Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > uljana repica  

Web Part Page Title Bar image
uljana repica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 26.11.2021 ‎(1)
Zdravstveno stanje useva uljane repice26.11.2021 12:21Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Suva trulež fam Brassicacae (phoma lingam); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na području Srbije, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od pet do devet i više listova razvijeno (BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 10% biljaka. Simptomi su prisutni na donjim (najstarijim) listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju plodonosna tela gljive – piknidi sa piknosporama koje se unutar useva raznose kišnim kapima i vetrom.

S obzirom da se trenutni nivo simptoma suve truleži nalazi ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40% zaraženih biljaka, mere zaštite se ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom useva samo na malom broju parcela registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae), i to u veoma niskom intenzitetu napada. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom tj. sisanjem biljnih sokova, lisne vaši su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa. Vremenski uslovi tokom novembra nisu pogodovali razvoju ovih štetočina. Tokom ove jeseni, rizik od nastanka šteta i transmisije virusa vašima u usevima uljane repice postojao je samo u usevima iz najranijih rokova setve gde su i preporučene mere zaštite (vidi preporuku).

Imajući u vidu da se trenutni nivo prisustvo vaši registruje ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) u ovim fazama razvoja useva iznosi 20% infestiranih biljaka, mere zaštite se ne preporučuju.

Način pregleda biljaka uljane repice na prisustvo suve truleži i vaši možete pogledati na YouTube kanalu PIS-a, na sledećem linku.

Na pojedinim parcelama pod uljanom repicom registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva radi registrovanja prisustva aktivnih rupa od ovih štetočina, i ukoliko se uoči preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuju se mere zaštite primenom registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Prilikom njihove postavke, treba ih zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 28.10.2021 ‎(1)
Zaštita uljane repice 28.10.2021 12:03Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Šabac usevi uljane repice iz ranijih rokova setve se nalaze u fazi 6-8 listova razvijeno ( BBCH 16-18 ) a usevi iz kasnijih rokova setve se nalaze u fenofazi od kotiledoni  potpuno razvijeni  do faze 4 lista razvijeno (BBCH 10-14). 

Različite faze razvoja uljane repice:

                         

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 2% biljaka, prisustvo buvača (Phyllotreta sp.) na do 19%  biljaka i prisustvo krilatih fomi lisnih vaši (Aphididae) na do 12% biljaka.

 

 

                 

Toplo vreme pogoduje aktivnosti ovih štetočina, pa se iz tog razloga poljoprivrednim proizvođačima preporučuje redovan pregled useva na njihovo prisustvo.

Za suzbijanje repičine lisne ose prag štetnosti je jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom, za suzbijanje lisnih vaši kao vektora fitopatogenih virusa  prag štetnosti je 20% napadnutih biljaka, a za suzbijanje buvača prag štetnosti je 10% oštećene lisne mase.

Po postizanju pragova štetnosti,  preporučuje se primena nekog od registrovnaih insekticida u usevima uljane repice:

Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili

Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini 0,2 – 0,3 l/ha ili

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 – 0,25 l/ha.

Navedeni registrovani insekticidi u usevima uljane repice za suzbijanje repičine lisne ose i buvača, delovaće i na suzbijanje lisnih vaši.

Region: Šabac
Expand/Collapse Created : 25.10.2021 ‎(1)
Zaštita uljane repice25.10.2021 13:24Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Buvači (phyllotreta spp); Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice iz kasnijih rokova setve se nalaze u fenofazi 4 lista razvijeno (BBCH 14).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice uočeno je prisustvo sledećih štetočina:

  • pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 2% biljaka,
  • lisnih vaši (Aphididae) na do 15% biljaka,
  • odraslih jedinki buvača (Phyllotreta sp.) na do 5% biljaka.

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima obilazak useva i pregled na prisustvo štetočina. Prag štentnosti za repičinu lisnu osu, kada se preporučuju hemijske mere zaštite,  iznosi jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom.

Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti za lisne vaši iznosi 20% infestiranih biljaka, kada se preporučuju hemijske mere zaštite.

Sa ciljem zaštite useva, po postizanju pragova štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovnaih insekticida u usevima uljane repice:

·         Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili

·         Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (a.m. deltametrin) u količini 0,2 – 0,3 l/ha ili

·         Grom (a.m. lambda-cihalotrin) u količini 0,2 – 0,25 l/ha.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 21.10.2021 ‎(1)
Zaštita uljane repice u jesenjem periodu21.10.2021 12:58Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi uljane repice se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fazama od nicanja do faze razvoja lista ( BBCH 10-14 ).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice u kojima su sprovedene mere zaštite u poslednjoj dekadi septembra i useva iz kasnijih rokova setva koji se nalaze u početnim fazama razvoja, registruje se prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae sp.) na do 30% biljaka, odraslih jedinki buvača (Phyllotreta sp.) na do 15% biljaka i pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 5% biljaka. 

