Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > trešnja i višnja  

Web Part Page Title Bar image
trešnja

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 17.7.2019 ‎(2)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)17.7.2019 20:58Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Leskovac azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) prati se pomoću lovnih klopki u zasadima breskve, šljive, višnje, maline, jagode i vinove loze.

Ova invazivna štetočima može da predstavlja ozbiljan problem u proizvodnji bobičastog, koštičavog voća i vinove loze. Ženke čvrstom testerastom legalicom zasecaju pokožicu ploda i polažu jaja u zdrave plodove u vreme zrenja. Ispiljene larve hrane se mesom ploda usled čega nastaju i najveće štete. Napadnuti plodovi podložni su napadu različitih vrsta patogena.

Prvi ulovi ove štetočine ove godine registrovani su u zasadima višnje (lokalitet Donja Jajina) i breskve (lokalitet Leskovac). Iako se trenutno registruju niske brojnosti ulovljenih imaga, s obzirom da se radi o štetočini koja ima visok reprodukcioni potencijal, kratko generacijsko vreme, veoma brzo može doći do povećanja brojnosti populacije. U narednom periodu očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

U cilju kontrole populacije ove štetočine, kao i smanjenja rizika od nastanka šteta proizvođačima malina, kupina, bresaka, šljiva, borovnica i vinove loze  preporučuju se sledeće mere:

-        Postavljanje velikog broja klopki u cilju masovnog izlovljavanja i  redukovanja brojnosti odraslih jedinki. Klopke se postavljaju na ivične delove paracela i to na rastojanju od 2 do 3m, dok se unutar parcele postavljaju na rastojanju od 5m. Lovne klopke se mogu napraviti od plastičnih flaša na kojima je potrebno napraviti nekoliko otvora prečnika 4 mm (čime se omogućava ulazak mušica), kao i otvore za širenje mirisa koji se prekrivaju gazom. Kao mirisni atraktant koristi se mešavina crnog vina (1,5 dl) i jabukovog sirćeta (1,5 dl), sa par kapi deterdženta. Klopke se prazne na svakih 7 dana i menja atraktant.

-        Potrebno je skratiti interval berbe plodova, time i njihovo brže sklanjanje sa parcele.

-        Sanitarne mere podrazumavaju uništavanje prezrelih i zaraženih plodova odlaganjem u burad koja ostaju zatvorena sedam dana. Važna je i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržati plodovi sa larvama, čime se sprečava mogućnost prenosa iz jednog u drugi region.

-        Održavanje higijene ivica parcela; uništavanje okolnog divljeg bilja, divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ove štetočine i mesta njenog umnožavanja.

Raspoložive mere kontrole moraju biti sprovedene na području celog regiona. Parcijalna kontrola pojedinih parcele daje slabije rezultate i ostavlja mogućnost umnožavanja štetočine.

Region: Leskovac
Azijska voćna mušica17.7.2019 9:24Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na teritoriji rada RC Sremska Mitrovica, lokaliteti Divoš, Molovin, Erdevik, Grgurevci, Šuljam, Ljuba i Mačvanska Mitrovica, na lovnim klopkama, koje su postavljene u zasade vinove loze, maline i trešnje, registruju se ulovi imaga azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj biljaka. Ženke ove štetočine, svojom čvrstom testerastom legalicom, polažu jaja u zrele plodove. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

 

 

U ovom momentu, preporučuju se sve raspoložive mere kontrole radi sprečavanja podizanja populacije i mogućnosti nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         postavljanje klopki sa atraktantom (mešavina jabukovog sirćeta i crnog vina u odnosu 1:1 i par kapi deterženta za sudove). Klopke se postavljaju u zasade na rastojanju 2-3 m na rubnim delovima parcele i oko 5m u unutrašnjem delu parcele

·         skratiti interval berbe plodova

·         uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi

·         krčenje uvratina i kanala koji se nalaze pored parcele, a na kojima se nalaze samonikle biljke koje mogu biti domaćini ovoj štetočini (divlja kupina, zova, dženarika i dr.)

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 16.7.2019 ‎(1)
Pojava azijske voćne mušice16.7.2019 7:59Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Tokom cele godine RC Novi Sad prati azijsku voćnu mušicu (Drosophila suzukii) pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima koštičavog, jagodičastog voća, kao i vinove loze.

Krajem protekle nedelje registrovani su prvi ulovi imaga ove štetočine na severnim obroncima Fruške gore u zasadima trešanja. U toku ove nedelje očekuje se njena pojava i na drugim lokalitetima.

