Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > pšenica  

Web Part Page Title Bar image
pšenica

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 7.12.2018 ‎(1)
Glodari u strnim žitimaPoljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, usevi strnih žita se nalaze u fenofazama od klijanja klicinih korenčića do pojave prvog lista iz stabaoca, BBCH 05-10.

Na pregledanim parcelama konstatovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara. Glodari mogu naneti velike štete strnim žitima u početnim fazama razvoja.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva i oštećenja od glodara. Ukoliko se registruje prisustvo više od 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena nekog od registrovanih rodenticida, mamaka.

Vrlo je važno da se nakon aplikacije, tj. postavljanja mamaka u aktivne rupe iste zatrpaju zemljom kako ne bi došlo do trovanja divljači.
Region: Beograd
Expand/Collapse Created : 13.11.2018 ‎(1)
Zaštita ozimih strnih žitaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja  RC  Valjevo usevi pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja, od nicanja do razvijena tri lista (BBCH 10-13).

Nedostatak padavina u predhodnom periodu negativno se odrazio na ovogodišnju setvu ozimih strnih žita, tako da je deo površina u pripremi za setvu, dok je na posejanim parcelama neujednačeno nicanje.

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice i ječma, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo larvi i imaga lisnih vaši (Aphididae spp) na malom procentu biljaka. Pored direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

Proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva ječma i pšenice na prisustvo vaši.  Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha
  • Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha
  • Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin)0,075 l/ha

                     

lisne vaši               krilate forme lisnih vaši

Region: Valjevo
Expand/Collapse Created : 9.11.2018 ‎(2)
Zaštita ozimih strnih žitaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na području delovanja RC Šabac, usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od početka bubrenja semena do faze 3 lista razvijeno (BBCH 01-13).

Otežano i neujednačeno  nicanje  pšenice posledica je prisutne suše u proteklom periodu. Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Draginje, registrovano je prisustvo larvi i imaga lisnih vaši (Aphididae spp) na 5% biljaka. Pored direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

S obzirom na najavljeni nastavak sušnog i tolpog vremena koji će imati pozitivan uticaj na razvoj insekata, proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva ječma i pšenice na prisustvo vaši. Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

·          Fastac ME(a.m.alfa-cipermetrin), u dozi 0,2 l/ha

·          Decis 2,5 EC(a.m. deltametrin), u dozi 0,2-0,3 l/ha

·          Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

parcela pod pšenicom

Kolonija lisnih vaši na pšenici

Region: Šabac
Zaštita pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)
 
Na terenu RC Ruma, kao posledica suše, nicanje ozimih strnina je otežano pa su usevi veoma neujednačeni. Nalaze se u fazi od početka bubrenja semena, pa do četiri razvijena lista (01-14 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na lokalitetima Ruma i Irig registrovano je prisustvo lisnih vaši- Aphididae spp. i cikada- Cicadellidae (do 10% biljaka), koje predstavljaju značajne vektore virusa.

 

 

Vaši i cikade

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo navedenih štetnih organizama.  Ukoliko se utvrdi prisustvo lisnih vaši na 10% biljaka (Standard Evropske organizacije za zaštitu bilja; EPPO, PP 2/11(1)), preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 

  • Fastac ME (a.m. alfa-cipermetrin) 0,2l/ha
  • Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,075 l/ha
  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m. deltametrin) 0,2-0,3l/ha

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice (Erysiphe graminis) na 5% biljaka, dok simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophota teres) nisu uočeni. Primena fungicida se za sada ne preporučuje.

