Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 9.11.2017 ‎(1)
Stanje u usevu uljane repice9.11.2017 15:22Suva trulež fam Brassicacae (phoma lingam)

Na teritoriji RC Pančevo, uljana repica se nalazi u fenofazi od 4 do 6 razvijenih listova (BBCH14 - 16). Vizuelnim pregledom useva uljane repice (setva 11.9.2017) registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na 5% biljaka.

Prvi simptomi se ispoljavaju u vidu pojedinačnih, okruglih pega, u okviru koji se formiraju piknidi (plodonosni organi gljive).

Prisustvo štetočina nije registrovano.

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a

RC Pančevo nastavlja da i dalje prati i obaveštava o zdravstvenom stanju u usevima uljane repice.

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 8.11.2017 ‎(1)
Zdravstveno stanje uljane repice8.11.2017 14:12Suva trulež fam Brassicacae (phoma lingam)

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, sorta Hydromel(setva 2.8.2017.), registrovani su simptomi suve truleži uljane repice, Phoma lingam, na 5% pregledanih biljaka. U odnosu na prethodni pregled, kada su konstatovane štetočine uljane repice ( buvači, Phylotreta spp. u indeksu napada 2,5 i pagusenice Athaliae rosae,u indeksu napada 0,5), današnjim vizuelnim pregledom ove štetočine nisu registrovane. Uljana repica se nalazi od fenofaze po BBCH skali od 12( dva lista razvijena) do 16(7 listova razvijeno). Hemijske mere se ne preporučuju.

 

uljana repica

simptomi suve truleži, Phoma lingam

 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 17.10.2017 ‎(1)
Zaštita uljane repice17.10.2017 10:02Repičina lisna osa (athalia rosae)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice se nalaze u fazi  2-4 razvijena lista (BBCH 12-14).
Pregledom useva registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Ahtalia rosae).
 
 
pagusenica
 
Preporuka proizvođačima je pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje prisustvo jedne pagusenice po biljci preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:
a.m.deltametrin Decis 2,5 EC u količini 0,3 l/ha
a.m.bifentrin Talstar 10 EC u količini 0,2 l/ha
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 3.10.2017 ‎(1)
Zaštita uljane repice3.10.2017 9:07Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Pančevo usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do četiri lista razvijena (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledima useva  utvrđeno je prisustvo imaga buvača  (Phyllotreta spp.)  kao i oštećenja u vidu rupičastih otvora.

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se registruje 10% oštećene lisne mase od buvača, neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite sa nekim od registrovanih insekticida:

Pyrinex super (hlorpirifos+bifentrin) 0,5l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 29.9.2017 ‎(1)
Zaštita uljane repice29.9.2017 16:43Buvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)
Usevi uljane repice se nalaze u fazi od nicanja do četiri lista razvijena (BBCH 09-14).
Pregledom useva koji su u fazi razvijena 4 lista registruje se prisustvo  gusenica sledećih vrsta:
 • kupusni moljac- Plutella maculipenis
 • kupusar - Pieris spp.

 Gusenica kupusnog moljca

 

 velika slika

Takođe, prisutne  su i pagusenice repičine lisne ose - Athalia rosae na 38% biljaka. 

Pagusenica repičine lisne ose

velika slika

Registruje se i prisustvo imaga buvača -Phyllotreta spp. kao i oštećenja na biljkama od njihove ishrane.

Najveće štete u ovom periodu mogu naneti svojom ishranom pagusenice repičine lisne ose i imaga buvača.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva.

Ekonomski prag štetnosti za navedene štetočine je 10% oštećene lisne mase od buvača i 1 pagusenica/biljci za repičinu lisnu osu. Ukoliko se ustanovi ova brojnost u usevu uljane repice, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Pyrinex super (hlorpirifos+bifentrin) 0,5l/ha ili
 • Fastac 10 EC (alfa cipermetrin) 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

 

Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 28.9.2017 ‎(1)
Zaštita uljane repice28.9.2017 17:49Buvači (phyllotreta spp)

Usevi uljane  repice iz prvih rokova setve (poslednja dekada avgusta) na području delovanja RC  Bačka Topola nalaze se u fazi dva do četiri razvijena lista  ( BBCH 12-14 ).

