Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Prisustvo zimske forme odraslih jedinki obične kruškine buve

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške dominantno se nalaze  u fenofazi ( BBCH 95) 50% listova je obezbojeno.

Vizuelnim pregledom krušika očeno je prisustvo zimske forme odrasih jedinki obične kruškine buve (Cacopsiylla pyri)

zimska forma obične kruškine buve

Kod obične kruškine buve prisutan je sezonski dimorfizam. Razlikujemo letnju i zimsku formu odraslih jedinki. Zimska je, u odnosu na letnju, krupnija (preko 3 mm), malo tamnija i otpornija na niske temperature. Prezimljavaju zimske forme odraslih jedinki u zasadima kruške u opalom lišću, kori drveta ili drugim skrovitim mestima.

Bakteriozno izumiranje jabučastog voća

Većina zasada krušaka se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi starenja i opadanja lišća, 50% lišća je obezbojeno (BBCH 95), dok se neke zimske sorte (Kiferov sejanac) nalaze u fenofazi  plodovi su zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom pojedinih zasada uočeno je prisustvo biljaka sa simptomima bakteriozne pegavosti i uvelosti zeljastih biljaka i rak-rana i bakterioznog izumiranja voća (Pseudomonas syringe pv. syringe).

rak-rana

Simptomi su prisutni na cvetovima u vidu sušenja, a najkarakkterističniji simptom je pucanje i izumiranje kore i nekroza ksilema.

Uskoro voćare očekuje jedna od glavnih pomotehničkih mera, rezidba voća. Upravo rezidba je jedan od načina širenja bolesti sa obolelih na zdrave biljke i smatra se da je ovaj način širenja patogena u 50-70% slučajeva. Na mestu ostvarene infekcije, formira se rak-rana. Infekcija se širi dublje, izazivajući nekrozu ksilema, postepeno dovodeći do nekroze velikih grana i debala.

Tokom rezidbe, preporučuje se redovna dezinfekcija pribora i alata (makaze, testere) nekim od dezinfekcionih sredstava (varikina, kalijum permaganat, alkohol, neka sredstva na bazi hlora).

Orezane zaražene grane potrebno je izneti sa parcele i spaliti. 

Prisustvo stenica u zasadima tokom vegetacije u regionu Sremske Mitrovice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, u velikom broju voćnih zasada uočeno je tokom vegetacije prisustvo stenica i to najčešće: braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula). Međutim, najveće štete su uočene u zasadima jabučastog voća i leske.

Stenice su polifagne štetočine, njihovo prisustvo se registruje kako na biljkama spontane flore, tako i na velikom broju gajenih voćnih vrsta (breskva, jabuka, kruška, trešnja, vinova loza, orah,leska). Prisutne su i na većini ratarskih i povrtarskih kultura. 

Intenzitet njihovog prisustva u zasadima zavisi od prethodno primenjivanih insekticida, usmerenih kako na suzbijanje pomenutih stenica tako i na suzbijanje drugih štetočina primarno, ali i sa delovanjem i na stenice.

Na našem terenu najčešće su prisutne u zasadima leske, kruške i jabuke. Štete su na pojedinim zasadima veoma velike.

Stenice imaju usni aparat za bodenje i sisanje, sa rilicom koju zabadaju u plodove i tako dolazi do promene boje ploda, plodovi su deformisani, sitni, dehidrirani, gorkog ukusa, tvrdi na mestima uboda što sve utiče na njihov kvalitet i tržišnu vrednost. Obim štete je u korelaciji sa vremenom pojave, odnosno ukoliko su plodovi manji, štetnost je veća.

Plodovi kruške i jabuke imaju ulegnuća u vidu  promene površinskog dela mezokarpa koji je tvrd a  boja  pokožice je izmenjena u odnosu na  zdravi deo ploda. Plodovi leske su uglavnom sa šturim i tamnim unutrašnjim delom.

Ženka polaže jaja u grupama, ispiljene larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Prvi i drugi larveni stupanj se hrani na mestu piljenja. Larve trećeg, četvrtog i petog stupnja su veoma pokretne i doprinose brzom širenju štetočine u usevu/zasadu. Odrasle jedinke su veoma dobri letači i u kratkom perodu mogu da nasele široko područje.

 

leska                                   orah

 

kruška

Suzbijanje pomenutih stenica je veoma otežano, pre svega jer izrazita mobilnost, dnevna i noćna aktivnost, kamuflaža i sakrivanje na nepristupačnim mestima značajno otežavaju utvrđivanje nivoa njihove populacije na samim parcelama. Pored toga, suzbijanje ove dve vrste štetočina je veoma otežano jer se najčešće nalaze na biljkama koje su u različitim fazama zrenja plodova, kada je primena insekticida veoma ograničena. Ipak, još uvek, osnovna mera njihove kontrole je primena hemijskih mera zaštite insekticidima iz grupe piretroida.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- kraj primarnih infekcija!

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi plodovi dostigli veličinu do 40 mm ( BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost i ispražnjenost pseudotecija od 100 %, što znači  da je završen period primarnih infekcija tog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 16

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm do plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (74-75 BBCH).  

 

Mikroskopskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća na prisustvo askospora patogena prouzrokovača čađave pegavosti  lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 100 % a ispražnjenost od 84%.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 15

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda je do 40 mm, plodovi su uspravni T-faza: donja strana plodova i peteljke formira T( BBCH 74).

Mikroskopskim pregledom pseudotecija sa prošlogodišnjeg lišća na prisustvo askospora patogena prouzrokovača čađave pegavosti  lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 100 % a ispražnjenost od 72%.

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi vinove loze se  nalaze u fenofazi ( BBCH 65-71) od puno cvetanje 50% cvetnih kapica otpalo do formiranje ploda mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju.

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova koji su najbliže površini zemlje, uočeno je prisustvo larvi  cikade Scaphoideus titanus prvog i drugog stupnja razvoja. Ta cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača veoma destruktivne bolesti - zlatastog žutila vinove loze.

Larva cikade Scaphoideus titanus ima pet razvojnih stupnjeva. Larve prvog i drugog stupnja nisu infektivne i ne mogu preneti fitoplazmu sa zaraženih na zdrave čokote. Tek larve trećeg razvojnog stupnja sposobne su da prenesu fitoplazmu i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

Uspešna kontrola zlatastog žutila vinove loze podrazumeva primenu odrađenih mera:

- Sadnju zdravog sadnog materijala;

- Krčenje napuštenih zasada vinove loze, kao izvora zaraze;

- Suzbijanje divljih biljnih vrsta iz familije Vitace oko proizvodnih zasada vinove loze;

- Suzbijanje prenosioca cikade Scaphoideus titanus primenom insekticida.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i na vreme će signalizirati pravo vreme za primenu insekticida sa ciljem njenog suzbijanja.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 14

Zasadi jabuke se na terenu RC Sremska Mitrovica, dominantno nalaze u fenofazi (BBCH 73) drugo opadanje plodova.

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krasavosti ploda jabuke(Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 94.5% i ispražnjenost od 44 %

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 13
 

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi: drugo opadanje plodova (73 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), sa pezimelog lišća jabuke, registrovana je dozrelost pseudotecija od 84% i ispražnjenost od 24%.

 
Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 12

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se dominantno nalaze u fenofazi: plodovi dostigli veličinu do 20 mm ( BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), sa pezimelog lišća jabuke, registrovana je dozrelost pseudotecija od 80,5% i ispražnjenost od 12%.

1 - 10 Next