Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.8.2017 ‎(3)
Zaštita krompira14.8.2017 23:11Moljac krompira (Phthorimaea operculella)
Na terenu RC Ruma parcele pod krompirom, koji još nije izvađen, nalaze  se u fazi sušenja i propadanja cime.

 

Na lokalitetu Platičevo na feromonskim  klopkama beleže se konstantni ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je razvoj IV generacije ove štetočine.

 

Proizvođačima se preporučuje vađenje krtola krompira u što kraćem roku i njihovo čuvanje u dobro obezbeđenim skladištima u kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na otvorima kako bi se sprečilo uletanje imaga i polaganja jaja).

 

Na parcelama na kojima se krompir još neće vaditi neophodno je nastaviti sa  održavanjem bankova i navodnjavanjem u cilju sprečavanja otvaranja pukotina (prolaz imaga ka krtolama). Preporučuje se primena insekticida ovicidno- larvicidnog delovanja na bazi hlorantraniliprola i lambda-cihalotrina. Voditi računa o karenci preparata.

Region: Ruma
Zaštita krompira14.8.2017 21:32Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac pregledom useva krompira utvrđeno je da se usevi nalaze u fenofazi sušenja i propadanja cime.

Na feromonskim klopkama na lokacijama monitoringa (Leskovac, Bogojevce, Navalin) i dalje se registruju visoke brojnosti  imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella). U toku je preklapanje leta leptira III i IV generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima:

Obavezno vađenje krompira sa parcela gde je cima suva, zemljište bez korova i skladištenje u dobro obezbeđena skladišta sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na otvorima).

S obzirom na stalno prisustvo imaga u polju, preklapanje generacija, visoke brojnosti imaga kao i dalje polaganja jaja i piljenje  larvi, u usevima krompira koji se neće vaditi u skorije vreme (dve do tri nedelje), održavati kompaktnost bankova i sprovesti hemijske mere zaštite.

Preporučuje se primena preparata sa ovicidno-larvicidnim delovanjem na bazi a.m. hlorantraniliprol i lambda-cihalotrin.

Region: Leskovac
Zaštita  krompira14.8.2017 15:49Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Pančevo vizuelnim pregledima krompira na lokacijama monitoringa  (Pančevo, Crepaja, Sakule, Glogonj, Sefkerin) registrujemo  da je na većini parcela krompir izvađen a gde nije  usev se nalazi u fenofazi sušenja i propadanja cime.

Poslednjih dana, na feromonskim klopkama, beleži se izuzetno visoka brojnost imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella ). Ovaj štetni organizam se nalazi na preklapanju III i IV generacije. Preporučuje se proizvođačima:

- da održavaju formirane bankove i uključe navodnjavanje kako bi se sprečilo otvaranje pukotina kroz koje moljac dolazi do krtole i polaže jaja

 

 - vađenje krompira u što kraćem roku

- čuvanje izvađenih krtola u dobro obezbeđenim skladištima sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na prozorima skladišta).

Proizvođačima koji  neće u skorije vreme vaditi krompir, preporučuje se da zaštite usev primenom insekticida ovicidno larvicidnog delovanja na bazi aktivnih materija hlorantraniliprol i lambda-cihalotrin.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 11.8.2017 ‎(1)
Zaštita  krompira11.8.2017 10:48Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Pregledom  useva krompira na lokalitetima: Zablaće ,Mrčajevci ,Goričani uočili smo da je u najvećem broju parcela lišće i cima suva, bela. Na velikom broju useva prisutni su korovi, a  bankovi su  kompaktni.

Sl.1 Faza razvoja krompira

-        Poslednjih dana,na feromonskim klopkama, beleži se izuzetno visoka brojnost imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella ). Ovaj štetni organizan se nalazi na preklapanju III i IV generacije.

Preporuka proizvođačima

* Sa parcela  gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno krompir vaditi i sklanjati u  skladišta. Vađenje i skladištenje krompira raditi prema upustvima Prognozno izveštajne službe, kako bi se spečilo polaganje jaja na krtole.