 

Pepelnica pšenice

 

Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena nekog od registrovanih rodenticida, mamaka, nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 6.11.2018 ‎(1)
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimih strnina koji su imali uslove za nicanje, nalaze se u fazi od dva do četiri razvijena lista (12-14 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma na lokalitetu u Liparu i Vrbasu, registrovano je prisustvo larvi i imaga lisnih vaši, Aphididae spp, na 5-10% biljaka. Pored direktnih šteta usled sisanja sokova biljaka, vaši su mnogo značajnije kao vektori fitopatogenih virusa.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva ječma i pšenice i ukoliko se utvrdi prisustvo lisnih vaši na 10% biljaka, što je i kritična brojnost po EPPO standardu u ovim fazama razvoja strnina, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

1.       Fastac ME(a.m.alfa-cipermetrin), u dozi 0,2l/ha

2.       Decis 2,5 EC(a.m. deltametrin), u dozi 0,2-0,3l/ha

3.       Perfekthion(a.m.dimetoat), u koncentraciji 0,075-0,1%

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetu u Kuli, registrovani su simptomi pepelnice, Erysiphae graminis, na 5% pregledanih biljaka. Mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Na pregledanim usevima ječma i pšenice, registruje se povećana aktivnost poljskih glodara. Preporučuje se obilazak i pregled useva strnih žita i ukoliko se utvrdi prisustvo više od 10 aktivnih rupa/ha, primena registrovanih mamaka – rodenticida. Voditi računa o pravilnoj primeni mamaka, tj. posle stavljanja mamaka, zatvoriti rupe, zbog zaštite od divljači.

 

Lisne vaši na ječmu

simptomi pepelnice, Erysiphae graminis, na pšenici

rupe od poljskih glodara i oštećenja od njihove ishrane

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 3.11.2018 ‎(1)
Zaštita ozimih strnina Cikade (cicadellidae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih strnina (pšenica i ječam) nalaze se u fazi od početka bubrenja semena do faze 3 lista razvijeno (BBCH 01-13).

parcela pod ječmom

Vizuelnim pregledom useva, na punktovima Sombor i Apatin registrovano je prisustvo:

- u usevima ječma –simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (prouz. Pyrenophota teres) na 1% biljaka

-u usevima i pšenice i ječma -vaši  i cikade na 8-11 % biljaka.

kolonije vaši

S obzirom da se period povoljnih uslova za razvoj navedenih štetnih organizama  nastavlja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u cilju utvrđivanja njihovog prisustva.

Za sada, u navedenim usevima, prisustvo vašiju kao vektora virusa predstavlja značajan problem. Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), primena hemijskih mera zaštite se preporučuje ukoliko je na 10% biljaka registrovano  prisustvo jedne ili više vaši pa se po  postizanju praga štetnosti preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

      Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha ili

     Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha ili

   Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha.

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 2.11.2018 ‎(2)
Zaštita pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze  u fazi razvoja lista (BBCH10-13), sa izuzetkom useva ječma u navodnjavanju koji su u fazi bokorenja (BBCH 22-23). Usevi pšenice se nalaze  u fazi od početka bubrenja semena do faze 3 lista razvijeno (BBCH 01-13). Otežano i neujednačeno  nicanje  pšenice posledica je prisutne suše u proteklom periodu.

 

Ozimi ječam BBCH 13               ozimi ječam BBCH 23

Vizuelnim pregledima  useva ječma (lokalitet Zobnatica) utvrđeno je prisustvo sledećih štetnih organizama:

·         vaši i cikada na 5% biljaka

 

·         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophota teres) na 1% biljaka

 

Aphididae sp.                           Cicadellidae sp.

Mrežasta pegavost ječma

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo navedenih štetnih organizama. Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši (Standard Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)). S obzirom da su prisutni  insekti vektori virusa, a trenutne vremenske prilike im izuzetno pogoduju,  ukoliko se registruje njihovo prisustvo  na nivou praga štetnosti preporučuje se primena registrovanih insekticida:

·         Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (a.m.mdeltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

·         Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (a.m.bifentrin) 0,075 l/ha

     

Tokom vizuelnih pregleda strnih žita  na nekim parcelama registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

Velika slika

Region: Bačka Topola
Zaštita pšenice i ječmaLisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Poljska voluharica (microtus arvalis)

Na teritoriji RC Novi Sad, kao i na području cele zemlje, setva pšenice u ovoj sezoni je veoma otežana kao i nicanje do sada posejanih površina. Samo usevi koji se nalaze u sistemu za navodnjavanje imaju ujednačeno nicanje a pojedini usevi iz takvog načina proizvodnje se nalaze u fazi dva razvijena lista (BBCH 12). Izrazito duga suša i visoke temperature u proteklom periodu uticali su na ovakvu situaciju. Međutim, ovakvi uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju određenih štetnih organizama, pre svega insekata, a u uslovima navodnjavanja i razvoju patogena.

