Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Pregled pseudotecija Venturia inequalis

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi većine sorata jabuke nalaze se u fenofazi ( BBCH 72) plodovi dostigli veličinu do 20 mm.

 

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 100% i  ispražnjenost 100%.

Period primarnih infekcija je završen.

 

U toku je period sekundarnih (konidijskih ) infekcija koje nastaju iz konidija koje se nalaze u pegama na listu ili krastama na plodu,  a nastale su neadekvatnom primenom fungicida u periodu primarnih infekcija askosporama iz opalog lišća.

Štete na plodovima od niskih temperatura u aprilu

Niske temperature  početkom aprila (7 i 8.4.) na našem terenu izazvale su direktne i indirektne štete u voćnim zasadima.

Direktne štete se ogledaju u izmrzavanju cvetnih pupoljaka i smanjenju roda koji je bio od 0-25% za jabuku, za krušku od 5-70% (prilog od 10.04. ).

Na većini voćnih vrsta koje su opstale, na jednom delu plodova su ostale mrežaste plutaste površine kao posledica oštećenja od mraza.

Plutaste površine mogu zahvatiti veći ili manji deo ploda u vidu oreola ili samo deo tkiva. Plodovi nakon oštećenja normalno rastu i razvijaju se, ali je njihova tržišna vrednost umanjena.

pluta na plodu jabuke

plodovi kruške

plodovi trešnje

Od indirektnih šteta kao posledica niskih tempratura došlo je do smanjene aktivnosti polinatora. Pčele nisu izlazile iz košnica, tako da je oprašivanje bilo veoma slabo. Naročito velika šteta od smanjenja aktivnosti pčela je zabeležena na kruškama, višnjama  i trešnjama.

Pregled pseudotecija Venturia inequalis
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke(većina sorata) se nalazi u fenofazi plodovi dostigli veličinu do 20 mm (BBCH 72).
Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke(Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 100% i ispražnjenost od 95,74%.
 
fenofaza Ajdared
Dudovac (Hyphantria cunea)

Na svetlosnoj lampi na lokalitetu Laćarak i Stara Pazova RC Sremska Mitrovica, od početka maja beleže se ulovi dudovca (Hyphantria cunea).

Tokom 2020. godine na svim lokalitetima vizuelnim pregledima kontatovane su gusenice sa zaprecima ove štetočine i štete na različitim biljnim vrstama.

Naročito velike štete registrovane su protekle godine u mladim voćnjacima i šumskim sadnicama.

Prethodne godine zabeležen je let prve generacije(pojedinačni primerci) u istom vremenskom periodu kao i ove godine, a intenzivniji  let druge generacije je počeo polovinom jula, maksimalan let belezi se u prvoj polovini avgusta i traje  sve do polovine septembra. U toku avgusta i septembra iz jajnih legala pile se gusenice, koje se hrane  listovima i prave karakterističnu paučinastu masu koja omotava grane i grančice.

Najpovoljniji za polaganje jaja i ishranu je dud, a za drugu generaciju jabuka, višnja i šljiva.

velika slika

Štetočina ima dve generacije godišnje, prezimljava u stadijumu lutke u pukotinama stabla. Ponekad može da se javi i treća generacija.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dinamike leta ove štetočine, mogućom aktivnosti u voćnim zasadima i na vreme će obavestiti proizvođače o potrebi sporvođenja mera zaštite.

Dozrelost pseudotecija  Venturia inequalis

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fenofazama plod dostigao veličinu do10 mm, opadanje plodova posle cvetanja do veličina ploda je do 20 mm (BBCH 71-72).

fenofaza Zlatni Delišes

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), ustanovljena je dozrelost od 100% i ispražnjenost od 91,48%.

Pseudotecija

Period primarnih infekcija još uvek je u toku.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija.

Dozrelost pseudotecija  Venturia inequalis
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli veličinu 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja ( BBCH 71).
 
fenofaza Ajdared
 
Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), ustanovljena je dozrelost od 92,85%  i ispražnjenost od 71,42%.

  

Šiljokrilac u mladim zasadima koštičavog voća

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na lokalitetima: Divoš, Manđelos, Šuljam, Erdevik, Stara Bingula, u zasadima koštičavog voća registrovano je prisustvo imaga šiljokrilca (Perotis lugubris).

