Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 25.8.2016 ‎(1)
Zaštita krompira 25.8.2016 14:10Moljac krompira (Phthorimaea operculella)
Na području delovanja RC Vršac usevi krompira su u zavisnosti od sortimenta u fazi od početka žućenja lišća (BBCH 92) pa do potpune zrelosti i vađenja krtola.
Na feromonskim klopkama se registruje let imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na području RC Vršac u toku je preklapanje leta leptira III i IV generacije.
 
U usevima u kojima je u toku vađenje krompira, preporuka je da se izvađene krtole u što kraćem periodu uklone sa parcela. Osnovni preduslov za održavanje dobrog zdravstvenog stanja krtola u magacinu je da se unesu krtole neinfestirane krompirovim moljcem, zatim postavljanje zaštitnih mreža na svim otvorima i održavanje temperature u magacinu niže od 10°C.
 
Na parcelama na kojima se još uvek neće vaditi kropir preporuka je:
  • održavanje bankova u kompaktnom stanju da bi se sprečila pojava ogoljenih krtola
  • primena insekticida: Avaunt 25 EC (a.m. indoksikarb) 0,25l/ha ili Grom (a.m. lambda cihalotrin) 0,2-0,25l/ha - karenca za oba insekticida je 14 dana.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 23.8.2016 ‎(2)
Zaštita krompira23.8.2016 16:08Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji RC Pančevo u poslednjih nekoliko dana na feromonskim klopkama (punktovi Pančevo, Glogonj, Crepaja) beleži se povećanje brojnosti imaga IV generacije krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Na parcelama na kojima je krompir u fazi tehnološke zrelosti, cima suva i bela (BBCH 97-99), zemljište bez korova, preporučuje se vađenje krompira i skladištenje u obezbeđena skladišta, sa mrežom na otvorima, uz održavanje temperature ispod 10 °C, kako bi se sprečio dalji razvoj ove štetočine.

S obzirom da je piljenje larvi IV generacije u toku, poljoprivredni proizvođači koji  neće vaditi krompir u naredne dve do tri nedelje moraju održati kompaktnost bankova i primeniti hemijske mere zaštite.

Preporuka je primena insekticida

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) u dozi 0,25 l/ha ili

Grom (a.m. lambda - cihalotrin) u dozi 0,25  l/ha.

Voditi računa o karenci navedenih preparata.

Region: Pančevo
Zaštita krompira23.8.2016 13:22Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Sombor, krompir se u zavisnosti od sortimenta kao i lokaliteta nalazi u fenofazama od 92 -99 BBCH (početak žućenja lista-vađenje krtola).

Na feromonskim klopkama registruje se let odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Na onim parcelama na kojima je cima suva i  u toku vađenje krtola, preporučuje se da preostalu količinu krtola izvade u što kraćem roku  a izvađene krtole sklone sa parcele. U skladište uneti samo zdrave krtole. Na skladištima sve otvore zaštititi  mrežom  a temperaturu u skladištu održavati ispod 10°C.

Na parcelama na kojima je cima još uvek prisutna i vađenje krompira se planira za  2 nedelje, potrebno je uraditi tretman insekticidom

Avaunt 15 EC ( a. m. indoksakarb ) u dozi 0,25 l/ha ili

Grom ( a.m. lambda – cihalotrin ) u dozi 0,2 – 0,25 l/ha

 

Imago krompirovog moljca na feromonskoj klopci

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 19.8.2016 ‎(1)
Zaštita krompira19.8.2016 10:03Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac, na feromonskim klopkama, na lokacijama monitoringa krompirovog moljca (Bogojevce, Navalin, Leskovac, Glašince), registruje se poslednjih dana povećana brojnost imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). Na kraju smo razvoja treće i početku leta četvrte generacije.

Na parcelama na kojima je krompir u fazi tehnološke zrelosti, cima suva, zemljište bez korova, preporučuje se vađenje krompira i skladištenje u obezbeđena skladišta, sa gustom mrežom na otvorima, uz održavanje temperature ispod 10 °C.

S obzirom na stalno prisustvo imaga u polju, preklapanje generacija, povećanje brojnosti imaga, kao i dalje polaganja jaja i piljenje  larvi, u usevima krompira koji se neće vaditi u skorije vreme (dve do tri nedelje), održavati kompaktnost bankova i sprovesti hemijske mere zaštite.

