Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 28.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma - Fusarium graminearum28.4.2017 11:43Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na lokalitetu u Liparu, u usevu ozimog ječma, sorta Bosut,registrovana  je fenofaza po BBCH skali 51( početak klasanja, vidljive prve cvetne plevice). S obzirom da su strna žita u fazi početka cvetanja osetljiva na patogen koji  prouzrokuje palež klasa, Fusarium graminearum, preporučuje se preventivni tretman registrovanim fungicidima kada se registruje 5% klasova sa anterama( polenove kesice), kroz koje se ostvaruje infekcija u povoljnim uslovima( visoke temperature i visoka relativna vlaga). Preporučeni  fungicidi:

1.Cello (a.m.tebukonazol +protiokonazol + spiroksamin), 1,25l/ha ili

2. Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol), 0,75-1l/ha ili

3. Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol), 0,75-1l/ha ili

5. Osiris(a.m.epoksikonazol+metkonazol), 1,5-2,5l/ha

 
početak klasanja
 
početak cvetanja
Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 27.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma27.4.2017 12:12Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

    Na području RC Negotin, KO Negotin, usevi  ječma nalaze se u fenofazi 37 po BBCH skali  (pojavljuje se list zastavičar). Vizuelnim pregledom useva uočeni su simptomi ramulariozne pegavosti Ramularia collo-cygni ), na listovima drugog kolenca. U cilju sprečavanja širenja infekcije, proizvođačima se preporučuje da izvrše tretman na parcelama na kojima je uočeno prisustvo simptoma ovog patogena na preko 5% biljaka nekim od sledećih fungicida:

Karika (hlorotalonil + propikonazol) 2 l/ha ili

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

ramulariozne pegavost ječma

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 26.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma26.4.2017 12:19Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)
Na terenu koji pokriva RC Vršac,ječam se nalazi u fazi od pojave lista zastavičara do faze vidljivo prvo osje (BBCH 37-49).
 
U pregledanim usevima ječma se registruju simptomi ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni).
 
 Simptom ramulariozne pegavosti na listovima
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva. Ukoliko se na 5% biljaka registruje prisustvo simptoma, neophodno je u cilju zaustavljanja dalje infekcije zaštiti useve primenom registrovanih fungicida:
 • Karika (a.m. hlorotalonil+propikonazol) 2lit/ha
 • Cherokee 487,5 SE (a.m. hlorotalonil+propikonazol+ciprokonazol) 2lit/ha
 • Duett ultra (a.m. tiofanat-metil+epoksikonazol) 0,4-0,6lit/ha
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 25.4.2017 ‎(2)
Zaštita ječma25.4.2017 17:49Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

Na terenu RC Senta usevi ječma se nalaze u fenofazi od pojave lista zastavičara do faze vidljivo prvo osje (37-49 BBCH skale).

Pregledom useva na raznim lokalitetima se registruje širenje simptoma ramulariozne pegavosti ječma ( Ramularia collo-cygni ), dok su simptomi mrežaste i sočivaste pegavosti listova ( Pyrenophora teres i Rynchosporium secalis) prethodnim tretmanom zaustavljeni na donjim listovima. Vremenske prilike su pogodovale širenju  simptoma ramulariozne pegavosti ,te zavisno od sorte, pege se nalaze na listovima od prvog do trećeg kolenca.

ramulariozna pegavost listova

pege na listu

Proizvođačima se preporučuje tretman useva ječmova, u cilju sprečavanja infekcije gornjih listova i klasa sa nekim od sledećih fungicida :

Karika (hlorotalonil + propikonazol) 2 l/ha

Duett ultra, Ceres (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Region: Senta
Zaštita ječma25.4.2017 10:58Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

Na području Srbije usevi ječma se nalaze u fazi od pojave lista zastavičara do faze vidljivo prvo osje (37-49 BBCH).

Krajem marta na osnovu preporuka Sistema PIS-a sprovedene su hemijske mere zaštite useva ječma usled prisustva mešanih infekcija nekoliko patogena (mrežasta pegavost lista ječma – Pyrenophora teres, ramulariozna pegavost lista ječma - Ramularia collo-cygni, sočivasta pegavost lista ječma – Rhynchosporium secalis, pepelnica žita – Erysiphae graminis).

