Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > krompir  

Web Part Page Title Bar image
krompir

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 18.8.2020 ‎(1)
Zaštita krompira18.8.2020 8:28Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Pančevo vizuelnim pregledima krompira na lokalitetima Pančevo, Opovo, Crepaja, Glogonj i Sefkerin, registrovano je da su ranostasne sorte krompira izvađene, dok se manji broj parcela sa kasnostasnim sortimentom nalazi u različitim fazama sušenja nadzemnog dela biljke.

 

Na feromonskim klopkama, svakodnevno se registruje ulov odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U narednih nekoliko dana očekuje se povećanje brojnosti krompirovog moljca zbog početka aktivnosti IV generacije,  a samim tim i povećanje rizika za nastanak šteta.

Preporučuje se proizvođačima:

·       Na parcelama gde je došlo do propadanja cime treba što pre izvaditi krompir. Nakon vađenja krtole ne traba ostavljati na parceli ili u dvorištima već ih što pre treba uneti u skladišta sa kontrolisanom temperaturom (ispod 10 ֯C) i obezbeđenim mrežama na svim otvorima.

·       Na parcelama gde cima nije propala preporučuje se održavenje kompaktosti zemljišta navodnjavanjem u cilju zatvaranja pukotina i sprečavanja polaganja jaja na krtole. Proizvođačima koji  neće u skorije vreme vaditi krompir, na početku žućenja cime, preporučuju se hemijske mere zaštite primenom insekticida: Grom (lambda-cihalotin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 13.8.2020 ‎(3)
Zaštita krompira13.8.2020 15:15Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Beograd-Mladenovac usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, vremena setve, nalaze u fazi od žućenja lišća do vađenja krtola  (BBCH 92-99).

Na feromonskoj klopci konstatovan je ulov odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U narednim danima se očekuje intenzivnije izlovljavanje imaga krompirovog moljca na lepljivim trakama. Visoke temperature vazduha izazvale su, kako brže propadanje cime, tako i stvaranje pukotina u zemljištu za prolazak imaga ove štetočine i polaganje jaja na krtolama krompira.

U cilju zaštite krompira od krompirovog moljca preporučuju se sledeće mere:

·         U  usevima gde je cima suva krompir treba vaditi.

·         Izvađen krompir  u najkraćem roku skloniti sa parcele.

·         Skladišta krompira treba da imaju postavljene mreže na svim otvorima čime se sprečava ulazak i dalji razvoj ove štetočine. U njima treba da bude kontrolisana temperatura vazduha (ispod 100C).

·         U usevima krompira gde cima još uvek nije propala potrebno je redovno sprovoditi  navodnjavanje, kako  bi se sprečilo stvaranje pukotina u zemljištu i prodor ove štetočine do krtola.

·         U sevima  gde se krompir neće skoro vaditi preporučuje se hemijska zaštita primenom insekticida

·         Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 L/ha (karenca 7 dana) ili

Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,3 L/ha (karenca 7 dana)

Region: Mladenovac
Zaštita krompira13.8.2020 14:23Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Leskovac, usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, datuma setve i sortimenta nalaze se u  različitim fazama sušenja nadzemnog dela biljke do vađenja krtola (BBCH 99).

U usevima krompira gde su postavljene feromonske klopke za krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), registruje se konstantno povećanje broja ulovljenih odraslih jedinki.

krompirov mpljac P.operculella

velika slika

Ovako visoke brojnosti su posledica početka aktivnosti leptira četvrte generacije, tako da se u narednim danima očekuje još veće podizanje populacije.

velika slika

U regionu Leskovca, na svim parcelama gde do sada nije povađen krompir, postoji visok rizik od nastanka šteta na krtolama usled ishrane larvi moljca.

U cilju zaštite krompira od krompirovog moljca preporučuju se sledeće mere:

-  Na parcelama gde je došlo do propadanja cime krompir treba što pre vaditi i u najkraćem roku skloniti sa parcele. Krompir treba čuvati u skladištima sa kontrolisanom temperaturom, obezbeđenim mrežama na svim otvorima, kako bi se sprečio ulaz moljca u skladišta i njegov dalji razvoj.

-  Na parcelama gde je izvađen krompir, krtole ne treba ostavljati na parcelama ni u dvorištu već ih što pre treba uneti u skladišta da ne bi bile direktno izložene napadu moljca.

-   Kod useva gde cima nije propala, preporučuje se održavanje kompaknosti zemljišta navodnjavanjem kako bi sprečili stvaranje pukotina i zaštitili krtole pod zemljom. U usevima krompira koji se neće uskoro vaditi,  preporučuju se hemijske mere zaštite primenom insekticida:

Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Leskovac
Zaštita krompira13.8.2020 10:00Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Niš usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena setve nalaze u različitim fazama razvoja, od faze vađenja krtola do različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke.