Azijska voćna mušica je polifagna štetočina koja napada veliki broj kako gajenih, tako i biljaka iz spontane flore. Štete na plodovima nastaju usled polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju pokožicu ploda i unutar njega ubacuju jaja. Takvi plodovi podložni su napadu različitih patogena, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja.

U ovom momentu neophodno je preduzeti sve raspoložive mere kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima malina, kupina, borovnica, bresaka, šljiva i vinove loze.

Mere kontrole:

·         Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki. Mogu se koristiti klopke napravljene od plastičnih flaša sa crnim vinom, jabukovim sirćetom i nekoliko kapi deterdženta. Klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara.

·         Neophodno je skratiti interval branja plodova u cilju što bržeg njihovog sklanjanja sa parcele.

·         Sprovođenje sanitarnih mera je stalan i obavezan deo u borbi protiv ovog štetnog organizma. Preporučuje se uništavanje prezrelih i zaraženih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju sedam dana), kao i kontrola gajbica i druge opreme u kojoj se mogu zadržavati plodovi sa larvama i prenositi iz jednog regiona u drugi.

·         Obavezna higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, dženarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćin ovoj štetočini.

Sprovođenje raspoloživih mera kontrole treba da se sprovodi na području celog regiona jer parcijalna kontrola pojedinačnih parcela ostavlja i dalje mogućnost umnožavanja insekata i daje slabe rezultate.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 10.7.2019 ‎(2)
Zaštita trešnje i višnje10.7.2019 14:22Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Subotica, u zasadima  višnje i trešnje berba je završena.

Vizuelnim pregledom je ustanovljeno prisustvo patogena prouzrokovača pegavosti lista (Blumeriella jaapii). Ovaj patogen može izazvati prevremeno opadanje listova tokom leta, dovodi do manjeg formiranja rodnih pupoljaka za narednu godinu i iznurivanja voćaka što može dovesti do izmrzavanje biljaka tokom zime.

 

Simptom Blumeriella jaapii

 

U cilju očuvanja lisne mase i speračavanje širenja patogena, proizvođačima se preporučuje da posle berbe, a pre najavljenih padavina izvrše fungicidni tretman nekim od preparata:

Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1% ili

Mankogal  80 (a.m. mankozeb) 0,025 %.

Region: Subotica
Zaštita višnje i trešnje10.7.2019 7:44Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Požarevac, u zasadima  višnje i trešnje berba je završena. Nakon berbe potrebno je nastaviti sa zaštitom zasada višnje i trešnje kako bi se lisna masa zaštitila od patogena prouzrokovača pegavosti lista (Blumeriella jaapii).

 

Velika slika

Pomenuti patogen može izazvati prevremeno opadanje listova tokom leta, dovodi do manjeg formiranja rodnih pupoljaka za narednu godinu i iznurivanja voćaka što može dovesti do izmrzavanje biljaka tokom zime.

U cilju očuvanja lisne mase, proizvođačima se preporučuje da posle berbe, a pre padavina izvrše fungicidni tretman preparatom:

Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1% ili

Mankogal  80 (a.m. mankozeb) 0,025 %

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 8.7.2019 ‎(1)
Zaštita trešnje i višnje 8.7.2019 18:54Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području rada RC Smederevo, trešnja i višnja se nalaze u fazi završen rast mladara, lišće još uvek zeleno (BBCH 91).

 

 

 

Za ovu nedelju najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Da ne bi došlo do prerane defolijacije lišća kao posledice kasnijih zaraza što se može negativno odraziti na prezimljavanje biljaka kao i na rodnost u narednoj godini treba raditi na očuvanju lisne mase.

Preporuka proizvođačima je da i nakon berbe nastave sa zaštitom. Pred najavljene padavine preporučuje se primena nekog od sledećeg fungicida:

 

 • (a.m. dodin) Agrodin 65WP ili Dodin S 65- 0,1%
 • (a.m. ditianon) Delan, Fiesta ili Galileo- 0,075%
 • (a.m. mankozeb) Mankogal 80 ili Dithane M 45-  0,25%.
Region: Smederevo
Expand/Collapse Created : 5.7.2019 ‎(4)
Zaštita višnje i trešnje5.7.2019 15:54Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Negotin, u zasadima  višnje i trešnje berba je završena.