Monitoringom useva sredinom aprila, registrovano je zaustavljanje širenja simptoma pegavosti, osim na nekim  parcelama na kojima se nastavlja   širenje simptoma  samo ramulariozne pegavosti lista ječma. U tom periodu  je  dat signal za sprovođenje još jednog tretmana. Međutim, tokom protekle nedelje koja je obilovala padavinama i bila praćena niskim temperaturama, onemogućen je ulazak na parcele ječma i sprovođenje mera zaštite. Na takvim usevima i dalje se registruje širenje simptoma ramulariozne pegavosti lista.

U cilju sprečavanja infekcije klasa i kasnijeg prenošenja ovog patogena semenom, sada je neophodno sprečiti dalju infekciju biljaka. U tu svrhu sistem prognoze preporučuje sprovođenje hemijskog tretmana na svim onim parcelama gde  se registruje 5% biljaka sa simptomima ramulariozne pegavosti lista. Posebnu pažnju treba usmeriti na zaštitu semenskih useva ječma.

Preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

Karika (hlorotalonil + propikonazol) 2 l/ha

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 24.4.2017 ‎(2)
Zaštita ječma24.4.2017 20:05Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)
Usevi ozimog ječma na području delovanja RC Bačka Topola nalaze se u fazi od pojave zastavičara do faze vidljivo prvo osje ( BBCH 37-49).Tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je prisustvo simptoma ramulariozne pegavosti ječma ( prouzrokovač Ramularia collo cygni ).
 
 
Preporuka za proizvođače: neophodan je pregled useva na prisustvo navedenog patogena. Po utvrđivanju prisustva 5% biljaka sa simptomima ramulariozne pegavosti ječma (prag za drugi tretman useva ječma) potrebno je sprovesti mere zaštite primenom nekih od sl. fungicida:
 • Duett ultra (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
 • Karika (a.m. hlorotalonil+ propikonazol) 2 l/ha
 
Region: Bačka Topola
Zaštita ječma24.4.2017 15:08Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

Na teritoriji RC Novi Sad usevi ozimog ječma nalaze se u fazi od pojave zastavičara do faze vidljivo prvo osje (BBCH 37-49).

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo-cygni).  Preporučuje se proizvođačima  pregled useva na prisustvo ovog patogena i ukoliko se registruje  5% biljaka sa simptomima treba sprovesti hemijske mere zaštite nekim od fungicida:

Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Karika (hlorotalonil + propikonazol) 2 l/ha

 

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 13.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma13.4.2017 14:52Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

Na lokalitetu u Liparu, u usevu semenskog ječma sorte Bosut, koji se nalazi u fenofazi po BBCH skali 37( list zastavičar u rukavcu), uočeni su simptomi ramulariozne pegavosti lista ječma, Ramularia collo-cygni, na više od 5% pregledanih biljaka. Kada se registruju  simptomi ramulariozne pegavosti na  5% biljaka, ostvaren je epidemijski prag za drugi tretman useva ječma. Preporuka je da se sprovedu mere zaštite primenom fungicida:

1.       Duett ultra(a.m.epoksikonazol+tiofanat metil), 0,6l/ha ili

2.       Bravo (a.m.hlorotalonil), 1,5l/ha+ Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol), 1,5-2,5l/ha

3.       Bravo (a.m.hlorotalonil), 1,5l/ha + Excorta(a.m. epoksikonazol), 0,7-1l/ha

simptomi Ramularia collo-cygni 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 12.4.2017 ‎(1)
Fungicidni tretman u ječmu12.4.2017 15:31Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Na lokalitetu Kumane, 11. aprila, vizuelnim pregledima zdravstvenog stanja ječma sorata NS 565, Nonius i Rudnik registrovano je prisustvo fitopatogenih gljiva Pyrenophora teres (prouzrokvač mrežaste pegavosti),  Ramularia collo-cygni (prouzrokovač ramulariozne pegavosti ) i Rhynchosporium secalis  (prouzrokovač sočivaste pegavosti). 

