Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > kruška  

Web Part Page Title Bar image
kruška

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
SelectedPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.3.2020 ‎(1)
Zaštita kruške18.3.2020 9:42Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Pirot kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od kraja bubrenja pupoljaka (BBCH 03) do faze početak pucanja pupoljaka (BBCH 07).

 

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 3,65. Pregledom pupoljaka,  uočena su jaja u indeksu napada 33,53, kao i ispiljene larve u indeksu napada 3,04. U narednim danima očekuje se povećanje temperature, što će dovesti do otvaranja pupoljaka,  intenzivnog piljenja larvi i njihove migracije ka osnovi cvetnih i lisnih drški. Prognoza je da će do pojave cvetnih pupoljaka i mladog lisnog tkiva kao i do intenzivnog piljenja larvi doći do kraja ove nedelje kada treba sprovesti hemijske mere zaštite. Ovaj tretman je usmeren na suzbijanje larvi kako bi se smanjio potencijal ove štetočine u tekućoj sezoni.

  

 

Proizvođačima se preporučuje da do kraja nedelje pregledaju zasade na prisustvo ispiljenih larvi  i ukoliko utvrde njihovo prisustvo sprovedu insekticidni tretman nekim od preparata:

Vertimec 018 EC, Abastate (a.m abamektin) 0,15%  uz dodatak mineralnog ulja kao okvašivača 0,3%.

Veoma važno je da se mere zaštite sprovedu pre cvetanja zbog zaštite pčela i drugih oprašivača!

Primena insekticida je zabranjena u fazi cvetanja!

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača. Ukoliko su u zasadu u kome se planira primena insekticida prisutni korovi u cvetanju neophodno je njihovo uništavanje

·      Pesticide treba primenjivati u jutarnjim ili večernjim satima, kada je smanjena aktivnost pčela

·      Pesticide treba primenjivati kada je vetar male brzine kako bi se sprečilo zanošenje na susedne useve ili korove koji cvetaju

·      Insekticide ne treba primenjivati ukoliko se prognoziraju niske temperature ili rosa jer u takvim uslovima ostaci pesticida ostaju toksični za pčele duži vremenski period

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 12.3.2020 ‎(1)
Zaštita kruške12.3.2020 12:23Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora); Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji RC Pirot (Punkt Petrovački put), kruška se nalazi u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01/03).

 

 

 

Sa najavljenim porastom dnevnih temperatura, doći će do ubrzanog otvaranja lisnih pupoljaka. Takođe, najavljene su i padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina). Preporuka je da se u naredna 2 dana sprovede hemijski tretman u cilju sprečavanja ove infekcije. Tretman treba obaviti sa nekim od preparata registrovanim za te namene:

 

Funguran OH  (a.m. bakar oksi hlorid) 2 kg/ha ili

Nordox  75 WG (a.m. bakar oksi hlorid) 0.2%.

 

Ovim tretmanom smanjiće se infekcioni potencijal prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

Pregledom zasada od 11.03.2020. godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri)  i položena jaja. Početak piljenja larvi  još nije registrovan, te se mere zaštite još uvek ne preporučuju.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 14.2.2020 ‎(1)
Zaštita kruške14.2.2020 7:45Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na području rada RC Pirot, lokalitet Petrovački put, zasadi krušaka se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

-       Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u   indeksu napada 10. Pregledom  su uočena i  položena jaja u indeksu 9,75.

  

Velika slika

  Jaja kruškine buve

Velika slika

-       Porast dnevnih temperatura narednih dana dovešće do veće aktivnost imaga i intenzivnijeg polaganje jaja.

Proizvođačima se preporučuje  obilazak zasada. Ukoliko uoče prisustvo imaga, preporučuje se da sprovedu tretman u cilju suzbijanja imaga i sprečavanja daljeg polaganja jaja, primenom sledeće kombinacije preparata:

Cipkord 20 EC (a.m.cipermetrin) 0,03%

 +

Galmin (mineralno ulje) 3%.