buvač na listu uljane repice

lisne vaši na naličju lista uljane repice

S obzirom da toplo vreme pogoduje aktivnosti navedenih štetočina, neophodna je primena više insekticidnih tretmana u ovom periodu.  Pomeranje rokova setve uljane repice, ne utiče na smanjenje šteta od repičine lisne ose, jer je ona aktivna i na nižim temperaturama. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima redovan pregled useva na prisustvo pomenutih štetočina i primena insekticida po postizanju pragova štetnosti:

-         U cilju suzbijanja lisnih vaši, prema EPPO standardu (PP/2/8(1)), u ovim fazama razvoja uljane repice, prag štetnosti iznosi 20% napadnutih biljaka.

-         U cilju suzbijanja repičine lisne ose, prag štetnosti je jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom.

-         U cilju suzbijanja buvača, prag štetnosti je 10% oštećene lisne mase.

Po utvrđivanju pragova štetnosti, preporučuje se primena registrovanih insekticida:

·      Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili

·      Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

·      Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha.

 

Navedeni registrovani insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose i buvača, delovaće i na prisutne lisne vaši, koje nanose biljkama svojom ishranom direktne štete, a i vektori su fitopatogenih virusa (u našim uslovima registrovan virus žutice postrne repe (Turnip yellows virus, TuYV)).

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 18.10.2021 ‎(1)
Zaštita uljane repice18.10.2021 14:26Buvači (phyllotreta spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi uljane repice se nalaze u fenofazi do 4 lista razvijeno (BBCH 09-14).

Vizelnim pregledom useva uočene su pagusenice repičine lisne ose (Athalia rosae) na 5-7% biljaka. Pri jačem napadu pagusenice ove štetočine mogu izazvati golobrst.

Vizuelnim pregledom useva u najtoplijem delu dana uočavaju se i  odrasle jedinke buvača (Phyllotreta spp.) koje pričinjavaju štetu na tek formiranim listovima uljane repice izgrizajući ih.

U usevima uljane repice su prisutne i krilate forme lisnih vaši (Aphididae) koje pored direktnih šteta koje pričinjavaju usled ishrane, mogu biti vektori fitopatogenih virusa od kojih su neki značajni za proizvodnju uljane repice.

Preporučuje se proizvođačima obilazak useva uljane repice i tretman nekim od registrovanih insekticida u najtoplijem delu dana kada su štetočine najaktivnije:

  • a.m. deltametrin, preparati: Konfuzija ili Polux u količini 0,2-0,3 l/ha
  • a.m. alfa–cipermetrin, preparat Fastak 010 EC u količini 0,1 l/ ha
  • a.m. lambda cihalotrin, preparat Grom u količini 0,25 l/ha.
Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 12.10.2021 ‎(1)
Zaštita uljane repice12.10.2021 10:29Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve nalaze u fazi od nicanja do četiri lista razvijeno (BBCH 09-14).

   

     Fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 12% biljaka i štete nastale kao posledica ishrane pomenute štetočine. U slučaju jačeg napada i u početnim fazama razvoja useva, pagusenice mogu prouzrokovati golobrst.

 

  štete od ishrane pagusenica

Od sredine nedelje se najavljuje prestanak padavina i stabilizacija vremena, pa se proizvođačima  preporučuje da obiđu svoje useve i pregledaju na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Hemijske mere zaštite preporučuju se po postizanju praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom), nekim od registrovanih insekticida:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha

Fastac 10 EC  (a.m. alfacipermetrin) 0,1 l/ha

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha.

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 11.10.2021 ‎(2)
Zaštita uljane repice11.10.2021 9:06Repičina lisna osa (athalia rosae); Buvači (phyllotreta spp); Kupusna muva (phorbia brassicae)

Na području delovanja RC Subotica usevi uljane repice iz ranijih rokova setve se nalaze u fenofazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u  fenofazi od nicanja do prvi list razvijen (BBCH 09-11).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva je registrovano prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 5% biljaka i oštećenja od ishrane buvača (Phylotreta sp.) na do 5% biljaka. Preporuka proizvođačima je da po stabilizaciji vremenskih uslova pregledaju useve, i da ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica/m2 ili 10% oštećene lisne mase od ishrane odraslih jedinki buvača), primene neki od registrovanih insekticida:

-          a.m. alfa-cipermetrin ( Fastac 10 EC ) u količini 0,1 l/ha ili

-          a.m. alfa-cipermetrin ( Fastac ME ) u količini 0,2-0,l/ha ili

-          a.m. deltametrin ( Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux ) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-          a.m. lambda-cihalotrin ( Grom ) u količini 0,2-0,25 l/ha

Nekoliko godina unazad, u regionu Subotice se registruju štete na biljkama uljane repice od kupusne muve (Delia radicum) i to u početnim fazama razvoja biljaka. Ove godine, u monitoring ove štetočine su uključene i feromonske klopke kojima se prati prisustvo i dinamika leta odraslih jedinki u usevima uljane repice.