Prisustvo patogena je na nivou epidemijskog praga  te je neophodno sprovesti mere zaštite jednim od registrovanih fungicida:

 

·         Duett ultra  (epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

·         Antre plus  (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

 

Slika 1 simptomi pegavosti na ječmu
Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 5.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma5.4.2017 10:15Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

RC Subotica-ječam

Usevi ozimog ječma, sorte Nonius i NS 565- na oglednoj parceli PSS Subotica, se nalaze u fenofazi vlatanja – prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja po BBCH 31.

Vizuelnim pregledom je ustanovljeno prisustvo simptoma pegavosti na  20 % biljaka. Prisutni su simptomi mrežasta pegavost lista ječma -  Pyrenophora teres  i ramulariozne pegavosti lista ječma - Ramularia collo-cygni. Simptomi se šire na mlađe listove.

Slika-Simptomi mrežaste pegavosti lista ječma 

Preporuka:

Preporučuje se obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva simptoma kao i procenat zaraženih biljaka. U usevima gde je postignut epidemisjki prag : 10 % zaraženih biljaka u fenofazi prvog kolenca (BBCH 31) potrebno je uraditi tretman nekim od navedenih fungicida na bazi:

·         epoksikonazol + tiofanat-metil Duett ultra 0,4-0,6 l/ha;

·         tebukonazol + tiofanat-metil Antre plus  1,5 l/ha;

·         prohloraz+propikonazol Bumper P 0,75-1 l/ha.

Region: Subotica
Expand/Collapse Created : 4.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma 4.4.2017 12:11Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni)

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimog ječma se nalaze u fenofazi vlatanja – od početka rasta stabljike pa do prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledom useva na punktovima Apatin, Riđica i Gakovo registrovano je prisutvo simptoma različitih vrsta pegavosti (ramulariozna pegavost lista ječma - Ramularia colo-cygni  i mrežasta pegavost lista ječma -  Pyrenophora teres) na više od 10% pregledanih biljaka.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva simptoma kao i procenat zaraženih biljaka.

U onim usevima u kojima se registruje 10 % zaraženih biljaka u fenofazi prvog kolenca (BBCH 31) potrebno je uraditi tretman nekim od navedenih fungicida:

Duett ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Amistar ekstra (a.m.azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Antre plus (a.m.tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Falcon EC 460 (a.m.tebukonazol + triadimenol + spiroksamin) 0,6 l/ha

velika slika

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 3.4.2017 ‎(1)
Zaštita ječma3.4.2017 22:19Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)
 

Na terenu RC Ruma usevi ozimog ječma nalaze se fenofazi vlatanja; od početka rasta stabljike do faze  prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (30-31 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva uočavaju se simptomi združenih infekcija različitih prouzrokovača pegavosti lista ječma: Pyrenophora teres /mrežasta pegavost/, Ramularia collo cygni /ramulariozna pegavost/, Rhynchosporium secalis /sočivasta pegavost/ na više od 10% pregledanih biljaka (dostignut ekonomski prag štetnosti).

 

 

Lokalitet/sorta

Datum setve

Fenofaza (BBCH)

Patogen

% zaraženih

biljaka

ukupan % zaraženih

biljaka sa simptomima pegavosti

 

Ruma/Amorosa

 

6.10.2016.

 

31

Pyrenophora teres

5

 

19

Rhynchosporium secalis

2

Ramularia collo cygni

12

 

Voganj/Nonius

 

8.10.2016.

 

30-31

Pyrenophora teres

21

 

27

Rhynchosporium secalis

1

Ramularia collo cygni

5

 

Proizvođačima se preporučuje pregled biljaka na prisustvo patogena. Ukoliko su ječmovi u fazi formiranog prvog kolenca, a registruje se 10 i više % biljaka sa simtomima pegavosti, neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite nekim od navedenih fungicida:

·         Duett ultra (epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

·         Amistar ekstra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

·         Acanto plus (pikoksistrobin + ciprokonazol) 0,6 l/ha

·         Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

·         Falcon EC 460 (tebukonazol + triadimenol + spiroksamin) 0,6 l/ha

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 31.3.2017 ‎(1)
Mrežasta pegavost ječma31.3.2017 14:09Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na usevima  ječma u regionu Sremska Mitrovica vizuelnim pregledom biljaka uočeno je prisustvo mrežaste  pegavosti ječma Pyrenophora teres .

