Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.11.2021 ‎(1)
Zdravstveno stanje ozimih strnih žitaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Lisna rđa ječma (Puccinia hordei); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Na području Srbije, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od nicanja do tri lista razvijena (BBCH 09-13), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od nicanja do bokorenja: tri stabla vidljiva (BBCH 10-23). Na pojedinim lokalitetima, još uvek nisu posejane sve planirane površine pod strnim žitima.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

      krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 6% biljaka i

      cikada (dominantno vrste Psammotettix alienus) na do 8% biljaka.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom tj. sisanjem biljnih sokova, lisne vaši i cikade su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa. Kao posledica hladnijeg vremena i čestih padavina tokom novembra, prisustvo pomenutih štetočina je u odnosu na isti period prethodnih godina, u manjem intenzitetu, te je i rizik od prenošenja virusa tokom ove jeseni znatno manji.

Imajući u vidu da se prisustvo vaši i cikada na svim parcelama u okviru monitoringa PIS-a registruje ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši, mere zaštite se ne preporučuju.

Prisustvo patogena u usevima pšenice nije registrovano, dok je u usevima ječma (i to u usevima u odmaklijim fazama razvoja) registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) kao i rđe ječma (Puccinia hordei), ali u veoma niskom intenzitetu napada.

Na pojedinim parcelama pod strnim žitima registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva radi registrovanja prisustva aktivnih rupa od ovih štetočina, i ukoliko se uoči preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuju se mere zaštite primenom registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Prilikom njihove postavke, treba ih zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

VAŽNO! Na pojedinim lokalitetima registruje se prisustvo simptoma na listovima pšenice u vidu različito obojenih pega (žute, narandžaste, purpurne boje). Ovakvi simptomi su posledica uticaja fizičkih faktora, odnosno smene niskih temperatura tokom noći i visokih temperatura tokom dana, i naročito se javljaju na klijancima. Pomenuti simptomi su privremenog karaktera i nakon prestanka pomenutih temperaturnih oscilacija, povući će se i neće uticati na dalji razvoj pšenice.

Detaljnije informacije o zdravstvenom stanju ozimih strnih žita po regionima možete pogledati na Najnoviji prilozi iz regiona.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 27.5.2021 ‎(1)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Novi Pazar, usevi ozime pšenice  se nalaze u fenofazi od  početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice  do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

Pšenica ulazi u osetljivu fazu razvoja, fazu cvetanja, u kojoj se uz prisustvo visoke vlage, može doći do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja faze razvoja. U usevima pšenice koji su  ušli u fazu cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% cvetova), pred najavljene padavine,  preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih fungicida:

-        Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol), u količini 1,5-2,25 l/ha ili

-        Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil), u količini 1,5 l/ha ili

-        Prosaro (a.m. tebukonazol +protiokonazol), u količini 0,75-1 l/ha ili

-        Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili

-         Amistar Extra (a.m.azoksistrobin, ciprokonazol) u količini 0,5-0,75 l/h ili neki drugi registrovani fungicid.

Region: Novi Pazar
Expand/Collapse Created : 24.5.2021 ‎(3)
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja i to od faze početak klasanja (vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice) do faze početak cvetanja vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

U fazama cvetanja pšenice, padavine koje su prognozirane za sever Kosova i Metohije od srede 26.5.2021. godine, mogu stvariti povoljne uslove za ostvarenje infekcije klasa prouzrokovačem šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum), poznatu i  kao fuzarioza klasa pšenice.

U povoljnim uslovima za razvoj, kod osetljivog sortimenta može doći do smanjenja prinosa i do 50%, a ova gljiva ima i sposobnost da sintetiše mikotoksine koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Sa  ciljem zaštite pšenice od navedenog patogena poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da na početku cvetanja pšenice, kada 5% klasova izbaci prašnike, pre najavljenih padavina,  sprovedu  hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

- Duofen plus, Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,5 l/ha ili

- Ceres, Combo ultra, Duet ultra (tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6 l/ha ili

- Prosaro 250 EC (protiokonazol+tebukonazol) 0,75-1 l/ha ili

- Osiris (epoksikonazol+metkonazol) 1,25-2,5 l/ha ili

- Antre plus (tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha ili

- Postulat duo (protiokonazol+tiofanat-metil) 1-1,25 l/ha ili

- Delaro 325 SC (protiokonazol+trifloksistrobin) 1 l/ha ili

- Ison, Arcon extra, Amicer extra, Amistar extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha.

