Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > duvan  

Web Part Page Title Bar image
duvan

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 21.6.2021 ‎(1)
Zaštita duvana21.6.2021 8:59Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Trips (thrips tabaci)

Na terenu RC Senta usevi duvana se nalaze  na početku intenzivnog porasta (7-9 listova razvijeno).

 

usev duvana

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera), kao i lisnih vaši  (Aphididae).  Pored direktnih šteta, ovi insekti su i vektori veoma značajnih fitopatogenih virusa u proizvodnji duvana.  Na pojedinim biljkama se uočavaju i simptomi zaraze virusima.

 

lisne vaši                        trips na listu

 

simptom viroze         viroza

 

U cilju sprečavanja daljeg širenja virusnih infekcija, kao i sprečavanja direktnih šteta na listovima duvana od ishrane lisnih vaši i tripsa,  preporučuje  se pregled useva na prisustvo ovih štetočina i po potvrdi prisustva primena preparata: 

 

-Zlatospilan (acetamiprid) u dozi od 0,25 kg/ha

 

Preporuka je da se biljke sa simptomima viroze uklone iz useva i unište.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 23.7.2020 ‎(1)
Intenzivno polaganje jaja pamukove sovice23.7.2020 13:59Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Na feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama, u poslednjih nedelju dana se registruju visoki ulovi odraslih jedinki pamukove/kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera). U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja u različitim fazama razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje. Na nekim lokalitetima, procenat biljaka sa položenim jajma prelazi i 40%.

Ova sovica je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo jaja pamukove sovice preporuka je da se na samom početku piljenja larvi primeni registrovani insekticid ovicidno-larvicidnog delovanja.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 26.6.2020 ‎(1)
Zaštita duvana26.6.2020 8:38Tripsi (thrips spp); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

Na terenu RC Senta usevi duvana se nalaze  na početku intenzivnog porasta (6-7 listova razvijeno).

 

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera), kao i lisnih vaši  (Aphididae). Pored direktnih šteta, ovi insekti su i vektori veoma značajnih fitopatogenih virusa u proizvodnji duvana. Na pojedinim biljkama se uočavaju i simptomi zaraze virusima.

 

 

trips i lisne vaši              simptom viroze 

                    

                       simptom viroze

 

U cilju sprečavanja daljeg širenja virusnih infekcija, kao i sprečavanja direktnih šteta na listovima duvana od ishrane larvi i tripsa,  preporučuje  se pregled useva na prisustvo ovih štetočina i po potvrdi prisustva primena nekog od navedenih preparata: 

-Confidor ili Macho200 SL (imidakloprid) 0,5-0,6 l/ha

-Zlatospilan SP (acetamiprid) 0,25 kg/ha.

Preporuka je da se biljke sa simptomima viroza uklone iz useva i unište.

Region: Senta
Expand/Collapse Created : 18.6.2019 ‎(1)
Stičkov šarenjak18.6.2019 11:29Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Od sredine prošle nedelje registruje se izuzetno velika brojnost leptira stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) na raznim biljkama. Ovaj dnevni leptir je migratorna i polifagna vrsta koja dolazi u naše krajeve sa juga. 

Štete pričinjavaju larve hraneći se lišćem kako korovskih vrsta (palamida, čičak, stričak i druge) tako i gajenih biljaka (soja, pasulj, boranija, grašak, duvan, suncokret i druge). Pri visokoj brojnosti larvi, može doći do golobrsta useva.

U vizuelnim pregledima useva soje, utvrđeno je prisustvo jaja stričkovog šarenjaka na do 100% biljaka, dok su larve prisutne na do 65% biljaka. U narednim danima se očekuje masovno piljenje larvi.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva  na prisustvo larvi stričkovog šarenjaka. Ukoliko se registruje prisustvo larvi koje ukazuje na mogućnost golobrsta, preporučuje se primena insekticida na bazi aktivnih materija hlorpirifos+cipermetrin. Pored hemijskih mera zaštite, važno je i suzbijanje korovskih biljaka koje su domaćini ovoj štetočini.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 10.7.2018 ‎(1)
Pamukova sovica10.7.2018 11:13Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera)

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta. Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

U poslednjih nedelju dana, na feromonskim klopkama beleže se izuzetno visoki ulovi odraslih jedinki pamukove sovice. U usevima boranije, paprike, paradajza i kukuruza registruje se i do nekoliko stotina imaga dnevno. Takođe, u ovim usevima vizuelnim pregledima registrovano je i prisustvo jaja pamukove sovice. Procenat biljaka sa položenim jajma prelazi na nekim lokalitetima čak i 50%.