 

Na pojedinim parcelama, gde je dostignut  epidemijski prag 10 % zaraženih biljaka u fazi prvog kolenca, preporučuje se fungicidni tretman :

a.m.triadimenol + tebukonazol + spiroksamin (Falcon EC 460)  u dozi od 0,6l/ha

a.m.azoksistrobin + ciprakonazol (Amistar extra) u dozi  0,5-0,75 l/ha.

Na usevu ječma prisutna su jaja i imaga žitne pijavica, Eulema melanopus,  koja i dalje polaže jaja.

Preporuka je obilazak useva i praćenje početka piljenja larvi kada se preporučuje insekticidni tretman.

 

jaja E.melanopus pred početak piljenja

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 30.3.2017 ‎(5)
Zastita ječma30.3.2017 15:57Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na terenu RC Pancevo usevi ječma se nalaze u fenofazi vlatanja, prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo prouzrokovača mrežaste i sočivaste pegavosti listova ječma (Pyrenophora teres i Rhynchosporium secalis)

S obzirom da je postignut ekonomski prag štetnosti (10% biljaka sa simptomima  pegavosti ), neophodno je primeniti hemijske mere zaštite nekim od sledećih fungicida

Amistar ekstra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Duett ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Region: Pančevo
Zaštita ječma30.3.2017 15:11Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)
 
U regionu koji pokriva RC Vršac, usevi ozimih ječmova se nalaze u fazi porasta stabljike - faza prvo do drugo kolence formirano (BBCH 31-32).
Vizuelnim pregledom je utvrđeno prisustvo simptoma tipa pegavosti na listovima koje prouzrokuju gljive Ramularia collo cygni (ramulariozna pegavost), Pyrenophora teres (mrežasta pegavost), Rynchosporium secalis (sočivasta pegavost lista) kao i simptomi pepelnice (Erysiphe graminis). 
 
U tabeli je dat prikaz procenta zaraženih biljaka po lokalitetima:

 

Lokalitet/sorta

 

Faza BBCH

 

% zaraženih

biljaka

     Datum pregleda:  28.02.

Vršački  Put /Bravo

32

Simptomi pegavosti

24

Erysiphe graminis

43

Vršački Ritovi/Nectaria

31

Simptomi pegavosti

10

Erysiphe graminis

1

Pavliš/NS 565

31

Simptomi pegavosti

63

Erysiphe graminis

0

 
 
Slika 1 i 2. Simptomi pegavosti na listu
 
 
 
 
Proizvođačima se preporučuje pregled useva ječma. Ukoliko se u usevu koji je u fazi formiranog prvog kolenca registruje 10% biljaka sa simptomima pegavosti preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:
 • Falcon EC 460 (a.m. tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha ili
 • Amistar extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha
 • Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
Region: Vršac
Zaštita ječma30.3.2017 14:16Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Ramulariozna pegavost (Ramularia collo-cygni); Žitna pijavica (lema melanopus)

Na području delovanja RC Požarevac usevi ječma se nalaze u fazi rasta stabljike, prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni).

slika 1 i 2. Simptomi pegavosti na listovima ječma

Na lokalitetima Kravlji Do i Petka, u usevima ječma sorte Nonius koji su u fazi prvog kolenca, simptomi pegavosti prisutni su na 26 do 31% biljaka.

S obzirom da se usevi ječma nalaze u osetljivoj fazi razvoja i da je na pregledanim lokalitetima postignut ekonomski prag štetnosti, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled na prisustvo patogena. Ukoliko se u usevima ječma koji se nalaze u fazi prvog kolenca registruje 10% biljaka sa simptomima  pegavosti  neophodno je primeniti hemijske mere zaštite nekim od sledećih fungicida:

Opera maxx (piraklostrobin + epoksikonazol) 1,5l/ha

Acanto plus (pikoksistrobin + ciprokonazol) 0,6 l/ha

Amistar ekstra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Falcon EC 460 (tebukonazol + triadimenol + spiroksamin) 0,6 l/ha

Takođe, u usevima ječma prisutni su buvači i žitna pijavica (Lema melanopus) u visokoj brojnosti od 8 do 15 imaga/m2. Suzbijanje izvršiti registrovanim insekticidima.