Tretman je potrebno obaviti u najtoplijem delu dana.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 25.4.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke 25.4.2019 12:17Čađava krastavost jabuke (venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (podosphaera leucotricha); Lisna vaš crvenih gala (Dysaphis devecta)

Na području delovanja RC  Pirot zasadi jabuke se nalaze u fazi cvetovi venu: većina latica opada do kraj cvetanja: sve latice opale (67-69 BBCH).

Fenofaza razvoja velika slika

Nestabilno vreme sa padavinama u narednom periodu, može stvoriti  povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Uslovi su povoljni i za razvoj prourokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotericha). 

Pre najavljenih padavina u cilju zaštite listova od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje da sprovedu tretman kombinacijom fungicida: 

Merpan 50 WP/Metod 480 SC (a.m. kaptan) 0,2-0,3 % +

Luna experience (a.m. tebukonazol + fluopiram)  0,075% .

Takođe vizuelnim pregledom zasada jabuke, registrovano je prisustvo kolonija lisne vaši crvenih gala, Dysaphis devecta. U cilju suzbijanja vaši, preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije deltametrin (Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux ) u koncentraciji 0,03-0,05%.

Takođe na širem terenu okruga mraz je pričinio značajne štete na voćarskim kulturama. I pored registrovanih šteta preporučuje se zaštite lisne mase kako bi se očuvala rodnost za narednu godinu i kako ne bi došlo do nagomilavanja infekcionog potencijala patogena.

Izmrzavanje jabuke velika slika

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 27.3.2019 ‎(1)
Zaštita kruške27.3.2019 13:13Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na terenu koji pokriva RC Pirot, kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od bubrenje cvetnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka su izdužene svetlo obojenim mrljama do faze zelenih pupoljaka, pojedinični cvetovi se odvajaju još uvek zatvoreni (BBCH 51-56).

  

Sl.1 jaja                                   Sl.2 jaja

Vizuelnim pregledom je uočeno prisustvo različitih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

·         imago -3;

·         jaja -7,75;

·         mlađe larve ( L1-L3) -0,75 .

 U toku je piljenje larvi iz jaja prezimljujuće generacije.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada krušaka i ukoliko se registruje prisustvo ispiljenih larvi sprovođenje tretmana sa nekim od preparata na bazi abamektina (Abastate, Vertimec 018 EC,  Kraft 1,8 EW) u koncentraciji od 0,15% uz dodatak mineralnog ulja 0,3%.  

Primena insekticida je zabranjena u fazi cvetanja!

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 15.3.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke i kruške15.3.2019 13:41Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledom zasada jabuke i kruške  utvrđeno je da se jabuka i kruška, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi razvoja od kraj bubrenja lisnih pupoljaka ljuspice svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama do faze početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići. (BBCH 03-07).

      

sl.Jabuka                                  sl.Kruška

U cilju dezinfekcije stabala i smanjenja infekcionog potencijala prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) proizvođačima se, nakon rezidbe, preporučuje preventivni tretman nekim od preparata na bazi bakra:

 Funguran OH (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha  ili

 Fungohem SC (a.m.bakar-hidroksid) 1,5-3 kg/ha ili

Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) 0,2 % ili

 Cuprablau Z ultra u količini 2,5 kg/ha

Uz preparat na bazi bakra, preporučuje se i primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin u koncentraciji  3% radi suzbijanja prezimljujućih formi štetočina (ukoliko se pregledom ustanovi njihovo prisustvo).

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 26.2.2019 ‎(1)
Zaštita kruške26.2.2019 10:11Obična kruškina buva (cacopsylla pyri)

Na teritoriji delovanja RC Pirot, punkt Petrovački put, zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

 

Vizuelnim pregledom krušika registrovano je prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 1,5 i položena jaja u indeksu napada 1,25.

 

Trenutne dnevne temperature odgovaraju ovoj štetočini, te se u narednim danima očekuje intenzivnija aktivnost imaga i polaganje jaja.