Za useve koji će se odmah tretirati  preporučuje se tretman preparatom

Avaunt 15 EC ( a. m. indoksakarb ) u dozi 0,25 l/ha

Za useve koji će biti tretitani za nekoliko dana (pet do šest) preporučuje se tretman preparatom

Grom ( a.m. lambda – cihalotrin ) u dozi 0,2 – 0,25 l/ha

Voditi računa o karenci preparata.

Usev krompira

Usev krompira ( velika slika )

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 18.8.2016 ‎(1)
Zaštita  krompira18.8.2016 13:31Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Pregledom useva krompira na lokalitetima: Zablaće ,Mrčajevci ,Goričani uočili smo da je u najvećem broju parcela lišće i cima suva, bela. Na velikom broju useva prisutni su korovi,a  bankovi su  kompaktni.

Poslednjih dana na feromonskim klopkama beleži se znatno povećanje brojnosti imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella ). Na kraju smo treće i početku podizanja četvrte generacije.

 

lokalitet Zablaće

Preporuka proizvođačima

* Sa parcela  gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno krompir vaditi i sklanjati u  skladišta. Vađenje i skladištenje krompira raditi prema upustvima Prognozno izveštajne službe, kako bi se spečilo polaganje jaja na krtole.

lokalitet Baluga - ugrožene parcele

* Proizvođači koji  neće vaditi krompir u naredne dve do tri nedelje ( radi se o poznim sortama koje još dozrevaju i kod kojih je prisutno lišće i cima) moraju svoje useve hemijski zaštititi. S obzirom na preklapanje generacija i povećanje broja leptira, doći će do daljeg polaganja jaja i piljenja larvi. Ukoliko se usevi tretiraju u ovom momentu preporuka je primena insekticida,

  AVAUNT 15 EC ( a.m.indoksakarb) u dozi 0,25 l/ha

ili ukoliko se primena odlaže za pet do šest dana primeniti insekticid

  GROM  ( a.m.lambda - cihalotrin) u dozi 0,25  l/ha.

-        Voditi računa o dozvoljenoj karenci za navedene preparate

-        Tretiranje vršiti u večernjim satima.

 

 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 10.8.2016 ‎(1)
Zaštita  krompira10.8.2016 16:37Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Usevi  poznih sorata krompira na lokalitetima: Zablaće, Mrčajevc, Goričani, nalazi se u fazi od 92 (početak žućenja lišća ) do 97 (lišće i cima uginulo, cima bela i suva).

lokalitet Mrčajevci

velika slika

Pregledom krtola krompira na parcelama gde je u toku vađenje , nisu uočena oštećenja od larvi.

Brojnost imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella ),  je visoka. Dnevni ulovi prelaze kritičan  prag za hemijsko suzbijanje.
 
lokalitet Mrčajevci
 
 

Preporuka proizvođačima

* U usevima gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno krompir vaditi i čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura i koja su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama .

* U usevima krompira, koji se neće skorije vaditi, pratiti stanje bankova i kompaktnost zemljišta, kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i omogućio prolaz ženkama da polože jaja na krtole.

* Krompirov moljac se trenutno nalazi pred kraj razvoja III generacije (u toku je piljenje larvi). Usevi koji se neće skorije vaditi moraju biti hemijski zaštićeni. Koristiti preparat larvicidnog delovanja.

GROM ( a.m.lambda - cihalotrin) u dozi 0,2 0,25 l/ha.

Tretiranje vršiti u večernjim satima.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 9.8.2016 ‎(1)
Krompirov moljac9.8.2016 11:55Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na lokalitetima Divoš i Kukujevci postavljene su feromonske klopke pomoću kojih se prati aktivnost krompirovog moljca Phthorimea operculella .U poslednjih nekoliko dana beleži se povećanje brojnosti ulovljenih imaga, u toku je let, polaganje jaja I piljenje larvi III generacije ove štetočine.