Velika slika

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevu krompira registruje se povećan broj ulova imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U regionu Niša, krompirov moljac je veoma značajna štetočina krompira, a na parcelama gde do sada nije povađen krompir, postoji visok rizik od nastanka šteta.

Velika slika

Započela je aktivnost četvrte generacije ove štetočine. U narednih nedelju dana se očekuje još intenzivnije povećanje brojnosti leptira na klopkama kao posledica preklapanja leta leptira treće i četvrte generacije.

U cilju zaštite useva krompira od krompirovog moljca gde je krompir u fazi tehnološke zrelosti, cima suva, preporuka je da se što pre vadi krompir i skladišti  u dobro obezbeđena skladišta sa kontrolisanim uslovima (temperatura, vlaga, zaštitne mreže na otvorima).

U usevima krompira koji se neće vaditi u narednom periodu, preporuka je da se održava kompaktnost zemljišta navodnjavanjem u cilju sprečavanja stvaranja pukotina i onemogućavanja ženki da polože jaja na krtole. Preporuka je i primena hemijskih mera zaštite primenom insekticida:

Grom (a.m. lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 12.8.2020 ‎(1)
Zaštita krompira12.8.2020 13:39Moljac krompira (Phthorimaea operculella)
Na području delovanja RC Jagodina, krompir je najvećim delom povađen. Manje površine su ostale za vađenje gde je cima još uvek u fazi starenja (BBCH 95-97).
 
 
Na feromonskim klopkama postavljenim u usevu krompira, na lokalitetima Striža i Jovac, registruje se povećan broj ulova imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), koji je veoma značajna štetočina krtola krompira.
Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u krtole, hrane se njihovim sadržajem, prljaju ih izmetom što umanjuje njihovu tržišnu vrednost.  
 
Na parcelama gde još nije povađen krompir preporučuju se sledeće mere zaštite:
 
 - u usevu koji se neće vaditi narednih 7 do 14 dana, preporučuje se hemijska zaštita insekticidom: Grom (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha (karenca je 7 dana),
 
 - na parcelama gde je cima suva a krtole zrele, preporuka je da se ubrza vađenje i skladištenje krompira. Povađen krompir ne treba ostavljati na parcelama,
 - krompir treba skladištiti u prostorijama gde su na svim otvorima postavljene mreže da se spreči uletanje imaga krompirovog moljca,
 - temperaturu u skladišnom prostoru  treba održavati ispod 10°C,što je donja granica za razvoj ove štetočine.
Prilikom upotrebe insekticida obavezno treba voditi računa o karenci primenjenog preparata!
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 11.8.2020 ‎(3)
Zaštita krompira11.8.2020 16:54Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Čačak usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena setve nalaze u različitim fazama razvoja, od faze početka žućenja cime na terenima na višim nadmorskim visinama (Viča), dok se na nižim terenima (Zablaće, Baluga) nalazi u fazi od vađenja krtola do različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke.

Faza razvoja

velika slika

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Zablaće i Baluga poslednjih dana beleži se porast ulova imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), a u narednih desetak dana se očekuje dodatno povećanje brojnosti leptira na klopkama kao posledica preklapanja leta leptira III i IV generacije.

 Na višim nadmorskim visinima, poput lokaliteta Viča, još uvek na feromonskim klopkama nije registrovan ulov leptira.

Moljac krompira

Imago moljca krompira (Phthorimaea operculella)

Na regionu Čačka, na većem delu parcela krompir još nije povađen. Postoji visok rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca.  Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite krompira, sprovedu sledeće mere kontrole:

-        Na parcelama gde je cima suva i zemljište bez korova, proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama već u što kraćem roku uneti u skladišta koja su dobro obezbeđena gustim mrežama na svim otvorima da ne bi došlo do ulaska imaga i polaganja jaja na krtole, sa održavanjem temperature ispod 10°C .

-        Na parcelama gde se neće vaditi krompir u narednom periodu preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, kako bi se zatvorile pukotine i sprečilo polaganja jaja na krtole. U ovim usevima preporučuju se i hemijske mere zaštite primenom insekticida :

      Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

Na parcelama na višim nadmorskim visinama (Viča) gde se još uvek ne beleži pojava imaga krompirovog moljca, preporuka je da se ne sprovode hemijske mere zaštite.

Region: Čačak
Zaštita krompira od krompirovog moljca11.8.2020 14:02Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Novi Sad, najveće površine pod krompirom su povađene, dok se jedan mali deo površina nalazi u fazi od vađenja krtola do različitih faza starenja.

U regionu Novog Sada, u proizvodnji krompira, krompirov moljac je postao veoma značajna štetočina u poslednjih nekoliko godina. Na feromonskim klopkama koje su postavljene u useve krompira na lokalitetima Gložan i Despotovo, u prethodnih nekoliko dana registruju se visoke brojnosti odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

Započeo je let četvrte generacije ove štetočine, a u narednim danima se očekuje još intenzivnije povećanje brojnosti leptira na klopkama.

