Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 13.11.2018 ‎(1)
Vaši na uljanoj repici13.11.2018 12:08Sovice gama (autographa gamma); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Lukićevo i Banatski Despotovac, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja listova (dva do šest listova razvijeno, BBCH 12 -16). Kao posledica suše, na pojedinim parcelama prisutna je neujednačenost faza zbog otežanog nicanja.

                        

                          fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo vaši (Aphididae spp.) na naličju listova. Prisustvo vaši registrovano je na skoro svakom listu, a najveći intenzitet je na samoj rozeti. Pored direktnih šteta, vaši su značajne i kao vektori fitopatogenih virusa.

Takođe, registrovano je i prisustvo larvi sovice gama (Autographa gamma) na 3% biljaka.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve na prisustvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

                 

     vaši i larva sovice gama     vaši u rozeti

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 9.11.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice9.11.2018 9:06Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Usevi uljane repice se na područiju delovanja RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi od dva do šest listova razvijeno (BBCH 12-16). Na pojedinim parcelama, kao posledica suše, prisutna je i neujednačenost u fazama usled otežanog nicanja.
 
Na lokalitetu Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo različitih vrsta vaši (Aphididae sp.). Vaši su registrovane na 100% biljaka na skoro svakom listu. Visok intezitet vaši može dovesti do direktnih šteta na biljaka usled njihove ishrane, a ne treba zanemariti ni činjenicu da su vaši vektori fitopatogenih virusa.
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši. Prema EPPO stadardu (PP 2/8(1)) prag štetnosti u ovim fazama razvoja useva uljane repice iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno,zbog kontrole viroza, sprovesti hemijske mere zaštite. Iako nema registrovanih insekticida za subijanje lisnih vaši u usevu uljane repice prema navedenom standardu mogu se koristiti preparati na bazi aktivnih materija lambda-cihalotrin i deltametrin.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 7.11.2018 ‎(1)
Lisne vaši na uljanoj repici7.11.2018 12:30Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od dva do šest listova razvijeno (BBCH 12-16). Prisutna je neujednačenost faza na pojedinim usevima kao posledica otežanog nicanja usled suše.

Na lokalitetu Kać, vizuelnim pregledom biljaka uljane repice registrovano je prisustvo različitih vrsta vaši (Aphididae sp.). Na pojedinim parcelama prisustvo vaši je registrovano na 100% biljaka na skoro svakom listu. Ovako visok intenzitet napada može da dovede do značajnih direktnih oštećenja usled ishrane vaši, a ne treba zanemariti ni činjenicu da su vaši vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 11.10.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice11.10.2018 14:09Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi uljane repice se nalaze u fazi od dva do četiri razvijena lista (BBCH 12- 14).

Nedostatak vlage u zemljištu doprineo je sporom i neujednačenom nicanju.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae).

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje parcele. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po 1 m²) preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

 • Fastac 10 EC (a.m. alfa – cipermetrin) 0,1 l/ha
 • Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha
 • Decis 2,5 EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha
 • Talstar 10 EC, Fobos, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,1 – 0,2 l/ha.

   

fenofaza razvoja        štete u usevu

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.10.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice5.10.2018 10:52Repičin crvenoglavi buvač (Psylliodes chrysocephala); Repičina lisna osa (athalia rosae)
Na terenu koji pokriva RC Vršac usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do dva lista razvijena (BBCH od 09-12). Na jednoj parceli mogu se uočiti biljke u različitim fazama razvoja, što je posledica neujednačenog nicanja usled nedostatka vlage u zemljištu.
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) kao i imaga buvača (Phyllotreta sp.).
 
Oštećenje od buvača
 
Neujednačeno nicanje uljane repice
 
Preporuka poljoprivrednim proizvođačima :
 
Redovno obilaziti svoje parcele i po postizanju praga štetnosti (10% oštećene  lisne mase od imaga buvača (Phillotreta sp.) ili 1 pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) po biljci ili 50 pagusenica po m2), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
 • Decis 2,5 EC (deltametrin)      -0,3 l/ha
 • Grom (lambda-cihalotrin)        -0,25 l/ha
 • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin)-0,1 l/ha
 • Talstar 01 EC (bifentrin)          -0,2 l/ha
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 28.9.2018 ‎(3)
Zaštita uljane repice28.9.2018 15:11Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi uljane repice, u zavisnosti od roka setve nalaze se u fenofazi kotiledoni potpuno razvijeni do fenofaze dva lista razvijena (BBCH 10-12).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo repičine lisne ose (Athalia rosae) kao i buvača na biljkama uljane repice (Phyllotreta sp.).
 
Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je pregled useva uljane repice na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) ili 10 % oštećene lisne mase od buvača, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida.
 
 • Fastac 10 EC (a.m. alfa - cipermetrin ) 0,1 l/ha ili
 • Grom (a.m.lamda - cipermetrin ) 0,2-0,25 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC; Polux  (a.m.deltametrin )  0,2-0,3 l/ha ili
 • Fobos EC; Talstar 10 EC (a.m.bifentrin ) 0,1-0,2 l/ha
Region: Kikinda
Zaštita uljane repice28.9.2018 13:27Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 2 lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) i imaga buvača (Phyllotreta sp.).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva uljane repice na prisustvo ovih štetočina. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti - jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po m2,  ili 10% oštećene lisne mase od  buvača, preporučuje se primena nekog od insekticida: 

 

1.      Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha ili

 

2.      Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha ili

3.      Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha ili

4.      Talstar 10 EC, Fobos, Bifenicus (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

usev uljane repice

pagusenica repičine lisne ose, i oštećenja na mladim biljkama uljane repice od ishrane

Region: Vrbas
Zaštita uljane repice28.9.2018 10:32Repičina lisna osa (athalia rosae); Repičin crvenoglavi buvač (Psylliodes chrysocephala)

RC Subotica-uljana repica

Usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do dva lista razvijena , po BBCH od 09d o 12, u zavisnosti od vremena setve.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo mlađih stadijuma pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na  50 do 90 % biljaka. Takođe su registrovane štete od buvača  (Phyllotreta sp.).

 

  

 

 

Preporuka:

Pregledati useve uljane repice na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti - jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po m2,  ili 10% oštećene lisne mase od  buvača, preporučuje se primena insekticida na bazi: 

 

·        deltametrin  Decis 2,5-EC  0,3 l/ha ili

·        lambda-cihalotrin Grom  0,25 l/ha ili

·        alfa-cipermetrin  Fastac 10-EC 0,1 l/ha ili

·        bifentrin Talstar 10-EC  0,2 l/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 27.9.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice27.9.2018 9:22Repičina lisna osa (athalia rosae); Repičin crvenoglavi buvač (Psylliodes chrysocephala)

Na području delovanja RC Šabac usevi uljane repice se nalaze u  fazi od  nicanja (kotiledoni probijaju kroz površinu zemlje) do dva  lista razvijena (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) kao i imaga buvača (Phylllotreta sp.).

 

 Preporuka za poljoprivredne proizvođače: usevi uljane repice nalaze se u početnim fazama razvoja kada su veoma osetljivi na napad ovih štetočina, te se  preporučuje obilazak useva. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) ili 10% oštećene lisne mase od  buvača, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od sledećih insekticida:

 • Decis 2,5 EC , Polux  (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha
 • Talstar 10 EC, Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
 • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
 • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

imago A.rosae

pagusenica A.rosae

ostecenja od buvaca i osice

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 24.9.2018 ‎(1)
Zaštita uljane repice24.9.2018 9:18Buvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do dva lista razvijena (BBCH 09-12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 60% biljaka.

 

Ove štetočine na  mladim biljkama mogu da pričine značajne štete za veoma kratko vreme.

 

pagusenica

 

Prag štetnosti u usevima uljane repice je 1 pagusenica  po biljci ili 50 pagusenica na m2.

 

Preporuka: Pregledati useve uljane repice na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi prisustvo navedene štetočine na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:  

·         Decis 2,5-EC (deltametrin) 0,3 l/ha

·         Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

·         Fastac 10-EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

·         Talstar 10-EC (bifentrin) 0,2 l/ha

Region: Senta
1 - 10 Next