Na većini parcela našeg terena krompir se nalazi u fazi tehnološke zrelosti i propadanja nadzemnog dela cime, pa se:

preporučuje  proizvođačima kod kod kojih je došlo do propadanja cime,  da u najkraćem vremenskom periodu izvrše vađenje krompira i smeštanje u za to predviđene magacine. Magacini treba da budu zaštišeni mrežicama na prozorima kako  bi se sprečio ulazak imaga štetočine koja polaze jaja na krtole,nastavljajući razvojni ciklus i u skladištu.

fenofaza u razvoju krompira

Temperaturu u magacinima ukoliko je to moguće održavati ispod 10 stepeni.

Proizvođačima kod kojih nije došlo do propadanja cime prporučuje se primena insekticida :

a.m.hlorantraniliprol , preparat Coragen 20 SC u količ.0,15-0,2 l/ha

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 6.8.2016 ‎(1)
Zaštita krompira 6.8.2016 13:52Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Niš krompir se nalazi u fenofazi 92-99 (cima se suši, menja boju i propada, pa do vađenja)

Krompirov moljac (Phthorimaea operculella) se prati na dva lokaliteta, Pukovac i Katun. Na ovim lokalitetima na feromonskim klopkama registruje se stalno prisustvo leptira imaga krompirovog moljca, a u toku je i polaganje jaja treće generacije krompirovog moljca, kao i početak piljenja larvi. Potrebno je sprovesti  odgovarajuće mere zaštite.

Nastaviti sa održavanjem kompaktnosti bankova kako bi se sprečilo njihovo narušavanje i stvaranje pukotina, a time i mogućnost polaganja jaja.

Proizvođačima krompira koji neće u skorije vreme vaditi krompir,  preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20 SC ( a. m. hlorantraniliprol )  u dozi 0,15 – 0,2 l/ha

Na parcelama gde je cima krompira propala, preporučuje sa obavezno vađenje krtola u što kraćem roku, ne ostavljajući krtole na parceli već ih odmah skladištiti u skladišta. Samo zdravstveno ispravne krtole odlagati u skladišta sa mrežicama na otvorima da ne bi došlo do ulaska imaga i poleganja jaja na krtole i održavati temperaturu ispod 10°C.

fenofaza razvoja krompira (velika slika)

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 3.8.2016 ‎(2)
Zaštita krompira - krompirov moljac3.8.2016 16:44Moljac krompira (Phthorimaea operculella)
Na teritoriji delovanja RC Jagodina krompir se nalazi u fazi razvoja 92-99 (cima se suši, menja boju i propada, pa do vađenja)
 
Krompirov moljac se prati na lokalitetu Jovac i Striža. Na feromonskim klopkama beležimo porast ulova imaga krompirovog moljca Phthorimaea operculella.
 
U ovom periodu je jako bitno sprovesti zaštitu od ove štetočine i potrebno je preduzeti kako agrotehničke tako i hemjske mere zaštite.
 
Zaštitu krompira treba obaviti sa parcela sa kojih se obavlja vađenje i to:
 
- vađenje obaviti u što kraćem roku, ne ostavljati krtole na parceli već ih odmah skladištiti u skladišta i to samo zdrave krtole, sve otvore u skladištu zaštiti mrežama da ne bi došlo do ulaska imaga i poleganja jaja na krtole i po mogućstvu održavati temperaturu ispod 10 stepeni.
 
Na parcelama na kojima je došlo do propadanja cime, potrebno je izvršiti hemijski tretmana inekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja CORAGEN 20 SC a.m (hlorantraniliprol) 0,15-0,2l/ha, na parcelama na kojima je registrovano prisustvo krompirovog moljca.
 
Osim hemijskih neophodno je primeniti i agrotehničke mere na parcelama:
 
- održavanje i navodnjavanje formiranih bankova kako ne bi došlo do otvaranja pukotina i polaganja jaja direktno na zdrave krtole krompira.
 
 
Region: Jagodina
Zaštita krompira3.8.2016 8:43Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac  krompirov moljac (Phthorimaea operculella) prati se na šest lokaliteta (Navalin, Bogojevce, Leskovac, Glašinac, Donje Stopanje, Kumarevo).

S obzirom na stalno prisustvo leptira i polaganje jaja treće generacije krompirovog moljca (Phthorimaea operculella ), kao i da se očekuje početak piljenja larvi, potrebno je sprovesti  odgovarajuće mere zaštite.