 

Na lokalitetu Futog, u usevu ječma koji je u sistemu navodnjavanja, registrovano je prisustvo sledećih štetnih organizama:

·         vaši i cikada na 20% biljaka

·         pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 5% biljaka

·         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophota teres) na 2% biljaka

U ovom periodu, najveći problem predstavlja prisustvo insekata kao vektora virusa. Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Iako su površine pod ovakvim usevima male, svim proizvođačima čiji su usevi nikli preporučuje se obilazak i pregled biljaka na prisustvo štetnih organizama. Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena registrovanih insekticida:

·         Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha

·         Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha

·         Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Vizuelnim pregledom na nekim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru neophodno je izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 10.10.2018 ‎(1)
Pravilan odabir parcele za setvu pšeniceCrvenilo kukuruza (stolbur fitoplazma); Cikade (cicadellidae)

Na području Srbije, setva pšenice se očekuje u narednom periodu. Iako nedostatak padavina onemogućava kvalitetnu pripremu zemljišta i trenutno odlaže setvu pšenice, u ovom periodu je veoma važno napraviti pravilan odabir parcele za setvu pšenice kako bi se sprečila pojava crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

U vizuelnim pregledima useva kukuruza tokom ove proizvodne godine, registrovano je prisustvo simptoma crvenila kukuruza na mnogim lokalitetima.

Bolest crvenilo kukuruza prouzrokuje stolbur fitoplazma. Simptomi oboljenja ispoljavaju se u vidu crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza. Na klipu dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. U odmaklim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

 

 

 

 

Stolbur fitoplazma se prenosi pomoću cikade Reptalus panzeri.

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u trećem stadijumu larve na korenu pšenice. Na proleće larve prolaze kroz četvrti i peti razvojni stadijum, a odrasle jedinke se pojavljuju u junu i odlaze na kukuruz.

Sve do kraja jula hrane se floemskim sokovima na biljkama kukuruza. Ženke polažu jaja oko korena kukuruza na kome se hrane larve.

Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

 

PREPORUKA:

Na svim lokalitetima gde su se tokom ove sezone registrovale biljke kukuruza sa simptomima crvenila, preporučuje se, kao najznačajnija mera, izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz-pšenica, odnosno uvođenje neke druge kulture između kukuruza i pšenice.

Na ovaj način može se smanjiti brojnost cikada i umanjiti mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 12.5.2018 ‎(1)
Zaštita pšeniceRđa pšenice (Puccinia spp.); Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola)

Pregledom useva pšenice na lokalitetima Bapsko polje, Samaila i Drakčići, konstatovano je da se usevi nalaze u fazama 59-65 BBCH skale (kraj klasanja: pojavili su se svi klasovi – puno cvetanje: zrelo 50% polenovih kesica).

 

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma rđe pšenice (Puccinia sp.) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).  

Pšenica se nalazi u osetljivoj fazi cvetanja u kojoj se u uslovima padavina ili visoke relativne vlažnosti vazduha ostvaruju ulovi za infekciju prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Ovaj patogen ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice. Ukoliko se registruje početak cvetanja, odnosno 5% klasova sa izbačenim prašnicima, u cilju sprečavanja infekcije i sinteze mikotoksina sprovesti hemijske mere zaštite nekim od fungicida:  

 

a.m. tebukonazol + protiokonazol (Prosaro 250 EC) u dozi 0,75-1 l/ha;

a.m. epoksikonazol + metkonazol (Osiris) u dozi 1,5-2,5 l/ha;

a.m. tebukonazol+tiofanat-metil (Antre Plus) u dozi od 1,5 l/ha;

a.m. tiofanat-metil + epoksikonazol (Duett ultra) u dozi 0,4-0,6 l/ha.

 

Pšenica – fenofaza

 

Septoria tritici

 

Region: Kraljevo
1 - 10 Next