Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 14.8.2017 ‎(3)
Zaštita krompira14.8.2017 23:11Moljac krompira (Phthorimaea operculella)
Na terenu RC Ruma parcele pod krompirom, koji još nije izvađen, nalaze  se u fazi sušenja i propadanja cime.

 

Na lokalitetu Platičevo na feromonskim  klopkama beleže se konstantni ulovi imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je razvoj IV generacije ove štetočine.

 

Proizvođačima se preporučuje vađenje krtola krompira u što kraćem roku i njihovo čuvanje u dobro obezbeđenim skladištima u kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na otvorima kako bi se sprečilo uletanje imaga i polaganja jaja).

 

Na parcelama na kojima se krompir još neće vaditi neophodno je nastaviti sa  održavanjem bankova i navodnjavanjem u cilju sprečavanja otvaranja pukotina (prolaz imaga ka krtolama). Preporučuje se primena insekticida ovicidno- larvicidnog delovanja na bazi hlorantraniliprola i lambda-cihalotrina. Voditi računa o karenci preparata.

Region: Ruma
Zaštita krompira14.8.2017 21:32Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac pregledom useva krompira utvrđeno je da se usevi nalaze u fenofazi sušenja i propadanja cime.

Na feromonskim klopkama na lokacijama monitoringa (Leskovac, Bogojevce, Navalin) i dalje se registruju visoke brojnosti  imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella). U toku je preklapanje leta leptira III i IV generacije ove štetočine.

Preporuka proizvođačima:

Obavezno vađenje krompira sa parcela gde je cima suva, zemljište bez korova i skladištenje u dobro obezbeđena skladišta sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na otvorima).

S obzirom na stalno prisustvo imaga u polju, preklapanje generacija, visoke brojnosti imaga kao i dalje polaganja jaja i piljenje  larvi, u usevima krompira koji se neće vaditi u skorije vreme (dve do tri nedelje), održavati kompaktnost bankova i sprovesti hemijske mere zaštite.

Preporučuje se primena preparata sa ovicidno-larvicidnim delovanjem na bazi a.m. hlorantraniliprol i lambda-cihalotrin.

Region: Leskovac
Zaštita  krompira14.8.2017 15:49Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Pančevo vizuelnim pregledima krompira na lokacijama monitoringa  (Pančevo, Crepaja, Sakule, Glogonj, Sefkerin) registrujemo  da je na većini parcela krompir izvađen a gde nije  usev se nalazi u fenofazi sušenja i propadanja cime.

Poslednjih dana, na feromonskim klopkama, beleži se izuzetno visoka brojnost imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella ). Ovaj štetni organizam se nalazi na preklapanju III i IV generacije. Preporučuje se proizvođačima:

- da održavaju formirane bankove i uključe navodnjavanje kako bi se sprečilo otvaranje pukotina kroz koje moljac dolazi do krtole i polaže jaja

 

 - vađenje krompira u što kraćem roku

- čuvanje izvađenih krtola u dobro obezbeđenim skladištima sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na prozorima skladišta).

Proizvođačima koji  neće u skorije vreme vaditi krompir, preporučuje se da zaštite usev primenom insekticida ovicidno larvicidnog delovanja na bazi aktivnih materija hlorantraniliprol i lambda-cihalotrin.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 11.8.2017 ‎(1)
Zaštita  krompira11.8.2017 10:48Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Pregledom  useva krompira na lokalitetima: Zablaće ,Mrčajevci ,Goričani uočili smo da je u najvećem broju parcela lišće i cima suva, bela. Na velikom broju useva prisutni su korovi, a  bankovi su  kompaktni.

Sl.1 Faza razvoja krompira

-        Poslednjih dana,na feromonskim klopkama, beleži se izuzetno visoka brojnost imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella ). Ovaj štetni organizan se nalazi na preklapanju III i IV generacije.

Preporuka proizvođačima

* Sa parcela  gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno krompir vaditi i sklanjati u  skladišta. Vađenje i skladištenje krompira raditi prema upustvima Prognozno izveštajne službe, kako bi se spečilo polaganje jaja na krtole.