Nastaviti sa održavanjem kompaktnosti bankova kako bi se sprečilo njihovo narušavanje i stvaranje pukotina, a time i mogućnost da moljac dospe do krtola krompira i položi jaja.

Proizvođačima krompira koji neće u skorije vreme vaditi krompir,  preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

Coragen 20SC ( a. m. hlorantraniliprol )  u dozi 0,15 – 0,2 l/ha

Na parcelama gde je cima krompira propala, preporučuje sa obavezno vađenje krtola koje treba obaviti u što kraćem roku. Samo zdravstveno ispravne krtole odlagati u skladišta sa mrežicama na otvorima ( prozorima, otvorima za ventilaciju ), i održavati temperaturu ispod 10ᵒC.

Region: Leskovac
Expand/Collapse Created : 2.8.2016 ‎(2)
Zastita krompira2.8.2016 18:21Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Usevi krompira se nalaze u fazama propadanja cime (cima menja boju, suši se i propada), pa do vađenja krtola (92-99 BBCH). U toku poslednjih nekoliko dana na feromonskim klopkama je registrovan povećan ulov imaga III generacije krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Ovaj period je kritičan u zaštiti krompira od ove štetočine pa je zato neophodno preduzeti mere zaštite :

1.     vađenje krompira obaviti u što kraćem roku,

2.     nastaviti sa agrotehničkim merama (navodnjavanje, održavanje bankova u cilju sprečavanja stvaranja pukotina)

3.     proizvođačima krompira, čiji usevi se nalaze u fazi sušenja cime, preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,15 - 0,2 l/ha
Region: Pirot
Zaštita krompira2.8.2016 15:22Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Vizuelnim pregledima useva krompira na lokacijama monitoringa (Pančevo, Crepaja, Sakule i Glogonj) utvrđeno je da se usevi nalaze u fenofazama propadanja cime: cima menja boju, suši se i propada do vađenja krtola (BBCH 92-99). U poslednjih nekoliko dana se na feromonskim klopkama beleži povećan ulov imaga III generacije krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

S obzirom da nas u narednom periodu očekuju visoke temperature, koje će doprineti pojačanoj aktivnosti III generacije koja oštećuje krtole, neophodno je preduzeti odgovarajuće mere zaštite (agrotehničke i hemijske). 

Proizvođačima se preporučuje:

·         da održavaju formirane bankove i uključe navodnjavanje kako bi se sprečilo otvaranje pukotina kroz koje moljac dolazi do krtole i polaže jaja;

·         vađenje krompira u što kraćem roku

Pored agrotehničkih mera potrebno je sprovesti i hemijski tretman na parcelama sa propalom cimom primenom insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja: Coragen 20 SC (a.m. hlorantranilipro) u dozi 0,15-0,2 l/ha.

 

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 1.8.2016 ‎(1)
Zastita krompira1.8.2016 15:54Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Usevi krompira se nalaze u fazama propadanja cime (cima menja boju, suši se i propada), pa do vađenja krtola (92-99 BBCH). Poslednjih dana je na feromonskim klopkama registrovan povećan ulov imaga III generacije krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Ovo je kritičan period u zaštiti krompira od ove štetočine i neophodno je preduzeti mere zaštite :

- vađenje krompira obaviti u što kraćem roku

- nastaviti sa agrotehničkim merama (navodnjavanje, održavanje bankova u cilju sprečavanja stvaranja pukotina)

- proizvođačima krompira, čiji usevi se nalaze u fazi sušenja cime, preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,15 - 0,2 l/ha
Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 30.7.2016 ‎(2)
Krompirov moljac 30.7.2016 16:54Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Ruma usevi krompira se nalaze u različitim fazama propadanja cime (cima menja boju, suši se i propada), pa do vađenja krtola (92-99 BBCH).

 

U ovom momentu u toku je let i polaganje jaja treće generacije krompirovog moljca. 

 

Krompirov moljac (velika slika)

 

Nastavak perioda sa visokim temperaturama će dovesti do  intenzivnijeg propadanja cime, ali i do pojačane aktivnosti krompirovog moljca.  Može doći do polaganja jaja bliže krtolama (stabljike, donje lišće), kao i na i oko samih krtola.