Na feromonskim klopkama se svakodnevno registruju visoki ulovi odraslih jedinki, a vizuelnim pregledom biljaka uočena su i prva položena jaja ove štetočine na korenovom vratu. Ispiljene larve se ubušuju u koren i sprečavaju protok materija. Napadnute biljke dobijaju ljubičastu boju i suše se.

velika slika
- velika slika

Proizvođačima se preporučuje, u cilju suzbijanja odraslih jedinki kupusne muve i sprečavanja polaganja jaja, primena nekog od insekticida.

Insekticidi navedeni za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje kupusne muve.

Region: Subotica
Zaštita uljane repice11.10.2021 9:04Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičina lisna osa (athalia rosae)
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice iz ranih rokova setve (avgust- početak septembra) se nalaze u fenofazi 6-8 listova razvijeno (BBCH 16-18), dok se usevi posejani polovinom septembra meseca i kasnije, nalaze u fenofazi nicanja i formiranja prvih listova.
 
Pregledom useva uljane repice iz kasnijih rokova setve registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae)  na 3% biljaka, dok je prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) registrovano na 10% biljaka.
 
 
Prag štetnosti za useve uljane repice u fazi nicanja i formiranja prvih listova je 1 pagusenica po biljci ili 50 po metru kvadratnom.
 
Od utorka se najavljuje prestanak padavina pa se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled i obilazak useva i po postizanju praga štetnosti sprovođenje mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:
  • Decis 2,5 EC; Konfuzija; Polux (deltametrin) 0,2-0,3l/ha ili
  • Fastak 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1l/ha ili
  • Grom (lamba-cihalotrin)
Vizuelnim pregledom useva uljane repice iz ranijih rokova setve registrovano je prisustvo krilatih formi vaši (Aphididae) na 15% biljaka.
Lisne vaši pored direktnih šteta koje nanose biljkama značajni su i kao vektori raznih fitopatogenih virusa.
 
 
Prema EPPO standardu (PP/2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% napadnutih biljaka sa lisnim vašima kada treba sprovesti hemijske mere suzbijanja. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje vaši u usevima uljane repice, dok se prema navedenom standardu mogu koristiti insekticidi na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin i deltametrin.
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 4.10.2021 ‎(1)
Zaštita uljane repice4.10.2021 13:19Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Repičina lisna osa (athalia rosae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice iz ranijih rokova setve se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijenih (BBCH 14-16), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama nicanja.

Vizuelnim pregledom useva iz ranijih rokova setve, gde su sredinom septembra primenjene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja repičine lisne ose, registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 25% biljaka. U toku je naseljevanje vaši na useve uljane repice, na kojima pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Vizuelnim pregledom useva iz kasnijih rokova setve registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 6% biljaka i pojedinačnih krilatih formi vaši na do 15% biljaka. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i po postizanju praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) primena hemijske mere zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

·        Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili

·        Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili

·        Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 28.9.2021 ‎(1)
Zaštita uljane repice28.9.2021 9:18Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Buvači (phyllotreta spp); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Šabac  usevi  uljane repice iz najranijih rokova setve se nalaze u fazi od nicanja do 4 lista razvijena (09-14 BBCH). Za sada je na našoj teritoriji posejano oko 60% parcela, a ostale parcele biće posejane u oktobru, pošto je deficit vlage u zemljištu uticao na neujednačeno nicanje već posejanih  useva.

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Jevremovac i Slepčević registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 15% biljaka. U toku je piljenje pagusenica ove štetočine, koje  na mladim biljkama uljane repice mogu za kratko vreme da naprave velika oštećenja. Prag štetnosti u usevima uljane repice je 1 pagusenica po biljci  ili 50 pagusenica na m2.

 

pagusenica

Proizvođačima se preporučuje pregled useva uljane repice na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: 

Decis 2,5-EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) 0,3 l/ha

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

Fastac 10-EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha

Takođe je registrovano i prisustvo  larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na oko 7% biljaka. Larve ove štetočine se takođe ishranjuju lisnom masom uljane repice i mogu naneti značajne štete.

Registrovano je i prisustvo odraslih jedinki buvača (Phyllotreta sp.) na do 9%  biljaka (koje se ishranjuju lisnom masom) kao i lisnih vaši (Aphididae) na do 12% biljaka (koje su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa).

  

         imago buvača

Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje ostalih registrovanih štetočina.

Region: Šabac
1 - 10 Next