Region: Kosovska Mitrovica
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)
Na području delovanja RC Zaječar ozima pšenica se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena setve nalazi u fazi početak klasanja: vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do faze početak cvetanja vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

Usevi pšenice ulaze u fazu cvetanja, kada je uz prisustvo visoke vlažnosti, pšenica  osetljiva na prouzrokovača fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Ukoliko se vizuelnim pregledom pšenice registruje 5% klasova sa izbačenim polenovim kesicama, a pre padavina koje se najavljuju od četvrtka, preporučuje se sprovođenje mera hemijske zaštite.

Proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

-Duet ultra, Combo ultra (a.m.tiofanat –metil+epoksikonazol) u količini 0,4-0,6 l/ha ili

-Zamir (a.m.prohloraz+tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

-Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) u količini 1,5-2,5l /ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Vizuelnim pregledom pšenice uočeno je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) kao i biljnih vaši (Aphididae) na listu pšenice. Ukoliko proizvođači uoče prisustvo žitne pijavice od 0,5-1 larve po biljci preporučuje se upotreba nekog od insekticida:

-Fastac10EC (a.m.alfa-cipermetrin) u količini 0,1-0,12 l/ha ili

-Plures, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-Grom (a.m.lambda –cihalotrin) u količini 0,2-0,3 l/ha.

Pomenuti insekticidi delovaće i na suzbijanje biljnih vaši.

Region: Bačka Topola
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)
Na području rada RC Užice, usevi pšenice se nalaze u fazama razvoja od: početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

 

Padavine koje su najavljene od srede, u osetljivoj fazi cvetanja pšenice, mogu stvoriti povoljne uslove za osvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i utvrđivanje faze razvoja pšenice. Ukoliko se usev nalazi u fazi cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), sa ciljem zaštite pšenice, uoči najavljenih padavina, preporuka je sprovođenje hemijskog  tretmana nekim od registrovanih fungicida:

- Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat - metil), u količini 1,5l/ha ili
- Amistar Ekstra (a.m. azoksistrobin, ciprokonazol), u količini 0,-0,75 l/ha ili
- Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin), u količini 0,8l/ha ili
- Prosaro (a.m. tebukonazol + protiokonazol), u količini 0,75-1 l/ha ili
- Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol), u količini 1,5-2,25 l/ha.
Region: Užice
Expand/Collapse Created : 21.5.2021 ‎(5)
Zaštita useva pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području RC Valjevo, lokalitet Gola Glava, usevi ozime pšenice, se nalaze u fenofazi od sredine klasanja do početaka cvetanja (BBCH 55-61).

 

 

U fazama početka cvetnja pšenice, kada 5% klasova izbaci prašnike i uz prisustvo padavina, može doći do stvaranja povoljnih uslova za ostvarenje infekcije prouzrokovačem šturosti klasova pšenice  (Fusarium graminearum). 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva i praćenje faze razvoja pšenice. Na početku cvetanja, a pre najavljenih padavina,  preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih fungicida:

·         Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili

·         Prosaro (a.m. tebukonazol +protiokonazol), u količini 0,75-1 l/ha ili

·         Amistar Extra (a.m.azoksistrobin, ciprokonazol) u količini 0,5-0,75 l/h ili

·         Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil), u količini 1,5 l/ha ili

·         Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol), u količini 1,5-2,25 l/ha.

Region: Valjevo
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području RC Čačak, usevi ozime pšenice  se nalaze u fenofazi od  početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice  do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

 

Faza razvoja

velika slika

 

Pšenica ulazi u osetljivu fazu razvoja, fazu cvetanja, u kojoj se uz prisustvo visoke vlage, mogu se stvoriti povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, pregled useva radi utvrđivanja faze razvoja. U usevima pšenice koje su u fazi cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% cvetova), preporuka je da se pred najavu padavina, sprovedu mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

-        Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol), u količini 1,5-2,25 l/ha ili

-        Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil), u količini 1,5 l/ha ili

-        Prosaro (a.m. tebukonazol +protiokonazol), u količini 0,75-1 l/ha ili

-        Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili

-         Amistar Extra (a.m.azoksistrobin, ciprokonazol) u količini 0,5-0,75 l/h.

Region: Čačak
Zaštita pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od sortimenta i vremena setve, nalaze u fenofazi od  početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice  do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

 

 

Nestabilno vreme sa padavinama i osetljiva faza pšenice (početak cvetanja), mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice u cilju utvrđivanja faza razvoja. Ukoliko se registruje početak cvetanja, odnosno prisustvo 5% klasova sa vidljivim polenovim kesicama, a pred moguću najavu padavina,  preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

  • Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha ili
  • Prosaro 250 EC(a.m.tebukonazol+protiokonazol)  0,75-1 l/ha ili
  • Elatus Era (a.m.protiokonazol+benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha ili
  • Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) 1,5 l/ha ili
  • Custodia (a.m.tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili
  • Amistar Extra, Census 280 SC (a.m.azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha ili neki drugi fungicid registrovan za suzbijanje fuzarioze klasa.