* Proizvođači koji  neće vaditi krompir u naredne dve do tri nedelje ( radi se o poznim sortama koje još dozrevaju i kod kojih je prisutno lišće i cima) moraju svoje useve hemijski zaštititi. Koristiti preparate  larvicidnog ili ovicidno-larvicidnog delovanjam na bazi : 

   a.m.lambda – cihalotrin ili u  kombinaciji sa a.m.hlorantraniliprol, u preporučenoj dozi

-        Voditi računa o dozvoljenoj karenci za navedene preparate

-        Tretiranje vršiti u večernjim satima.

 

 

 

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 9.8.2017 ‎(1)
Zaštita krompira9.8.2017 14:39Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Niš,usevi krompira se nalaze u fenofazi  po BBCH skali 92 (početak žućenja lišća ) do 97 (propadanje cime).

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) se prati na dva lokaliteta na feromonskim klopkama gde se registruje stalno prisustvo leptira imaga krompirovog moljca, a u toku je i polaganje jaja treće generacije krompirovog moljca, kao i piljenja larvi. Potrebno je sprovesti  odgovarajuće mere zaštite.

Nastaviti sa održavanjem kompaktnosti bankova kako bi se sprečilo njihovo narušavanje i stvaranje pukotina, a time i mogućnost polaganja jaja.

Proizvođačima krompira koji neće u skorije vreme vaditi krompir,  preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

Grom ( a.m. lamda – cihalotrin ) u dozi 0,25 l /ha

Na parcelama gde je cima krompira propala, preporučuje sa obavezno vađenje krtola u što kraćem roku, ne ostavljajući krtole na parceli već ih odmah skladištiti u skladišta. Samo zdravstveno ispravne krtole odlagati u skladišta sa mrežicama na otvorima da ne bi došlo do ulaska imaga i poleganja jaja na krtole i održavati temperaturu ispod 10°C.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 7.8.2017 ‎(1)
Zaštita krompira7.8.2017 8:23Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac, na feromonskim klopkama na lokacijama monitoringa brojnosti imaga  krompirovog moljca ( Phthorimaea operculella ) i dalje su u porastu.

Na parcelama na kojima je krompir u fazi tehnološke zrelosti, cima suva, zemljište bez korova, preporučuje se obavezno vađenje krompira i skladištenje u obezbeđena skladišta, sa gustom mrežom na otvorima, uz održavanje temperature ispod 10 °C.

S obzirom na povećanje brojnosti imaga, kao i dalje polaganja jaja i piljenje  larvi, u usevima krompira koji se neće vaditi u skorije vreme (dve do tri nedelje), održavati kompaktnost bankova i  navodnjavati u cilju sprečavanja stvaranja pukotina i zaštite krtola pod zemljom.

Takođe u usevima koji se neće vaditi u skorije vreme preporučuje se tretman preparatom larvicidnog delovanja:

Grom ( a.m. lamda – cihalotrin ) 0,25 l /ha

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 4.8.2017 ‎(3)
Krompirov moljac4.8.2017 23:27Moljac krompira (Phthorimaea operculella)
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva krompira i pregledom feromonskih klopki, registrovan je prvi ulov imaga krompirovog moljca Phtorimea operculella.
 
Iako se na drugim regionima na feromonskim klopkama beleži znatno veća brojnost imaga i u toku je intenzivno polaganje jaja i početak piljenja larvi III generacije kromirovog moljca, na lokalitetu Kikinda nije uočena povećana aktivnost ove štetočine.
 
