Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 1.11.2022 ‎(1)
Zaštita uljane repice1.11.2022 9:10Suva trulež fam Brassicacae (phoma lingam)

Na terenu  RC Senta, usevi uljane repice se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od dva do devet i više listova razvijeno (12-19 BBCH).

Usevi koji su posejani krajem avgusta su u fazi devet i više listova razvijeno i na tim usevima je uočeno prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do čak 50% biljaka. Simptomi se uočavaju  na najstarijim listovima u vidu pepeljastih pega u okviru kojih se nalaze piknidi sa piknosporama.

Ovaj patogen može ostvariti infekcije lista već u jesenjem periodu. U povoljnim uslovima i kako odmiču faze razvoja biljke, zaraza se može proširiti i na stabljiku gde patogen prouzrokuje rak stabljike. Suva trulež može da umanji prinos i do 50%, utiče na razvoj semena i dovodi do poleganja useva. Značajnije se javlja na parcelama gde se ne poštuje plodored.

 

 

pege na listovima sa piknidima

 

U regionu Sente površine pod uljanom repicom se konstantno povećavaju, te se u prirodi nalazi sve više inokuluma. Do sad nije uočeno značajno širenje simptoma na stablo u prolećnom periodu, ali se konstatuje povećanje prisustva simptoma na listovima u jesenjem periodu kako zbog rane setve, tako i zbog povećanja površina i gajenja uljane repice i u monokulturi i u neposrednoj blizini prošlogodišnjih repičišta. Ovaj patogen potencijalno može napraviti velike štete u povoljnim uslovima za njegovo širenje.

 

Prag štetnosti prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka.

 

Zbog uznapredovale faze biljaka za ovo doba godine, mnogi proizvođači uljane repice se odlučuju na primenu regulatora rasta iz grupe triazola (tebukonazol) koji deluju i na prouzrokovača suve truleži tako da se može preporučiti primena nekog od registrovanih preparata pogotovo u razvijenim usevima i gde se konstatuje preko 40% biljaka sa simptomima suve truleži:

 

Folicur 250 EW (tebukonazol) 0,5 l/ha

Orius 25 EW (tebukonazol) 0,5-0,75 l/ha

Score toprex (difenokonazol+paklobutrazol) 0,35 l/ha

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 25.10.2022 ‎(1)
Zaštita uljane repice25.10.2022 14:05Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja listova, četiri do šest  listova razvijeno (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo lisni vaši (Aphididae) na od 15 % do 30 % biljaka. Vremenski uslovi, visoke dnevne temperature za ovo doba godine, pogoduju daljem intenzivnom razvoju pomenutih štetočina. Pored direktnih šteta koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

   

          lisne vaši                          vaši na listovima

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20 % infestiranih biljaka, kada se preporučuju hemijske mere suzbijanja. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, a prema navedenom standardu mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.10.2022 ‎(1)
Zaštita uljane repice24.10.2022 13:20Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u različitim fenofazama razvoja listova (BBCH 13-16).
 
 
Vremenske prilike u proteklom periodu, suvo toplo vreme i visoke dnevne temperature pogodovale su pojavi i razvoju lisnih vaši u usevima uljane repice.
 
Vizuelnim pregledima useva uljane repice registrovano je prisustvo krilatih formi, kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae) sa naličja listova uljane repice na do 20 % biljaka.
 
 
 
Lisne vaši su, pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati u usevima uljane repice svojom ishranom, značajne i kao vektori fitopatogenih virusa. Prema EPPO standardu (PP/2/8/1) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20 % infestiranih biljaka lisnim vašima.
 
Toplo i suvo vreme prognozirano za naredni period pogodovaće razvoju i povećanoj aktivnosti lisnih vaši.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetočina. Kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, ali se prema navedenom standardu mogu koristiti insekticidi na bazi aktivne materije deltametrin ili lamda-cihalotrin ukoliko se u usevima registruje prisustvo vaši na nivou praga štetnosti.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 21.10.2022 ‎(1)
Zaštita uljane repice21.10.2022 14:27Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova  setve, nalaze u različitim fazama razvoja lista (BBCH 13-17).