* Proizvođači koji  neće vaditi krompir u naredne dve do tri nedelje ( radi se o poznim sortama koje još dozrevaju i kod kojih je prisutno lišće i cima) moraju svoje useve hemijski zaštititi. Koristiti preparate  larvicidnog ili ovicidno-larvicidnog delovanjam na bazi : 

   a.m.lambda – cihalotrin ili u  kombinaciji sa a.m.hlorantraniliprol, u preporučenoj dozi

-        Voditi računa o dozvoljenoj karenci za navedene preparate

-        Tretiranje vršiti u večernjim satima.

 

 

 

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 9.8.2017 ‎(1)
Zaštita krompira9.8.2017 14:39Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Niš,usevi krompira se nalaze u fenofazi  po BBCH skali 92 (početak žućenja lišća ) do 97 (propadanje cime).

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) se prati na dva lokaliteta na feromonskim klopkama gde se registruje stalno prisustvo leptira imaga krompirovog moljca, a u toku je i polaganje jaja treće generacije krompirovog moljca, kao i piljenja larvi. Potrebno je sprovesti  odgovarajuće mere zaštite.

Nastaviti sa održavanjem kompaktnosti bankova kako bi se sprečilo njihovo narušavanje i stvaranje pukotina, a time i mogućnost polaganja jaja.

Proizvođačima krompira koji neće u skorije vreme vaditi krompir,  preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

Grom ( a.m. lamda – cihalotrin ) u dozi 0,25 l /ha

Na parcelama gde je cima krompira propala, preporučuje sa obavezno vađenje krtola u što kraćem roku, ne ostavljajući krtole na parceli već ih odmah skladištiti u skladišta. Samo zdravstveno ispravne krtole odlagati u skladišta sa mrežicama na otvorima da ne bi došlo do ulaska imaga i poleganja jaja na krtole i održavati temperaturu ispod 10°C.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 7.8.2017 ‎(1)
Zaštita krompira7.8.2017 8:23Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac, na feromonskim klopkama na lokacijama monitoringa brojnosti imaga  krompirovog moljca ( Phthorimaea operculella ) i dalje su u porastu.

Na parcelama na kojima je krompir u fazi tehnološke zrelosti, cima suva, zemljište bez korova, preporučuje se obavezno vađenje krompira i skladištenje u obezbeđena skladišta, sa gustom mrežom na otvorima, uz održavanje temperature ispod 10 °C.

S obzirom na povećanje brojnosti imaga, kao i dalje polaganja jaja i piljenje  larvi, u usevima krompira koji se neće vaditi u skorije vreme (dve do tri nedelje), održavati kompaktnost bankova i  navodnjavati u cilju sprečavanja stvaranja pukotina i zaštite krtola pod zemljom.

Takođe u usevima koji se neće vaditi u skorije vreme preporučuje se tretman preparatom larvicidnog delovanja:

Grom ( a.m. lamda – cihalotrin ) 0,25 l /ha

Zbog visokih dnevnih temperatura tretman obaviti u večernjim satima.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 4.8.2017 ‎(3)
Krompirov moljac4.8.2017 23:27Moljac krompira (Phthorimaea operculella)
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva krompira i pregledom feromonskih klopki, registrovan je prvi ulov imaga krompirovog moljca Phtorimea operculella.
 
Iako se na drugim regionima na feromonskim klopkama beleži znatno veća brojnost imaga i u toku je intenzivno polaganje jaja i početak piljenja larvi III generacije kromirovog moljca, na lokalitetu Kikinda nije uočena povećana aktivnost ove štetočine.
 
S obzirom da je reč o najznačajnijoj štetočini u proizvodnji krompira, proizvođačima se preporučuje oprez i sprovođenje sledećih mera zaštite:
  • čuvanje izvađenih krtola u dobro obezbeđenim skladištima sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na prozorima skladišta)
  • na parcelama pod krompirom neophodno je stalno održavanje bankova i navodnjavanje radi sprečavanja stvaranja pukotina u cilju zaštite krtola pod zemljom
  • sprovođenje hemijskih mera zaštite za sada nije potrebno
Region: Kikinda
Zaštita  krompira4.8.2017 13:44Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Usevi  poznih sorata krompira na lokalitetima: Zablaće ,Mrčajevci ,Goričani nalazi se u fazi od 92 (početak žućenja lišća ) do 97 (lišće i cima uginulo, cima bela i suva).