S obzirom da je reč o najznačajnijoj štetočini u proizvodnji krompira, proizvođačima se preporučuje oprez i sprovođenje sledećih mera zaštite:
  • čuvanje izvađenih krtola u dobro obezbeđenim skladištima sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na prozorima skladišta)
  • na parcelama pod krompirom neophodno je stalno održavanje bankova i navodnjavanje radi sprečavanja stvaranja pukotina u cilju zaštite krtola pod zemljom
  • sprovođenje hemijskih mera zaštite za sada nije potrebno
Region: Kikinda
Zaštita  krompira4.8.2017 13:44Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Usevi  poznih sorata krompira na lokalitetima: Zablaće ,Mrčajevci ,Goričani nalazi se u fazi od 92 (početak žućenja lišća ) do 97 (lišće i cima uginulo, cima bela i suva).

Sl.1 Faza razvoja krompira

-       Brojnost imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella ), poslednjih dana naglo raste. Bliži se maksimum leta III generacije. Dnevni ulovi prelaze kritičan  prag za hemijsko suzbijanje. Pregledom krtola krompira na parcelama gde je u toku vađenje , nisu uočena oštećenja od larvi.

Preporuka proizvođačima

*  U usevima  gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno krompir vaditi  i čuvati u  skladištima  u kojima je kontrolisana  temperatura i koja su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama .

* U usevima krompira, koji se neće vaditi do kraja meseca,  pratiti stanje bankova i kompaktnost zemljišta, kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i omogućio prolaz ženkama da polože jaja na krtole.

* Usevi koji se neće skorije vaditi moraju biti hemijski zaštićeni. Koristiti preparat  larvicidnog delovanja.

  GROM  ( a.m.lambda - cihalotrin) u dozi 0,4  l/ha.

Tretiranje vršiti u večernjim satima.

 

Region: Čačak
Krompirov moljac4.8.2017 12:13Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na lokalitetu u Kuli, od 28.7. registrujemo pojedinačne ulove imaga krompirovog moljca, Phthorimea operculella, u feromonskim klopkama.

Merkantilni krompir , sorte Lady Claire(55ha), nalazi se u fenofazi po BBCH skali 95-97(50% listova braonkasto, početak propadanja cime). Na ovom lokalitetu na kojem su postavljene feromonske klopke utvrđeni su bankovi, krompir se navodnjava i  za sada nema opasnosti od pojave pukotina u kojima bi ženka krompirovog moljca položila jaja, tako da se ova mera preporučuje i drugim proizvođačima krompira, koji neće vaditi krompir.

Neophodno je i dalje održavati bankove, voditi računa o redovnom navodnjavanju.

Na parcelama kod kojih je vađenje krompira u toku, ne ostavljati krtole na parceli, već odmah odlagati u skladišta (obavezne mrežice na otvorima, da se spreči uletanje imaga krompirovog moljca). Ukoliko postoji mogućnost regulisanja temperarure, u hladnjačama, podesiti temperaturu   ispod 10 °C .

S obzirom na pojedinačne ulove imaga za sada je važno poštovati navedene agrotehničke mere, kao i mere opreza pri čuvanju izvađenog krompira. Hemijske mere za sada nisu potrebne.

zasad krompira, fenofaza sušenje cime

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 3.8.2017 ‎(1)
Zaštita krompira3.8.2017 23:14Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Ruma usevi krompira se nalaze u fazi propadanja cime do vađenja krtola (92-99 BBCH).

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) se i dalje lovi na lovnim klopkama na lokalitetu Platičevo. Visoke temperature dovele su do intenzivnijeg propadanja cime i otvaranja pukotina u zemlji koje predstavljaju otvoren put za prolaz imaga ka krtolama i polaganje jaja.

 

Neophodno je nastaviti sa merama zaštite (agrotehničke, a po potrebi i hemijske).

 

Na parcelama na kojima je u toku vađenje krompira:

·         vađenje krompira obaviti u što kraćem roku;

·         krtole nakon vađenja ne ostavljati na parcelama, već odložiti u skladišta koja su dobro obezbeđena (po mogućnosti sa kontrolisanom temperaturom (ispod 10°C) i sa mrežicama na svim otvorima kako bi se sprečilo uletanje imaga i polaganje jaja).