Faza razvoja

Vizuelnim pregledima useva utvrđeno je prisustvo imaga buvača  (Phyllotreta spp.)  kao i oštećenja u vidu rupičastih otvora na  4-6 %  biljaka.

   

 Imago Phyllotreta spp.                    Oštećenja od buvača

 

Preporuka za proizvođače: u narednom periodu neophodno je vršiti kontinuirane  preglede useva  na prisustvo ove štetočine, naročito useve koji su u blizini prošlogodišnjih useva  uljane repice. Kod napadnutih biljaka usporen je rast i takve biljke postaju osetljivije prema izmrzavanju. Ukoliko je oštećeno 10% lisne mase (prag štetnosti), neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite sa:

 • Pyrinex super (a.m. hlorpirifos+bifentrin) 0,5 l/ha

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u uljanoj repici.

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 27.9.2017 ‎(1)
Zaštita uljane repice27.9.2017 11:20Buvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na punktu Rašanac, na parcelama na kojima je setva uljane repice obavljena krajem avgusta, usevi se nalaze u fenofazi 3-4 razvijena lista i vizuelnim pregledom takvih useva registrovano je prisustvo I oštećenja od insekata (buvača-Phylotreta spp i repičine lisne ose-Athalia rosae).  

Na usevima koji su posejani sredinom septembra nisu registrovana oštećenja od insekata.

 

Slika 1. Faza razvoja uljane repice (setva 31.8.)

 

Slika 2. Imago buvača

Slika 3.  Pagusenica repičine lisne ose

 

 

Preporučuje se proizvođačima uljane repice da pregledaju useve na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (10% oštećene lisne mase od buvača i 1 pagusenica repičine lisne ose po biljci) neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

 • Pyrinex super (a.m. hlorpirifos+bifentrin) 0,5 l/ha
 • Fastak (a.m. alfacipermetrin) 0,2l/ha

 

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 18.9.2017 ‎(1)
Štetočine uljane repice18.9.2017 23:30Buvači (phyllotreta spp)

Na području delovanja RC Sombor u toku je setva uljane repice.

Na punktu Apatin , na parcelama na kojima je setva obavljena oko 01.09. usevi se nalaze u fenofazi 1-2 para listova razvijeno.

Vizuelnim pregledom useva na tom punktu registrovali smo prisustvo imaga buvača Phylotreta spp kao i oštećenja od njih na 5 % pregledanih biljaka.

 

Značajne štete od buvača nastaju pri povoljnim vremenskim prilikama a to su  uslovi tople i suve jeseni.Štete se ogledaju u usporavanju rasta biljaka i povećanja osetljivosti na izmrzavanje.Naročio su ugroženi  usevi u blizini  prošlogodišnjih useva uljane repice. Hladno vreme i duži kišni period nepovoljno deluju na ovu štetočinu.

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u ciju utvrđivanja procenta oštećenja lisne mase .

 

Ako se utvrde oštećenja lisne mase od buvača 10% i više ( prag štetnosti), neophodno je uraditi suzbijanje sa:

 • Pyrinex super (a.m. hlorpirifos+bifentrin) 0,5 l/ha

Prilikom pregleda registrovano je prisustvo imaga repične lisne ose (Athalia rosae) ali za sada nismo registrovali prsustvo pagusenca kao i nihova oštećenja na pregledanim usevima.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo štetočina u usevu uljane repice.

imago buvača

oštećenja od imaga buvača

parcela pod uljanom repicom-punkt Apatin

fenpfaza razvoja

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 31.3.2017 ‎(2)
Zaštita uljane repice31.3.2017 14:46Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Na teritoriji RC Kikinda (lokalitet Banatska Topola) pregledani usev uljane repice se nalazi u fazi početka cvetanja (BBCH 50 - cvetni pupoljci zatvoreni lišćem).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva registrovan je imago repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na 38% pregledanih biljaka, pri čemu je ustanovljeno prisustvo štetočine od 0,7 imaga/biljci.
 
Picture
 
Picture
 
Pošto je postignut ekonomski prag štetnosti, koji iznosi 0,5 imaga/biljci, proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice i insekticidni tretman po potrebi radi suzbijanja pomenute štetočine.
 