 

Preporučuje se proizvođačima kukuruza, paprike, paradajza, boranije, kupusa, duvana, pasulja, suncokreta i drugih osetljivih biljaka, pregled na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko se registruje prisustvo jaja, potrebno je pratiti razvoj i na samom početku piljenja larvi primeniti neki od registrovanih insekticida.

Region: Svi regioni
Expand/Collapse Created : 13.6.2015 ‎(1)
Duvanov trips 13.6.2015 16:16Thrips tabaci (Thrips tabaci)

Na lokalitetu Ruma/Žarkovac, vizuelnim pregledom parcela pod duvanom koji se nalazi u fazi 9 listova razvijeno, registruje se prisustvo larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci) kao i simptomi njihovog prisustva.  Larve se uočavaju na naličju donjih  listova i to na 10 -15% pregledanih biljaka (1-5 imaga po listu).

velika slika

 Duvanov trips usled ishrane  biljnim sokom dovodi do mehaničkog oštećenja lišća. Pri jakom napadu prinos može biti umanjen i do 50% uz značajno pogoršanje kvaliteta duvana. Značajne su i indirektne štete, kao prenosioca virusa bronzavosti paradajza (TSWV)

Razmnožavanju ove vrste doprinosi suvo i toplo vreme, gajenje duvana u monokulturi, zakorovljenost useva, veća zastupljenost povrtarskih kultura u okruženju, obilnije đubrenje azotom i dr.

Preporučujemo proizvođačima duvana da obiđu svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo ove štetočine primene neki od registrovanih insekticida:

  • a.m. imidakloprid (Confidor 200 SL ili Macho 200 SL 0,5-0,6 l/ha) karenca 35 dana
  • a.m. deltametrin (Decis 2,5 EC 0,3-0,5 l/ha) karenca 28 dana
  • a,m. acetamiprid (Mospilan 20-SP 0,25 kg/ha) karenca 14 dana
  • a.m. metomil (Lannate 25WP 1-1,5 kg/ha) karenca 7 dana

Voditi računa o karenci.

 

Region: Ruma
Expand/Collapse Created : 8.6.2015 ‎(1)
Zaštita duvana Thrips tabaci8.6.2015 20:53Thrips tabaci (Thrips tabaci)
Vizuelnim pregledom parcela duvana na teritoriji Čoke,koji se trenutno nalazi na početku intenzivnog porasta (3-4 prava lista razvijena), registruje se značajnije prisustvo tripsa Thrips tabaci. Suvo i izuzetno toplo vreme,kao i blizina parcela i plastenika namenjenih proizvodnji povrća pogodovali su intenzivnom širenju tripsa na biljke duvana.
Duvanov trips predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina duvana,koja pored mehaničkih oštećenja lišća predstavlja jednog od najčešćih vektora virusa (TSWV,TSV).
 
 
Usled trenutne visoke brojnosti tripsa,koja na pojedinim parcelama iznosi 2-3 imaga po listu,bez obzira na mali broj registrovanih preparata i njihovo ograničeno delovanje po pitanju kontrole prenosa virusa u uslovima otvorenog polja,preporučuje se primena navedenog insekticida uz obavezno poštovanje propisane karence:
 
-Confidor ili Macho200 SL (imidakloprid) 0,5-0,6 l/ha
 
 
 
 
 
Region: Senta
Expand/Collapse Created : 4.6.2015 ‎(1)
Štetočine na ratarskim usevima4.6.2015 15:43Sovice gama (autographa gamma); Stričkov šarenjak (vanessa cardui)

Na svim lokalitetima RC Sremska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva soje uočeno je prisustvo larvi Vanessa cardui-stričkov šarenjak.