 

Na parcelama na kojima se krompir još ne vadi:

·         nastaviti sa navodnjavanjem useva i održavanjem bankova

·         na parcelama na kojima cima propada, a registruje se prisustvo ove štetočine izvršiti tretman insekticidima ovicidno-larvicidnog delovanja (Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,15 do 0,2 l/ha).

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 30.7.2017 ‎(1)
Zaštita krompira30.7.2017 15:07Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac usevi krompira nalaze se u različitim fazama propadanja cime, do vađenja krtola ( BBCH 92 – 95 ).

S obzirom na najvljene visoke temperature u narednom periodu koje pogoduju razvoju krompirovog moljca (Phthorimaea operculella ), stalno prisustvo leptira, polaganje jaja i početak piljenja larvi treće generacije krompirovog moljca, potrebno je sprovesti  odgovarajuće mere zaštite.

Preoizvođačima se preporučuje vađenje krompira u što kraćem roku na parcelama gde je cima suva, čuvanje u obezbeđenim skladištima sa gustim  mrežicama na svim otvorima, po mogućnosti sa kontrolisanom temperaturom (  ispod 10°C).

Na parcelama gde cima još uvek nije propala nastaviti sa održavanjem kompaktnosti bankova i navodnjavanjem, kako bi se sprečilo njihovo narušavanje i stvaranje pukotina, i zaštitile krtole pod zemljom.

Na parcelama gde se neće krompir vaditi u skorije vreme, koji su hemijski štićeni pre nedelju dana ponoviti tretman preparatom ovicidno – larvicidnog delovanja:

            Coragen 20SC ( a. m. hlorantraniliprol )  u dozi 0,15 – 0,2 l/ha

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 27.7.2017 ‎(2)
Zaštita krompira27.7.2017 13:57Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na lokalitetima: Zablaće, Baluga, Goričani,  još uvek se registruje visoka brojnost imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella ).Nešto niže temperature i padavine proteklih dana, odrazile su se na nižu brojnost ulova u feromonskim klopkama. Najava visokih temperatura za narednu nedelju pogodovaće razvoju ovog štetnog organizma, a  dovešće i do intenzivnijeg propadanja cime i otvaranja pukotina u zemlji.

Sl.1 Krompirov moljac – lokalitet Zablaće

-        U toku je intenzivno polaganje jaja III generacije i početak piljenja larvi kromirovog moljca.

Preporuka proizvođačima:.

U usevima krompira koji su hemiski štićeni prošle nedelje tretman ponoviti preparatom ovicidno – larvicidnog delivanja:

           Coragen 20 SC ( a.m.hlorantraniliprol ) u dozi 0,15-0,2 l/ha

Zaštitu sprovesti u večernjim satima .

● Nastaviti sa preventivnim agrotehničkim merama: navodnjavanje useva krompira, održavanje bankova kako bi se zatvorile pukotine u zemljištu.

U usevima gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno krompir vaditi, i čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira moraju na svim otvorima biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečilo da imago polozi jaja na krtole.

 

Region: Čačak
Zaštita krompira27.7.2017 12:15Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Niš  usevi krompira se nalaze se u fazi sazrevanja BBCH od 92- 95( početak žućenja lišća do 50% listova braonkasto).

       

    (velika slika)                 (velika slika)

Na feromonskim klopkama registruju se povećani ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Visoke  temperature pogoduju razvoju  ovog štetnog organizma. Ispucala zemlja otvara put  ženkama krompirovog moljca da polože jaja na krtole krompira.

Ovo je kritičan period u zaštiti krompira s obzirom da se nalazimo na početku leta treće generacije krompirovog moljca. Potrebno je sprovesti  odgovarajuće mere zaštite kombinujući agrotehničke i hemijske mere zaštite. 

