Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Prisustvo jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera)
Prisustvo jaja kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera)

Na području našeg rada usevi kukuruza su u fazi od razvijeno 9 i više listova do početka razvoja stabljike (BBCH19-30).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetima  Obrenovac, Batajnica i Mladenovac, registrovano je prisustvo jaja pamukove (kukuruzne) sovice (Helicoverpa armigera). Na svetlosnoj lovnoj lampi na lokalitetu Mladenovac, svakodnevno se beleže ulovi odraslih jedinki ove štetočine. 

U narednim danima je najavljeno vreme sa visokim temperaturama vazduha što će dovesti do brzog embrionalnog razvoja položenih jaja i početka piljenja. U poljoprivrednoj proizvodnji su veoma značajne  štete koje pamukova sovica može naneti usevima semenskog kukuruza, kukuruza šećerca, suncokreta, soje, paprike, paradajza, pasulja.

Štete pričinjavaju gusenice koje se u usevu  kukuruza hrane klipvima i metlicom, a kod ostalih biljnih vrsta najveće štete su na plodovima.

Pamukova sovica, pored toga što je polifagna vrsta ona je i migratorna štetočina i u našu zemlju dospeva sa područja  Mediterana i Severene Afrike.

Pomenuta štetočina polaže jaja na lice lista kukuruza, plodove, generativne organe, cvetove, pupolojke drugih biljnih vrsra. Sveže položena jaja su bele boje, kasnije postaju zelena, a pred piljenje su tamno smeđe boje.

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je:

Redovan vizuelni pregled useva, da bi se utvrdilo prisustvo jaja pamukove sovice.

Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite primeneom nekog od insekticida:

Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) u količini primene 0,1-0,15 L/ha ili

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u količini primene 0,25L/ha

RC Beograd nastavlja sa praćenjem kukuruzne sovice, pri čemu ističemo da preporučeni insekticidi u suzbijanju kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) -  preporuka od 5.6.2022.,će ispoljiti delovanje i na pamukovu sovicu.

Fotografije: jaja pamukove sovice na listovima kukuruza

velika slika       velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.