 

  

Velika slika

 

U cilju suzbijanja imaga i daljeg polaganja jaja obične kruškine buve, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom preparata na bazi:

a.m (cipemetrin) CIPKORD 20 SC 0,03% + (mineralno ulje) GALMIN 3%.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 31.5.2018 ‎(2)
Zaštita kruške31.5.2018 15:04Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području RC Pirot, kruške se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40mm (BBCH 74).

Velika slika

Vizuelnim pregledom zasada kruške, sorta Viljamovka, na lokalitetu Prisjansko naselje, registruje se  prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u indeksu napada imaga 31,75, jaja u indeksu napada 12, larvi L1-L3 u indeksu napada 3 i larvi L4-L5 u indeksu napada 2,25.

Na lokalitetu Petrovački put registrovani su indeski napada:  imaga 6,75, jaja  9,25, larvi L1-L3 2,5 i larvi L4-L5  3,25.  

Za suzbijanje ove štetočine preporučuje se  tretman  insekticidima na bazi:

a.m. spirotetramat (Movento) 0,15% -  uz dodatak okvašivača

U cilju suzbijanja prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina), preporučuje se tretman sa nekim od fungicida: Captan 50 WP, Merpan 50 WP (a.m.kaptan) 0,3%.

Region: Pirot
Bakteriozna plamenjača jabuke, kruške i dunje31.5.2018 13:05Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Pirot, zasadi jabuke i kruške se nalaze u fenofazi razvoja ploda - plodovi dostigli 40 mm prečnika (BBCH 74).

Pregledom zasada jabuke, kruške i dunje registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora).

Na plodovima se uočava pojava mrke do crne boje. Listovi su takođe crne boje, suše se i ostaju na lastarima, ne otpadaju. Oboleli mladari sa osušenim listovima izgledaju kao zahvaćeni plamenom.

      

Velika slika                        Velika slika

Proizvođačima jabučastog voća se preporučuje mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova. Za mehaničko uklanjanje neophodno je koristiti dezinfikovani alat. Alat dezinfikovati  varikinom ili 70% etil-alkoholom, a zaražene biljne delove iseći tako da se zahvati 30-40 cm naizgled zdravog biljnog materijala. Isečene delove spakovati u vreće i izneti iz voćnjaka.

Uklanjanje zaraženih delova, mora se izvršiti samo po toplom i suvom vremenu. Sečenje se ne sme obavljati u periodu vlažnih uslova, da ne bi došlo do širenja infekcije ovom bakterijom (Erwinia amylovora).

Nakon izvršenog odsecanja zaraženih delova, obavezno obaviti hemijski tretman preparatima na bazi bakar-hidroksida u koncentraciji od 0,05%.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 21.5.2018 ‎(1)
Zaštita kruške21.5.2018 10:22Obična kruškina buva (cacopsylla pyri); Čađava krastavost plodova kruške (venturia pirina)

Na području RC Pirot lokalitet Prisjansko naselje i Petrovački put, zasadi kruške sorte Viljamovka nalaze se u fazi  plod veličine 40mm (74 BBCH).

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u sledećim indeksima napada:

 

Velika slika imago

 jaja - 22,75-23,75%

imago – 12-13%

mlađe larve (L1-L3) – 8-10,25%

starije larve  (L4-L5) - 6,75-8,75%

 

Posmatrani imago je imago druge letnje generacije, pa se proizvođačima preporučuje tretman radi suzbijanja odraslih ali i larvi sledećom kombinacijom insekticida, uz dodatak okvašivača :

Despot, Konzul, Nurelle D  (a.m hlorpirifos, cipermetrin)  0,15% + Tonus ekstra (a.m acetamiprid) 0,05%

U cilju zaštite kruške od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) može se preporučiti tretman:

Pyrus 400 SC, Pehar (a.m pirimetanil) -  1 l/ha  +

Mankogal 80 (a.m mankozeb) - 2 – 2,5 kg/ha

Region: Pirot
1 - 10 Next