Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > ječam  

Web Part Page Title Bar image
ječam

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.11.2021 ‎(1)
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita22.11.2021 10:30Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae); Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus); Mrežasta pegavost ječma (pyrenophora teres); Lisna rđa ječma (Puccinia hordei); Pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Na području Srbije, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od nicanja do tri lista razvijena (BBCH 09-13), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi od nicanja do bokorenja: tri stabla vidljiva (BBCH 10-23). Na pojedinim lokalitetima, još uvek nisu posejane sve planirane površine pod strnim žitima.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

      krilatih formi i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 6% biljaka i

      cikada (dominantno vrste Psammotettix alienus) na do 8% biljaka.

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom tj. sisanjem biljnih sokova, lisne vaši i cikade su mnogo značajnije kao prenosioci fitopatogenih virusa. Kao posledica hladnijeg vremena i čestih padavina tokom novembra, prisustvo pomenutih štetočina je u odnosu na isti period prethodnih godina, u manjem intenzitetu, te je i rizik od prenošenja virusa tokom ove jeseni znatno manji.

Imajući u vidu da se prisustvo vaši i cikada na svim parcelama u okviru monitoringa PIS-a registruje ispod praga štetnosti, koji prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši, mere zaštite se ne preporučuju.

Prisustvo patogena u usevima pšenice nije registrovano, dok je u usevima ječma (i to u usevima u odmaklijim fazama razvoja) registrovano prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) kao i rđe ječma (Puccinia hordei), ali u veoma niskom intenzitetu napada.

Na pojedinim parcelama pod strnim žitima registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva radi registrovanja prisustva aktivnih rupa od ovih štetočina, i ukoliko se uoči preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuju se mere zaštite primenom registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Prilikom njihove postavke, treba ih zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači.

VAŽNO! Na pojedinim lokalitetima registruje se prisustvo simptoma na listovima pšenice u vidu različito obojenih pega (žute, narandžaste, purpurne boje). Ovakvi simptomi su posledica uticaja fizičkih faktora, odnosno smene niskih temperatura tokom noći i visokih temperatura tokom dana, i naročito se javljaju na klijancima. Pomenuti simptomi su privremenog karaktera i nakon prestanka pomenutih temperaturnih oscilacija, povući će se i neće uticati na dalji razvoj pšenice.

Detaljnije informacije o zdravstvenom stanju ozimih strnih žita po regionima možete pogledati na Najnoviji prilozi iz regiona.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 25.10.2021 ‎(1)
Zaštita ječma25.10.2021 9:27Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Cikade (cicadellidae)

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma iz najranijih rokova setve (poslednja dekada septembra) se nalaze u fazi do tri razvijena lista (BBCH 13). U narednim danima se očekuje i kraj setve ječma u regionu Bačke Topole. 

 

Faza razvoja ječma BBCH13

Tokom vizuelnih pregleda, u poniklim usevima ozimog ječma   registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na do 6 % biljaka i cikada (Cicadellidae) na do 3 % biljaka. Navedeni štetni organizmi prave direktne štete sisajući sokove biljaka tokom ishrane, ali  najznačajniji su  kao vektori fitopatogenih virusa.

Najavljene vremenske prilike u narednom periodu pogodovaće razvoju ovih štetnih organizama.

 

Aphididae                                Cicadellidae                        

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva ozimog ječma  na prisustvo lisnih vaši i cikada. Prag štetnosti prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja strnih žita iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Kada se vizuelnim pregledima  registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na 10 % biljaka preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

 • Fastac ME (a.m.alfa-cipermetrin) u dozi 0,2 l/ha ili
 • Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m. deltametrin) u dozi 0,2-0,3l/ha

 

Takođe na pojedinim parcelama utvrđeno je i prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), na do 3% biljaka.

Simptom mrežaste pegavosti

Region: Bačka Topola
Expand/Collapse Created : 25.5.2021 ‎(1)
Zaštita ječma25.5.2021 9:01Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica vizuelnim pregledom useva ječma je utvrđeno da se ječam u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i roka setve nalazi u fazi razvoja od: sredina klasanja (polovina cvetova se pojavilo) do faze početak cvetanja (vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

Osetljiva faza cvetanja ječma uz nestabilno vreme sa padavinama koje se za naš region očekuju od četvrtka mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima ječma se preporučuje da pregledaju svoje useve i utvrde fazu  razvoja ječma. Ukoliko su vidljive polenove kesice na 5% cvetova ječam je ušao u fazu cvetanja i preporučuje se da pre najavljenih padavina proizvođači sprovedu hemijske mere zaštite ječma nekim od registrovanih fungicida:

- Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil), u količini 1,5 l/ha ili

- Mercury (a.m azoksistrobin+epoksikonazol) u količini 1 l/ha ili

- Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protikonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

- Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol), u količini 1,5-2,25 l/ha ili

-Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha ili

-Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin), u količini 1,25l/ha ili

- Zamir (a.m.prohloraz + tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

- Bumper P (a.m prohloraz+propikonazol) u količini 0,75-1 l/ha.