Preporučuka  proizvođačima:

 - vađenje krompira na parcelama gde je cima suva u što kraćem roku i čuvanje u  skladištima  koja na svim otvorima moraju biti obezbeđena gustim mrežama, uz kontrolisanu temperaturu.

- održavanje formiranih bankova i navodnjavanje kako bi se sprečilo otvaranje pukotina kroz  koje ženke moljaca polažu jaja na ogoljene krtole krompira.  

hemijski  tretman primenom isekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

 - Coragen 20 SC (a.m. hlorantranilipro)   0,15-0,2 l/ha

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 24.7.2017 ‎(1)
Zaštita krompira24.7.2017 13:55Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Ruma usevi krompira se nalaze u različitim fazama propadanja cime (cima menja boju, suši se i propada), pa do vađenja krtola (92-99 BBCH).

 

Na lovnim klopkama na lokalitetu Platičevo beleže se konstantni ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Visoke temperature će dovesti do intenzivnijeg propadanja cime, ali i do pojačane aktivnosti ove štetočine. 

 S obzirom da je u toku razvoj treće generacije koja oštećuje  krtole, ovo je ključni period u zaštiti krompira od moljca.

Neophodno je preduzeti odgovarajuće mere zaštite (agrotehničke i po potrebi hemijske).

 

Na parcelama na kojima je u toku vađenje krompira:

·         vađenje krompira   obaviti u što kraćem roku;

·         krtole nakon vađenja ne ostavljati na parcelama, već odložiti u skladišta koja su dobro obezbeđena (po mogućnosti sa kontrolisanom temperaturom (ispod 10°C) i sa mrežicama na svim otvorima kako bi se sprečilo uletanje imaga i polaganje jaja)

 

Na parcelama na kojima se krompir neće u skorije vreme vaditi:

·         nastaviti sa navodnjavanjem useva i održavanjem bankova kako bi se sprečilo otvaranje pukotina (prolaz imaga ka krtolama);

·         na parcelama na kojima cima propada, a registruje se prisustvo ove štetočine izvršiti tretman insekticidima ovicidno-larvicidnog delovanja (Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,15 do 0,2 l/ha).

 

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 21.7.2017 ‎(1)
Zaštita krompira21.7.2017 12:09Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području Srbije, usevi ranih sorata krompira nalaze se u fazi starenja, cima je suva i propala.  Kasne sorte krompira su na početku starenja odnosno sušenja nadzemnog dela biljke.

 

 

U poslednjih nekoliko godina, sa klimatskim promenama i porastom temperatura, najznačajnija štetočina u proizvodnji krompira je krompirov moljac (Phthorimaea operculella). Na većini regiona u toku je let leptira treće generacije. Na feromonskim klopkama registruju se povećani ulovi odraslih jedinki, a najugroženije regije su Čačak, Leskovac i Pančevo.

Ulazimo u rizičan period za zaštitu krompira od ove štetočine. U periodu kada cima počinje da menja boju, a registruju se visoke brojnosti moljca na klopkama, neophodno je pored agro-tehničkih sprovesti i hemijske mere kontrole.

 

Proizvođačima se preporučuju sledeće mere:

·        Kod useva  gde je cima suva i zemljište bez korova, obavezno vaditi krompir  i čuvati ga u  skladištima  u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira  moraju na svim otvorima biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca.

 

·        Krtole krompira nakon vađenja ne ostavljati na parcelama i u dvorištima već unositi u skladišta koja su dobro obezbeđena.

 

·        Na usevima gde cima još uvek nije propala preporučuje se stalno održavanje bankova i navodnjavanje kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i zaštitile krtole pod zemljom.

 

·        Na parcelama gde se krompir neće uskoro vaditi, neophodno je sprovesti hemijski tretman primenom insekticida ovicidno larvicidnog delovanja: Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,15-0,2 l/ha

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 20.7.2017 ‎(1)
Krompirov moljac20.7.2017 10:51Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi kasnih sorti krompira nalaze se u fazi početka žućenja listova do 50% listova braonkasto  (BBCH 92-95).

