Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 12.5.2018 ‎(1)
Zaštita pšeniceRđa pšenice (Puccinia spp.); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola)

Pregledom useva pšenice na lokalitetima Bapsko polje, Samaila i Drakčići, konstatovano je da se usevi nalaze u fazama 59-65 BBCH skale (kraj klasanja: pojavili su se svi klasovi – puno cvetanje: zrelo 50% polenovih kesica).

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma rđe pšenice (Puccinia sp.) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).  

Pšenica se nalazi u osetljivoj fazi cvetanja u kojoj se u uslovima padavina ili visoke relativne vlažnosti vazduha ostvaruju ulovi za infekciju prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Ovaj patogen ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice. Ukoliko se registruje početak cvetanja, odnosno 5% klasova sa izbačenim prašnicima, u cilju sprečavanja infekcije i sinteze mikotoksina sprovesti hemijske mere zaštite nekim od fungicida:  

 

a.m. tebukonazol + protiokonazol (Prosaro 250 EC) u dozi 0,75-1 l/ha;

a.m. epoksikonazol + metkonazol (Osiris) u dozi 1,5-2,5 l/ha;

a.m. tebukonazol+tiofanat-metil (Antre Plus) u dozi od 1,5 l/ha;

a.m. tiofanat-metil + epoksikonazol (Duett ultra) u dozi 0,4-0,6 l/ha.

 

Pšenica – fenofaza

 

Septoria tritici

 

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 10.5.2018 ‎(1)
Zaštita pšeniceRđa pšenice (Puccinia spp.); Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se nalaze u fazi od kraj klasanja-pojavili se svi klasovi (BBCH 59) do faze puno cvetanje (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom useva, na pojedinim parcelama, registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.). U zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i prethodno sprovedenih mera zaštite nivo zaraze se kreće od  6% do 50% zaraženih biljaka.

S obzirom da je u toku zaštita pšenice od fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), ako mera još nije sprovedena, neophodno je pregledati useve na prisustvo simptoma rđe. Ukoliko se simptomi detektuju obavezno sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida za suzbijanje oba patogena:

·         Osiris (epoksikonzol+metkonazol) 1,5 – 2,5 l/ha

·         Artea 330 EC (propikonazol+ciprokonazol) 0,5 l/ha

·         Prosaro 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) 0,75 – 1 l/ha

·         Antre Plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 9.5.2018 ‎(3)
Zaštita pšenice Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području RC Užice ozima pšenica se nalazi u fazama 59-61 BBCH skale, kraj klasanja do početak cvetanja, vidljive polenove kesice.

Cvetanje pšenice i oštećenja od Lema melanopus na listovima

Tokom faze cvetanja u kišovitim i vlažnim uslovima može doći do infekcije gljivom Fusarium graminearum (prouzrokovač šturosti klasa).

Proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice i u fazi početka cvetanja (5% klasova sa izbačenim prašnicima) a pre najave padavina izvršiti fungicidni tretman nekim od sledećih fungicida:

Antre plus (a.m. tebukonazol, tiofanat metil )  1,5 l/ha

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol, protiokonazol ) 0,75 - 1 l/ha

Bumper P (a.m. prohloraz, propikonazol ) 0,75-1 l/ha

Duet ultra (a.m. epoksikonazol, tiofanat metil ) 0,4-0,6 l/ha

Osiris (a.m. epoksikonazol, metkonazol ) 1,5-2,5 l/ha

Zamir 400 EW ( a.m. prohloraz, tebukonazol ) 0,75 do 1 l/ha

Zbog pojave vašiju (Aphididae) i leme (Lema melanopus) na pojedinim lokalitetima preporučuje se pregled useva pšenice i provera napada štetnih insekata. Prag štetnosti za vaši je 30% napadnutih klasova pre cvetanja i 70% klasova tokom i nakon cvetanja, a za žitnu pijavicu je 0,5 - 1 larva po biljci. Ako se ustanovi prag štetnosti, preporučuje se primena i jednog od insekticida:

 Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha (karenca 35 dana)

  Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha (karenca 21 dan)

 Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha (karenca 35 dana)

Region: Užice
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Valjevo, usevi pšenice se nalaze u fazi od kraja klasanja do početka cvetanja; vidljive prve polenove kesice (59-61BBCH).