 

Region: Kosovska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 24.5.2021 ‎(1)
Zaštita ječma24.5.2021 8:34Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Žitna pijavica (lema melanopus)
Na području delovanja RC Zaječar ozimi ječam se u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i sortimenta nalazi u fazi od sredina klasanja: polovina cvetova se pojavilo do početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

Ječam se nalazi u fazi cvetanja, kada je osetljiv na infekcije klasova prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum), a najavljene padavine u narednim danima stvoriće povoljne uslove za ostvarivanje infekcije ovim patogenom. Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje parcele i ukoliko je usev u fazi cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), da pre padavina sprovedu hemijske mere zaštite jednim od fungicida:

-Prosaro 250EC (a.m.tebukonazol + propikonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

-Zamir (a.m.prohloraz + tebukonazol) u količini 0,75-1 l/ha ili

-Cello (a.m.spiroksamin +protiokonazol+tebukonazol) u količini 1,25 l/ha ili

-Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Vizuelnim pregledom ječma ustanovljeno je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i na listu i na klasu, a na lokalitetu Veliki Izvor uočeno je prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Proizvođačima se preporučuje da obiđu parcele i ako uoče prisustvo 0,5 do 1 larve žitne pijavice po biljci sprovedu mere zaštite jednim od insekticida :

-Decis 2,5EC, Konfuzija, Polux (a.m.deltametrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili

-Grom (a.m.lambda-cihalotrin) u količini 0,2 l/ha.

Navedeni insekticidi biće efikasni i za suzbilanje biljnih vaši.

Region: Zaječar
Expand/Collapse Created : 17.5.2021 ‎(1)
Zaštita ječma17.5.2021 11:32Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području rada RC Užice usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od roka setve, lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi razvoja od: sredina klasanja, polovina cvetova se pojavilo, do početak cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

Za naredne dane je najavljeno  nestabilno vreme sa padavinama, koje uz visoke temperature u osetljivoj fazi cvetanja ječma, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva radi utvrđivanja faze razvoja. U usevima ječma koji su ušli u fazu cvetanja  (vidljive polenove kesice na 5% cvetova), preporuka je da pre najavljenih padavina sprovedu tretman nekim od registrovanih fungicida:

- Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol), u količini 1,5-2,25 l/ha
-Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil), u količini 1,5 l/ha
-Prosaro (a.m. tebukonazol +protiokonazol), u količini 0,75-1 l/ha
-Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin), u količini 1,25l/ha
-Mercury (a.m azoksistrobin+epoksikonazol) u količini 1 l/ha
-Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) u količini 0,8 l/ha.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 11.5.2021 ‎(4)
Zaštita ječma11.5.2021 14:37Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Požarevac, usevi ječma se zavisno od rokova setve i sortimenta nalaze u različitim fazama, od klasanja do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

U osetljivoj fazi cvetanja u koju ječam ulazi, u uslovima promeljivog  vremena sa padavinama mogu se stvoriti povoljni uslovi za infekciju klasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima čiji su usevi ušli u fazu cvetanja, odnosno  u usevima u kojima se registruju vidljive polenove kesice na 5% klasova preporučuje se primena hemijskih mera zaštita, čim vremenski uslovi dozvole ulazak u parcele, nekim od registrovanih fungicida:

 • Cello (a.m tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) u količini 1,25 l/ha ili
 • Zantara (a.m tebukonazol + biksafen) u količini 1-1,25 l/ha ili
 • Prosaro 250 EC (a.m tebukonazol + tiofanat metil) u količini 1,5 l/ha ili
 • Custodia ( a.m tebukonazol + azoksistrobin ) u količini 0,8 l/ha ili
 • Osiris (a.m epoksikonazol + metkonazol) u količini 1,5-2,5 l/ha ili
 • Bumper P (a.m prohloraz+propikonazol) u količini 0,75-1 l/ha.
Region: Požarevac
Zaštita ječma11.5.2021 8:41Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i roka setve, nalaze u fazi od sredine klasanja do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice, BBCH 55-61.

 

 

usev ječma                            cvetanje ječma

 

Od sutra se prognozira višednevni period sa nestabilnim vremenom praćenim padavinama. S obzirom da ječam ulazi u osetljivu fazu, fazu cvetanja, sa najavljenim padavinama postoji rizik od od infekcije klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva ječma u cilju utvrđivanja faze razvoja.

