Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.10.2020 ‎(1)
Lisne vaši u usevu uljane repice26.10.2020 13:59Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice koji su posejani u optimalnim rokovima setve, se nalaze u fazi od 4 do 5 razvijenih listova (BBCH 14-15).

 

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae), na 10% do 15% biljaka. Narednih dana se očekuje period sa povišenim temperaturama, pa se očekuje intenzivnija pojava lisnih vaši. Pored direktnih šteta koje nastaju usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa. 

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo lisnih vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka vašima, kada se preporučuje sprovođenje insekticidnog tretmana u cilju njihovog suzbijanja zbog visokog rizika prenošenja fitopatogenih virusa. Za insekticidni tretman mogu se korisiti neki od registrovanih insekticida na bazi aktivne materije deltametrin, alfa-cipermetrin ili lambda-cihalotrin.

 

 
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 22.10.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice22.10.2020 12:07Kupusni moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Regionalni centar: Vršac
 
Faza razvoja uljane repice: dva do četiri lista razvijeno (BBCH 12-14).
 
Mnogi proizvođači su prilikom setve uljane repice i pored zabrane korišćenja insekticida iz grupe neonikotinoida, za tretiranje semena iste samostalno koristili. U tim usevima se vizuelnim pregledom, u ovom momentu,  ne registruje prisustvo štetnih insekata.
 
U usevima  gde je za setvu korišćeno regularno dorađeno seme, registruje se prisustvo larvi kupusovog  moljca (Plutella xylostella) na 30% biljaka. Imajući u vidu kasno nicanje  useva i trenutnu fazu razvoja tj.mala lisna masa a povoljne temperature  za razvoj štetočine, preporučuje se pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo larvi, primena isključivo registrovanih insekticida za njihovo suzbijanje.
 
Larva kupusovog moljca
 
Lisne vaši
 
Takođe, na naličju listova je registrovano i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 9% biljaka, a u narednom periodu se prognozira dalji porast procenta infestiranih biljaka. Lisne vaši su prenosioci fitopatogenih virusa. Ukoliko se u  početnim fazama razvoja biljaka uljane repice registruje prisustvo lisnih vaši na 20% biljaka, preporučuje se njihovo suzbijanje.
Za suzbijanje obe vrste štetočina mogu se koristiti neki od registrovanih insekticida:
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
  • Grom (lambda cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha.

Apelujemo na sve poljoprivredne proizvođače da u suzbijanju štetnih organizama i zaštiti svojih biljnih proizvodnji koriste samo sredstva koja su u prometu u Srbiji i to na način koji je propisan u uputstvu za njihovo korišćenje.

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 14.10.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice14.10.2020 10:43Repičina lisna osa (athalia rosae); Repičin crvenoglavi buvač (Psylliodes chrysocephala)

Na terenu RC Sremska Mitrovica,  usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve nalaze u fazi od nicanja do 6 listova razvijeno (BBCH 10-16). Usled nepoviljnih uslova za rast i razvoj biljaka usled nedostatka padavina u proteklom periodu, na pojedinim parcelama, vidljiv je neujednačen sklop biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, osmatrački punkt Čalma, uočeno je prisustvo imaga i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 11% biljaka. Pagusenice repičine lisne ose njaveće štete prave u početnim fazama razvoja biljaka, kada usled njihove ishrane može doći do golobrsta.

 

 
 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je obilazak parcela i ukoliko se registruje prisustvo pagusenica na nivou praga štetnosti od 1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom, sprovođenje hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

 

Fastac  10 EC (a.m alfa-cipermetrin) 0,1l/ha ili

Decis 2,5 EC (a.m deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha ili

Grom (a.m lambda-cihalotrin) 0,2-0,25l/ha.

 

Takođe, vizuelnim pregledom je registrovano i prisustvo imaga buvača (Phyllotreta sp.) kao i štete na kotiledonim listićima usled njihove ishrane. Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje buvača.

 

 

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 12.10.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice12.10.2020 13:24Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Šabac setva uljane repice je bila razvučena zbog nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno nedostatka padavina. Trenutno se usevi uljane repice, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od nicanja do razvoja 6 listova (BBCH 10-16). Takođe, kod useva se usled nepovoljnih uslova uočava neujednačeni sklop, a na mnogim parcelama će doći i do presejavanja useva.

 

faza razvoja

 

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetima Maovi, Lipolist, Mačvanski Pričinović i Klenak registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na 10- 12% biljaka, odnosno 0,11 pagusenica po biljci. 

 

 

pagusenica

 

Pagusenice repičine lisne ose se hrane lišćem i najveće štete prave u početnim fazama razvoja useva kada može doći do golobrsta.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se uoči prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom, sprovođenje hemijske mere zaštite nekim od insekticida:

 

·       Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha ili

·       Fastac 10 EC (a.m. alfa – cipermetrin) 0,1 l/ha ili

·       Decis 2,5 EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,2 -0,3 l/ha.

 

Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 17% biljaka i prisustvo pojedinačnih odraslih jedinki buvača (Phyllotreta sp.). 

 

lisne vaši

Pored direktnih oštećenja koja nastaju usled njihove ishrane, lisne vaši su i vektori fitopatogenih virusa. U ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada se preporučuju hemijske mere zaštite. Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje vaši.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 10.10.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice10.10.2020 11:50Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice iz optimalnih rokova setve se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijenih (BBCH 14-16), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama nicanja.