Za hemijski tretman preporučuju se sledeći insekticidi:
 • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
 • Nurelle D, Konzul, Despot (hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha
 • Bifenicus, Fobos EC (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
 • Karate Zeon (lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha
 
Region: Kikinda
Zaštita uljane repice31.3.2017 9:24Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Punkt Žednik

Uljana repica se nalazi u fenofazi po BBCH 53 - cvetni pupoljci izdignuti iznad najmlađeg lisća.

Vizuelnim pregledom pupoljaka uljane repice, utvrđeno  je prisustvo repičinog sjajnika( Meligaethes aeneus) u indeksu napada 18.

 

Preporuka:

po postignutom kritičnom broju za tretiranje od 0,5 do 1 imago po biljci, zaštiti uljanu repicu primenom registrovanih insekticida:

·         cipermetrin Durbin EW 0,3-0,6 l/ha

·         deltametrin  Decis 2,5 EC /Futocis EC 2,5/Konfuzija 0,2-0,3 l/ha

·         lamda-cihalotrin Karate zeon/Grom 0,25 l/ha

·         alfa-cipermetrin Fastac 10 EC 0,1 l/ha

·         bifentrin Talstar 10 EC/Futocid EC/Fobos EC/Bifenicus 0,15 l/ha

·         hlorpirifos+cipermetrin Nurelle-D /Konzul/Callifos super/Despot  0,75-1 l/ha

Tretiranje izvesti pre cvetanja, jer kad se otvore pupoljci repičin sjajnik više ne može da napravi štete( hrani se polenom), a preporučeni preparati presdtavljaju opasnost za pčele koje rado posećuju cvetove uljane repice.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 30.3.2017 ‎(2)
Zaštita uljane repice30.3.2017 23:54Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 50-53 BBCH: od faze prisutni cvetni pupoljci, još zatvoreni lišćem, do faze cvetni pupoljci na nivou ili iznad najmlađeg lišća.

 

Pregledom useva registrovano je  prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), najvažnije štetočine uljane repice koja može dovesti do značajnog smanjenja prinosa oštećujući cvetne pupoljke dok su još zatvoreni.

 

Repičin sjajnik (velika slika)

 

Na lokalitetu Voganj (50-51 BBCH) prisustvo imaga  uočeno je  na 6% biljaka ( broj imaga po biljci 0,16). Na lokalitetu  Žarkovac (52-53 BBCH) prisustvo imaga  je uočeno na 25% biljaka, a utvrđena brojnost imaga po biljci je 0,6, tako da je na ovom lokalitetu dostignut ekonomski prag štetnosti (od 0,5 do 1 imago po biljci).

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i po dostizanju praga štetnosti tretman nekim od navedenih insekticida:

 

-          Nurell D (a.m.cipermetrin + hlorpirifos) 0,75-1 l/ha

-          Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

-          Fobos EC (a.m.bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

-          Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25 - 0,35 l/ha

-          Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Region: Ruma
Zaštita uljane repice30.3.2017 13:49Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Uljana repica se na terenu RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi BBCH skale 52-cvetni pupoljci slobodni na nivou najmlađeg lišća.

Pregledom useva na više lokaliteta uočeno je prisustvo repičinog sjajnika Meligethes aeneus, koji je na većem delu parcela koje smo obišli dostigao prag štetnosti.

repičin sjajnik na cvasti

Repičin sjajnik se hrani  polenom biljaka iz familije Brassicacae, najveće štete pravi upravo u vreme kad su cvetovi zatvoreni, jer u potrazi za hranom oštećuje mlade, zatvorene cvetove koji se suše.

Toplo vreme,  bez padavina usloviće porast populacije sjajnika.

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva i tretman ukoliko pojava sjajnika dostigne prag štetnosti od 0,5-1 imaga po biljci.

 Tretman uraditi nekim od sledećih insekticida:

a.m.bifentrin preparat : Bifenicus u količini 0,1-0,2 l/ha

a.m.cipermetrin + hlorpirifos, preparat Nurell D u količini 0,75-1 l/ha

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 29.3.2017 ‎(1)
Zastita uljane repice29.3.2017 11:34Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na terenu RC Senta ustanovljeno je da se usevi zavisno od rokova setve nalaze u fenofazi od pojave cvetnih pupoljaka, koji su još zatvoreni lišćem do faze cvetni pupoljci izdignuti iznad najmlađeg lišća (50-53 BBCH ).