Ukoliko se ustanovi početak cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), preporučuje se preventivni hemijski tretman, pre padavina, nekim od registrovanih fungicida:

 

·         Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) u količini 1,5 l/ha   ili

·         Prosaro 250 EC (a.m. tebukonazol + protiokonazol) u količini 0,75-1 l/ha   ili

·         Cello (a.m. tebukonazol + protiokonazol + spiroksamin) u količini 1,25 l/ha   ili

·         Zantra (a.m. tebukonazol + biksafen) u količini 1-1,25 l/ha   ili

·         Osiris (a.m. epoksikonazol + metkonazol) u količini 1,5-2,5 l/ha   ili

·         Bumper P (a.m. prohloraz + propinokonazol) u količini 0,75-1 l/ha   ili neki drugi registrovani fungicid.

 

Region: Kraljevo
Zaštita ječma11.5.2021 7:32Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Kruševac, usevi ječma se zavisno od rokova setve i sortimenta nalaze u različitim fazama, od klasanja do početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 55-61).

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama od srede i ulazak biljaka ječma u osetljivu fazu, fazu cvetanja, mogu se stvoriti povoljni uslovi za infekciju klasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje da obiđu i pregledaju useve ječma. Ukoliko se registruje početak cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova) preporučuju se hemijske mere zaštite, pre najavljenih padavina, nekim od registrovanih fungicida:

 

 • Zantara (a.m tebukonazol + biksafen) 1-1,25 l/ha ili
 • Custodia ( a.m tebukonazol + azoksistrobin ) 0,8 l/ha ili
 • Prosaro 250 EC (a.m tebukonazol + tiofanat metil) 1,5 l/ha ili
 • Cello (a.m tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin ) 1,25 l/ha ili
 • Osiris (a.m epoksikonazol + metkonazol) 1,5-2,5 l/ha ili
 • Bumper P (a.m prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha.
Region: Kruševac
Zaštita ječma11.5.2021 7:24Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području RC Čačak, usevi ozimog ječma iz najranijih rokova setve nalaze se u fazi od početka klasanja do početka cvetanja: vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

 

Faza razvoja

velika slika

 

Najavljene  višednevne padavine mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum).

Preporuka je proizvođačima da obiđu parcele radi utvrđivanja faze razvoja useva. U usevima ječma koji se nalaze u fazi početka cvetanja (vidljive polenove kesice na 5% klasova), pred padavine, preporučuje se primena nekog od fungicida:

-        Bumper P (a.m.prohloraz+propikonazol) u dozi 0,75-1 l/ha,

-        Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) u dozi 1,5-1,25l/ha,

-        Prosaro 250 EC (a.m.tebukonazol+protiokonazol) u dozi 0,75-1l/ha,

-        Antre plus (a.m.tebukonazol+tiofanat-metil) u dozi 1,5l/ha,         

-        Zantara (a.m.tebukonazol+biksafen) u dozi 1-1,25 l/ha,

-        Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) u dozi 1,25 l/ha,

-        Mercury (a.m. azoksistrobin + epoksikonazol) u dozi od 1 l/ha

-        Proline 250 EC (a.m. protiokonazol) u dozi od 0,8 l/ha.

Region: Čačak
Expand/Collapse Created : 10.5.2021 ‎(13)
Zaštita ječma10.5.2021 18:42Fuzarium klasa pšenice (fusarium graminearum/gibberella zeae)

Na području delovanja RC Vranje usevi ječma se nalaze u fazi od sredine klasanja (BBCH 55) do faze početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61).

Najavljene višednevne padavine od srede mogu stvoriti povoljne uslove za za infekciju klasa ječma gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled useva i ukoliko se utvrdi da je 5% klasova izbacilo prašnike, primena preventivnih mera zaštite nekim od registrovanih fungicida za tu namenu:

-          Antre plus (tebukonazol, tiofanat-metil) u koncentraciji 1,5l/ha ili

-          Zantara (tebukonazol, biksafen) u koncentraciji 1-1,25l/ha ili

-          Zamir 400 EW (tebukonazol, prohloraz) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-          Prosaro 250 EC (tebukonazol, protiokonazol) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-          Bumper P (prohloraz, biksafon) u koncentraciji 0,75-1l/ha ili

-          Osiris (epoksikonazol, metkonazol) u koncentraciji 1,5-2,5l/ha ili

-          Mercury (azoksistrobin, epoksikonazol) u koncentraciji 1l/ha.

Region: Vranje
1 - 10 Next