Vizuelnim pregledom useva iz optimalnih rokova setve, gde su tokom septembra primenjene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja repičine lisne ose, registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi kao i kolonija vaši (Aphididae) na 54% biljaka. Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Vizuelnim pregledom useva iz kasnijih rokova setve registrovano je prisustvo larvi repičine lisne ose (Athalia rosae). Proizvođačima se preporučuje pregled useva i po postizanju praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) primena hemijske mere zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 9.10.2020 ‎(2)
Zaštita uljane repice9.10.2020 14:00Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zbog nedostatka padavina u predhodnom periodu, setva uljane repice je na najvećem delu terena obavljena kasnije. Usevi na parcelama se nalaze u fazi od razvoja kotiledona do prvih pravih listova (BBCH 09 – 12).

   

   fenofaza useva

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na  12% biljaka, odnosno  0,18 pagusenica po biljci. Na biljkama se mogu uočiti oštećenja usled njihove ishrane. U narednom periodu se očekuje njihova intenzivnija pojava i još veće štete.

Preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve na prisustvo pagusenica repičine lisne ose i ukoliko se registruje njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha

Fastac 10 EC (a.m. alfa – cipermetrin) 0,1 l/ha

Decis 2,5 EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,2 -0,3 l/ha

Takođe, tokom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 22% biljaka. Pored direktnih oštećenja koja nastaju usled njihove ishrane, lisne vaši su i vektori fitopatogenih virusa. U ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada se preporučuju hemijske mere zaštite. Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje vaši.

 

 štete od pagusenica A.rosae

Region: Zrenjanin
Zaštita uljane repice9.10.2020 9:25Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Usevi uljane repice iz optimalnih i kasnijih rokova setve se nalaze u fazama od nicanja do razvoja listova.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) i krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae).

Pagusenice repičine lisne ose

Lisne vaši

Pagusenice repičine lisne ose se hrane listovima uljane repice i u početnim fazama razvoja useva mogu izazvati golobrst.

Lisne vaši pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom su i prenosioci fitopatogenih virusa. U našim uslovima, u proteklim sezonama je na biljkama uočeno prisustvo simptoma virusa žutice postrne repe (Turnip yellows virus, TuYV), što je i laboratorijski potvrđeno.

U cilju zaštite useva uljane repice od navedenih štetnih organizama, preporučuje se vizuelni pregled useva i sprovođenje hemijskih mera zaštite po postizanju pragova štetnosti:

·       1 pagusenice repičine lisne ose po biljci ili 50 pagusenica po m² i

·       20% infestiranih biljaka lisnim vašima (EPPO standard (PP 2/8(1)).

U usevima uljane repice, registrovani su sledeći insekticidi: 

·       Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha (MBT 2) ili

·       Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha (MBT 2) ili

·       Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha (MBT 1).

Prilikom izbora insekticida treba voditi računa o maksimalnom dozvoljenom broju tretmana insekticida (MBT) u toku jedne vegetacije.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 6.10.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice6.10.2020 9:42Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Subotica setva uljane repice je kasnila zbog nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno nedostatka padavina, tako da su usevi uljane repice neujednačenog sklopa i nalaze se u fenofazi od nicanja do razvijenih 6 listova (10-16 BBCH).

 
 

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Verušić, registrovano je prisustvo repičine lisne ose (Athalia rosae) na 70% biljaka. Pagusenice repičine lisne ose svojom ishranom oštećuju listove i u početnim fazama razvoja useva mogu prouzrokovati golobrst. Obzirom da se na pregledanim parcelama nalazi i značajan broj biljaka koje su u fazi kotiledona, preporučuje se pregled useva i ukoliko se uoči prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

·        FASTAC 10 EC, 0,1 l/ha, (a.m. alfa cipermetrin) ili

·        DECIS 2,5 EC, 0,2 – 0,3 l/ha (a.m. deltametrin) ili

·        GROM 0,2 – 0,25 l/ha (a.m. lambda-cihalotrin).

Na pojedinim parcelama registrovano je i prisustvo pojedinačnih odraslih jedinki buvača (Phyllotreta sp.). Gore navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje buvača.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 22.9.2020 ‎(1)
Zaštita uljane repice 22.9.2020 8:54Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Sombor u toku je setva uljane repice. U 2020. godini površine pod uljanom repicom na našem području  su značajno smanjene u odnosu na prošlu godinu, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno nedostatka vlage. Na površinama na kojima je setva obavljena u ranijim rokovima, uljana repica se nalazi u fenofazi od nicanja do dva  razvijena lista  (BBCH 10-12).

Vizuelnim pregledom useva na punktu Čonoplja registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae)  pagusenica na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m².

velika slika

-

Pagusenice repičine lisne ose, svojom ishranom na listovima, najveće štete prouzrokuju u početnim fazama razvoja  useva.

Pored repičine lisne ose vizuelnim pregledom je utvrđeno i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na 5% biljaka.

velika slika

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti, primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida:

Fastac 10 EC (a.m. alfa – cipermetrin) 0,1 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Polux (a.m. deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

Grom (a.m.lambda-cihalotrin ) 0,2-0,25 l/ha.

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje lisnih vaši.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 16.9.2020 ‎(2)
Zaštita uljane repice16.9.2020 14:16Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u različitim fazama nicanja, do faze dva lista razvijena (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na 56% pregledanih biljaka, kao i tek ispiljenih larvi ove štetočine na 13% pregledanih biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine.

Trenutno se registruje prisustvo 0,16 pagusenica repičine lisne ose po biljci. S obzirom na vremenske uslove koji vladaju (suvo i toplo vreme) kao i najavljene temperature, intenzivno piljenje pagusenica ove štetočine i postizanje praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) se očekuje za dane vikenda.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha

·        Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 16% pregledanih biljaka. Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next