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama i osetljiva faza razvoja može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). 

Hemijske mere zaštite se sprovode  na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike.

 Pred najavljene padavine preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 

-  Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75 - 1 l/ha

-  Zamir 400 EW (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75 do 1 l/ha

-  Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

-  Duett ultra (a.m. epoksikonazol+tiofanat metil) 0,4-0,6 l/ha

-  Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

-  Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha

-  Artea 330 EC (a.m. propikonazol+ ciprokonazol)  0,5 l/ha

-  Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo vaši (Aphididae).

Prag štetnosti za vaši je 30% napadnutih klasova pre cvetanja i 70% klasova tokom i nakon cvetanja. Ukoliko se pregledom useva ustanovi prag štetnosti, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

 

-  Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha (karenca 21 dan)

-  Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha (karenca 35 dana)

-  Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha (karenca 35 dana).

 

                       

Region: Valjevo
Zaštita pšeniceRđa pšenice (Puccinia spp.)

Na području delovanja RCBačka Topola , usevi pšenice se nalaze u fazi od klasanja do punog cvetanja ( BBCH 59-65).

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) na pojedinim parcelama, a nivo zaraze zavisi od sortimenta, lokaliteta, prethodno sprovedenih mera zaštite i kreće se od 30% do 70% zaraženih biljaka. 

Simptom lisne rđe na pšenici

Preporuka za proizvođače:  u toku je zaštita pšenice od fuzarioze klasa  (prouzrokovač Fusarium graminearum), ako mera još nije sprovedena, pregledati useve na prisustvo simptoma rđe i ako se utvrde , obavezno primeniti neki od fungicida registrovanih za suzbijanje oba patogena:

·        Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

·        Artea330EC(a.m.propikonazol+ciprokonazol)0,5l/ha

·        Prosaro250EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol)0,75-1 l/ha

·        BumperP (a.m.prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

·        Antre Plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha  

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 8.5.2018 ‎(5)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja  RC Niš usevi pšenice se nalaze u fazi od kraja klasanja do početka cvetanja; vidljive prve polenove kesice (59-61BBCH).

velika slika

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama i osetljiva faza razvoja može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).  

Hemijske mere zaštite se sprovode  na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci prašnike. Pred najavljene padavine preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

-         Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75 - 1 l/ha

-         Zamir 400 EW (a.m. prohloraz+tebukonazol) 0,75 do 1 l/ha

-          Bumper P (a.m. prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

-          Duett ultra (a.m. epoksikonazol+tiofanat metil) 0,4-0,6 l/ha

-          Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

-          Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha 

-          Artea 330 EC (a.m. propikonazol+ ciprokonazol)  0,5 l/ha

-         Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 l/ha

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i larvi žitne pijavice (Lema melanopus).

velika slika

Prag štetnosti za vaši je 30% napadnutih klasova pre cvetanja i 70% klasova tokom i nakon cvetanja, a za žitnu pijavicu je 0,5 - 1 larva po biljci. Ukoliko se pregledom useva ustanovi prag štetnosti, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

-          Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha (karenca 21 dan)

-          Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha (karenca 35 dana)

-          Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha (karenca 35 dana).

 

Region: Niš
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Leskovac usevi pšenice nalaze se u fazi od kraj klasanja do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice ( BBCH 59 – 61 ).

pšenica - cvetanje

velika slika

Pšenica se nalazi u osetljivoj fazi razvoja. Nestabilno vreme sa padavinama stvara povoljne uslove za ostvarivanje infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa ( Fusaruim graminearum ).