Na feromonskim klopkama koje su postavljene na lokalitetima Despotovo, Futog, Gospođinci i Stepanovićevo prati se pojava krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Trenutno nemamo registrovane ulove imaga ove štetočine, te se hemijske mere zaštite ne preporučuju. S obzirom da su trenutni vremenski uslovi povoljni za razvoj moljca preporučuju se agrotehničke mere zaštite. Redovnim navodnjavanjem, održavanjem bankova i zatvaranjem pukotina na zemlji sprečavamo polaganje jaja na krtole. Na parcelama gde je cima suva krenuti sa vađenjem krompira. Ne ostavljati krtole i džakove na parceli. U skladištima održavati temperaturu ispod 10 ˚C i prekriti sve otvore mrežama.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 19.7.2017 ‎(2)
Zaštita krompira19.7.2017 19:10Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Vizuelnim pregledom useva krompira na području delovanja RC Leskovac utvrđeno je da se usevi nalaze u fenofazi: početak žućenja lišća do 50% listova braonkasto  ( BBCH 92 - 95 ).

Visoke temperature i suša u prethodnom periodu uticali su na bržu promenu boje cime krompira i njeno sušenje. Takođe dovode do narušavanja bankova i stvaranja pukotina u zemljištu što olakšava polaganje jaja krompirovog moljca ( Phthorimaea operculella ) na krtole.

Ovakvi vremenski uslovi pogoduju i razvoju krompirovog moljca. Na feromonskim klopkama na lokacijama monitoringa i dalje se registruju veće brojnosti ulovljenih leptira. Nalazimo se na početku leta treće generacije krompirovog moljca. Ovo je kritičan period u zaštiti krompira od ove štetočine, pa je potrebno sprovesti  odgovarajuće mere zaštite.

Na parcelama gde je cima krompira suva, zemljište bez korova, preporučuje sa obavezno vađenje krtola u što kraćem roku, i skladištenje u obezbeđena skladišta, sa gustom mrežom na otvorima kako bi se sprečio ulaz leptira, uz održavanje temperature ispod 10°C, ispod praga razvoja moljca.

Proizvođačima krompira koji neće vaditi krompir u skorije vreme preporučuje se održavanje kompaktnosti bankova navodnjavanjem, u cilju sprečavanja pojave pukotina, a time i mogućnosti da moljac dospe do krtola krompira i položi jaja. Takođe se preporučuje hemijski tretman insekticidom ovicidno- larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC ( a.m. hlorantraniliprol ) 0,15 – 0,2  l/ha

Region: Leskovac
Zaštita  krompira19.7.2017 15:27Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Usev krompira na lokalitetu Zablaće, Baluga, Mrčajevci nalazi se u fazi sazrevanja BBCH od 92- 95( početak žućenja lišća do 50% listova braonkasto).

Sl.1 Faza razvoja kasnijih sorata krompira

 

Sl.2 Intenzivno propadanje cime kod industrijskih i ranih sorata krompira

-      Brojnost imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella), koji se hvata na feromonskim klopkama, raste od polovine jula meseca . Veoma visoke  temperature pogoduju razvoju  ovog štetnog organizma i  dovešće  brzo do povećanja brojnosti.

 

-      Suša u proteklom periodu izazvala je propadanje cime krompira, koja brzo menja boju i propada. Ispucala zemlja otvara put  ženkama krompirovog moljca da polože jaja na krtole krompira..

Preporuka proizvođačima

·      U usevima krompira, koji se neće vaditi do kraja  ove nedelje, obavezno nastaviti sa navodnjavanjem,  u  cilju  zatvaranja pukotina i sprečavanja prolaska ženki do krtola na koje će položiti jaja.

 

·      U usevima  gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno krompir vaditi  i čuvati u  skladištima  u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira  moraju na svim otvorima biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečilo uletanje imaga.