Region: Požarevac
Zaštita ječma30.3.2017 13:27Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Na području delovanja RC Beograd, lokalitet Padinska Skela, ozimi ječam se nalazi u fenofazi BBCH 31, prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja.

Vizuelnim pregledom useva utvrđeno je prisustvo gljiva prouzrokovača različitih tipova pegavosti:

·         Pyrenophora teres (mrežasta pegavost ječma)

·         Rhynchosporium secalis (pegavost lista ječma)

·         Ramularia collo-cygni (ramulariozna pegavost  lista)

 

Slika 1. Simptomi pegavosti lista ječma

 

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i ukoliko se na 10% biljaka uoče simptomi pegavosti neophodno je sprovesti tretman nekim od sledećih fungicida:

·         Duett ultra ( epoksikonazol+tiofanat-metil), količina primene 0,4-0,6 l/ha

·         Amistar extra ( azoksistrobin+ciprokonazol), količina primene 0,5-0,75 l/ha

·         Falcon EC 460 ( a.m. tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin), količina primene 0,6 l/ha

·         Antre plus ( a.m. tebukonazol+tiofanat metil), količina primene 1,5 l/ha

Region: Beograd
Zaštita ječma30.3.2017 11:07Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)
Usevi ozimog ječma , na području delovanja RC Bačka Topola , nalaze se u fazi  početka rasta stabljike do faze  prvog kolenca (najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja) BBCH 30-31.
Vizuelnim pregledima useva utvrđeno je prisustvo združenih infekcija gljiva koje prouzrokuju različite pegavosti lista ječma ( mrežasta pegavost ječma: prouzrokovač Pyrenophora teres, sočivasta pegavost lista ječma: prouzrokovač Rynchosporium secalis, i ramulariozna pegavost  lista čiji je prouzrokovač: Ramularia collo cygni) kao i prisustvo prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis).
 
 
 
 
 
Preporuka za proizvođače: pregledati useve i ukoliko je 10% biljaka sa simptomima pegavosti u ovoj fazi razvoja, neophodno je preduzeti mere zaštite. Primeniti neki od navedenih fungicida:
 • Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha
 • Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
 • Amistar extra (azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha
 • Falcon EC 460(a.m. tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha
Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 29.3.2017 ‎(2)
Zastita ječma29.3.2017 16:31Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis)

Na terenu RC Senta usevi ječma se nalaze u fenofazi vlatanja, prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo prouzrokovača mrežaste i sočivaste pegavosti listova ječma (Pyrenophora teres i Rhynchosporium secalis), kao i pepelnice žita (Erysiphe graminis) .

Pegavost na listu

Lokalitet/Sorta

Patogen

% zaraženih biljaka

 

Senta/Nonijus

 

Pyrenophora teres

38

Erysiphe graminis

0

Rhynchosporium secalis

5

 

Senta/NS 565

 

Pyrenophora teres

25

Erysiphe graminis

11

Rhynchosporium secalis

2

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled biljaka na prisustvo patogena. Ukoliko se u usevima ječma koji se nalaze u fazi prvog kolenca registruje 10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ,preporučuje se primena fungicida :

Duett ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Amistar ekstra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Region: Senta
Zaštita ječma29.3.2017 15:18Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (erysiphe graminis); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ječma se nalaze u fazi rasta stabljike, prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) u sledećim procentima:

Lokalitet/Sorta

Faza

Patogen

% zaraženih biljaka

 

Futog/Salamandre

 

 

BBCH 31

Pyrenophora teres

29

Erysiphe graminis

11

Rhynchosporium secalis

1

 

Temerin/Etincel

 

 

BBCH31

Pyrenophora teres

30

Erysiphe graminis

14

Rhynchosporium secalis

5

 

S obzirom da se usevi ječma nalaze u osetljivoj fazi razvoja i da je na pregledanim lokalitetima postignut ekonomski prag štetnosti, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled na prisustvo patogena. Ukoliko se u usevima ječma koji se nalaze u fazi prvog kolenca registruje 10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) neophodno je primeniti hemijske mere zaštite nekim od sledećih fungicida:

Duett ultra (epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Amistar ekstra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha

Antre plus (tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

Falcon EC 460 (tebukonazol + triadimenol + spiroksamin) 0,6 l/ha

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 28.3.2017 ‎(1)
Mrežasta pegavost lista ječma, tretman28.3.2017 14:26Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Vizuelnim pregledom useva semenskog ječma, sorta Bosut, fenofaza useva po BBCH skali – 31( prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja), registrovani su simptomi više prouzrokovača pegavosti lista ječma( Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres i Ramularia collo cygni),  na više od 10% pregledanih biljaka.