Larve štetočine su različitog razvojnog stadijuma, svojom ishranom prave veće ili manje izgrzotine na listu.Takođe formiraju i ispredak savijaju list i tu se nalaze skrivene.

larva stričkovog šarenjaka

Prisutne su i larve Autographa gamma na listovima koje takođe prave oštećenja.

larva Autographa gamma

Intezitet napada štetočina je različit od parcele do parcele.

Na parcelama soje koje smo danas pregledali nalazi se od 5-30% napadnutih biljka.

Naročito je bitno suzbiti korovske biljke na kojima se hrane (palamida, čičak, tatula, pepeljuga, štir)

Osim soje koja je najčešći domaćin larve se mogu naći i na suncokretu, krompiru, duvanu.

 

Preporučuje se proizvođačima obilazak parcela i tretman insekticidima ukoliko je prisustvo larvi u većem procentu.

Tretman izvesti insekticidima na bazi :

a.m.hlorpirifos + cipermetrin preparat-Nurell D,Konzul u dozi 1,5 l/ha

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 3.7.2014 ‎(1)
Tripsi i vaši na duvanu3.7.2014 22:50Thrips tabaci (Thrips tabaci); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae)

 

Na lokalitetu Ruma/Žarkovac, vizuelnim pregledom parcela pod duvanom, regisruje se prisustvo lisnih vašiju, Myzus sp. (slika 1.) i larvi duvanovog tripsa, Thrips tabaci na naličju listova pojedinačnih biljaka (slika 2.). Larve tripsa se uočavaju na naličju donjih  listova, kao i simptomi njihovog prisustva (slika 3.)

 

 Lisne vaši

 

 

larve tripsa na naličju lista         larva tripsa i simptomi

 

Na duvanu se uglavnom javljaju vaši Myzus persicae ili Myzus nicotianae, a ponekad i Aulacorthum solani i Macrosiphum euphorbiae. Lisne vaši prouzrokuju direktne štete sišući biljne sokove (deformacije lista, smanjenje prinosa i kvaliteta), a indirektno kao vektori virusa kao što su: virus mozaika duvana (TMV),mozaika krastavca (CMV), Y virusa krompira (PVY).

 

Trips (larve i odrasli) se takođe hrane  biljnim sokom. Štete najčešće nastaju duž glavnih nerava lista. Na mestima uboda ostaju bele pege i list poprima srebrnastu boju. Pri jakom napadu prinos se može smanjiti i do 50%, uz značajno pogoršanje kvaliteta duvana. Značajne su i indirektne štete, kao prenosioca virusa bronzavosti paradajza (TSWV). /opširnije o ovoj štetočini u prilogu/

 

U našoj zemlji nije definisan prag štetnosti za ove štetočine. Vaši  treba suzbijati na početku formiranja prvih kolonija. Pragovi štetnosti za duvanovog tripsa u zemljama u okruženju su sledeći:

U Makedoniji, u rejonima zaraženim virusom u proseku 1-2 tripsa po jednom listu, a na lokalitetima bez prisustva virusa u proseku 3-5 jedinki ove štetočine (Todorovski B.).

 

U Bugarskoj na duvaništima se sa suzbijanjem počinje kada se pri suvom i toplom vremenu pojedinačni primerci štetočine nalaze na 10-12% biljaka (Mihajlova P.).

 

U Mađarskoj je zaštitu duvana potrebno izvoditi samo pri dužem trajanju suvog i  toplog vremena, ukoliko se štetočina nalazi na preko 15-20% biljaka (Benedek P.).

Preporučujemo proizvođačima duvana da obiđu svoje useve i ukoliko utvrde prisustvo ovih štetočina pristupe njihovom suzbijanju. U narednom periodu, sa stabilizacijom vremena, očekujemo povećanje njihove brojnosti.

Mogu se koristiti neki od registrovanih preparata na bazi a.m.:

  • imidakloprid (Confidor 200 SL, Macho 200 SL 0,5-0,6 l/ha)
  • metomil (Lannate 25WP 1-1,5 kg/ha)
  • acetamiprid (Mospilan 20-SP 0,25 kg/ha)
  • deltametrin (Decis 2,5 EC 0,3-0,5 l/ha)
Region: Ruma