 

·     Krtole krompira nakon vađenja ne ostavljati na parcelama, tremovima već unositi u skladišta koja su dobro obezbeđena.  

 

·      Krompirov moljac se trenutno nalazi na početku razvoja III generacije. Ženke polažu jaja   bliže krtoli ( stabljike, donje lišće, a i na same krtole). Usevi koji se neće skorije vaditi moraju biti hemijski zaštićeni. Koristiti preparat  ovicidno – larvicidnog delivanja

 

-         a.m.hlorantraniliprol - Coragen 20 SC u dozi 0,15-0,2 l/ha

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 18.7.2017 ‎(1)
Zaštita od krompirovog moljca18.7.2017 8:38Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Pančevo vizuelnim pregledima krompira  na lokacijama monitoringa  (Pančevo, Crepaja,Sakule, Glogonj,Sefkerin) registrujemo  da se na većini parcela usevi nalaze u fenofazi propadanja cime: cima menja boju, suši se i propada (BBCH 92).

Na feromonskim klopkama registrujemo povećane ulove imaga III generacije krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Visoke temperature  doprinose  pojačanoj aktivnosti krompirovog moljca, koji  oštećuje krtole.

Neophodno je preduzeti mere zaštite kombinujući agrotehničke i hemijske mere zaštite. 

- Preporučuka  proizvođačima je:

- da održavaju formirane bankove i  uključe navodnjavanje kako bi se sprečilo otvaranje pukotina kroz  koje moljac dolazi do krtole i polaže jaja. 

 - vađenje krompira u što kraćem roku

Neophodno je uraditi prvi hemijski  tretman primenom isekticida:

  Coragen 20 SC(am. hlorantranilipro)   0,15-0,2 l/ha

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 1.7.2017 ‎(1)
Zaštita krompira1.7.2017 12:36Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac usevi krompira nalaze se u fazi od kraja cvetanja do razvoja ploda  ( BBCH 69 – 75 ).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače ( Phytophthora infestans ).

simptomi

simptomi

Najvljene padavine u narednom periodu, kao i prisustvo vlage u usevima uled navodnjavanja, omogućuju dalje širenje i razvoj plamenjače.

Proizvođačima se preporučuje da zaštite svoje useve primenom preparata:

Kardinal plus (a.m. propamokarb-hidrohlorid + fluazinam ) 2 l/ha

U usevima gde se registruje prisustvo larvi krompirove zlatice ( Leptinotarsa decemlineata ) preporučuje se primena nekog od navedenih insekticida :

Tonus ( a.m. acetampirid ) 0,2 – 0,25 kg/ha ili

Actara 240 SC ( a. m.tiametoksam ) 0,08 -0,1 l/ha

Ne feromonskim klopkama na lokacijama monitoringa registruje se poslednjih dana povećana brojnost imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je let druge generacije.

Ženke krompirovog moljca polažu jaja oko biljaka, na zemlju, stabljiku, na i u okca na krtolama, a ispiljene larve se ubušuju u krtole i prave hodnike, pa napadnute krtole gube tržišnu vrednost, podložne su napadu patogena i brzo propadaju.

Neophodno je konstantno održavati kompaktnost bankova, sprečiti njihovo narušavanje i stvaranje pukotina, kako bi se izbegla  mogućnost da  moljac dospe do krtola krompira i položi jaja.

ogoljene krtole

ogoljene krtole

RC Leskovac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće momenat kada je potrebno preduzeti i hemijske mere kontrole krompirovog moljca.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 28.6.2017 ‎(4)
Zaštita krompira28.6.2017 16:00Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na području delovanja RC Niš usevi krompira se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 69 - 75).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophtora infenstans).

velika slika

Konstantno prisustvo vlage u usevima usled navodnjavanja kao i najavljene padavine dovešće do daljeg širenja  infekcije. Preporuka proizvođačima je da zaštite svoje useve primenom preparata:

Acrobat MZ WG (a.m.mankozeb + dimetomorf)  2 – 2, 5 kg / ha.