Na parcelama gde nije povađen krompir preporuka je da se preduzmu mere zaštite kako ne bi došlo do pojave oštećenja krtola:

·        U usevima koji se neće vaditi u narednih nedelju do dve dana preporučuje se primena hemijskih mera zaštite primenom insekticida: Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

·        Na parcelama gde je cima suva i krompir u fazi tehnološke zrelosti proizvođačima se preporučuje što brže vađenje i skladištenje krompira. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama već unositi u skladišta koja su dobro obezbeđena gustim mrežama na svim otvorima, sa održavanjem temperature ispod praga razvoja krompirovog moljca (manja od 10°C).  

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
Zaštita krompira od krompirovog moljca11.8.2020 10:44Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području Srbije, usevi  krompira se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena sadnje, nalaze u fazi od vađenja krtola do različitih faza sušenja nadzemnog dela biljke.

Na feromonskim klopkama koje su postavljene u useve krompira, registruje se povećanje ulova odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) u poslednjih nekoliko dana. Započela je aktivnost četvrte generacije ove štetočine. U narednih desetak dana se očekuje još intenzivnije povećanje brojnosti leptira na klopkama kao posledica preklapanja leta leptira treće i četvrte generacije. Postoji visok rizik od nastanka šteta u usevima krompira koji nisu još povađeni i gde su krtole ogoljene i izložene napadu moljca.

 

U cilju zaštite krompira od krompirovog moljca preporučuju se sledeće mere:

·       Kod useva  gde je cima suva, obavezno treba vaditi krompir  i čuvati ga u  skladištima  u kojima je kontrolisana temperatura. Skladišta krompira treba da su na svim otvorima obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca.

·       Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama i u dvorištima već što brže unositi u skladišta kako ne bi direktno bile izložene napadu moljca.

·       Na usevima gde cima još uvek nije propala, preporučuje se održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i zaštitile krtole pod zemljom. U usevima gde se krompir neće uskoro vaditi, preporučuju se i hemijske mere zaštite insekticidom:

Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 10.8.2020 ‎(1)
Zaštita krompira10.8.2020 12:05Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Kraljevo usevi krompira se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i datuma sadnje nalaze u fazi od početak žućenja listova do faze vađenje krtola, (BBCH 92-99).

 

Na feromonskim klopkama, lokaliteti Bapsko Polje i Obrva, konstantno se beleže ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

S obzirom na to da se na velikom broju parcela tek očekuje vađenje krtola, proizvođačima se i dalje preporučuju sve raspoložive mere borbe protiv ove štetočine:

 

·         Redovno navodnjavanje radi održavanja kompaktnosti zemljišta kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i prodor ove štetočine do krtola

 

·         Čim dođe do propadanja cime krompir treba vaditi

 

·         Izvađeni krompir u najkraćem roku treba skloniti sa parcele

 

·         Krompir treba čuvati u dobro obezbeđenim skladištima (sa mrežama na svim otvorima kako bi se sprečio ulazak i dalji razvoj ove štetočine)

 

·         U skladištima treba kontrolisati temperaturu (ispod 10°C)

·         Na  parcelama koje se neće vaditi u narednih desetak dana, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite: Decis 2,5 EC (deltametrin), 0,3 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 7.8.2020 ‎(1)
Zaštita krompira7.8.2020 14:06Moljac krompira (Phthorimaea operculella)

Na terenu RC Ruma usevi krompira se nalaze u fazi propadanja cime i vađenja krtola (92-99 BBCH).

 

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Platičevo, od sredine jula, beleže se kontinuirani ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella).

 

Visoke temperature dovele su do intenzivnijeg propadanja cime i otvaranja pukotina u zemlji koje predstavljaju otvoren put za prolaz imaga ka krtolama i polaganje jaja.

 

Proizvođačima se preporučuje da nastave sa merama zaštite (agrotehničke, a po potrebi i hemijske).

 

Na parcelama na kojima je u toku vađenje krompira:

·         vađenje krompira obaviti u što kraćem roku;

·         krtole nakon vađenja ne ostavljati na parcelama, već odložiti u skladišta koja su dobro obezbeđena (po mogućnosti sa kontrolisanom temperaturom (ispod 10°C) i sa mrežicama na svim otvorima kako bi se sprečilo uletanje imaga i polaganje jaja).

 

Na parcelama na kojima se krompir još ne vadi:

·         nastaviti sa navodnjavanjem useva i održavanjem kompaktnosti zemljišta da zemlja ne bi pucala (i da ženke ne prolaze kroz pukotine do krtola i polažu jaja) 

·         na parcelama na kojima je cima počela da propada, a neće se još vaditi krompir, preporučuje se primena i hemijskih mera zaštite sa insekticidom Decis 2,5 EC (deltametrin) 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Region: Ruma
1 - 10 Next