Na pojedinim parcelama pšenice registrovano je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) i lisnih vaši (Aphididae) na pojedinačnim biljkama.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju useve u cilju utvrđivanja prisustva štetočina.

U koliko se utvrdi prisustvo od 0,5 do 1 lare žitne pijavice  po biljci prepručuje se primena insekticida:

  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5,Konfuzija , Polux (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili
  • Plures (a.m. deltametrin) 500-650 ml/ha ili
  • Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha.

Navedeni insekticidi efikasni su i za suzbijanje lisnih vaši.

Region: Pirot
Zaštita pšeniceLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus); Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na teritoriji delovanja RC Prokuplje usevi pšenice se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i datuma setve, nalaze u fenofazi od početka klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

 

U fazi cvetanja pšenice i u uslovima visoke vlažnosti, može doći do infekcije klasa pšenice gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da obiđu svoje useve i prate faze razvoja pšenice. U fazi početka cvetanja, odnosno kada je prisutno 5% klasova sa vidljivim polenovim kesicama, pre najavljenih padavina, u cilju zaštite od navedenog patogena, preporučuju se hemijske mere zaštite nekim od registrovanih preparata:

·       Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat metil) u količini 1,5 l/ha

·       Delaro 325 SC (a.m.protiokonazol+trifloksistrobin) u količini 1 l/ha

·       Cello (a.m.spiroksamin+protiokonazol+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha

·       Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) u količini 1,5-2,5 l/ha

·       Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha

·       Duett ultra (a.m.tiofanat-metil+epoksikonazol) u količini 0,4-0,6 l/ha ili nekim drugim registrovanim preparatom.

Vizuelnim pregledom, na pojedinim parcelama pšenice, na listovima je registrovano prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus) i lisnih vaši (Aphididae) u niskim brojnostima.

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje  useve u cilju utvrđivanja prisustva navedenih štetočina. Ukoliko se utvrdi prisustvo od 0,5 do 1 larve žitne pijavice po biljci prepručuje se primena insekticida:

·       Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha ili

·       Decis 2,5,Konfuzija (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili nekog drugog registrovanog insekticida.

Navedeni insekticidi delovaće i na suzbijanje lisnih vaši.

Region: Prokuplje
Zaštita ozime pšeniceFuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac  usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od 70% cvetova se pojavilo do početka cvetanja (BBCH 57-61). Usevi pšenice na najvećem broju parcela se nalaze u fazama klasanja. Prognozirane temperature vazduha u narednom periodu ubrzaće razvoj biljaka i usloviće ulazak pšenica u fazu cvetanja.

 

velika slika

 

U fazi cvetanja, uz prisustvo visoke vlage, klasovi pšenice su podložni infekcijama gljive koja prouzrokuje šturost klasova pšenice ili fuzariozu klasa (Fusarium graminearum).

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice i praćenje faza razvoja. Na početku cvetanja, kada 5% klasova izbaci  prašnike, pre najavljenih padavina, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih fungicida:

 

            Prosaro 250EC (a.m.tebukonazol i protiokonazol) u količini primene 0,75-1L/ha ili

            Antre plus (a.m.tebukonazol i tiofanat-metil) u količini primene 1,5 L/ha ili

            Duett ultra ili Kombo ultra ili Ceres u količini primene 0,4-0,6 L/ (tiofanat metil i epoksikonazol) ili

            Amistar extra, Arcon extra, Census 280EC,  (azoksistrobin i ciprokonazol)  u količini primene  0,5-0,75 L/ha ili

            Osiris (epoksikonazol i metkonazol) u količini primene 1,5-2,5 L/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, uočeno je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Sprovođenje hemijskih mera zaštite, u cilju suzbijanja žitne pijavice, preporučuju se ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larve ove štetočine po biljci, nekim od registrovanih insekticida:

 

Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) u količini primene 0,12 l/ha ili

Decis 2,5EC, Konfuzija, Polux (deltametrin) u količini primene 0,2-0,3 l/ha ili

Plures (deltametrin) u količini primene 500-650 ml/ha ili neki drugi registrovani insekticid.

Region: Beograd
1 - 10 Next