Nakon berbe potrebno je nastaviti sa zaštitom zasada višnje i trešnje kako bi se lisna masa zaštitila od patogena prouzrokovača pegavosti lista (Blumeriella jaapii). Pomenuti patogen može izazvati prevremeno opadanje listova tokom leta, dovodi do manjeg formiranja rodnih pupoljaka za narednu godinu i iznurivanja voćaka što može dovesti do izmrzavanje biljaka tokom zime.

U cilju očuvanja lisne mase, proizvođačima se preporučuje da posle berbe, a pre padavina izvrše fungicidni tretman preparatom :

Agrodin 65 WP (a.m. dodin) 0,1% ili

Mankogal  80 (a.m. mankozeb) 0,025 %.

trešnja pegavost lista

velika slika

Region: Negotin
Zaštita višnje i trešnje5.7.2019 15:34Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Eriofide (eriophyoidae); Obična grinja (tetranychus urticae)

 

Na terenu RC Ruma berba višnje i trešnje je završena.

 

Pregledom pojedinih zasada uočavaju se simptomi prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), kao posledica izuzetno povoljnih uslova za razvoj ovog patogena u proteklom periodu. U toplim i kišnim godinama ovaj patogen može prouzrokovati preranu defolijaciju, što može dovesti do značajnog umanjenja roda za narednu godinu.

 

velika slika

 

U cilju sprečavanja prerane defolijacije, očuvanja lisne mase i kondicije zasada,  neophodno je nastaviti sa zaštitom i nakon završene berbe. Proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman, pre najavljenih padavina, nekim od sledećih preparata:

 

  • (a.m. dodin) Agrodin 65WP ili Dodin S 65- 0,1%
  • (a.m. ditianon) Delan, Fiesta ili Galileo- 0,075%
  • (a.m. mankozeb) Mankogal 80 ili Dithane M 45-  0,25%

U pojedinim zasadima, na naličju listova, registruje se prisustvo eriofidne grinje (Aculus fockeui)  i običnog paučinara (Tetranychus urticae).

 

 velika slika

 

Ukoliko se registruje prisutvo grinja, proizvođačima se preporučuje primena akaricida:

 

Abastate, Armada ili Vertimec 018 EC (a.m. abamektin) 0,075 – 0,1%.

 

Region: Ruma
Zaštita višnje5.7.2019 8:36Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Bačka Topola berba višnje je završena.

Velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama koje se očekuje u narednom periodu može stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

U cilju sprečavanja infekcija od strane ovog patogena koje za posledicu mogu imati preranu defolijaciju lišća, što se negativno odražava na prezimljavanje biljaka i na rodnost naredne godine, proizvođačima se preporučuje da pred najavljene padavine  zaštite zasade primenom nekog od sl. registrovanih fungicida:

 • Mankogal 80 , Dithane M 45 (a.m.mankozeb)  0,2-0,25 %
 • Agrodin 65 WP , Dodin S 65 (a.m dodin)         0,1 %

Preporuka je da se zasadi višanja pregledaju na prisustvo grinja jer su vremenski uslovi izuzetno povoljni za njihov razvoj. Kako ne bi došlo do gubitka lisne mase usled ishrane grinja, preporučuje se u slučaju registrovanja njihovog prisustva, primena akaricida.

Region: Bačka Topola
Zaštita višnje i trešnje5.7.2019 7:19Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii); Crna vaš trešnje i višnje (Myzus pruniavium)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi višanja i trešanja se nalaze u fazi završen rast mladara, lišće još uvek zeleno (BBCH 91).

Krajem nedelje najavljuje se nestabilno vreme sa padavinama koje će stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Kao posledica kasnijih zaraza može doći do prerane defolijacije lišća što se negativno odražava na prezimljavanje biljaka kao i na rodnost u narednoj godini.

U cilju očuvanja lisne mase i kondicije zasada proizvođačima se preporučuje da i nakon berbe nastave sa zaštitom od ovog patogena. Pred najavljenje padavine neophodno je sprovesti fungicidni tretman primenom preparata na bazi aktivne materije mankozeb: Mankogal 80, Bevesan 45 M, Dithane M 45 - u koncentraciji 0,2-0,25%.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo kolonija crne trešnjine lisne vaši (Myzus cerasi).

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i ukoliko se uoči prisustvo ove štetočine neophodno je sprovesti insekticidni tretman nakon berbe, primenom preparata na bazi aktivne materije hlorpirifos: Pyrinex 48 EC, Kozma - u koncentraciji 0,1-0,15%.

Region: Novi Sad
1 - 10 Next