 

S obzirom da je u toku razvoj treće generacije koja  oštećuje   krtole, ovo je ključni period u zaštiti krompira od ove štetočine. Neophodno je preduzeti odgovarajuće mere zaštite (agrotehničke i po potrebi hemijske).

 

Na parcelama na kojima je u toku vađenje krompira:

-          vađenje krompira   obaviti u što kraćem roku;

-          krtole nakon vađenja ne ostavljati na parcelama, već odložiti u skladišta koja su dobro obezbeđena (po mogućnosti sa kontrolisanom temperaturom (ispod 10°C) i sa mrežicama na svim otvorima kako bi se sprečilo uletanje imaga i polaganje jaja)

 

Na parcelama na kojima se krompir neće u skorije vreme vaditi:

-          nastaviti sa navodnjavanjem useva i održavanjem bankova kako bi se sprečilo otvaranje pukotina (prolaz imaga ka krtolama);

-          na parcelama na kojima cima propada, a registruje se prisustvo ove štetočine izvršiti tretman insekticidima ovicidno-larvicidnog delovanja (Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,15 do 0,2 l/ha)

 

 

Region: Ruma
Zastita krompira30.7.2016 10:07Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Usevi krompira se nalaze u različitoj fenofazi razvoja od posle cvetanja do vađenja krtola.

Poslednjih dana je na feromonskim klopkama registrovan povećan ulov imaga III generacije krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Ovo je kritičan period u zaštiti krompira od ove štetočine i neophodno je preduzeti mere zaštite :

-nastaviti sa agrotehničkim merama ( navodnjavanje, održavanje bankova u cilju sprečavanja stvaranja pukotina)

-proizvođačima krompira, čiji usevi se nalaze u fazi sušenja cime, preporučuje se tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,15 - 0,2 l/ha
Region: Senta
Expand/Collapse Created : 28.7.2016 ‎(1)
Zaštita  krompira28.7.2016 12:44Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

     Na lokalitetu Zablaće, konstantno se registruje visoka brojnost imaga krompirovog moljca (Phtorimaea operculella ). Od pre dva dana registruju se povećane brojnosti i na lokalitetu Gonji Branetići ( Opština Gornji Milanovac). U toku je intenzivno polaganje jaja   III generacije  krompirovog moljca . 

       U većini useva krompira, cima je u fazi promene boje, suši se i propada.

  U usevima  krompira koji su hemiski štićeni prošle nedelje tretman ponoviti  preparatom ovicidno – larvicidnog delivanja:

Coragen 20 SC ( a.m.hlorantraniliprol ) u dozi 0,15-0,2 l/ha

Na  području  Gornjeg Milanovca sprovesti hemijsku zaštitu u usevima krompira koristeći navedeni insekticid u istoj dozi.

 Zaštitu sprovesti u večernjim satima .

- Nastaviti sa preventivnim agrotehničkim merama: navodnjavanje useva krompira, održavanje bankova kako bi se zatvorile pukotine u zemljištu.

- U usevima  gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno krompir vaditi, i čuvati u  skladištima  u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira  moraju na svim otvorima biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečilo da imago polozi jaja na krtole. 

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 27.7.2016 ‎(1)
Krompirov moljac- Phthorimaea operculella27.7.2016 0:15Moljac krompira (Phthorimaea operculella)
Na području delovanja RC Kragujevac, obilaskom useva krompira, kod ranijih sorti uočeno je propadanje cime. U usevima kasnijih sorti još uvek je u solidnoj meri zastupljena cima.
 
Pošto je praćenjem brojnosti imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) ustanovljeno da je broj imaga znatno povećan, u ovom periodu očekuje se intenzivniji napad ove štetočine na krtole krompira.
Potrebno je sprovesti agrotehničke i hemijske mere zaštite.
 
Od agrotehničkih mera posebnu pažnju obratiti na održavanje bankova kako bi se moljac sprečio da dospe do krtola krompira i položi jaja, kao i navodnjavanje krompira koje bi sprečilo otvarnje pukotina i prolaz imaga ka krtolama.
Na parcelama gde je cima krompira propala, preporučuje se obavezno vadjenje krtola iz zemlje i odlaganje u magacine, po mogućnosti sa kontrolisanom temperaturom vazduha ispod 10°C. Ukoliko se krompir odlaže u magacine bez kontrolisane temperature, neophodno je prebrati zdrav krompir i odložiti ga gde nema mogućnosti doletanja kromirovog moljca iz spoljašnje sredine u skladišne prostorije. Na taj način se sprečava polaganje jaja na one krtole koje su zdrave.
 
