5.2020 10:41Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera iz rasada se nalaze u fazi razvoja lista, tri do pet listova razvijeno (BBCH 13-15).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae spp.) na naličju listova ne preko 15% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo vaši sprovedu insekticidni tretman, kako bi sprečili direktne štete od ishrane:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,4-0,6 l/ha

   vaši na celeru

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 15.7.2019 ‎(2)
Zaštita celera   15.7.2019 21:44Pegavost lista celera (Septoria apii); Obična grinja (tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Niš, usevi celera se nalaze u različitim fazama razvoja korena (BBCH 40-43).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii).

velika slika

U usevima gde se uoče simptomi navedenog patogena, pre najavljenih padavina ili pre navodnjavanja kišenjem,  preporučuje se primena fungicida:

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2kg/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom listova uočeno je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova.

velika slika

U našoj zemlji nema registrovanih akaricida u usevima celera. U pojedinim evropskim zemljama registrovani su akaricidi na bazi abamektina  koji imaju karencu 10 dana u usevima celera.

Region: Niš
Siva pegavost lista celera 15.7.2019 13:27Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na terenu RC Pančevo, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

 

Vizuelnim pregledom useva registuje se prisustvo simptoma  sive pegavosti  lista celera (Septoria apii).

 

 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se registruje prisustvo simptoma navedenog patogena preporučuje se primena fungicida:
 

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2 kg/ha.

 

Treba voditi računa o karenci, koja za navedeni preparat iznosi 21 dan.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 30.5.2019 ‎(1)
Zaštita celera30.5.2019 14:46Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 16 – šesti list razvijen).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista celera (Septoria apii). Uslovi su povoljni za dalji razvoj bolesti.

U cilju zaštite lisne mase i useva celera, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju simptome navedenog patogena, obave tretman preparatom:

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2 kg/ha.

   

 fenofaza razvoja       siva pegavost lista

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 12.9.2018 ‎(1)
Tretman u celeru12.9.2018 16:02Pegavost lista celera (Septoria apii)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 43 – koren ili zadebljalo stablo dostiglo 30% od krajnjeg prečnika).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti lista celera (Septoria apii). Simptomi se javljaju na listu i lisnim drškama. U slučaju jake infekcije može doći do propadanja celih listova, a samim tim i korena.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko registruju prisustvo simptoma ovog patogena tretman obave preparatom:

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2 kg/ha.

Voditi računa o karenci, koja za navedeni preparat iznosi 21 dan.

Siva pegavost lista celera

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 20.7.2018 ‎(1)
Tretman u celeru20.7.2018 13:29Crna pegavost lista mrkve (alternaria radicina/ dauci)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi celera se nalaze u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma crne pegavosti lista (Alternaria spp.).

Alternaria spp.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve i ukoliko uoče prisustvo ovog patogena tretman obave preparatom:

Odeon (a.m. hlorotalonil) 2 kg/ha.

Voditi računa o karenci koja za navedeni fungicid iznosi 21 dan.

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next