 

Pregledom biljaka registrovana je pojava repičinog sjajnika (Meligaethes aeneus) na cvetnim pupoljcima.   U zavisnosti od parcele, brojnost se kreće od 0,2 do 1 imaga po biljci.

 

Kritičan broj za primenu insekticida je 0,5-1 imago po biljci.  

 

 

imaga na cvasti

 

Po postizanju pragova štetnosti  preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Bifenicus, Fobos EC (a.m.bifentrin) 0,1 - 0,2 l/ha

Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25 - 0,35 l/ha

 

Sjajnik se hrani polenom i do šteta dolazi samo kada su cvetovi u fazi pupoljka, jer sa otvaranjem cveta i pristup do polena  je olakšan.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 28.3.2017 ‎(3)
Zaštita uljane repice 28.3.2017 14:52Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Zaštita uljane repice

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je da se usev nalazi  u fenofazi  po BBCH skali  52 (cvetni pupoljci slobodni, na nivou najmladjeg lišća).

Pregledom biljaka registrovana je pojava imaga repičinog sjajnika (Melighetesaeneus), slika

Na pojedinim biljkama prisutno je 4-6 imaga sjajnika po jednoj cvasti.U ovoj fenofazi sjajnik može da napravi velike štete izgrizajući cvetne pupoljke u potrazi za polenom.

 

Slika 1:Imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus)

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima uljanerepice se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko primete

0,5 do 1 imaga repičinog sjajnika(Melighetesaeneus)po biljci neophodno je da izvrše hemijski tretman.

Registrovani insekticidi su:

·         Bifenicus (a.mbifentrin) 0,1-0,2 l/ha

·         Durbin EW ( a.m. cipermetrin ) 0,3 - 0,6 l/ha

·         Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

·         Karate zeon ( a.m. lambda cihalotrin )  0,2 - 0,35 l/ha

Region: Pančevo
Repičin sjajnik28.3.2017 13:29Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Vizuelnim pregledom uljane repice na lokalitetu u Liparu , hibrid Expower, registrovana su imaga repičinog sjajnika, Melighetes aeneus, u indexu napada 1,5. Uljana repica se nalazi u fenofazi po BBCH skali 50-52( početak cvetanja). Kritičan prag za primenu insekticida za ovu štetočinu je 0,5-1 imago/biljci. Sa najavljenim porastom temperature, očekuje se pojačana aktivnost repičinog sjajnika i dostizanje praga za primenu insekticida. Koristiti registrovane insekticide:

1.       Durbin EW(a.m.cipermetrin), 0,3-0,6l/ha ili

2.       Decis 2,5 EC(a.m.deltametrin), 0,2-0,3l/ha ili

3.       Mavrik(a.m.tau-fluvalinat), 0,15-0,2l/ha

repičin sjajnik 

Region: Vrbas
Zaštita ulajne repice28.3.2017 9:53Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Usevi uljane repice na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi prisutnih cvetnih pupoljaka još zatvorenih lišćem do faze slobodnih cvetnih pupoljaka na nivou najmlađeg lišća ( BBCH 50-52).
Vizuelnim pregledima je utvrđeno prisustvo repičinog sjajnika ( Meligethes aeneus) u brojnosti od 0,5 imaga po biljci ( brojnost koja je dostigla ekonomski prag suzbijanja).
 
 
 
Preporuka za proizvođače: neophodan je redovan obilazak parcela i utvrđivanje prisustva i brojnosti repičinog sjajnika ( povećanje temperature u narednom periodu usloviće povećanje brojnosti ove štetočine).
Suzbijanje je neophodno  uraditi po utvrđivanju brojnosti od 0,5- 1 imaga po biljci (ekonomski prag za suzbijanje).
Primeniti za suzbijanje neki od navedenih insekticida:
 • Nurelle D (a.m. hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha
 • Fobos EC (a.m. bifentrin) 0,1-0,2 l/ha
 • Fastac 10EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 27.3.2017 ‎(3)
Štetočine uljane repice 27.3.2017 21:51Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Na području delovanja RC Sombor , uljane repice se nalaze na početku cvetanja ( vidljivi cvetni pupoljci iznad „zelenog pupoljka“-cvetni pupoljci slobodni , na nivou najmlađeg lišća -po BBCH skali 50-52).