Od hemijskih mera, u ovom trenutku, neophodno je sprovesti tretman insekticidom ovicidno-larvicidnog dejstva -CORAGEN 20 SC (am. hlorantraniliprol) u dozi 0,15-0,2 l/ha.
Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 26.7.2016 ‎(1)
Zaštita krompira - Phthorimaea operculella26.7.2016 11:51Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Niš, krompirov moljac (Phthorimaea operculella) se prati na dva lokaliteta, Pukovac i Katun.

Na ovim lokalitetima dolazi do propadanja cime krompira. U poslednjih nedelju dana registrovani su povećani ulovi imaga. U toku je  razvoj treće generacije krompirovog moljca. Ovo je kritičan period u zaštiti krompira od ove štetočine i neophodno je preduzeti mere zaštite kombinujući agrotehničke i hemijske mere zaštite.

Od agrotehničkih mera preporučuje se navodnjavanje, održavanje bankova i zatvaranje pukotina kroz koje bi ženke polagale jaja na i oko krtola. Ispiljene larve se ubušuju u krtole ili prave hodnike na površini krtola umanjujući tržišnu vrednost krtola krompira.

 Neophodno je izvršiti prvi tretman primenom isekticida ovicidno - larvicidnog delovanja:

·         Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,15-0,2 l/ha

 RC Niš  nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće momenat, ako je potrebno, za još nekim  hemijskim  tretmanom.

 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 25.7.2016 ‎(2)
Krompirov moljac (Phthorimea operculella) 25.7.2016 22:21Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Sombor, sorte krompira iz ranijih grupa zrenja se nalaze u fenofazi  propadanja cime.

Na feromonskim klopkama postavljenim na punktu Toplana registrujemo kontinuirane ulove imaga krompirovog moljca (Phthorimea operculella) koji pripadaju III generaciji ove štetočine. U narednom periodu i dalje se očekuju visoke temperature koje će usloviti povećanje brojnosti imaga kao i intenzivnije propadaje cime krompira.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje nekoliko  agrotehničkih mera u cilju zaštite useva  

-održavanje bankova i zatvaranje pukotina

 

- navodnjavanje

 

Pored agrotehničkih mera potrebno je sprovesti i hemijski tretman    na parcelama sa propalom cimom primenom insekticida ovicidno larvicidnog delovanja:

 

CORAGEN 20 SC (am. hlorantraniliprol) u dozi od 0,15 do 0,2 l/ha.

velika slika

Region: Sombor
Zaštita krompira - Phthorimaea operculella25.7.2016 13:01Moljac krompira (Phthorimaea operculella)
Na teritoriji delovanja RC Kikinda, usevi krompira su u različitoj fazi razvoja, od punog cvetanja do vađenja krtola (BBCH 65 - 99).
Na lokalitetu Kikinda, pregledom feromonskih klopki u usevu krompira, registrovano je povećanje brojnosti imaga III generacije moljca krompira (Phthorimaea operculella).
 
Picture

U narednom periodu očekuje se povećana brojnost imaga moljca krompira, pa se proizvođačima krompira preporučuju agrotehničke mere u cilju suzbijanja aktivnosti ove štetočine:

  • održavanje bankova
  • zatvaranje pukotina
  • navodnjavanje

Proizvođačima krompira, čiji usevi se nalaze u fazi sušenja lišća, preporučuje se insekticidni tretman sredstvom ovicidno - larvicidnog delovanja:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) 0,15 - 0,2 l/ha
Region: Kikinda
Expand/Collapse Created : 24.7.2016 ‎(1)
Zaštita krompira od krompirovog moljca24.7.2016 12:49Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Pirot krompirov moljac se trenutno nalazi na početku razvoja III generacije. Ženke polažu jaja   bliže krtoli ( stabljike, donje lišće, a i na same krtole), vizuelnim pregledom useva krompira, lokaliteti Izvor drum i Berilovac, očitavanjem feromonskih klopki registruje se sporadičan ulov 1-2 imaga III generacije krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U narednom periodu imamo najavljene visoke temperature što će uticati na  pojačanu aktivnost krompirovog moljca.