Na početku cvetanja pšenice kada se registruje 5%  klasova sa vidljivim polenovim kesicama, preporučuje se tretman pre najavljenih padavina nekim od navedenih fungicida:

Antre plus ( a.m. tebukonazol+ tiofanat metil ) 1,5 l/ha

Prosaro 250 EC ( a.m. tebukonazol+protiokonazol ) 0,75 – 1l/ha

Osiris ( a.m. epoksikonazol+metkonazol ) 1,5 – 2,5 l/ha

Artea 330 EC ( a.m. propikonazol+ciprokonazol ) 0,5 l/ha

Karika ( a.m. hlorotalonil+propikonazol ) 2 l/ha

Region: Leskovac
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Beograd  usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, nalaze u fazama  razvoja 59-61 BBCH skale (kraja klasanja,pa do početka cvetanja).

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama može dovesti do ostvarenja povoljnih uslova za infekciju klasa prouzrokovačem šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum).  Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se utvrdi početak cvetanja (5% klasova sa izbačenim prašnicima) pre padavina izvršiti hemijski tretman preparatima na bazi:

·         Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol, protiokonazol ) - 0,75 - 1 l/ha

·         Bumper P (a.m. prohloraz, propikonazol ) -  0,75-1 l/ha

·         Osiris (a.m. epoksikonazol, metkonazol ) -  1,5-2,5 l/ha

·         Zamir 400 EW ( a.m. prohloraz, tebukonazol ) - 0,75 do 1 l/ha

 

Slika 1. Fenofaza razvoja pšenice

 

Prag štetnosti za vaši je 30% napadnutih klasova pre cvetanja i 70% klasova tokom i nakon cvetanja, a za žitnu pijavicu je 0,5 - 1 larva po biljci. Ukoliko se pregledom useva ustanovi prag štetnosti, preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida:

-          Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha (karenca 21 dan)

-          Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha (karenca 35 dana)

-          Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha (karenca 35 dana).

Region: Beograd
Zaštita pšeniceRđa pšenice (Puccinia spp.)

Na području Srbije, usevi pšenice se nalaze u fazi od klasanja do punog cvetanja.

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na pojedinim parcelama, a nivo zaraze zavisi od sortimenta, lokaliteta, prethodno sprovedenih mera zaštite i kreće se do 70% zaraženih biljaka. 

Kako je u toku zaštita pšenice od fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), ako mera još nije sprovedena, pregledati useve na prisustvo simptoma rđe i ako se detektuju, obavezno primeniti fungicide registrovane za suzbijanje oba patogena. Neki od registrovanih preparata su:

Osiris (epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha

Artea 330 EC (propikonazol+ciprokonazol) 0,5 l/ha

Prosaro 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha

Bumper P (prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

Antre Plus (tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha  

Region: Svi regioni
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na regiji koju pokriva RC Pirot ozima pšenica se nalazi u fazama 59-61 BBCH skale (kraj klasanja, pojavili se svi klasovi do početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice).

Faza cvetanja pšenice je kritična faza zbog mogućnosti infekcije gljivom Fusarium graminearum (prouzrokovač šturosti klasa), naročito u vlažnim i kišnim uslovima.

Zbog toga se preporučuje da proizvođači izvrše tretman u momentu kad nastupi sam početak cvetanja (5% klasova ima izbačene prašnike) pre najavljenih padavina nekim od sledećih fungicida:

 

Velika slika

Antre plus (a.m. tebukonazol, tiofanat metil ) ... 1,5 l/ha

Artea 330 EC (a.m. propikonazol, ciprokonazol ) ... 0,5 l/ha

Bumper P (a.m. prohloraz, propikonazol ) ... 0,75-1 l/ha

Duet ultra (a.m. epoksikonazol, tiofanat metil ) ... 0,4-0,6 l/ha

Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol, protiokonazol ) ...0,75 - 1 l/ha

Osiris (a.m. epoksikonazol, metkonazol ) ...  1,5-2,5 l/ha

Zamir 400 EW ( a.m. prohloraz, tebukonazol ) ... 0,75 do 1 l/ha

Region: Pirot
1 - 10 Next