Region: Niš
Zaštita krompira28.6.2017 14:52Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na teritoriji RC Pančevo usevi krompira se nalaze u fenofazi (BBCH 69-70) kraj cvetanja do faze razvoj ploda.

Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo simptoma plamenjače (Phytophthora infestans).

Uslovi su veoma povoljni za dalje širenje i razvoj plamenjače (prisustvo vlage u usevima koji se navodnjavaju, padavine u proteklom periodu).

Preporuka proizvođačima je da zaštite svoje useve primenom preparata:

Acrobat MZ WG (mankozeb + dimetomorf)  2 -2, 5 kg/ha.

Region: Pančevo
Zaštita krompira28.6.2017 11:44Crna pegavost krompira i paradajza (alternaria solani); Krompirova zlatica (leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na terenu RC Senta, usevi krompira se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (69-75 BBCH skale).

Nestabilno vreme sa padavinama u proteklom periodu kao i konstantno prisustvo vlage u usevima usled navodnjavanja, stvorilo je povoljne uslove za infekciju i dalje širenje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infenstans) i crne pegavosti (Alternaria sp.).

simptomi

Preporuka proizvođačima je da zaštite svoje useve primenom nekog od preparata:

Acrobat MZ WG ( mankozeb + dimetomorf)  2 -2, 5 kg / ha

ili

Consento (propamokarb-hidrohlorid+fenamidon) 1,7-2 l/ha.

U usevima gde se registruje prisustvo larvi krompirove zlatice primeniti neki od sledećih insekticida:

  • Tonus ( a.m. acetamiprid) 0,2-0,25 kg/ha

ili

  • Actara 240 SC ( a.m.tiametoksam) 0,08-0,1 l/ha
Region: Senta
Zaštita krompira28.6.2017 9:53Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta i vremena sadnje nalaze u fazi od kraja cvetanja do razvoja plodova.

Prvi simptomi plamenjače (Phytophthora infestans) u usevima krompira registrovani su početkom juna meseca i oni su posledica primarnih infekcija koje su se ostvarile u periodu 23-24. maja. Najveći intenzitet zaraze zabeležen je u regionima gde se ova kultura intenzivno gaji (na velikom broju parcela u monokulturi već duži niz godina) i gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite.

U proizvodnji krompira, od početka juna, zabeleženo je nekoliko povoljnih perioda za ostvarenje infekcije, a poslednji uslovi stekli su se sa padavinama od 25 i 26. juna. Pored ovih povoljnih uslova, usevi krompira su u kontinuiranom navodnjavanju što takođe doprinosi razvoju i širenju plamenjače. Zbog svega navedenog, neophodno je nastaviti sa hemijskim merama zaštite krompira od ovog patogena.

Proizvođačima krompira se preporučuje da izvrše zaštitu useva  fungicidima koji u sebi imaju kontaktnu i sistemičnu komponentu kao što su:

Kardinal plus (propamokarb-hidrohlorid+fluazinam) 2 l/ha

ili

Acrobat MZ-WG ili Sphinx-MZ (mankozeb+dimetomorf) 2-2,5 kg/ha

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 27.6.2017 ‎(3)
Tretman u krompiru27.6.2017 17:58Plamenjača krompira i paradajza (phytophthora infestans)

Na terenu RC Zrenjanin, usevi krompira se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda ( BBCH 69 – 75).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (prouzrokovač Phytophtora infenstans).

simptomi plamenjače

Nestabilno vreme sa padavinama u proteklom periodu kao i konstantno prisustvo vlage u usevima usled navodnjavanja, stvorilo je povoljne uslova za infekciju i dalje širenje ovog patogena.

Preporuka proizvođačima je da zaštite svoje useve preparatom:

Acrobat MZ WG (a.m.mankozeb + dimetomorf)  2 – 2, 5 kg / ha.

Region: Zrenjanin
(More Items...)