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na punktovima Sombor i Karavukovo registrovali smo prisustvo imaga repičinog sjajnika Meligethes aeneus (index napada 1,25-2,25).

Za sada registrovana brojnost imaga nije dostigla kritičnu vrednost od 0,5 imaga/biljci ali sa porastom temperature očekuje se povećanje brojnosti imaga .

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva imaga repičinog sjajnika kao i njihove brojnosti.

Ukoliko se utvrdi brojnost iznad 0,5 imaga/biljci preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida

Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Bifenicus, Fobos EC (a.m.bifentrin) 0,1 - 0,2 l/ha

Karate Zeon (a.m.lambda-cihalotrin) 0,25 - 0,35 l/ha

imago repičinog sjajnika

Region: Sombor
Zaštita uljane repice27.3.2017 20:24Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Petka i Vrbnica  koji se nalaze se u fazi od prisutni cvetni pupoljci do vidljivi cvetni pupoljci iznad „zelenog pupoljka“ (BBCH 50-51). Registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) od 1 imaga/biljci čime je dostignut ekonomski prag štetnosti.

 

slika 1.

Proizvođačima uljane repice preporučuje se obilazak useva radi utvrđivanja prisustva repičinog sjajnika. Ukoliko se registruje više od 0,5 do 1 imaga po biljci preporučuje se hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Nurelle D, Konzul, Despot (hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

Karate Zeon (lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

Region: Požarevac
Insekticidni tretman uljane repice27.3.2017 17:05Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu u Lukićevu (sorta: DK Expower datum setve: 08.09.) faza po BBCH skali 52 (cvetni pupoljci slobodni, na nivou najmladjeg lišća) registrovano prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) na 36% biljka( index  napada 9 ) Utvrđena brojnost imaga po biljci je 0,57.Ekonomski prag za suzbijanje je 0,5 do 1 po biljci.

Proizvođačima uljane repice preporučuje se obilazak useva radi utvrđivanja prisustva repičinog sjajnika. Ukoliko se registruje više od 0,5 do 1 imaga po biljci preporučuje se hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Bifenicus, Fobos EC (bifentrin) 0,1 - 0,2 l/ha

Karate Zeon (lambda-cihalotrin) 0,25 - 0,35 l/ha

Slika 1,2:faza uljane repice

velika slika

velika slika

Slika 3:imago repičinog sjajnika

velika slika

 

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 24.3.2017 ‎(2)
Zaštita uljane repice24.3.2017 12:35Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Pregledom useva uljane repice konstatovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Usevi uljane repice su u fazi prisutnih cvetnih pupoljaka još uvek zatvorenih lišćem do pojedinačni cvetni pupoljci vidljivi, još uvek zatvoreni (BBCH 50-55).
Faza uljane repice
 
Imago repičinog sjajnika se ubušuje u još neotvorene cvetne pupoljke u potrazi za polenom. Toplo i suvo vreme odgovara aktivnosti odraslih insekata.
 
Imago repičinog sjajnika
 
Brojnost imaga je različita i zavisi uglavnom od toga da li je u usevu bilo primene insekticida u prethodnom periodu u cilju suzbijanja repičinih pipa. U usevu uljane repice na lokalitetu Vršac gde nisu primenjeni insekticidi, vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo 1 imaga/biljci.
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela i ukoliko se registruje prisustvo 0,5-1 imaga/biljci, primena nekog od registrovanih insekticida:
 • a.m. deltametrin - Decis 2,5 EC , 0,2-0,3l/ha ili
 • a.m. alfa cipermetrin - Fastac 10 EC - 0,1l/ha ili
 • a.m. hlorpirifos+cipermetrin - Nurell D, Konzul - 0,75-1l/ha
Region: Vršac
Zaštita uljane repice24.3.2017 9:10Repičin sjajnik (meligethes aeneus)
Na teritoriji RC Novi Sad, usevi uljane repice nalaze se u fazi od prisutni cvetni pupoljci do vidljivi cvetni pupoljci iznad „zelenog pupoljka“ (BBCH 50-51).
Vizuelnim pregledom parcela gde do sada nije urađen nijedan insekticidni tretman registrovano je prisustvo repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) od 0,8 imaga/biljci čime je dostignut ekonomski prag štetnosti (0,5-1 imago/biljci).