Prisustvo ove štetočine je registrovano u zasadima koštičavog voća, uglavnom na lokalitetima na kojima se nalaze zapušteni voćnjaci (trešnje, višnje, kajsije, badema ili neke druge koštičave voćne vrste) i na krčevinama koštičavih voćnih vrsta.

imago

Šiljokrilac ima jednu generaciju u dve godine, štetni su imago i larva. Veće štete nanosi larva koja se nalazi u zemljištu u zoni korenovog sistema i hrani se delovima korena ili se ubušuje u zonu ispod kore, praveći hodnike, što sve dovodi do propadanja mladih sadnica ili sukcesivnog sušenja starijih stabala. Imago nanosi štete hraneći se na mladom lišću na stablu, te kod mlađih stabala može dovesti do sušenja stabala, zbog golobrsta. Uglavnom zakida mlade grančice koje kreću iz pupoljaka.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu larve i imaga u zemljištu u zoni korenovog sistema. U proleće sa porastom temperature dolazi do aktivnosti imaga koji se hrani pred period polaganja jaja. Jaja polaže u zoni korenovog vrata. Ispiljene larve su tipične buprestidne sa snažnim usnim aparatom za grickanje.

Mere zaštite i suzbijanje :

-koristiti zdrav sadni materijal

-vršiti tretman granuliranim insekticidima uz inkorporaciju u zoni korena

-koristiti insekticide uz inkorporaciju čitave parcele pre sadnje

-suzbijanje imaga pre perioda polaganja jaja

-ukoliko je to moguće pokriti površinski sloj zemljišta PVC folijom i na taj način sprečiti ženke da polože jaja

-obrada površinskog sloja zemljišta u cilju smanjenja populacije ispiljenih larvi

-održavati higijensko-sanitarne mere u zasadu

-ne saditi biljke bar 3 do 5 godina na krčevinama koštičavog voća

-u periodu leta imaga postaviti lovne klopke za smanjenje populacije imaga

Stanje u zasadima krušaka

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi krušaka se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom uočen je početak polaganja jaja prve letnje generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

U zasadima je prisutan imago letnje genercije u visokoj brojnosti, uglavnom na vrhovima letorasta i jaja na najmlađem lišću u niskom intenzitetu napada.

Na vrhovima pojedinih letorasta na najmlađem lišću prisutna je i kruškina lisna galica (Dasyneura pyri), koja ukoliko se prenamnoži može biti antagonist običnoj kruškinoj buvi jer obe štetočine za polaganje jaja preferiraju najmlađe lišće. Ispiljene larve hrane se biljnim sokovima, listovi se uvrću, gubi se asimilaciona površina, listovi kasnije pocrne i opadaju. Štetočina ima nekoliko  generacija u toku godine, prezime larve u površinskim slojevima zemljišta u dobro zaštićenom kokonu.

Naročito veliku štetu pričinjava mladim zasadima ukoliko se prenamnoži. Iz svakog lista gde je položila jaja nema produkcije nove lisne mase, vrhovi grančica se suše i listovi opadaju.

Simptom oštećenja od Dasyneura pyri

Insekticidnim tretmanima usmerenim na suzbijanje obične kruškine buve, suzbija se i ova štetočina.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u zasadima krušaka.

Paćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se, u zavisnosti od sorte, nalaze u fazi od  kraj cvetanja, sve latice su opale do plodovi su dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69-71).

Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke  (Venturia inequalis) ustanovljena je dozrelost od 64,51% i ispraženost od 35,48%.

 
Simptomi napada eriofidne grinje kruške u krušicima

Na pojedinim  lokalitetima, u zasadima krušaka (najčešće na sorti Viljamovka) uočeni su simptomi od ishrane eriofidne grinje kruške (Eriophyes piri).

eriofidne grinje

Grinja prezimljava u stadijumu imaga ispod ljuspica pupoljaka. Na proleće, iz infestiranih pupoljaka, naseljavaju mlado lišće. Ishranom, sišući sokove iz lista dovode do stvaranja karakterističnih gala koje su u početku svetlo do tamno zelene, zatim ružičaste i na kraju dobijaju tamno mrku boju. Ove grinje dovode do smanjenja asimilacione površine lista, do opadanja lista, letorasti zakržljavaju, plodovi se deformišu i opadaju (štete na plodovima su ređe). Štetočina ima više generacija u toku godine.

Suzbijanje ove grinje se izvodi zajedno sa suzbijanjem obične kruškine buve i to preparatima na bazi abamektina. 
1 - 10 Next