Usev uljane repice

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na više lokaliteta,  registruje se prisustvo  krilatih formi kao i kolonija lisnih vaši (Aphididae) na do 25% biljaka. Trenutno toplo vreme, koje se prognozira i na nardni period, pogoduje ubrzanom razvoju i prenamnoženju tih štetočina, stoga treba obratiti pažnju na njihovo prisustvo i brojnost. Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, lisne vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Lisne vaši

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. U cilju njihovog suzbijanja, prema EPPO standardu (PP/2/8(1)), u ovim fazama razvoja uljane repice, prag štetnosti iznosi 20% napadnutih biljaka.

Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 20.10.2022 ‎(1)
Zaštita uljane repice20.10.2022 11:59Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi od pet do sedam listova razvijeno (BBCH 15-17).

 Usled niskog inteziteta prisustva repičine lisne ose (Athalia rosae) i lisnih sovica, na velikom broju parcela do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanju istih. Njihovo prisustvo se i dalje registruje u usevu uljane repice, međutim uljana repica se nalazi u fazi kada nije osetljiva na njihov napad.

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na više lokaliteta,  registruje se prisustvo  pojedinačnih krilatih formi kao i kolonija vaši (Aphididae na od 15 do 30% pregledanih biljaka. Vremenski uslovi u predhodnom periodu sa odsustvom padavina i visokim dnevnim temperaturama za ovo doba godine, pogoduju ubrzanom razvoju i prenamnoženju vaši, stoga treba obratiti pažnju na njihovo prisustvo i brojnost.

Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa. Poslednjih nekoliko godina je na našem proizvodnom području potvrđeno prisustvom virusa žutice postrne repe (Turnip yellows virus, TuYV).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu dobre prakse u zaštiti bilja (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 13.10.2022 ‎(1)
Zaštita uljane repice 13.10.2022 14:21Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se zavisno od rokova setve nalaze u fazi od kotiledona do 5 listova razvijeno (10-15 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva uočeno je  prisustvo sledećih štetočina:

 

 • pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 3% biljaka,
 • buvača (Phylotreta spp.) na do 5% biljaka i
 • lisnih vaši  (Aphididae) na do 8% biljaka.

velika slika

 

Trenutne temperature odgovaraju njihovom razvoju, pa se proizvođačima preporučuje redovan obilazak useva.

 

U početnim fazama razvoja uljane repice navedene štetočine  mogu naneti značajne štete svojom ishranom ukoliko se prenamnože. Repičina lisna osa kao jedna od najvažnijih štetočina uljane repice u povoljnim godinama za razvoj  za kratko vreme može izazvati golobrst. Ukoliko se utvrdi njeno prisustvo na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 gusenica /m²) , preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

 

 • Decis 2,5 EC, Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) 0,3 l/ha,
 • Grom ( a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha,
 • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha ili
 • Fastak ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha.

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na ostale štetočine.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 10.10.2022 ‎(1)
Zaštita uljane repice 10.10.2022 11:09Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na području delovanja RC Sombor uljana repica se, u zavisnosti od datuma setve, nalazi u fenofazi od kotiledona do 7 listova razvijeno (BBCH 10-17).

Vizuelnim pregledom useva koji su posejani u kasnijim rokovima setve registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

 • pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 4% biljaka;
 • lisnih vaši  (Aphididae) na do 3% biljaka;
 • gusenica lisnih sovica na do 5% biljaka;
 • odraslih jedinki buvača (Phylotreta spp) na do 5% biljaka.

   

odrasla jedinka buvača                           lisne vaši

      

oštećenja od repičine ose         pagusenica repičine ose

larva lisne sovice

U usevima uljane repice iz kasnijih rokova setve, koji se nalaze u početnim fazama razvoja, prisutne navedene štetočine mogu da nanesu značajne štete.

S obzirom da trenutne temperature odgovaraju razvoju navedenih štetočina, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje stalan obilazak parcela u cilju utvrđivanja njihovog prisustva.