Proizvođačima uljane repice preporučuje se obilazak useva radi utvrđivanja prisustva repičinog sjajnika. Ukoliko se registruje više od 0,5 do 1 imaga po biljci preporučuje se hemijski tretman nekim od registrovanih insekticida:

Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Nurelle D, Konzul, Despot (hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha

Bifenicus, Fobos EC (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

Karate Zeon (lambda-cihalotrin) 0,25-0,35 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 22.3.2017 ‎(1)
Pojava repičinog sjajnika u usevu uljane repice22.3.2017 8:40Repičin sjajnik (meligethes aeneus)

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na lokalitetu Petka konstatovali smo da se uljana repica nalazi u fenofazi porasta stabla, po BBCH  skali 51 (cvetna glavica upravo vidljiva izmedju mladih listova). Registrovali smo prisustvo imaga repičinog sjajnika-Melighetes aeneus u indexu napada od 2,5.

slika 1. imago na klopci

Poljopirvrednim proizvođačima preporučujemo obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva imaga repičinog sjajnika . Kritičan broj za primenu insekticida je 0,5-1 imaga/biljci.

Za sada jos uvek nije utvrdjena kritična vrednost ali u narednim danima očekujemo intenzivnu pojavu repičinog sjajnika, kada ce i RC Požarevac dati predlog za suzbijanje.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 20.3.2017 ‎(1)
Zaštita uljane repice od repičinih pipa20.3.2017 14:25Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na lokalitetu Vrbas, u usevu uljane repice (BBCH 18 – 8 i više listova razvijeno), hibrid Expower, registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus) u indeksu napada 13,75 i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus napi) u indeksu napada 11,25. Narednih dana se očekuje porast temperature i povećana aktivnost imaga repičinih pipa. Preporučuje se proizvođačima uljane repice da urade tretman registrovanim insekticidom na bazi a.m. hlorpirifos+bifentrin – Pyrinex super 0,5-0,75 l/ha da bi suzbili i sprečili imaga repičinih pipa da polažu jaja.

U usevu uljane repice, registrovane su i rupe i početna oštećenja od poljskih glodara. Preporuka je da se obiđu usevi uljane repice i da se adekvatnom primenom rodenticida spreči oštećenje useva uljane repice.

 

Ceuthorhynchus pallidactylus

rupe od poljskih glodara

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 16.3.2017 ‎(1)
Zaštita uljane repice16.3.2017 14:23Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens)

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na punktu Pančevo  ustanovljeno je da se uljana repica nalazi u fazi od 8 i više listova razvijeno (BBCH 18). Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorynchus pallidactylus). Indeks napada iznosi 9,37 %.

 

Slika: Imago male repičine pipe (Ceutorynchus pallidactylus).

 

 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da u cilju suzbijanja male repičine pipe izvrše insekticidni tretman preparatom:

·         Pyrinex super (a.m. hlorpirifos + bifentrin) 0,5-0,75 l/ha.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 15.3.2017 ‎(2)
Zaštita uljane repice15.3.2017 12:37Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi); Mala repičina pipa (ceuthorrynchus quadridens)

RC Subotica-uljana repica

Na oglednoj parceli PSS Subotica , vizuelnim pregledom sortnog ogleda uljane repice je ustanovljeno da se uljana repica nalazi u fazi od 9 i više listova po BBCH 19, ponegde se primećuje početak formiranja sekundarnih stabala.

Registrovano je prisustvo imaga velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) u indeksu napada 3,83 i male repičine pipe (Ceuthorrynchus quadridens ) indeks napada 1,33.

velika repičina pipa

Sa otopljenjem se očekuje veća pojava i repica ulazi u fenofazu formiranja stabala.

U cilju suzbijanja imaga repičinih pipa i sprečavanja polaganja jaja u stablo i lisne drške biljaka, preporučuje se primena insekticida na bazi hlorpirifos + bifentrin Pyrinex super 0,5-0,75 l/ha

Region: Subotica
(More Items...)