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima da pregledaju svoje useve i ukoliko su ječmovi u fazi prvog kolenca sa 10% biljaka sa simtomima pegavosti, neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite.

Preporučeni fungicidi:

Duett Ultra (a.m.epoksikonazol+tiofanat -  metil), 0,4-0,6l/ha

Amistar extra (azoksistrobin+ciprokonazol), 0,5-0,75 l/ha

Antre plus (tebukonazol+tiofanat - metil) 1,5 l/ha      

 

 

Region: Vrbas
Expand/Collapse Created : 24.11.2016 ‎(1)
Zdravstveno stanje ječma24.11.2016 14:40Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na području delovanja RC Požarevac, ozimi ječmovi  nalaze se u fenofazi od 3-5 listova razvijeno (po BBCH skali 13-15). Vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo prouzrokovača  mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Na lokalitetu Malo Crniće  simptomi su prisutni na 3% pregledanih  biljaka dok je na lokalitetu Petka  pegavost prisutna na 5% pregledanih  biljaka.

slika 1.

Na parcelama su prisutne  pojedinačne rupe od glodara.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak svojih  parcela  u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja useva.

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva ječma.

Region: Požarevac
Expand/Collapse Created : 21.11.2016 ‎(1)
Stanje u usevima ozimih ječmova 21.11.2016 9:59Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Na području delovanja RC Sombor, ozimi ječmovi se nalaze u fenofazi od 2 lista razvijeno-početak bokorenja vidljivo prvo sekundarno stablo (po BBCH skali 12-21).

Vizuelnim pregledima useva registrovali smo prisustvo:

-simptoma mrežaste pegavosti ječma (prouz.Pyrenophora teres) na 0-15%  biljaka

-lisnih vašiju (Aphididae ) –prisutna imaga na 2-25% biljaka

 

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak svojih  parcela  u cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja useva. Za sada se tretman ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati zdravstveno stanje kao i pojavu štetočina u usevima ozimih ječmova.

usev ječma -punkt Apatin

simptom mrežaste pegavosti ječma

simptom mrežaste pegavosti ječma

lisne vaši na ječmu

Region: Sombor
Expand/Collapse Created : 16.11.2016 ‎(1)
Zdravstveno stanje ozimog ječma16.11.2016 11:32Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)

Pregledom parcela ozimih ječmova na terenu RC Senta, utvrđeno je da se ranije posejani usevi nalaze u fenofazi 12-13 BBCH skale (2-3 lista razvijena).

Prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) registrovano je na 0  do 39% biljaka.

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju. RC Senta nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ječma.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 14.11.2016 ‎(1)
Zdravstveno stanje useva ozimog ječma14.11.2016 14:23Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres)
Na lokalitetu Zobnatica, u usevu ozimog ječma (sorta: Salamander, površina: 31 ha, vreme setve: 8-10.10.2016, predusev: soja), vizuelnim pregledom od 01.11.  registrovani su simptomi mrežaste pegavosti ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres) na 5% pregledanih biljaka, dok je  14.11.2016.  utvrđeno širenje simptoma  i prisustvo na 12% biljaka.
 

Datum pregleda

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

Pyrenophora teres

zaražene biljke (%)

01.11.2016.

  13. tri razvijena lista

5

14.11.2016.

  21. početak bokorenja vidljivo prvo sekundarno stablo

12

 
        
 
Patogen se održava u biljnim ostacima i na semenu.
 
Preporuka za proizvođače: redovnim obilaskom parcela utvrditi prisustvo i nivo širenja patogena. Za sada ne preduzimati hemijske mere suzbijanja.
Region: Bačka Topola
(More Items...)