Sl.1 Faza razvoja krompira

-       Brojnost imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella ), poslednjih dana naglo raste. Bliži se maksimum leta III generacije. Dnevni ulovi prelaze kritičan  prag za hemijsko suzbijanje. Pregledom krtola krompira na parcelama gde je u toku vađenje , nisu uočena oštećenja od larvi.

Preporuka proizvođačima

*  U usevima  gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno krompir vaditi  i čuvati u  skladištima  u kojima je kontrolisana  temperatura i koja su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama .

* U usevima krompira, koji se neće vaditi do kraja meseca,  pratiti stanje bankova i kompaktnost zemljišta, kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i omogućio prolaz ženkama da polože jaja na krtole.

* Usevi koji se neće skorije vaditi moraju biti hemijski zaštićeni. Koristiti preparat  larvicidnog delovanja.

  GROM  ( a.m.lambda - cihalotrin) u dozi 0,4  l/ha.

Tretiranje vršiti u večernjim satima.

 

Region: Čačak
Krompirov moljac4.8.2017 12:13Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na lokalitetu u Kuli, od 28.7. registrujemo pojedinačne ulove imaga krompirovog moljca, Phthorimea operculella, u feromonskim klopkama.

Merkantilni krompir , sorte Lady Claire(55ha), nalazi se u fenofazi po BBCH skali 95-97(50% listova braonkasto, početak propadanja cime). Na ovom lokalitetu na kojem su postavljene feromonske klopke utvrđeni su bankovi, krompir se navodnjava i  za sada nema opasnosti od pojave pukotina u kojima bi ženka krompirovog moljca položila jaja, tako da se ova mera preporučuje i drugim proizvođačima krompira, koji neće vaditi krompir.

Neophodno je i dalje održavati bankove, voditi računa o redovnom navodnjavanju.

Na parcelama kod kojih je vađenje krompira u toku, ne ostavljati krtole na parceli, već odmah odlagati u skladišta (obavezne mrežice na otvorima, da se spreči uletanje imaga krompirovog moljca). Ukoliko postoji mogućnost regulisanja temperarure, u hladnjačama, podesiti temperaturu   ispod 10 °C .

S obzirom na pojedinačne ulove imaga za sada je važno poštovati navedene agrotehničke mere, kao i mere opreza pri čuvanju izvađenog krompira. Hemijske mere za sada nisu potrebne.

zasad krompira, fenofaza sušenje cime

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 3.8.2017 ‎(1)
Zaštita krompira3.8.2017 23:14Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Ruma usevi krompira se nalaze u fazi propadanja cime do vađenja krtola (92-99 BBCH).

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) se i dalje lovi na lovnim klopkama na lokalitetu Platičevo. Visoke temperature dovele su do intenzivnijeg propadanja cime i otvaranja pukotina u zemlji koje predstavljaju otvoren put za prolaz imaga ka krtolama i polaganje jaja.

 

Neophodno je nastaviti sa merama zaštite (agrotehničke, a po potrebi i hemijske).

 

Na parcelama na kojima je u toku vađenje krompira:

·         vađenje krompira obaviti u što kraćem roku;

·         krtole nakon vađenja ne ostavljati na parcelama, već odložiti u skladišta koja su dobro obezbeđena (po mogućnosti sa kontrolisanom temperaturom (ispod 10°C) i sa mrežicama na svim otvorima kako bi se sprečilo uletanje imaga i polaganje jaja).

 

Na parcelama na kojima se krompir još ne vadi:

·         nastaviti sa navodnjavanjem useva i održavanjem bankova

·         na parcelama na kojima cima propada, a registruje se prisustvo ove štetočine izvršiti tretman insekticidima ovicidno-larvicidnog delovanja (Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,15 do 0,2 l/ha).

 

Region: Ruma
1 - 10 Next