Ukoliko se prilikom pregleda utvrdi prisustvo 1 pagusenice repičine lisne ose po biljci ili 50 pagusenica po m² preporučuje se primena hemijskih mera zaštite sa nekim od navedenih insekticida:

 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) 0,3 l/ha ili
 • Grom ( a.m. lambd-cihalotrin) 0,25 l/ha  ili
 • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha ili
 • Fastak ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha.

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na ostale pomenute štetočine.

 

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 7.10.2022 ‎(1)
Zaštita uljane repice7.10.2022 14:25Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve i primenjinih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 2-4 lista razvijena (BBCH 12-14), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim  fazama nicanja.

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 2% biljaka. Prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) uočeno je na 5% biljaka, dok je prisustvo buvača (Phylotreta sp.) uočeno na 8% biljaka.

U ovim početnim fazama razvoja uljane repice pagusenice repičine lisne ose svojom ishranom mogu napraviti velike štete. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan pregledi useva na prisustvo ovih štetočina u najtoplijem delu dana. Ukoliko se utvrdi prisustvo na nivou praga štetnosti od 1 pagusenice repičine lisne ose po biljci, ili 50 pagusenica po m², preporučuje se primena nekog od insekticida:

-          Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili,

-      Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,2-0,3 l/ha,

-          Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 – 0,25 l/ha,

-          Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini 0,2 – 0,3 l/ha.

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na ostale pomenute štetočine.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 6.10.2022 ‎(2)
Zaštita uljane repice6.10.2022 14:31Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice koji su posejani u optimalnim rokovima se nalaze u fenofazi od četiri do sedam listova razvijeno  (BBCH 14-17), dok se kasnije posejani usevi nalaze u početnim fazama razvoja (BBCH 10-12 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva je uočeno prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) kao i prisustvo gusenica kupusovog moljca i različitih vrsta sovica. Sve štetočine se hrane lisnom masom i u većoj brojnosti mogu naneti značajne štete na mladim usevima. Pregledom je uočeno i sporadično prisustvo odraslih jedinki lisnih vaši.

štetočine uljane repice

Preporučuje se proizvođačima uljane repice pregled parcela na prisustvo navedenih štetočina. Kako je najdominantnije prisustvo repičine lisne ose, ukoliko je ostvaren prag štetnosti - 1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po m2, preporučuje se tretman nekim od registrovanih insekticida u cilju zaštite biljaka od ishrane pagusenica:

a.m. alfa cipermetrin, preparat Fastac 10 EC u dozi 1l/ ha

ili

a.m. lambda cihalotrin, preparat Grom u dozi 0,2-0,25 l/ha

ili

a.m. deltametrin, preparat Polux ili Decis 25 EC u dozi 0,2-0,3 l/ha.

Region: Sremska Mitrovica
Zaštita uljane repice6.10.2022 11:26Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Šabac usevi  uljane repice iz ranijih rokova setve se nalaze u fazi od 2 do 4 lista razvijena ( BBCH 12-14), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u fazi od nicanja: kotiledoni probijaju kroz površinu zemlje do kotiledoni potpuno razvijeni ( BBCH 09-10).  Na našoj teritoriji je završena setva uljane repice na oko 90% parcela, dok se setva na ostatku parcela na kojima je planirana setva uljane repice očekuje do kraja ove nedelje.

 

        Faza razvoja

Prilikom vizuelnog pregleda useva uljane repice iz ranijih rokova setve, lokalitet Majur, registrovano je prisustvo tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 6% biljaka. Takođe je uočeno i prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 14% biljaka i imaga buvača (Phylotreta sp.) na do 7% biljaka.

  

         Pagusenica                Krilata forma lisnih vaši

 

 

Proizvođačima se u narednom periodu preporučuje pregled useva u najtoplijem delu dana i ukoliko se registruje prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 gusenica /m²) primena hemijskih mera zaštite nekim od  registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha,

Fastac ME ((a.m. alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha,

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha,

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha.

Navedeni insekticidi će delovati na sve pomenute štetočine.

Region: Šabac
1 - 10 Next