 

Preporuka proizvođačima

a.      U usevima krompira, koji se neće vaditi do kraja  ove nedelje, redovno pratiti ulove i sazrevanje cime , obavezno nastaviti sa navodnjavanjem,  u  cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja prolaska ženki do krtola na koje će položiti jaja.

b.     U usevima  gde je cima suva, zemljište bez korova, obavezno krompir vaditi  i čuvati u  skladištima  u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira  moraju na svim otvorima biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečilo uletanje imaga.

c.      Krtole krompira nakon vađenja ne ostavljati na parcelama, ispod trenova, već unositi u skladišta koja su dobro obezbeđena.  

 RC Pirot nastavlja praćenje stanja u usevima krompira i blagovremeno obavestiti o potrebi hemijske zaštite.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 23.7.2016 ‎(1)
Krompirov moljac23.7.2016 12:26Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji RC Požarevac usevi krompira nalaze se u fazi  vađenja krtola (BBCH 99). Na feromoskim klopkama (Veliko Gradište, Tribrode), registrovan je prvi ulovi  krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

slika 1-odrasla jedinka krompirovog moljca

Neophodno je nastaviti sa održavanjem bankova, zatvaranjem  pukotina na zemlji i redovnim navodnjavanjem, kao i vađenjem krompira. Ne ostavljati krtole i džakove na parceli. U skladištima održavati temperaturu od 5-9 °C i prekriti sve otvore sa mrežama.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 22.7.2016 ‎(3)
Krompirov moljac22.7.2016 16:23Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi krompira nalaze se u fazi od punog cvetanja do vađenje krtola (BBCH 65-99).

Na feromoskim klopkama (Despotovo, Futog i Stepanovićevo) ,  za sada se ne registruju ulovi  krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). S obzirom da se najavljuju visoke temperature preporučuje se posebna pažnja na registrovanje pojave ovog štetnog organizma. Neophodno je nastaviti sa održavanjem bankova, zatvaranjem  pukotina na zemlji i redovnim navodnjavanjem.  Na parcelama gde je cima suva krenuti sa vađenjem krompira. Ne ostavljati krtole i džakove na parceli. U skladištima održavati temperaturu od 5-9 °C i prekriti sve otvore sa mrežama.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.

Region: Novi Sad
Zaštita krompira22.7.2016 15:05Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Očitavanjem feromonskih klopki u zasadu krompira na lokalitetu Horgoš, registruju se umereni ulovi krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je razvoj treće generacije ove stetočine.

krompirov moljac

Za sad proizvođačima se preporučuje sprovođenje agrotehničkih mera:  održavanje bankova, zatvaranje pukotina na zemlji, navodnjavanje.

Zbog najavljenih visokih temperatura očekuje se povećan broj ulova. RC Senta će dalje pratiti brojnost štetočine i blagovremeno obavestiti o potrebi hemijske zaštite.

Region: Senta
Zaštita krompira22.7.2016 12:01Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom useva krompira, lokalitet Mačkovac, očitavanjem feromonskih klopki registruje se sporadičan ulov 1-2 imaga III generacije krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U narednom periodu imamo najavljene visoke temperature što će uticati na  pojačanu aktivnost krompirovog moljca.

Proizvođačima se preporučuje sprovođenje odgovarajućih agrotehničkih mera zaštite i

održavanje bankova, zatvaranje pukotina na zemlji, navodnjavanje kako bi se sprečilo otvaranje pukotina kroz koje moljac dolazi do krtole i polaže jaja. 

 

U usevima  gde je cima suva, obavezno krompir vaditi, ne ostavljti krtole preko noći na parceli, sklanjati džakove sa parcele kako ženke ne bi polozile jaja na krtole i čuvati u  skladištima u kojima je kontrolisana temperatura 5-9 stepeni. Skladišta krompira  moraju na svim otvorima biti obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečilo uletanje imaga.

U usevima krompira koji se neće skorije vaditi redovno pratiti ulove i sazrevanje cime.

usev krompira

Regionalni centar Kruševac nastavlja praćenje krompirovog moljca i obaveštavanje poljoprivrednih proizvođača.

 

Region: Kruševac
(More Items...)